ลูกา 10

1ลือปัซ อีตู     ตูฮัด เยซู ญา บือเลฮ ปีเลฮ มูเระ ซิก-อาซิก     ตูโฌฮ-ปูโลฮ ดูวา อูรัก ลาฆี     ญา ซูโรฮ กูญา ปี ดูลู เดะ ญา     ซือกาลี ดูวา อูรัก     บรี กะ กูญา ปี ราตา ตูโปะ     ราตา ตือปัจ     นู เยซู ตะอาซิก นะ มาโซะ ปี เตอ. 2ญา มือเลา กะ กูญา จะ     "ปาดี เดะ บือนัก อาดา บาญะ ซูโงฮ     รอจ วะตู นะ กือตับ ดัฮ     ตาปี ซือมียา บือกรือฌา อาดา ดีกิ เลอ. กะฆีเตอ     กาเญา กือนา มีตา กือมัซๆ     เดะ ตูฮัด บือนัก อีตู     บรี ญา นะ ซูโรฮ ซือมียา บาญะ     ปี บือกรือฌา กือตับ ปาดี     เดะ บือนัก นะ ญา. 3กาเญา กือนา ปี. นี เลอ     กู ซูโรฮ กาเญา ปี     บือกะ โกะ อานะ กาเมก     เดะ ตืองัฮ กาวัด อาซู ฮูตัด นู ฌาฮัจ. 4โกะ แบะ บอฮ ดูเวะ     โกะ กือพัย     โกะ ปะตาปะ เตอ     ฌางัน อาเมด บือปี เลอ. ฌางัน นะ ซีงัฮ มือญือมัฮ กะ ซือมียา ดีฮา     เดะ ตืองัฮ ฌาลัด. 5ดัฮ นะ มาโซะ กะ รูมัฮ ดีฮา     กือนา มือเลา ดูลู จะ     'ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ เลอ     โกะ ซือมียา เดะ รูมัฮ อีนี.' 6ดัฮ อาดา ซือมียา ดูโดะ เดะ รูมัฮ อีตู     นู อาดา ฮาตี นะ ดูโดะ ซือนัง เตอ     ลาฆู นู กาเญา บือเลฮ บรี ซือลามัจ ซีงี     นะ บรี กะ ญา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ ซูโงฮ. ดัฮ เตด กะฆีเตอ     ลาฆู ซือนัง อีตู     กือนา อาเมด ปาเระ ดูโดะ ฌางัน กาเญา ปูลัก. 7กือนา ดูโดะ แนฮ ซา รูมัฮ อีตู เลอ. มากัด     โอะ     ซือบารัก นู กูญา ตืองะ บรี เตอ     ซาเบะ-จะ     ซือมียา บือกรือฌา     บือฆูนา นะ บือเลฮ รือฆา อูปัฮ นะ ญา. ฌางัน นะ ตรือเบะ เดะ รูมัฮ นู อีตู     มาโซะ ปี กะ รูมัฮ นู ซา. 8วะตู กาเญา มาโซะ กะ ตูโปะ ดีฮา     ดัฮ กูญา ซาโมจ กาเญา บรี บาฌิ     กือนา มากัด ซือบารัก นู กูญา ตืองะ บรี เลอ. 9กือนา บือบือลา ซือมียา ซาเกะ เดะ ตูโปะ อีตู     บรี ซือนัง บาฌิ. กือนา มือญาเระ กะ โกะ ซือมียา จะ     'เตด ลามา ลาฆี     ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา นะ มาแรฮ บือบือลา ฌาดี ราฌา เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ กาเญา เลอ.' 10ตาปี ดัฮ กาเญา ปี มาโซะ กะ ตูโปะ ดีฮา     กูญา ฮอย เตด ซาโมจ กาเญา     กือนา ตรือเบะ ปี กะ ตืองัฮ ฌาลัด ตูโปะ อีตู     มือเลา จะ 11'มีเซ-จะ โกะ ตานัฮ     โกะ ฮาบู     เดะ ตูโปะ นะ กาเญา     นู ลือกัจ เดะ ตาปะ กากี นะ กามี เตอ     กามี นะ กือติฮ บูวัก เลอ     ฌาดี ลาฆู ตูโดฮ ซาลัฮ นะ กาเญา. ตาปี กาเญา กือนา มาโซะ เดะ ฮาตี ลาฆู อีนี จะ     เตด ลามา ลาฆี     ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     ญา นะ มาแรฮ บือบือลา ฌาดี ราฌา     เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ กาเญา ดัฮ.' " 12เยซู มือเลา ปูลัก จะ     "กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     เดะ อารี อีตู เตอ     โกะ ซือมียา นังฆรี โซโดม กูญา นะ อาดา ซาลัฮ นู รีฮัน     เดะ โกะ ซือมียา ตูโปะ อีตู เลอ." เยซู ญา จะ. 13"จือลากา เลอ     กาเญา ตูโปะ โคราซิน. จือลากา เลอ     กาเญา ตูโปะ เบดซัยดา. ดัฮ กู บือเลฮ บูวัจ ลาฆู มือฆัฮ เดะ นังฆรี ทัยระ     เดะ นังฆรี ซัยดอน เตอ     บือกะ ลาฆู มือฆัฮ นู กู บือเลฮ บูวัจ เดะ ตูโปะ นะ กาเญา     ซูโงฮ เลอ     โกะ ซือมียา นังฆรี อีตู ฆาโดฮ บราเลฮ-ฮาตี ลามา ดัฮ เลอ     ดูโดะ ปากัย กาเยด ฆูนี กาซัยํ     อาเมด ฮาบู อาปี บอฮ เดะ ปาลา     บรี ลีฮัจ จะ     กูญา มือญือซัน ซูโงฮ. 14ตาปี เดะ อารี กรัจ ฮูโกบ เตอ     โกะ ซือมียา นังฆรี ทัยระ     ฌางัน นังฆรี ซัยดอน     กูญา นะ กือนา ฮูโกบ     นู รีฮัน เดะ ฮูโกบ นะ กาเญา เลอ. 15โซะ เกา     ตูโปะ คาเปอนาอุม เตอ     เกา อีงัจ นะ ฌาดี ตูโปะ นู ตีงี     ซามา บายา ลาแงะ เฆอ? เตด บือเลฮ เลอ. โงฮ-ซูโงฮ เกา นะ กือนา บูวัก ดัฮ     ตูโรด ปี กะ นังฆรี ฮาตู เลอ." 16เยซู ญา มือเลา กะ โกะ มูเระ นะ ญา ปูลัก จะ     "ซือมียา ดีฮา นู มือนีงัย กะ กาเญา เตอ     ญา มือนีงัย กะ กู เลอ. ซือมียา ดีฮา ตีเมา ซาโมจ กาเญา     ซือรูปา ญา ตีเมา ซาโมจ กู. ซือมียา ดีฮา ตีเมา ซาโมจ กู     ซือรูปา ญา ตีเมา ซาโมจ ตูฮัด นู ซูโรฮ กู มาแรฮ เลอ." ญา จะ. 17โกะ มูเระ ตูโฌฮ-ปูโลฮ ดูวา อูรัก อีตู     กูญา บาลิ     ซูกา-ฮาตี ซูโงฮ     มือญาเระ จะ     "จา เออ     วะตู กามี ซือโบจ ตรือเบะ นามา นะ เกา     โกะ ฮาตู โปด     กูญา ฆาโดฮ ดูโดะ เดะ บาวา ฮูโกบ นะ กามี เลอ." 18เยซู มือเลา กะ กูญา จะ     "กู บือเลฮ ลีฮัจ กือปาลา ฮาตู ซีตัด     ญา ฆูโฆยํ ดาตัก เดะ อาตัซ ลาแงะ     ซือรูปา บือกะ ลีตัยํ ปานัฮ. 19นี เลอ     กู บรี กะ ลูมอฮ กาเญา อาดา ปือมือฆัฮ     นะ บือเลฮ กาจะ อูลัยํ ฌาฮัจ     ฌางัน ลางือลา     นะ บือเลฮ ฌือนัฮ เดะ ซือตรู อีตู เลอ. ฮอย นามา ดัฮ เลอ     นะ บูวัจ ฌาฮัจ กะ กาเญา บือเลฮ. 20ตาปี ฌางัน นะ ซูกา-ฮาตี     เดะ ลาฆู อีนี จะ     โกะ ลูมอฮ ฮาตู ดูโดะ เดะ บาวา ฮูโกบ นะ กาเญา บือเลฮ. ตาปี กือนา ซูกา-ฮาตี เลอ     กรานา-จะ     นามา นะ กาเญา     อาดา ฆาแรฮ ดัฮ     เดะ โซะ ลาแงะ เตอ." 21เดะ วะตู อีตู     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บูวัจ บรี เยซู ซูกา-ฮาตี ซูโงฮ     มือเลา จะ     "โอ อาโปก เออ     เกา นู ฌาดี ตูฮัด โซะ ลาแงะ ฌางัน ดือนียา     กู บรี ซือลามัจ กะ อาโปก     นู อาโปก บือเลฮ บูนี โกะ ลาฆู อีนี     ตีเมา บรี โกะ ซือมียา ปานัย     โกะ ซือมียา อาดา อากัน     นะ ตาฮู. ตาปี ลาฆู อีนี     อาโปก บือเลฮ ปลีฮัจ     บรี กะ โกะ ซือมียา ฮอย อากัน นะ ตาฮู ดัฮ. โอ อาโปก เออ     นู ฌาดี กะฆีเตอ     ซาเบะ อาโปก ลีฮัจ บาฌิ ดัฮ." 22เยซู มือเลา ปูลัก จะ "อาโปก เดะ กู     บือเลฮ ซรัฮ บือนา ซือมูฮา     บรี กะ กู ดัฮ. ฮอย ซาปา ตาฮู จะ     นานะ นะ ตูฮัด ฌาดี ซือมียา ดีฮา     ลือเบฮ ซา อาโปก เดะ อาตัซ นู ตาฮู. กะฆีเตอ ฌูฆา     ฮอย ซือมียา ดีฮา     ตาฮู จะ     อาโปก เดะ อาตัซ ฌาดี ซาปา     ลือเบฮ ซา นานะ นะ ญา เลอ     ฌางัน โกะ ซือมียา อีตู     นู นานะ นะ ตูฮัด ซูกา นะ ปลีฮัจ อาโปก     บรี กะ กูญา ตาฮู." 23บารู เยซู ญา กรือเลฮ กะ บลากัก     ลีฮัจ โกะ มูเระ     มือเลา กะ ซา กูญา จะ     "ซือนัง ซือลามัจ เลอ     กาเญา     นู กาเญา บือเลฮ ลีฮัจ บือฆารี ลาฆู กะฆีนี ซือมูฮา. 24ซาเบะ กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     อาดา โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด ฌางัน โกะ ราฌา     บาญะ อูรัก เตอ     กูญา ซูกา นะ ลีฮัจ ลาฆู นู กาเญา บือเลฮ ลีฮัจ ดัฮ     ตาปี ฮอย เตด บือเลฮ ลีฮัจ เลอ. กูญา ซูกา นะ ดืองัยํ ลาฆู นู กาเญา บือเลฮ ดืองัยํ โปด     ตาปี ฮอย เตด บือเลฮ ดืองัยํ เลอ." เยซู ญา จะ. 25อาดา ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด ซืออูรัก     ญา มาแรฮ นะ ลกลีฮัจ เยซู. ญา ตาญา จะ     "บูมอยํ เออ     กู นะ บูวัจ กะฮามี เลอ     บีดา นะ บือเลฮ ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮ นู ซือลาลู?" 26เยซู มือเลา จะ     "ซูรัจ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด     มือเลา นามา? เกา บาจา     ดาปัจ กะฮามี?" 27ซือมียา อาฌัยํ อีตู จะ     "ญา ปือซัด จะ 'เกา กือนา ซายัก กะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     ตูฮัด นะ เกา     บรี ปือนอฮ เดะ ฮาตี ซือมูฮา     บือกะ ญาวา นะ เกา บูวัจ บือเลฮ ซือมูฮา     บือกะ เกา บรีงัจ กีรา บือเลฮ ซือมูฮา     บือกะ อูรัจ นะ เกา บูวัจ บือเลฮ ซือมูฮา เลอ.' อาดา ฌูฆา นู จะ     'เกา กือนา ซายัก กะ กาวัด     ซือรูปา ซายัก กะ ญาวา ตะอาซิก เลอ.' " 28เยซู มือเลา ฌางัน ญา จะ     "เกา มือเลา กือนา ดัฮ. เกา ปี บูวัจ ตูโรจ กะฆีเตอ     นะ บือเลฮ ฮีโดะ เลอ." 29ตาปี ซือมียา อีตู ซูกา ปลีฮัจ จะ     ญา บาฌิ ดัฮ. กะฆีเตอ ญา มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "ซาปา เลอ     นู ฌาดี กาวัด นะ กู?" 30เยซู ตีกัฮ จะ     "อาดา ซือมียา ซืออูรัก     ญา มาแรฮ     ดาตัก เดะ นังฆรี เยรูซาเลม     นะ ตูโรด ปี กะ นังฆรี เยริโค. ญา กือนา โกะ อูรัก ปือญามุน มาแรฮ ซามุน. กูญา ราปัซ กาเยด นะ ญา     กาเตาะ ญา ซามา     ตีงัน ญา     มาจับ นะ มาตี ดัฮ. 31ตานา บาฌิ     อาดา ซามี ซืออูรัก     บือฌาลัด ปี เดะ ฌาลัด อีตู. ตานา ลีฮัจ ซือมียา อีตู     ญา ฌาลัด ปี ลือปัซ     โซะ ซรือบัก ฌาลัด นู ซา. 32กะฆีเตอ ฌูฆา     อาดา ซือมียา เดะ ลูมอฮ เลวี ซืออูรัก     ญา มาแรฮ รอจ ดัฮ. ญา ปี ลีฮัจ ซือมียา อีตู     ตาปี ญา บือฌาลัด ปี ลือปัซ     โซะ ซรือบัก ฌาลัด นู ซา ฌูฆา เลอ. 33ตาปี อาดา ซือมียา บักซา ซะมาเรีย     ญา ฌาลัด มาแรฮ รอจ ดัฮ. ตานา ลีฮัจ ซือมียา อีตู     ญา อาดา ฮาตี ตือจีฮัด เลอ. 34ญา ปี รอจ กะ ซือมียา อีตู     อาเมด มีญะ ฌางัน อาระ อางุน     อูแร เดะ ลียัก     อาเมด กาเยด บือเละ เตอ. กะฆีเตอ     ญา บรี ซือมียา อีตู ญาแญะ กูดา นะ ญา     บาวา บือปี กะ โรงแรม     บือบือลา ญา โซะ อีตู ดัฮ. 35ตานา จรัฮ ปาฆี     ญา นะ ปี. กะฆีเตอ     ญา อาเมด ดูเวะ     ดูวา รีเงะ ปีระ     บรี กะ ตูฮัด โรงแรม     มือเลา จะ     'กือนา บือบือลา ซือมียา อีนี เลอ. ดัฮ ดูเวะ เตด ฆือนะ     กู นี เลอ     นะ บายัยํ บรี กะ เกา     วะตู กู บาลิ ปาเระ.' ญา จะ." 36กะฆีเตอ เยซู ตาญา จะ     "เดะ ตีฆา อูรัก อีตู     เกา กีรา จะ     ซือมียา ดีฮา     นู ฌาดี กาวัด นะ ซือมียา     นู กือนา ซามุน?" 37ซือมียา อาฌัยํ อีตู     ญา ตีกัฮ จะ     "ฌาดี ซือมียา อีตู เลอ     นู ตือจีฮัด กะ ญา." กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ฌางัน ญา จะ     "เกา กือนา ปี     บูวัจ กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ." 38ตานา เยซู ฌางัน โกะ มูเระ ตืองัฮ บือฌาลัด ปี     เยซู ญา ปี มาโซะ กะ ตูโปะ ซา ตูโปะ. อาดา นีบีนี ซืออูรัก     ปือนามา มาทา     ญา มาแรฮ ซาโมจ เยซู บรี มาโซะ กะ รูมัฮ นะ ญา. 39มาทา ญา อาดา อาดี นีบีนี     ปือนามา จะ     มารียา. มารียา เตอ     ญา มาแรฮ ดูโดะ ดาปิก กากี นะ เยซู     ดืองัยํ ปือมือเลา นู เยซู อาฌัยํ. 40ตาปี มาทา ญา ฆาโดฮ-ฮาตี เดะ ลาฆู บือกรือฌา ตูโลก บาญะ ฌือแนฮ. กะฆีเตอ     ญา มาแรฮ มือเลา กะ เยซู จะ     "จา เออ     นู อาดี เดะ กู ญา บือบียัยํ     บรี กู บือกรือฌา ซา กู เตอ     จา เตด ปือดูลี เฆอ? อาดู ซูโรฮ ญา มาแรฮ ตูโลก กู เลอ." 41ตาปี เยซู ญา ตีกัฮ กะ ญา จะ     "มาทา     มาทา เออ     เกา บรีงัจ บาญะ     ซูซัฮ ฆาโดฮ-ฮาตี บาญะ มาตา เลอ. 42ตาปี อาดา แนฮ ซือมาตา     นู ฆาโดฮ นะ บูวัจ. มารียา ญา บือเลฮ ปีเลฮ อาเมด     ลาฆู นู บาฌิ เตอ. ซาปา นะ ราปัซ อาเมด เดะ ญา     ฮอย เตด บือเลฮ เลอ." ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\