ลูกา 11

1อาดา ซืออารี     เยซู ญา บือซาโวจ     เดะ ตือปัจ     ซา ตือปัจ. ตานา ฮาบิฮ ดัฮ     อาดา มูเระ นะ ญา ซืออูรัก     มือเลา กะ ญา จะ     "จา เออ     มีตา อาฌัยํ ลูมอฮ กามี บรี ปานัย บือซาโวจ เลอ     ซือรูปา บือกะ โยฮัน     ญา บือเลฮ อาฌัยํ โกะ มูเระ นะ ญา." 2กะฆีเตอ     เยซู ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "วะตู บือซาโวจ เตอ     กือนา มือเลา จะ     'โอ ตูฮัด     อาโปก นะ กามี มีตา บรี นามา นะ เกา     ฌาดี นามา นู บาฌิ บือซรี เลอ. มีตา บรี ตูฮัด นะ บือบือลา     ฌาดี ราฌา เดะ ดือนียา อีนี เลอ. 3มีตา บารัก นู กามี บือคานะ นะ มากัด     เดะ บีลัก อารี เลอ. 4มีตา บรี ตูฮัด อาเกะ ดูซา นะ กามี     ซาเบะ กามี อาเกะ ซาลัฮ นะ โกะ ซือมียา ซือมูฮา     นู บูวัจ กะ กามี ดัฮ. ฌางัน บรี กามี นะ กือนา บาอาฌะ บูวัจ ดูซา.' " 5กะฆีเตอ     เยซู ญา มือเลา ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา จะ     "บรีงัจ ลีฮัจ. กาเลา-จะ ซือมียา ดีฮา เดะ ลูมอฮ กาเญา     อาดา ซาบัจ ซืออูรัก     เกา ปี ซารี ญา ตืองัฮ มาลับ     มือเลา ฌางัน ญา จะ     'ซาบัจ เออ     มีตา มีญับ ตือโปก โรตี     ตีฆา กือโตน เลอ. 6ซาเบะ-จะ     ซาบัจ นะ กู     นู ซืออูรัก     ญา มาแรฮ ดาตัก เดะ ฌาโวฮ. กู ฮอย นามา นะ บรี กะ ญา มากัด.' 7ตาปี ซาบัจ นู เดะ ดาลับ รูมัฮ เตอ     ญา ตีกัฮ จะ     'ฌางัน มาแรฮ บือฆาโดฮ กู เลอ. ปีตู ตูโดก ดัฮ     โกะ นานะ นะ กู โปด     ตีโนะ ลีนา ซามา     ฮาบิฮ ดัฮ. กู นะ บีกัซ ปี อาเมด บรี กะ เกา     ฮอย เตด บือเลฮ ดัฮ เลอ.' 8บรีงัจ ลีฮัจ เลอ     นะ ฌาดี กะฮามี? กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     มีเซ ซือมียา อีตู     ญา ตีเมา บีกัซ ปี อาเมด บรี     ซาเบะ เกา ฌาดี ซาบัจ นะ ญา เตอ     ตาปี ซาเบะ เกา แงฮ-อูแงฮ มีตา     กะฆีเตอ ญา นะ ฆาฆัฮ บีกัซ     ปี อาเมด ซือบารัก บรี กะ เกา     บือกะ เกา มีตา เลอ. 9"กะฆีเตอ     กู มือเลา ฌางัน กาเญา จะ     กือนา มีตา     บารู ญา นะ บรี กะ กาเญา     กือนา ซารี     บารู นะ ดาปัจ     กือนา บลาโลก เดะ ปีตู     บารู ญา นะ บูกา บรี. 10ซาเบะ-จะ     ราตา ซือมียา นู มีตา     ญา นะ บือเลฮ     ราตา ซือมียา นู ซารี     ญา นะ ดาปัจ     ราตา ซือมียา นู บลาโลก เดะ ปีตู     ปีตู นะ บูกา บรี กะ ญา เลอ. 11เดะ ลูมอฮ กาเญา     อาดา ซาปา ฌาดี ปะ     ดัฮ นานะ มีตา อีกัด     ปะ นะ บรี อูลัยํ ฆาตี อีกัด เฆอ? 12เฆอ-จะ     นานะ ญา มีตา ตือโลยํ     ปะ นะ บรี ลางือลา เฆอ? 13กาเญา เตอ     มีเซ-จะ ฌาดี ซือมียา บือดูซา     ตาปี ตาฮู นะ บรี บือนา นู บาฌิ     กะ นานะ นะ กาเญา. กะฆีเตอ     บาญะ ลือเบฮ เดะ อีตู     อาโปก นู โซะ อาตัซ ลาแงะ     ญา นะ บรี ซือมืองัจ นะ ตูฮัด กะ ซือมียา นู มีตา เดะ ญา เลอ." เยซู ญา จะ. 14เยซู ญา ตืองัฮ โปรฮ ฮาตู     นู บูวัจ บรี ซือมียา มือเลา เตด บือเลฮ. ตานา ฮาตู ตรือเบะ ดัฮ     ซือมียา อีตู บารู ญา บือเลฮ มือเลา. กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา บาญะ     กูญา ปาคัจ ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ. 15ตาปี อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ มือเลา จะ     "ซือมียา อีนี     ญา โปรฮ ฮาตู ตรือเบะ บือเลฮ     กรานา ปือมือฆัฮ นะ ฌิด เบเอนซือบุน     นู กือปาลา ฮาตู ซีตัด เลอ." 16โกะ ซือมียา อาซิกๆ     กูญา ลกลีฮัจ เยซู     มีตา บรี ญา บูวัจ ปือนานา ซีดี     บรี ตาฮู จะ     ญา ฌาดี ซือมียา นู ตูฮัด เดะ อาตัซ ซูโรฮ มาแรฮ. 17ตาปี เยซู     ญา ตาฮู ลาฆู นู กูญา บรีงัจ. กะฆีเตอ     ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "นังฆรี ดีฮา     นู ปือจัฮ-บือลัฮ ฌาดี โซกซา ปาโซะ เตอ     นะ ฌาฮานัม. รูมัฮ ดีฮา     นู โกะ ซือมียา ปือจัฮ-บือลัฮ ดัฮ เตอ     ญา นะ รูโตฮ แจะ-บีแระ ฮาบิฮ เลอ. 18ดัฮ โกะ ฮาตู ซีตัด     กูญา บือปือจัฮ ซามา กูญา     นังฆรี นะ กูญา นะ ดูโดะ กือฌะ     บือเลฮ กะฮามี เลอ? ซาเบะ กาเญา จะ     กู โปรฮ ฮาตู เดะ นามา นะ เบเอนซือบุน. 19ดัฮ กู นี     โปรฮ โกะ ฮาตู     กรานา ปือมือฆัฮ นะ เบเอนซือบุน     กะฆีเตอ ลูมอฮ นะ กาเญา     โปรฮ ฮาตู ตรือเบะ     กรานา ปือมือฆัฮ นะ ซาปา เลอ? กะฆีเตอ     ลูมอฮ นะ กาเญา ตะอาซิก     นู นะ กรัจ ฮูโกบ กาเญา. 20ตาปี นู กู โปรฮ โกะ ฮาตู ตรือเบะ     เดะ ปือมือฆัฮ ฌารี ตางัน นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     กะฆีเตอ ตูฮัด เลอ     ญา มาแรฮ ฌาดี ราฌา     นะ บือบือลา กาเญา ดัฮ เลอ. 21"กาลา ซือมียา ตือฆัยํ-อูรัจ     ปือฆัก ซือนาตา     ฌาฆา รูมัฮ นะ ญา เตอ     โกะ ซือบารัก เดะ รูมัฮ อีตู     ฮอย เตด ลือแงะ เลอ. 22ตาปี วะตู ซือมียา นู ตือฆัยํ-อูรัจ     ลือเบฮ เดะ ญา ลาฆี     มาแรฮ บลาวัด     อาเมด ฌือนัฮ เดะ ญา เตอ     ซือมียา อีตู โปด     นะ อาเมด โกะ ซือนาตา     นู บูวัจ บรี ตูฮัด รูมัฮ ซือนัง-ฮาตี     ปี ดัฮ. กะฆีเตอ     ญา นะ ปาฮาฆิ โกะ ซือบารัก     นู ตูฮัด รูมัฮ ซีงี บือเลฮ ซามุน เตอ     อาเมด บือปี เลอ. 23"ซือมียา ดีฮา เตด ดูโดะ โซะ กู     โงฮ-ซูโงฮ     ซือมียา อีตู     ญา บลาวัด ฌางัน กู. ซือมียา ดีฮา     นู เตด ตูโลก กู     ปี ปือมุน โกะ ซือมียา เตอ     ญา บูวัจ บรี กูญา กือจัย ปี เลอ." 24เยซู มือเลา ปูลัก จะ "ตานา ฮาตู นู ตะอารัฮ     ตรือเบะ เดะ ซือมียา ดีฮา ดัฮ     ญา ปี ราตา     เดะ ตือปัจ ตานัฮ กริก     นู ฮอย อาเย ลาลู     มียา ตือปัจ นะ ดูโดะ ซือนัง. ฮอย เตด ดาปัจ ดัฮ     ญา มือเลา จะ     'บอฮ     กู นะ บาลิ ปาเระ     กะ รูมัฮ นะ กู     นู กู ตรือเบะ มาแรฮ ซีงี เลอ.' 25ตานา มาแรฮ รอจ ดัฮ     ญา ดาปัจ รูมัฮ อีตู     กือนา กีกัย จรัฮ     ปือตัด ตาโรฮ บาฌิ ดัฮ. 26กะฆีเตอ     ฮาตู อีตู ปี ซาโมจ อาเมด ฮาตู อาซิก     ตูโฌฮ ฮาตู     นู ฌาฮัจ ลือเบฮ เดะ ญา     มาแรฮ มาโซะ ดูโดะ บือซามา     เดะ รูมัฮ อีตู. กะฆีเตอ     วะตู เดะ บลากัก เตอ     ซือมียา อีตู ญา ซูซัฮ ปายัฮ     ลือเบฮ เดะ วะตู ลามูลา ลาฆี." เยซู ญา จะ. 27ตานา เยซู ญา ตืองัฮ มือเลา ปือมือเลา กะฆีเตอ     อาดา นีบีนี ซืออูรัก     เดะ ตืองัฮ โกะ ซือมียา     บือซูระ มือเลา กะ ญา จะ     "ซือมียา อีตู เตอ     นู เกา บือเลฮ บือฌาดี เดะ โปรจ นะ ญา     นู เกา บือเลฮ มากัด ดาดา นะ ญา     ญา ซือนัง ซือลามัจ เลอ." 28ตาปี เยซู ญา มือเลา จะ     "ซือมียา ซือมูฮา นู มือนีงัย กะ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     นู บูวัจ ตูโรจ ปือมือเลา อีตู     กูญา เลอ     นู นะ ซือนัง ซือลามัจ ลือเบฮ เดะ อีตู ลาฆี." 29ตานา โกะ ซือมียา อาดา บือตามัฮ บาญะ     เยซู ญา ฮึนตะ นะ มือเลา จะ     "โกะ ซือมียา ฮาดัจ อีนี     กูญา ฌาดี ซือมียา ฌาฮัจ ซือมาตา. กูญา มีตา ลีฮัจ ปือนานา นู มือฆัฮ     ตาปี ฮอย ปือนานา นามา โปด     นู นะ บรี ลีฮัจ กะ กูญา     ลือเบฮ ซา ปือนานา นะ โยนา. 30ซาเบะ-จะ     โยนา ญา ฌาดี ปือนานา     บรี กะ โกะ ซือมียา นังฆรี นีนะเว กะฮามี เตอ     กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อีนี     นะ ฌาดี ปือนานา บรี กะ โกะ ซือมียา ฮาดัจ อีนี     กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. 31ราฌา นีบีนี เดะ นังฆรี โซะ บารัจ-ดายา เตอ     ญา นะ บีกัซ บือดีรี     อาดู โกะ ซือมียา ฮาดัจ อีนี     เดะ อารี กรัจ ฮูโกบ เลอ. ซาเบะ-จะ     ญา บือเลฮ บือฌาลัด มาแรฮ     ดาตัก เดะ โซะ ฮูโฌก ดือนียา บีดา นะ มือนีงัย ปือมือเลา นู ปานัย อากัน     นะ ราฌา ซะโลโม. ตาปี นี เลอ     นู บือซัยํ ลือเบฮ เดะ ซะโลโม     อาดา โซะ อีนี ดัฮ เลอ. 32ลูมอฮ ซือมียา นังฆรี นีนะเว เตอ     นะ บีกัซ บือดีรี     อาดู โกะ ซือมียา ฮาดัจ อีนี     เดะ อารี กรัจ ฮูโกบ ฌูฆา     ซาเบะ-จะ     โซะ กูญา     ตานา ดืองัยํ ปือมือเลา นู โยนา มือญาเระ     กูญา บือเลฮ บราเลฮ-ฮาตี บารู ปาเระ ดัฮ. ตาปี นี เลอ     นู บือซัยํ ลือเบฮ เดะ โยนา     อาดา โซะ อีนี ดัฮ เลอ." 33เยซู มือเลา ปูลัก     จะ "ฮอย ซือมียา ดีฮา     ตานา จูโจฮ ปลีตา ดัฮ     นะ ตืองะ ตาโรฮ โซะ ตือปัจ ลีนง     เฆอ-จะ     เดะ บาวัฮ เตง เตอ. ตาปี ตืองะ ปลีตา อีตู โซะ อาตัซ ซลีแป     บีดา โกะ ซือมียา นู มาโซะ มาแรฮ     นะ ลีฮัจ ซายา     บือฆารี ซัฮ. 34มาตา นะ เกา ฌาดี ซือรูปา ปลีตา เดะ ญาวา เลอ. วะตู มาตา นะ เกา จรัฮ บาฌิ     ญาวา นะ เกา โปด     นะ จรัฮ บาฌิ ซือมูฮา ฌูฆา. ตาปี วะตู มาตา นะ เกา บูตา     ญาวา นะ เกา โปด     นะ กือลับ ฮาบิฮ เลอ. 35กะฆีเตอ     กือนา ฌาฆา บรี บาฌิ เลอ     ตีเมา บรี จรัฮ เดะ ญาวา นะ เกา     นะ ฌาดี กือลับ อีตู. 36กะฆีเตอ     ดัฮ ญาวา นะ เกา     ญา จรัฮ บาฌิ ซือมูฮา     ฮอย ตือปัจ กือลับ ลาลู เตอ     ญา นะ ฌาดี ตือปัจ จรัฮ ราตาๆ เลอ     ซือรูปา บือกะ ซายา ปลีตา     นู ซูโลฮ จรัฮ บรี กะ เกา." เยซู ญา จะ. 37ตานา เยซู ญา ตืองัฮ มือเลา ลาฆี     ซือมียา ซืออูรัก เดะ ลูมอฮ ฟาริซี     ญา บลาโลก เยซู ปี มากัด นาซี ฌางัน ญา. กะฆีเตอ     เยซู ญา มาโซะ ปี ดูโดะ มากัด. 38โซะ อูรัก ฟาริซี อีตู     ตานา ญา ลีฮัจ เยซู     ฮอย เตด ตูโรจ กะ ฮาดัจ บาโซฮ ตางัน     ดูลู นู นะ มากัด นาซี เตอ     ญา โปด     ปือและ-ฮาตี. 39เยซู มือเลา กะ ญา จะ     "ลีฮัจ เลอ     กาเญา ลูมอฮ ฟาริซี     กาเญา บาโซฮ มาโกะ ฌับ     โซะ ลูวัยํ. ตาปี โซะ ดาลับ เตอ     กาเญา ปือนอฮ ฌางัน ลาฆู ฮาลูบา     ลาฆู ฌาฮัจ. 40เออ     โกะ ซือมียา บูดอ เลอ     ตูฮัด นู บือเลฮ บือฌาดี โซะ ลูวัยํ     บือเลฮ บือฌาดี โซะ ดาลับ ฌูฆา     บูกัด เฆอ? 41ตาปี โกะ ซือบารัก นู กาเญา อาดา เดะ ดาลับ โกะ มาโกะ ฌับ เตอ     กือนา ฮาฆิ บรี กะ อูรัก ฮาฌะ. กะฆีเตอ     นี เลอ     โกะ บือนา บารัก แนฮ-ฌือแนฮ     นะ จรัฮ บาฌิ บรี กะ กาเญา ซือมูฮา. 42"ตาปี จือลากา เลอ กาเญา     ลูมอฮ ฟาริซี     กรานา-จะ ปูโจะ รูกู     ฌางัน กูแญะ     โกะ ตาโระ ราตา ฌือแนฮ เตอ     เดะ ดาลับ ซือปูโลฮ บรือกัซ     กาเญา อาเกะ บรี กะ ตูฮัด     ซา บรือกัซ. ตาปี ลาฆู นู นะ ฮาตี รือมัก ฌางัน กาวัด     ลาฆู ซายัก กะ ตูฮัด เตอ     กาเญา บือเลฮ ตีงัน บูวัก ดัฮ. ลาฆู ซัยํ-บือซัยํ กะฆีนี     ลูมอฮ กาเญา ฆาโดฮ บูวัจ ตูโรจ เลอ     ตาปี ลาฆู อาซิก ซีงี     ฌางัน นะ ตีงัน ฌูฆา. 43"จือลากา เลอ กาเญา     ลูมอฮ ฟาริซี     ซาเบะ-จะ     ลูมอฮ กาเญา ซูกา ตือปัจ ดูโดะ นู บาฌิ เดะ กาวัด     เดะ รูมัฮ บือมุน     ซูกา บรี โกะ ซือมียา อาเกะ ซือมัฮ กะ กาเญา     เดะ ตืองัฮ ปาฌะ อีกัด. 44จือลากา เลอ กาเญา     กรานา-จะ กาเญา ฌาดี ซือรูปา ตือปัจ ตานัม บาดัด     นู ฮอย ปือนานา. กะฆีเตอ โกะ ซือมียา บือฌาลัด กาจะ ตือปัจ อีตู     ฮอย เตด ตาฮู จะ     อาดา นามา เลอ." เยซู ญา จะ. 45อาดา ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด ซืออูรัก     ญา มือเลา กะ เยซู จะ     "บูมอยํ เออ     นู เกา มือเลา กะฆีเตอ     ซือรูปา เกา อูจะ กะ ลูมอฮ กามี ฌูฆา เลอ." 46เยซู ญา ตีกัฮ จะ     "จือลากา เลอ กาเญา ฌูฆา     ลูมอฮ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด     กรานา-จะ     กาเญา อาเมด ซือบารัก บรัจ     นู ตาโงก ปายัฮ โตระ     ตืองะ เดะ อาตัซ ซือมียา. ตาปี โซะ ลูมอฮ กาเญา ตะอาซิก     แนฮ ซา ฌารี โปด     ฮอย เตด ปือฆัก ลาลู     บีดา ตูโลก กูญา ตาโงก ซือบารัก บรัจ อีตู. 47จือลากา เลอ กาเญา     ซาเบะ กาเญา บูวัจ รูมัฮ ตานัม บาดัด     นู บาฌิ     บีดา โกะ ลูมอฮ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด กูญา เลอ     นู โกะ บีลาแก นะ กาเญา ตะอาซิก     บือเลฮ บูนอฮ ดัฮ. 48กะฆีเตอ     ลูมอฮ กาเญา ฌาดี ซะซี     ลีฮัจ บาฌิ ฌางัน โกะ บีลาแก นะ กาเญา. กรานา-จะ     กูญา บือเลฮ บูนอฮ ซือมียา ตูโดฮ ดัฮ เตอ     กะฆีเตอ     ลูมอฮ กาเญา บือเลฮ บูวัจ รูมัฮ ตานัม บาดัด บรี กะ กูญา. 49ซาเบะ กะฆีเตอ เลอ     ซูรัจ ลาฆู อากัน นะ ตูฮัด มือเลา จะ     'กู นะ ซูโรฮ โกะ ซือมียา ตูโดฮ     ฌางัน โกะ ปือญูโรฮ     ปี มียา กูญา. กูญา นะ บูนอฮ ซือตืองัฮ     นะ ปรือกัด ซือตืองัฮ โปด.' 50กะฆีเตอ โกะ ซือมียา ฮาดัจ อีนี     นะ กือนา ฮูโกบ ดัฮ     กรานา ดารัฮ นะ โกะ ซือมียา ตูโดฮ     ราตา อูรัก     นู มือนีเลฮ ตรือเบะ ดัฮ     ตะเดะ ลามูลา     นู บือเลฮ บือฌาดี ดือนียา. 51ฌาดี-จะ     ตะเดะ ดารัฮ นะ เฮเบน     รอจ กะ ดารัฮ นะ ซะคารียา นู กือนา บูนอฮ มาตี     เดะ จือลัฮ ตือปัจ ตูนู บารัก มือนืองะ ฌางัน บาลัย นะ ตูฮัด. กู มือญาเระ กะ กาเญา ลาฆู ซูโงฮ จะ     โกะ ซือมียา ฮาดัจ อีนี     ฆาโดฮ กือนา ฮูโกบ     กรานา ดารัฮ อีตู ซือมูฮา เลอ. 52"จือลากา เลอ กาเญา     ลูมอฮ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด     กรานา-จะ     กูจี นู บูกา ปีตู บรี โกะ ซือมียา ตาฮู ซูโงฮ เตอ     กาเญา บือเลฮ อาเมด ปี ดัฮ. ลูมอฮ กาเญา ตะอาซิก โปด     ฮอย เตด มาโซะ ปี เลอ. ซือมียา นู นะ มาโซะ ปี เตอ     กาเญา บือเลฮ ซือกัจ บูวัก." 53ตานา เยซู ญา ตรือเบะ มาแรฮ เดะ รูมัฮ ดัฮ     ลูมอฮ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด     ฌางัน ลูมอฮ ฟาริซี     กูญา ฮึนตะ นะ บือฆาโดฮ กะ เยซู     ซัจๆ ตาญา ญา บาญะ ฌือแนฮ 54นาตี ตาดัฮ     บีดา นะ อาเมด ซาลัฮ เดะ ปือมือเลา นะ ญา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\