ลูกา 12

1วะตู อีตู โกะ ซือมียา     บาญะ รีบู อูรัก     ปาคัจ บือมุน     ยู ฮอย ตือปัจ นะ บือดีรี. กะฆีเตอ     เยซู ญา มือเลา กะ โกะ มูเระ นะ ญา ดูลู จะ     "กาเญา กือนา ฌาฆา     บรี ลือปัซ เดะ ราฆี นะ ลูมอฮ ฟาริซี ฌาดี-จะ     ลาฆู มูคา มาเนฮ     ฮาตี ฌาฮัจ. 2ตาปี ลาฆู นามาๆ     นู ตูโดก บรี ลีฮัจ เตด บือฆารี ดัฮ     นะ กือนา ปลีฮัจ ซัฮ ซือมูฮา. ลาฆู นามาๆ นู บูนี ดัฮ     นะ กือนา บูวัจ บรี ตาฮู ราตาๆ. 3ซาเบะ กะฆีเตอ     ลาฆู แนฮ-ฌือแนฮ     นู กาเญา บือเลฮ มือเลา เดะ โซะ กือลับ     กูญา นะ ดืองัยํ เดะ โซะ จรัฮ. นู กาเญา บือเลฮ บือบีซิ ดาปิก ตือลีงา     เดะ รูวัก นะ กาเญา     นะ กือนา บือซูระ เดะ อาตัซ รูมัฮ     บรี ดืองัยํ ราตาๆ เลอ." 4"กาวัด นะ กู เออ     กู มือเลา กะ กาเญา จะ     ฌางัน นะ ตาโกจ เดะ ซือมียา     นู บูนอฮ บือเลฮ ซา ญาวา     เดะ บลากัก ฮอย นามา นู นะ บูวัจ บือเลฮ ปูลัก. 5ตาปี กู นะ บรี กะ กาเญา ตาฮู จะ     ฆาโดฮ นะ ตาโกจ เดะ ซาปา. กือนา ตาโกจ เดะ ตูฮัด     ญา เลอ     นู ตานา บูนอฮ ญาวา ดัฮ     อาดา ปือมือฆัฮ นะ บูวัก กะ นอรากา บือเลฮ ฌูฆา. โงฮ-ซูโงฮ     กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     กือนา ตาโกจ เดะ ตูฮัด นู อีตู เลอ. 6"บูโรก จียะ รายา     ลีมา อีโกยํ     กูญา ฌูวัน ดูวา บัจ     บูกัด เฆอ? ตาปี บูโรก แนฮ ซา อีโกยํ โปด     ตูฮัด เดะ อาตัซ ญา ฮอย เตด ลูปา เลอ. 7รอจ กะ โบะ นะ กาเญา โปด     ตูฮัด ญา กีรา ตาฮู จะ     อาดา บราปา อูรัจ. ฌางัน ตาโกจ เลอ     กาเญา อาดา รือฆา     ลือเบฮ เดะ บูโรก จียะ รายา     บาญะ อีโกยํ เลอ." 8"กะฆีเตอ     กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     ราตา ซือมียา นู ซาโงะ กู     โซะ ฮึลด มูคา โกะ ซือมียา เตอ     กู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อีนี     นะ ซาโงะ ญา ฌูฆา     โซะ ฮึลด มูคา โกะ ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด. 9ตาปี ซือมียา ดีฮา     นู ตีเมา ซาโงะ กู     โซะ ฮึลด มูคา โกะ ซือมียา เตอ     กู โปด     นะ ตีเมา ซาโงะ ญา เลอ     โซะ ฮึลด มูคา นะ โกะ ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด. 10"ซือมียา ดีฮา นะ มือเลา ตะอารัฮ กะ กู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา เตอ     ตูฮัด นะ อาเกะ ดูซา นะ ซือมียา อีตู เลอ. ตาปี ซือมียา ดีฮา     นู มือเลา ฌาฮัจ กะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     ตูฮัด นะ ฮอย เตด อาเกะ ดูซา นะ ญา เลอ. 11"ตานา กูญา นะ บาวา กาเญา มาโซะ กะ โกะ รูมัฮ บือมุน     บาวา ปี โซะ ฮึลด มูคา นะ โกะ ราฌา     โกะ ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ เตอ     ฌางัน อีงัจ ฆาโดฮ-ฮาตี จะ     นะ ตีกัฮ กะฮามี     นะ มือเลา ลาฆู นามา เลอ. 12กรานา-จะ     เดะ วะตู อีตู เลอ     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     ญา นะ อาฌัยํ กาเญา จะ     นะ มือเลา กะฮามี บาฌิ." เยซู ญา จะ. 13เดะ โกะ ซือมียา บาญะ อีตู     อาดา ซืออูรัก     ญา มือเลา กะ เยซู จะ     " บูมอยํ เออ     ปือซัด กะ กากา เดะ กู เลอ     บรี ญา ปาฮาฆิ ซือบารัก ปือซากา อีตู     บรี กะ กู ฌูฆา เลอ." 14ตาปี เยซู มือเลา กะ ญา จะ     "เกา เออ     ซาปา ตืองะ กู     บรี ฌาดี ซือมียา กรัจ ฮูโกบ     ฌาดี ซือมียา ปาฮาฆิ ซือบารัก ปือซากา บรี กะ กาเญา?" 15กะฆีเตอ ญา มือเลา กะ โกะ ซือมียา ซือมูฮา จะ     "กือนา ลีฮัจ เลอ     ฌาฆา บรี บาฌิ     ฌางัน บรี ฮาตี นะ กาเญา     ฮาลูบา ซือบารัก มานามา. นู ซือมียา ดูโดะ ซือนัง เตอ     บูกัด กรานา อาดา โกะ ซือบารัก บาญะ เลอ." 16กะฆีเตอ     เยซู มือเลา จรือตา     อาฌัยํ กะ กูญา จะ     "อาดา อูรัก กายา ซืออูรัก     บือนัก นะ ญา     ฌางัน กือโบด นะ ญา     บูวัฮ ลือบัจ เลอ. 17กะฆีเตอ     ญา อีงัจ เดะ ฮาตี จะ     'กู นะ บูวัจ กะฮามี เลอ? กู ฮอย ตือปัจ นะ ตาโรฮ โกะ บูวัฮ นะ กู.' 18กะฆีเตอ     ญา มือเลา จะ     'นี เลอ     กู นะ ปรูโตฮ ตือปัจ ตาโรฮ บูวัฮ นู ดือมิ     นะ บูวัจ อาซิก บรี บือซัยํ ลาฆี     บีดา ตาโรฮ โกะ บูวัฮ     โกะ บรัซ ซือมูฮา     ตือปัจ อีตู. 19กะฆีเตอ     กู นะ บือเลฮ บือฮีมัจ เดะ ฮาตี นะ กู จะ     บาฌิ ดัฮ เลอ     กู อาดา ซือบารัก บาญะ     บือเลฮ ตาโรฮ บาญะ ตาโฮด เลอ     ฮอย เตด ปายัฮ กรือฌา บรี ปือนัจ ดัฮ. โอะ มากัด บรี กือญัง     บรามัย ซูกา-ฮาตี เลอ.' 20ตาปี ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     มือเลา กะ ซือมียา อีตู จะ     'เอย เกา ซือมียา บูดอ เออ. เดะ มาลับ อีนี เลอ     เกา นะ มาตี     ซือมืองัจ นะ เกา     กือนา นะ ปาเงน อาเมด ปี เดะ เกา. กะฆีเตอ     โกะ ซือบารัก อีตู นู เกา ปือมุน ดัฮ ซือมูฮา เตอ     ฌาดี นะ ซาปา เลอ?' " 21กะฆีเตอ     เยซู มือเลา จะ     "ซือรูปา กะฆีเตอ เลอ     โกะ ซือมียา นู ปือมุน บารัก บาญะ     บีดา ญาวา ตะอาซิก     ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ ลีฮัจ ดัฮ จะ     ญา บูกัด อูรัก กายา เลอ." 22กะฆีเตอ     เยซู มือเลา กะ โกะ มูเระ นะ ญา จะ     "ซาเบะ กะฆีเตอ     กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     ฌางัน ฆาโดฮ-ฮาตี เดะ ลาฆู มียา มากัด จะ     นะ อาเมด นามา มาแรฮ มากัด. ฌางัน ฆาโดฮ-ฮาตี ปาซัน ญาวา นะ กาเญา จะ     นะ อาเมด กาเยด นามา มาแรฮ ปากัย เตอ. 23กรานา-จะ     นู กาเญา ฮีโดะ เตอ     รือฆา บาฌิ เดะ บารัก มากัด เลอ. ญาวา นะ กาเญา โปด     บาฌิ เดะ บารัก ปากัย ฌูฆา เลอ. 24กือนา บรีงัจ เลอ     กะ โกะ บูโรก ดือนัก. กูญา เตด ตานัม นามา     เตด กือตับ ปาดี เลอ     ญา ฮอย ดาเงา     ฮอย ตือปัจ นะ ปูงอจ ตาโรฮ โกะ ลูโงะ ปาดี โปด. ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา บูวัจ บรี กูญา อาดา ซือบารัก มากัด     ฆือนะ ดัฮ. กาเญา อาดา รือฆา บาฌิ     บาญะ ลือเบฮ เดะ บูโรก เลอ. 25เดะ ลูมอฮ กาเญา     อาดา ซือมียา ดีฮา     นู ญา ฆาโดฮ-ฮาตี     ฆามะ นะ ฮูโบก อูมอยํ นะ ญา     บรี ปาญัก ซือฌับ ลาฆี บือเลฮ เฆอ? ฮอย เลอ. 26ดัฮ ซือบารัก ดือมิ-ตอจ กะฆีเตอ     กาเญา บูวัจ ฮอย เตด บือเลฮ ลาลู เตอ     ซาเบะ นามา เลอ     กาเญา ฆาโดฮ-ฮาตี เดะ ลาฆู ซิก-อาซิก ลาฆี? 27กือนา บรีงัจ กะ โกะ บูงา     ญา บือตูโมฮ กะฮามี เตอ     ญา เตด ปายัฮ บือกรือฌา     เตด ปายัฮ ฌาเฮะ บาฌู ปือแญะ. ตาปี กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     ราฌา ซะโลโม โปด     วะตู ญา ปากัย มะอาลัจ บรี บือซรี โตระ     ญา เตด บือปากัย บือฆาจะ     ซือรูปา กะ บูงา แนฮ ซา บูงา อีนี. 28โกะ รูโปจ อีตู เตอ     อารี อีนี อาดา เดะ บือนัก     มัฮปาฆี     ญา กือนา ตูนู เดะ อาปี ฮาบิฮ ดัฮ. ตาปี รูโปจ อีตู โปด     ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ บูวัจ บรี ญา บือปากัย บาฌิ กะฆีเตอ เลอ. เออ กาเญา     ซือมียา นู กูรัก ปือจายา เลอ     กือนา อีงัจ จะ     ซูโงฮ เลอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ บูวัจ บรี กาเญา บือเลฮ บือปากัย บาฌิ     ลือเบฮ เดะ บูงา อีตู ปูลัก เลอ. 29"กะฆีเตอ     กาเญา ฌางัน ฆาโดฮ-ฮาตี มียา ซือบารัก นะ มากัด     ซือบารัก นะ โอะ เตอ. ฌางัน ฆาโดฮ-ฮาตี บาญะ กะฆีเตอ เลอ. 30ซาเบะ-จะ     โกะ ซือมียา นู เตด ตูเฮะ กะ ตูฮัด     ราตา ดือนียา     กูญา มือโซะ มียา ลาฆู กะฆีเตอ. ตาปี ตูฮัด     นู อาโปก นะ กาเญา     ญา ตาฮู จะ     กาเญา บือคานะ ซือบารัก อีตู ดัฮ. 31ตาปี กาเญา กือนา นะ บูวัจ บรี ตูฮัด ฌาดี ราฌา เดะ ฮาตี นะ กาเญา. กะฆีเตอ     ตูฮัด โปด     นะ บือตามัฮ บรี กะ กาเญา     โกะ ซือบารัก อีตู ฌูฆา." 32"โอ กาวัด กาเมก นู กิดีกิ เออ     ฌางัน ตาโกจ เลอ     กรานา-จะ     อาโปก นะ กาเญา ญา ซูกา-ฮาตี นะ บรี กาเญา บือบือลา บือซามา     เดะ ดือนียา บารู นะ ญา เลอ. 33กาเญา กือนา ฌูวัน โกะ ซือบารัก นะ กาเญา     มูนา บรี กะ กาวัด เลอ. กือนา บูวัจ แบะ ดูเวะ บีดา ตะอาซิก     นู ฮอย เตด ดือละ ตูฮา     นะ บรี อาดา โกะ ซือบารัก นู บรือฆา     นู ตาโรฮ เดะ อาตัซ ลาแงะ     นู ฮอย เตด ดือละ นะ ฮาบิฮ. โซะ อีตู อูรัก ปือญูรี     นะ มาแรฮ ดาปิก ฮอย เตด บือเลฮ     โกะ นอยํ-อานอยํ โปด     นะ เฆระ เตด บือเลฮ เลอ. 34กรานา-จะ     ซือบารัก บรือฆา นะ กาเญา     อาดา ตือปัจ ดีฮา     ฮาตี นะ กาเญา โปด     อาดา ตือปัจ อีตู เลอ." 35เยซู มือเลา ปูลัก จะ     "กาเญา กือนา บือปากัย ซียะ นาตี     บรี ปลีตา นะ กาเญา อาดา บลือกัจ กะฆีเตอ เลอ. 36ลูมอฮ กาเญา     กือนา ฌาดี ซือรูปา โกะ ซือมียา นู นาตี ฮามัจ ตกเก นะ กูญา     วะตู ตกเก บาลิ ดาตัก เดะ รูมัฮ มือนีกัฮ     บีดา-จะ     ตานา ตกเก นะ มาแรฮ บลาโลก เดะ ปีตู     กูญา นะ บือเลฮ บูกา บรี กะ ญา ดัดดัด. 37โกะ ปราโซฮ อีตู เตอ     นู ตกเก มาแรฮ ดาปัจ กูญา     ตืองัฮ ฌาฆา ตูงู เตอ     กูญา ซือนัง ซือลามัจ เลอ. กู มือญาเระ กะ กาเญา ซูโงฮ จะ     ตกเก เตอ     ญา นะ ซือซิก กาเยด     ซือและ เดะ ปีงัก     นะ บรี กูญา ดูโดะ มากัด     เดะ ปาปัด โตะ     นะ มาแรฮ บือกรือฌา ซือรูปา ฌาดี ปราโซฮ นะ กูญา อีตู ปูลัก เลอ. 38ดัฮ ตกเก มาแรฮ     ลือปัซ ตืองัฮ มาลับ     รอจ กะ มูกัยํ โปด     ดาปัจ โกะ ปราโซฮ อีตู ตืองัฮ ตูงู ฌาฆา กะฆีเตอ     ปราโซฮ อีตู     กูญา นะ ซือนัง ซือลามัจ ซูโงฮ เลอ. 39"กาเญา กือนา มาโซะ เดะ ฮาตี กะฆีนี จะ     ดัฮ ตูฮัด รูมัฮ บือเลฮ ตาฮู ดูลู จะ     อูรัก ปือญูรี ญา นะ มาแรฮ ปูโกยํ บราปา     ญา นะ เตด ตีงัน รูมัฮ     ตีเมา บรี อูรัก ปือญูรี นะ มาโซะ กะ ดาลับ บือเลฮ. 40กาเญา กือนา ซียะ ญาวา บรี ฆือนะ ซือลาลู ฌูฆา     กรานา-จะ     กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา กู นะ มาแรฮ เดะ วะตู ดีฮา     กาเญา ฮอย เตด ดัด บรีงัจ เลอ." เยซู ญา จะ. 41โซะ เปโตร ญา ตาญา เยซู จะ     "ตูฮัด เออ     นู เกา บือเลฮ จรือตา มือเลา อีนี     เกา มือเลา ตูโญะ กะ ลูมอฮ กามี เฆอ? เฆอ-จะ     มือเลา ตูโญะ กะ ซือมียา ซือมูฮา?" 42ตูฮัด เยซู ญา ตีกัฮ จะ     "กะฆีเตอ     ซาปา เลอ     ฌาดี กือปาลา ปราโซฮ     นู ฮาตี รือมัก     ปานัย อากัน? ญา เลอ     นู ตกเก นะ ญา นะ ตืองะ บรี ฌาดี บือซัยํ     เดะ โกะ ปราโซฮ ซือมูฮา     บีดา นะ บรี โกะ นาซี กะ กูญา     รือมัก เดะ วะตู เลอ. 43ตานา ตกเก บาลิ กะ รูมัฮ     ดาปัจ ปราโซฮ ตืองัฮ บือกรือฌา กะฆีเตอ     ปราโซฮ อีตู นะ ซือนัง ซือลามัจ ซูโงฮ เลอ. 44กู มือญาเระ กะ กาเญา     ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     ตกเก นะ ตืองะ ญา     บรี ฌาดี ซือมียา ลีฮัจ บือนา โกะ บารัก นะ ญา ซือมูฮา เลอ. 45"ตาปี ปราโซฮ อีตู     ดัฮ ญา บรีงัจ เดะ ฮาตี จะ     ตกเก นะ ญา     ญา ลามัจ นะ มาแรฮ     กะฆีเตอ ญา กาเตาะ โกะ ปราโซฮ กีลากี นีบีนี     ญา มากัด กือญัง     โอะ อาระ บรี มาโบะ เลอ. 46อาดา ซืออารี     ตกเก นะ ญา     นะ บาลิ ปาเระ     เดะ อารี นู ปราโซฮ เตด ดัด นะ อีงัจ     เดะ วะตู นู ญา ฮอย เตด ตาฮู เลอ. กะฆีเตอ     ตกเก ญา นะ ฮูโกบ บรี โตระ     ญา นะ โปรฮ ปราโซฮ อีตู     บรี ปี ดูโดะ ฌางัน โกะ ซือมียา นู ฮาตี เตด รือมัก. 47"ปราโซฮ อีตู     นู ญา ตาฮู ฮาตี นะ ตกเก นะ ญา     ตาปี ฮอย เตด บือเลฮ ซียะ ญาวา นะ ญา     เตด บือเลฮ บูวัจ ตูโรจ กะ ฮาตี นะ ตกเก เตอ     ญา ฆาโดฮ นะ กือนา รือเปะ โตระ. 48ตาปี ซือมียา ดีฮา นู เตด ตาฮู     ดัฮ ญา บูวัจ บือกะ นู ฆาโดฮ กือนา รือเปะ เตอ     ญา นะ กือนา รือเปะ ดีกิ. ซือมียา ดีฮา บือเลฮ ซาโมจ บาญะ ดัฮ     นะ ฆาโดฮ อาเมด ปาเระ เดะ ญา     บาญะ เลอ. ซือมียา ดีฮา นู โกะ ซือมียา กีเรบ ตาโรฮ เดะ ญา     บาญะ เตอ     กูญา นะ ปือซัด อาเมด เดะ ซือมียา อีตู บาญะ เลอ." 49"กู นี มาแรฮ บีดา นะ บรี ปลือกัจ อาปี เดะ ดือนียา. กะฆีเตอ กู บือคานะ ซูโงฮ     นะ บรี อาปี อีตู     นะ บลือกัจ ดัฮ เลอ. 50กู นะ ฆาโดฮ ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ ลาฆู ซูซัฮ เตอ     กะฆีเตอ กู ฆาโดฮ-ฮาตี บาญะ     ตือดะ ญา นะ ซุจ ฮาบิฮ ดัฮ เลอ. 51กาเญา บรีงัจ จะ     กู มาแรฮ บีดา นะ บือฌาดี ลาฆู ซือนัง เดะ ดือนียา เฆอ? กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     บูกัด กะฆีเตอ เลอ. ตาปี กู มาแรฮ บีดา นะ บรี โกะ ซือมียา ปือจัฮ-บือลัฮ เลอ. 52กะฆีเตอ เลอ     ตะเดะ วะตู อีนี     ลีมา อูรัก เดะ รูมัฮ นะ ปือจัฮ-บือลัฮ เตอ     โซะ ซือบือลัฮ ตีฆา     ซือบือลัฮ ดูวา. 53ปะ นะ บลาวัด ฌางัน นานะ กีลากี     นานะ กีลากี นะ บลาวัด ฌางัน ปะ. มะ นะ บลาวัด ฌางัน นานะ นีบีนี     นานะ นีบีนี นะ บลาวัด ฌางัน มะ. มะ มือตูฮา นะ บลาวัด ฌางัน มือนาตู     มือนาตู โปด นะ บลาวัด มะ มือตูฮา." 54เยซู มือเลา กะ โกะ ซือมียา ปูลัก จะ     "ตานา กาเญา ลีฮัจ กือมูวัง บือฌาดี     โซะ บาวัฮ มาตาอารี     ดัดดัด กาเญา มือเลา จะ     นะ ฮูฌัด. ญา โปด     ฌาดี กะฆีเตอ ซูโงฮ เลอ. 55ตานา กาเญา ลีฮัจ อาเงน บารัจ-ดายา ตีโยะ มาแรฮ     กาเญา มือเลา จะ     นะ ฮางัจ โตระ เลอ. ญา โปด     ฌาดี กะฆีเตอ ซูโงฮ เลอ. 56เออ ซือมียา มูคา มาเนฮ ฮาตี ฌาฮัจ. กาเญา ตาฮู ลีฮัจ ลาฆู นู บือฌาดี เดะ ดือนียา     ฌางัน ลาแงะ     บีดา นะ ตูโดฮ อาเงน     ตาปี ซาเบะ นามา กาเญา เตด ตาฮู ลีฮัจ ลาฆู นู ฌาดี ดัฮ     เดะ ฮาดัจ อีนี เลอ? 57"ซาเบะ นามา กาเญา เตด บือเลฮ ตือตู-ฮาตี ตะอาซิก จะ     ลาฆู นามา นู กือนา? 58ซาเบะ-จะ     ดัฮ ซือมียา ดีฮา อาดู เกา     บาวา ปี กะ ซัน เตอ     กือนา กูวาซา มียา จือลัฮ นู นะ บือปาคัจ ฌางัน ญา     กาลา ดูโดะ เดะ ตืองัฮ ฌาลัด ลาฆี. ดัฮ เตด กะฆีเตอ     ญา นะ รือฆัก เกา ปี รอจ กะ ซือมียา กรัจ ฮูโกบ. กะฆีเตอ ซือมียา กรัจ ฮูโกบ นะ ซรัฮ บรี กะ ตามาตา     ตามาตา โปด     ญา นะ บอฮ เดะ ปือฌารา. 59กู มือญาเระ กะ เกา จะ     เกา นะ ลือปัซ เดะ ตือปัจ อีตู เตด บือเลฮ ลาลู     ตือดะ เกา นะ บายัยํ ฮูตัก     บรี ฆือนะ ฮาบิฮ ดัฮ เลอ." เยซู ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\