ลูกา 1

1เทโอฟีโล เออ     เกา นู โกะ ซือมียา ตูเฮะ ซูโงฮ     เกา ตาฮู ดัฮ จะ     อาดา บาญะ ซือมียา กูวาซา ฆาแรฮ ลาฆู จรือตา อีตู     ตะเดะ ลามูลา     ปาซัน ลาฆู นู ซุจ ฮาบิฮ ดัฮ     เดะ ตืองัฮ โกะ ลูมอฮ กามี. 2นู กูญา ฆาแรฮ กะฆีเตอ     กูญา ตูโรจ กะ โกะ ซือมียา อีตู     นู บือเลฮ ลีฮัจ บือฆารี เดะ มาตา นะ กูญา ตะอาซิก ดัฮ     ตะเดะ ลามูลา. กูญา อีนี เลอ     ฌาดี ซือมียา นู บือเลฮ มือญาเระ ลาฆู อีตู บรี กามี ตาฮู ดัฮ. 3กะฆีเตอ     เทโอฟีโล เออ     กู โปด บือเลฮ ซาซัจ บรี ตาฮู ลาฆู ซือมูฮา     ตะเดะ ลามูลา     ยู ฮาบิฮ ดัฮ. กู อีงัจ บาฌิ ดัฮ จะ     นะ ฆาแรฮ โกะ ลาฆู อีตู บรี บาฌิ     นะ กีเรบ บรี กะ เกา ฌูฆา เลอ. 4กู บูวัจ กะฆีนี     บรี เกา นะ บือเลฮ ตาฮู ปือนอฮ ดัฮ     ลาฆู นู ซูโงฮ เตอ     ปาซัน โกะ ลาฆู อีตู     นู กูญา บือเลฮ บรี กะ เกา ตาฮู ดัฮ. 5กาลา เฮโรด ฌาดี ราฌา     เดะ นังฆรี ยูเดีย เตอ     อาดา ซามี ซืออูรัก     เดะ ซือลูมอฮ นะ อาบียา     ซามี อีตู ปือนามา ซะคารียา. บีนี นะ ญา ปือนามา เอลีซาเบด. ญา ฌูฆา ฌาดี ซือมียา เดะ บือแนฮ นะ อาโรน. 6กูญา ลากี บีนี     ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด. กูญา ตูโรจ โกะ ปือมือซัด นะ ตูฮัด ซือมูฮา     ฮอย จือลัฮ นู นะ บือเลฮ มืออูปัจ กะ กูญา เลอ. 7กูญา ฮอย นานะ     กรานา เอลีซาเบด ญา ฌาดี ซือมือโฆจ. กูญา     ลากี บีนี โปด     ตูฮา ดัฮ เลอ. 8อาดา ซืออารี     ซะคารียา ญา บือกรือฌา ฌาดี ซามี     เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     วะตู ซือลูมอฮ นะ ญา มาโซะ ปี บือกรือฌา. 9อารี อีตู ญา ยิบละ กือนา ปีเลฮ ดัฮ     ตูโรจ กะ ฮาดัจ นะ โกะ ซามี เตอ     กือนา ปีเลฮ     ฌาดี ซือมียา มาโซะ ปี จูโจฮ โกะ กือมียัน     เดะ ดาลับ บาลัย นะ ตูฮัด. 10โกะ ซือมียา บาญะ ซือมูฮา     กูญา อาดา บือซาโวจ โซะ ลูวัยํ เลอ     วะตู ญา ตูนู กือมียัน มือญือมัฮ กะ ตูฮัด เตอ. 11อาดา ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด ซืออูรัก     มาแรฮ ปลีฮัจ กะ ซะคารียา. ฮูลู-บาลัก อีตู บือดีรี โซะ ซือบือลัฮ กานัน เดะ ตือปัจ อาซะ กือมียัน. 12ตานา ซะคารียา ลีฮัจ ดัฮ     ญา ตือกือฌุจ     ญา ตาโกจ ซูโงฮ. 13ตาปี ฮูลู-บาลัก อีตู     ญา มือเลา ฌางัน ซะคารียา จะ     "เกา ฌางัน ตาโกจ เลอ. ตูฮัด ญา ดืองัยํ ดัฮ     นู เกา บือเลฮ บือซาโวจ มีตา เดะ ญา. เอลีซาเบด     บีนี นะ เกา     นะ บือเลฮ นานะ กีลากี เลอ. เกา กือนา ตืองะ นามา นะ นานะ อีตู จะ     โยฮัน. 14เกา นะ ซูกา-ฮาตี บาญะ ซูโงฮ เลอ. โกะ ซือมียา บาญะ โปด     กูญา นะ ซูกา-ฮาตี ฌูฆา     กรานา นานะ นู นะ มาแรฮ บือฌาดี เตอ. 15ซาเบะ ญา เลอ     นะ ฌาดี ซือมียา บือซัยํ     โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด. ญา นะ เตด โอะ อาระ อางุน     เฆอ-จะ     อาระ มานามา โปด. ญา นะ ปือนอฮ ฌางัน ซือมืองัจ นะ ตูฮัด ตะเดะ โปรจ นะ มะ เดะ ญา เลอ. 16ญา นะ บาวา โกะ ซือมียา บักซา อิซราเอน บาญะ อูรัก     บราเลฮ-ฮาตี ปาเระ     มาแรฮ มียา ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     ตูฮัด นะ กูญา เลอ. 17ญา นะ ปี ดูลู เดะ ตูฮัด     อาดา ฮาตี นู ตือฆัยํ-อูรัจ     นู มือฆัฮ     บือกะ เอลียา เลอ. ญา นะ บรี โกะ อาโปก     นะ บาลิ บาฌิ ปาเระ     ฌางัน โกะ นานะ นะ กูญา. ญา นะ บรี โกะ ซือมียา บาตัฮ     นะ อาดา ฮาตี นู ปานัย อากัน     บือกะ โกะ ซือมียา นู บาฌิ-ตือปัจ เลอ. ญา นะ บูวัจ กะฆีเตอ     บีดา นะ ซียะ โกะ ลูมอฮ ซือมียา นะ ตูฮัด     บรี ตูฮัด นะ มาแรฮ เลอ." ฮูลู-บาลัก ญา จะ. 18ซะคารียา     ญา ตาญา ฮูลู-บาลัก จะ     "กู นะ ตาฮู บือเลฮ กะฮามี เลอ     นู ลาฆู อีนี นะ ฌาดี ซูโงฮ? ซาเบะ กู นี     ฌาดี อูรัก ตูฮา. บีนี นะ กู โปด     ญา ตูฮา ฌูฆา ดัฮ." 19โซะ ฮูลู-บาลัก     ญา ตีกัฮ จะ     "กู ฌาดี ฆาบรีเอน     นู บือดีรี นาตี ฌาดี ปราโซฮ     โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ. ญา เลอ     บือเลฮ ซูโรฮ กู มาแรฮ มือเลา ฌางัน เกา     บาวา บรีตา นู บาฌิ อีนี     มาแรฮ มือญาเระ กะ เกา เลอ. 20เออ     กรานา เกา ฮอย เตด ปือจายา เดะ ปือมือเลา นะ กู     นู นะ ฌาดี ดัฮ รอจ วะตู นะ ญา เตอ     กะฆีเตอ ลีฮัจ เลอ     เกา นะ เตด บือเลฮ มือเลา ลาลู     ตือดะ รอจ กะ อารี อีตู     นู ลาฆู กะฆีนี นะ ซุจ ฮาบิฮ ดัฮ เลอ." ญา จะ. 21โซะ โกะ ซือมียา ซือมูฮา     กูญา อาดา นาตี ซะคารียา. กูญา ปือและ-ฮาตี     กรานา ญา ดูโดะ เดะ ดาลับ บาลัย นะ ตูฮัด     ลามา ตือลาลู เลอ. 22ตานา ญา ตรือเบะ ดัฮ เตอ     นะ มือเลา ฌางัน กูญา โปด     เตด บือเลฮ. กะฆีเตอ โกะ ซือมียา ซือมูฮา ตาฮู ดัฮ จะ     อาดา ลาฆู มานามา บือเลฮ ปลีฮัจ กะ ญา     เดะ ดาลับ บาลัย นะ ตูฮัด. ญา อูซิ บูวัจ ตางัน ฌางัน กูญา     ซาเบะ ญา ฮอย เตด บือเลฮ มือเลา ดัฮ. 23ตานา ลาฆู บือกรือฌา นะ ญา ฮาบิฮ ดัฮ     ญา บือเลฮ บาลิ ปี กะ รูมัฮ นะ ญา. 24ลือปัซ อีตู     เอลีซาเบด     บีนี นะ ญา     ญา บือโปรจ ดัฮ. กะฆีเตอ ญา ปี ซือลูนี เดะ รูมัฮ     ลีมา บูลัด ดัฮ     ญา มือเลา จะ 25"วะตู อีนี เลอ     ตูฮัด บือเลฮ ตือจีฮัด กะ กู     บือเลฮ ตูโลก กู ดัฮ. ญา บูวัจ บรี กู เตด ฆาโดฮ จือและ เดะ ซาปา     ซาเบะ กู ฮอย นานะ เลอ." ญา จะ. 26ลือปัซ นัม บูลัด เตอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ ซูโรฮ ฮูลู-บาลัก นะ ญา     ฆาบรีเอน     ปี กะ ตูโปะ นาซาเรด     เดะ นังฆรี ฆาลิลี. 27ญา ปี ดาปัจ นีบีนี ราดารา ซืออูรัก     ปือนามา มารียา. นีบีนี อีตู ฌาดี ตูนัง นะ โยเซบ     นู ฌาดี บือแนฮ นะ ราฌา ดาวิด. 28ฮูลู-บาลัก ญา มาแรฮ รอจ กะ นีบีนี อีตู     มือเลา จะ     "ซือลามัจ เลอ     เกา. ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ ดูโดะ บือซามา ฌางัน เกา     ญา บรี ซือลามัจ กะ เกา ดัฮ." 29โซะ มารียา     ญา ตือกือฌุจ     กรานา ปือมือเลา นะ ฮูลู-บาลัก อีตู. ญา บือฮีมัจ เดะ ฮาตี จะ     ปือมือเลา กะฆีเตอ ฌาดี นามา เลอ? 30กะฆีเตอ ฮูลู-บาลัก     ญา มือญาเระ กะ ญา จะ     "มารียา เออ     ฌางัน ตาโกจ เลอ. ตูฮัด ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ เกา ดัฮ. 31นี เลอ     เกา นะ บือโปรจ     นะ ดูโดะ เดะ อาปี     นานะ กีลากี. กือนา ตืองะ นามา กะ นานะ อีตู จะ     เยซู. 32นานะ อีตู นะ ฌาดี ซือมียา บือซัยํ. ญา เตอ     นะ บือเลฮ นามา จะ     ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ซือซูโงฮ เลอ. ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ นะ บูวัจ บรี ญา ฌาดี ราฌา     ซือรูปา ราฌา ดาวิด     อาโปก เดะ ญา     กาลา นูตู. 33ญา นะ บือบือลา ฌาดี ราฌา เดะ บักซา นะ ยาโกบ ซือลาลู. นู ญา ฌาดี ราฌา เตอ     เตด ดือละ นะ ฮาบิฮ เลอ." ญา จะ. 34ตาปี มารียา     ญา ตีกัฮ กะ ฮูลู-บาลัก จะ     "ปาซัน อีนี นะ ฌาดี กะฮามี เลอ? กู นี     เตด ดือละ บือซามา ฌางัน กีลากี โปด." 35ฮูลู-บาลัก ญา มือเลา จะ     " ซือมืองัจ นะ ตูฮัด นะ ตูโรด มาแรฮ     เดะ อาตัซ เกา. นู ปือมือฆัฮ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ซือซูโงฮ     นะ ฌาฆา เกา. กะฆีเตอ เลอ     นานะ นู นะ บือฌาดี เตอ     ญา นะ กือนา บลาโลก จะ     ซือมียา นู บาฌิ บือซรี     จะ     นานะ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ เลอ. 36นี เลอ     เอลีซาเบด     วา เดะ เกา นู ตูฮา ดัฮ     ญา บือโปรจ นานะ กีลากี ฌูฆา. ญา นู กูญา บลาโลก จะ     ฌาดี ซือมือโฆจ เตอ     วะตู อีนี     ญา บือโปรจ นัม บูลัด ดัฮ. 37ซาเบะ-จะ     ฮอย นามา เลอ     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ บูวัจ เตด บือเลฮ." ญา จะ. 38กะฆีเตอ     มารียา ญา มือเลา จะ     "กู นี     ฌาดี ปราโซฮ นะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เลอ. บรี ฌาดี บือกะ ปือมือเลา นะ เกา เลอ." กะฆีเตอ ฮูลู-บาลัก ญา ลือแงะ ปี เดะ ญา ดัฮ. 39วะตู อีตู     มารียา ญา บีกัซ     ฆางู ปี กะ ซา ตูโปะ     นู อาดา เดะ ตืองัฮ โกะ บูเกะ     โซะ นังฆรี ยูเดีย. 40ตานา รอจ ดัฮ     ญา มาโซะ รูมัฮ นะ ซะคารียา     มือเลา บรี ซือลามัจ กะ เอลีซาเบด. 41ตานา เอลีซาเบด ดืองัยํ นู ญา มือเลา กะฆีเตอ     นานะ เดะ ดาลับ โปรจ ญา งูตัยํ. เอลีซาเบด โปด     ญา ปือนอฮ ฌางัน ซือมืองัจ นะ ตูฮัด 42ญา บือซูระ ซูวารา บือซัยํ จะ     "เกา เลอ     นู ซือลามัจ ซูโงฮ     ลือเบฮ เดะ โกะ ลูมอฮ นีบีนี ซือมูฮา. นานะ เดะ ดาลับ โปรจ นะ เกา     ญา ซือลามัจ ซูโงฮ ฌูฆา. 43ฌาดี กะฮามี เลอ     นู กู กือนา ลาฆู บาฌิ กะฆีนี ดัฮ จะ     เอด เดะ ตูฮัด นะ กู เตอ     ญา มาแรฮ ฌือเงาะ ลีฮัจ กู ดัฮ เลอ? 44ซาเบะ-จะ     ตานา ซูวารา มือเลา นะ เกา     มาโซะ เดะ ตือลีงา นะ กู ดัฮ     นานะ เดะ ดาลับ โปรจ นะ กู     ญา งูตัยํ ซูกา-ฮาตี ซูโงฮ เลอ. 45ซือนัง ซือลามัจ ซูโงฮ เลอ     นีบีนี นู บือเลฮ ปือจายา ดัฮ จะ     ปือมือเลา นะ ตูฮัด     นู มาแรฮ รอจ กะ ญา     นะ ฌาดี รือมัก ดัฮ." เอลีซาเบด ญา จะ. 46มารียา มือเลา จะ "ฮาตี นะ กู     ปูฌี กะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ 47อีซี ญาวา นะ กู โปด     ซูกา-ฮาตี กรานา ตูฮัด เลอ     นู บูวัจ บรี กู ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ. 48กรานา-จะ     ตูฮัด ญา ลีฮัจ ลาฆู ปายัฮ รือนัฮ ซูโงฮ     นะ นีบีนี ปราโซฮ นะ ญา. นี เลอ     ตะเดะ อีนี ปี     โกะ ซือมียา ราตา อูมอยํ     นะ บลาโลก กะ กู จะ     ฌาดี ซือมียา ซือนัง ซือลามัจ เลอ. 49กรานา-จะ     ตูฮัด นู มือฆัฮ บือเลฮ บูวัจ ลาฆู บือซัยํ ฌางัน กู นามา นะ ตูฮัด โปด     บาฌิ บือซรี เลอ. 50ตูฮัด ซายัก ตือจีฮัด     กะ ซือมียา นู มือนูโนะ กะ ญา ราตา อูมอยํ นะ โกะ อูมัจ-ซือมียา ปี เลอ. 51ตูฮัด ญา บูวัจ ลาฆู มือฆัฮ ฌางัน ตางัน นะ ญา. โกะ ซือมียา ฮาตี งันตืองัน เตอ     ญา บูวัจ บรี กูญา จัฮ-บือลัฮ ดัฮ. 52ตูฮัด ญา บือตูโรด โกะ ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ     เดะ ตือปัจ ดูโดะ ตีงี นะ กูญา ญา อาเกะ ซือมียา รือนัฮ ปี ดูโดะ ฆาตี. 53ตูฮัด ญา บรี ซือมียา บือตาฮัด บือเลฮ มากัด ซือบารัก บาฌิ ยู กือญัง     ญา บรี ซือมียา นู กายา ปี     ฮอย ซือบารัก นามา เดะ ตางัน เลอ. 54ตูฮัด ญา ตูโลก อิซราเอน     นู ฌาดี ปราโซฮ นะ ญา     ญา บรีงัจ จะ     นะ ซายัก ตือจีฮัด เตอ 55กะ อับราฮัม ฌางัน บือแนฮ นะ ญา     ซือลาลู ปี ตูโรจ บือกะ นู ญา บือเลฮ มือเลา ฌางัน โกะ บีลาแก นะ กีตา ดัฮ เตอ." 56มารียา ญา ดูโดะ ฌางัน เอลีซาเบด     บือเลฮ ฆามะ ตีฆา บูลัด     บารู ญา บาลิ ปี กะ รูมัฮ นะ ญา. 57ตานา ฆือนะ วะตู ดัฮ     เอลีซาเบด ญา ดูโดะ เดะ อาปี     บือเลฮ นานะ กีลากี. 58โกะ ซือมียา นู ดูโดะ ดาปิก     ฌางัน โกะ นะบรานะ นะ ญา     ดืองัยํ จะ     นู ตูฮัด บือเลฮ ตือจีฮัด กะ เอลีซาเบด     บาญะ ซูโงฮ ดัฮ. กะฆีเตอ     กูญา ซือมูฮา ปาคัจ มาแรฮ ซูกา-ฮาตี ฌางัน ญา ฌูฆา. 59ตานา รอจ กะ อารี ลาปัด ดัฮ     กูญา ปาคัจ มาแรฮ มียา นานะ อีตู     นะ บรี ญา มาโซะ ลาฆู กรัจ. กูญา นะ ตืองะ ปือนามา กะ นานะ อีตู จะ     ซะคารียา     ตูโรจ กะ นามา นะ อาโปก เดะ ญา. 60ตาปี โซะ มะ เดะ ญา ตีกัฮ จะ     "ตีเมา เลอ. ตาปี กือนา ตืองะ ปือนามา จะ     โยฮัน." 61กูญา ปาคัจ ตีกัฮ จะ     "ฮอย ซือมียา ดีฮา โบะ     เดะ ลูมอฮ นะบรานะ นะ เกา     อาดา ปือนามา กะฆีนี เลอ." 62กะฆีเตอ     กูญา อูซิ บูวัจ ตางัน กะ ปะ เดะ ญา     ตาญา จะ     "เกา นะ ตืองะ ปือนามา นามา     บรี กะ นานะ นะ เกา?" 63ปะ เดะ ญา มีตา ปาปัด ตือปัจ ฆาแรฮ     ญา ฆาแรฮ จะ     "ปือนามา นานะ นะ กู จะ     โยฮัน." กะฆีเตอ โกะ ซือมียา ซือมูฮา กูญา ปาคัจ ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ เลอ. 64ดัดดัด อีตู     มูโลจ ฌางัน ลีดัฮ นะ ซะคารียา โปด     ญา บาฌิ ปาเระ ดัฮ. กะฆีเตอ ญา มือเลา มือโอจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. 65กะฆีเตอ โกะ ซือมียา นู ดูโดะ ดาปิก รูมัฮ     กูญา ปาคัจ ตาโกจ. ลาฆู ซือมูฮา อีตู     กือจัย ปี ราตา โซะ บูเกะ นังฆรี ยูเดีย. 66โกะ ลูมอฮ ซือมียา นู บือเลฮ ดืองัยํ     กูญา บรีงัจ เดะ ฮาตี     ตาญา จะ     "นานะ อีตู นะ ฌาดี กะฮามี เลอ?" กรานา-จะ     ตางัน นะ ตูฮัด ดูโดะ ฌางัน ญา. 67ซะคารียา     นู ฌาดี อาโปก     ญา ปือนอฮ ฌางัน ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     ญา มือเลา ตูโดฮ จะ 68"ซือลามัจ เลอ กะ ตูฮัด     ตูฮัด บือซัยํ นะ ลูมอฮ อิซราเอน     กรานา-จะ     ญา บือเลฮ มาแรฮ ฌือเงาะ ลีฮัจ ลูมอฮ บักซา นะ ญา     บือเลฮ ตือบุซ กูญา บรี ลือปัซ ดัฮ เลอ. 69ญา บือเลฮ ซูโรฮ ซือมียา นู มือฆัฮ     มาแรฮ ตูโลก บรี ลือปัซ     นู ดาตัก มาแรฮ เดะ บือแนฮ นะ ราฌา ดาวิด ปราโซฮ นะ ตูฮัด เลอ 70ตูโรจ กะ ลาฆู นู ญา บือเลฮ มือเลา ตะเดะ นูตู ดัฮ     ฌางัน มูโลจ นะ โกะ ซือมียา จรัฮ บาฌิ     นู ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด. 71ฌาดี-จะ     ซือมียา มือฆัฮ อีตู นะ บรี กีตา ลือปัซ     เดะ ลูมอฮ ซือตรู นะ กีตา ซือมูฮา     บรี ลือปัซ เดะ ตางัน นะ โกะ ซือมียา ซือมูฮา นู บือชี กะ กีตา. 72กะฆีเตอ     ตูฮัด บูวัจ ตูโรจ กะ ลาฆู ตือจีฮัด อีตู     นู บือเลฮ บือฌาญี ฌางัน โกะ บีลาแก นะ กีตา ดัฮ     ญา บรีงัจ กะ ปือมือเลา บือปาคัจ นู จรัฮ บาฌิ     นู ญา ตืองะ ดัฮ เลอ. 73ฌาดี-จะ     ปือมือเลา อาเกะ มือเลา บือฌาญี นะ ตูฮัด     นู ญา บือเลฮ บือฌาญี ฌางัน อับราฮัม บีลาแก นะ กีตา     จะ 74ตานา กีตา ซือมูฮา ลือปัซ เดะ ตางัน ซือตรู นะ กีตา ดัฮ     ญา นะ บรี กีตา บือกรือฌา ตูโลก ญา     ฮอย เตด ตาโกจ นามา เลอ 75บรี กีตา บือกรือฌา กะฆีเตอ     อาดา ฮาตี จรัฮ บาฌิ     ฮาตี รือมัก     โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด     ตือดะ ฮาบิฮ อูมอยํ นะ กีตา เลอ. 76โซะ เกา     นานะ นะ กู เออ     กูญา นะ บลาโลก กะ เกา จะ     ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด นู บือซัยํ เดะ อาตัซ     กรานา-จะ     เกา นะ บือฌาลัด ปี ดูลู เดะ ตูฮัด     บีดา นะ ซียะ ฌาลัด นะ ญา เลอ 77บีดา นะ บรี กะ โกะ ซือมียา บักซา นะ ตูฮัด     นะ ตาฮู จะ     ตูฮัด นะ ตูโลก กูญา บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ     นะ อาเกะ ลาฆู ซาลัฮ ซือมูฮา นะ กูญา เลอ. 78นู ฌาดี กะฆีเตอ     ซาเบะ ตูฮัด บือซัยํ นะ กีตา     ญา ตือจีฮัด ซายัก กะ กีตา เตอ     ญา นะ บรี ซายา นู จรัฮ     ดาตัก มาแรฮ เดะ โซะ ลาแงะ     นะ ซูโลฮ กะ กีตา     ซือรูปา กะ มาตาอารี เดะ วะตู มูกัยํ เลอ 79นะ ซูโลฮ จรัฮ บรี กะ โกะ ซือมียา     นู ดูโดะ โซะ กือลับ     กะ ซือมียา นู ดูโดะ เดะ บายัก นะ ลาฆู ฌาฮานัม     บีดา นะ บาวา กากี นะ กีตา     ปี ตูโรจ กะ ฌาลัด นู ซือนัง ซือลามัจ เลอ." ซะคารียา ญา จะ. 80โซะ นานะ อีตู     ญา โปด     บือซัยํ ซือมาตา. นู โซะ ฮาตี โปด     ญา ตือฆัยํ-อูรัจ ฌูฆา เลอ. ญา ปี ดูโดะ เดะ ตือปัจ ปาดัก ตานัฮ ตูโฮยํ นู ลือฆา     ตือดะ รอจ กะ อารี นู ญา นะ มาแรฮ ปลีฮัจ     กะ ลูมอฮ อิซราเอน.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\