ลูกา 13

1วะตู อีตู     อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ     ดูโดะ โตะ อีตู     จรือตา บรี กะ เยซู ดืองัยํ     ปาซัน ซือมียา นังฆรี ฆาลิลี     นู ปีลาด บือเลฮ ซูโรฮ บูนอฮ กูญา     ตานา กูญา ตืองัฮ อาเมด โกะ บือนาตัก     มาแรฮ บูนอฮ มือญือมัฮ กะ ตูฮัด. 2กะฆีเตอ เยซู     ญา มือเลา ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กาเญา บรีงัจ กะฮามี เลอ? ลูมอฮ ฆาลิลี อีตู เตอ     กูญา ฌาดี ซือมียา บือดูซา บาญะ     ลือเบฮ เดะ ลูมอฮ ฆาลิลี นู ซิก-อาซิก ซือมูฮา เฆอ     นู กูญา บือเลฮ กือนา ลาฆู ซูซัฮ โตระ กะฆีเตอ? 3เตด โบะ. ตาปี กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     ดัฮ กาเญา ฮอย เตด บราเลฮ-ฮาตี ปาเระ เตอ     กาเญา ซือมูฮา นะ ฌาฮานัม     กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. 4บรีงัจ ลีฮัจ ปูลัก     ลาปัด-บือลัซ อูรัก อีตู     นู รูมัฮ บือปรัก นู ตีงี     โซะ ซีโลอัม     บือเลฮ รูโตฮ     ตือกัด กูญา มาตี ดัฮ เตอ     กาเญา บรีงัจ จะ     กูญา ฌาดี ซือมียา บือดูซา     ลือเบฮ เดะ ซือมียา ซือมูฮา     นู ดูโดะ เดะ นังฆรี เยรูซาเลม เฆอ? 5เตด โบะ. ตาปี กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     ดัฮ กาเญา ฮอย เตด บราเลฮ-ฮาตี ปาเระ เตอ     กาเญา ซือมูฮา นะ ฆาโดฮ ฌาฮานัม     กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ." เยซู ญา จะ. 6เยซู มือเลา จรือตา     อาฌัยํ กะฆีนี ปูลัก จะ     "ซือมียา ซืออูรัก     ญา อาดา ปูโฮด กรายา-บูดี     ซา ปูโฮด     ตานัม ตาโรฮ เดะ กือโบด บูวัฮ อางุน นะ ญา. กะฆีเตอ     ญา มาแรฮ มียา บูวัฮ เดะ ปูโฮด อีตู     ตาปี ฮอย เตด ดาปัจ. 7กะฆีเตอ     ญา อูจะ กะ ซือมียา บือกรือฌา ตูงู กือโบด ปูโฮด อางุน อีตู จะ     'นี เลอ     กู มาแรฮ มียา บูวัฮ     เดะ ปูโฮด กรายา-บูดี อีนี     ตีฆา ตาโฮด ดัฮ     ตาปี ฮอย เตด ดาปัจ. กือนา ตือบัก ปรูโตฮ บูวัก เลอ. บูวัจ นามา นะ บรี ตานัฮ ตาวัยํ เปา-เปลา?' 8ตาปี ซือมียา ตูงู กือโบด บูวัฮ อางุน     ญา ตีกัฮ จะ     'ตกเก เออ     มีตา บรี ตาโรฮ ซา ตาโฮด ลาฆี เลอ     บรี กะ กู จาโกน ตานัฮ     อาเมด บาฌา บอฮ. 9ตาโฮด ฮึลด     ดัฮ ญา นะ บือฌาดี บูวัฮ     บาฌิ เลอ. ตาปี ดัฮ ญา ฮอย เตด บือบูวัฮ เตอ     เกา กือนา ตือบัก ปรูโตฮ ญา บูวัก เลอ.' ญา จะ." 10อาดา อารี บราดู กรือฌา ซืออารี     เยซู ตืองัฮ อาฌัยํ เดะ รูมัฮ บือมุน     ซา ตือปัจ. 11นี เลอ     อาดา นีบีนี ซืออูรัก     นู อาดา ฮาตู มาโซะ     บูวัจ บรี ฌาดี ปือญาเกะ     ลาปัด-บือลัซ ตาโฮด มาแรฮ ดัฮ. บลากัก นะ ญา บูโกะ     นะ บือดีรี รือมัก     เตด บือเลฮ เลอ. 12เยซู เตอ     ตานา ลีฮัจ ดัฮ     ญา บลาโลก นีบีนี อีตู     มือเลา กะ ญา จะ     "นีบีนี เออ     ญาวา นะ เกา ลือฆา     ลือปัซ เดะ ปือญาเกะ นะ เกา ดัฮ เลอ." 13เยซู ญา ปือเตาะ ตางัน เดะ ญาวา นะ นีบีนี อีตู. ดัดดัด อีตู     ญา บีกัซ บือดีรี รือมัก บือเลฮ     ญา มือเลา มือโอจ     ปูฌี กะ นามา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. 14ตาปี กือปาลา รูมัฮ บือมุน ญา ซาลัฮ-ฮาตี     กรานา-จะ     เยซู บือเลฮ บือบือลา ซือมียา     เดะ อารี บราดู ดัฮ. กะฆีเตอ     ญา มือเลา กะ โกะ ซือมียา จะ     "อาดา นัม อารี นู ฌาดี อารี ฆาโดฮ บือกรือฌา. เดะ ดาลับ นัม อารี อีตู เตอ     กือนา มาแรฮ บรี บือบือลา ญาวา. ตาปี เดะ อารี บราดู เตอ     ฌางัน เลอ." 15ตาปี ตูฮัด เยซู     ญา ตีกัฮ กะ ซือมียา อีตู จะ     "เออ กาเญา     ซือมียา มูคา มาเนฮ     ฮาตี ฌาฮัจ เลอ. กาเญา ราตา ซือมียา นะ อูฆัย ลือมู     อูฆัย กูดา     เดะ กานัก นะ ญา     บาวา บือปี บรี มากัด อาเย     เดะ อารี บราดู     บูกัด เฆอ? 16ตาปี โซะ นีบีนี นู อีนี     ญา ฌาดี บือแนฮ นะ อับราฮัม ญา เตอ     กือปาลา ฮาตู ซีตัด บือเลฮ อีกัจ ตาโรฮ     ลาปัด-บือลัซ ตาโฮด ดัฮ. เตด บือฆูนา เฆอ     นะ บรี ญา ลือปัซ เดะ โกะ ราตัย อีตู     เดะ อารี บราดู เตอ?" 17นู เยซู ญา มือเลา กะฆีเตอ     บูวัจ บรี ลูมอฮ ซือมียา นู ลาวัด ฌางัน ญา     ปาคัจ จือและ. ตาปี โกะ ซือมียา นู บาญะ     กูญา ซูกา-ฮาตี ซูโงฮ     ซาเบะ ลาฆู บือซรี ซูโงฮ     นู เยซู บือเลฮ บูวัจ ดัฮ. 18กะฆีเตอ     เยซู ญา มือเลา จะ     "ลาฆู นู ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา นะ มาแรฮ บือบือลา ฌาดี ราฌา เตอ     นะ ฌาดี กะฮามี เลอ? กู นะ ปือซามา ลาฆู อีตู     ซือรูปา บือกะ ลาฆู นามา บาฌิ? 19เออ     ญา ซือรูปา กะฆีนี เลอ     อาดา บีฌี ตาโระ มิดือมิ ซือบีฌี     นู ซือมียา ซืออูรัก อาเมด ปี ตานัม เดะ กือโบด นะ ญา. กะฆีเตอ     บีฌี อีตู     ญา บือตูโมฮ ฌาดี ปูโฮด กายู. โกะ บูโรก เดะ อาตัซ     ญา ตรือบัก มาแรฮ     บูวัจ ซารัก เดะ โกะ ฌามัยํ     ปูโฮด กายู อีตู เลอ." 20เยซู ญา มือเลา ปูลัก จะ     "กู นะ ปือซามา ลาฆู นู ตูฮัด นะ มาแรฮ ฌาดี ราฌา     ซือรูปา บือกะ ลาฆู นามา? 21ญา ซือรูปา กะฆีนี เลอ     อาดา นีบีนี ซืออูรัก     นู อาเมด ราฆี ซือตืองัฮ     จาโปยํ เดะ ตือโปก ตีฆา เตง. ญา กือโมก ญาแญะ     บรี ตือโปก อีตู กือโมก ฮาบิฮ ดัฮ     ซือมูฮา เลอ." ญา จะ. 22ตานา เยซู ตืองัฮ บือฌาลัด ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม     ญา ลาลู ปี บาญะ นังฆรี     บาญะ ตูโปะ     อาฌัยํ กูญา. 23อาดา ซือมียา ซืออูรัก     ตาญา เยซู จะ     "ตูฮัด เออ     ซือมียา นู นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เตอ     อาดา กิดีกิ เฆอ?" เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ 24"กาเญา กือนา ราเฌด มาโซะ ปี     กะ ปีตู นู ซือแปะ     ซาเบะ กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     โกะ ซือมียา บาญะ นะ กูวาซา มาโซะ ปี     ตาปี มาโซะ เตด บือเลฮ. 25ตานา ตูฮัด รูมัฮ ญา ซูดัฮ บีกัซ     กาปุซ ปีตู ดัฮ     กาเญา นะ อาดา บือดีรี โซะ ลูวัยํ     กือเทาะ ปีตู     มือเลา จะ 'จา เออ     มีตา บูกา ปีตู บรี กะ กามี เลอ.' ตาปี     ตูฮัด รูมัฮ นะ ตีกัฮ กะ กาเญา จะ     'กู เตด ตาฮู จะ     กาเญา ฌาดี ซือมียา ดาตัก ปัจ ดีฮา เลอ.' 26กะฆีเตอ     กาเญา นะ อูจะ จะ     'กามี บือเลฮ มากัด     บือเลฮ โอะ ฌางัน เกา. เกา บือเลฮ อาฌัยํ เดะ ตืองัฮ ฌาลัด นะ ลูมอฮ กามี.' 27ตูฮัด รูมัฮ อีตู     ญา นะ มือเลา จะ     'กู จาเระ ดัฮ จะ     กู เตด ตาฮู นู กาเญา ฌาดี ซือมียา ดาตัก ปัจ ดีฮา. อูโนยํ ปี บูวัก เดะ กู เลอ     กาเญา ซือมียา นู บูวัจ ปรางัย ฌาฮัจ เตอ.' 28ตานา กาเญา นะ ลีฮัจ อับราฮัม อีซัก ยาโกบ     ฌางัน โกะ ลูมอฮ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด ซือมูฮา     กูญา อาดา ดูโดะ เดะ ดือนียา บารู อีตู     นู ตูฮัด ฌาดี ราฌา เตอ     ตาปี ญาวา นะ กาเญา ตะอาซิก     กือนา ตูละ บูวัก กะ โซะ ลูวัยํ     กาเญา นะ มือนาแงฮ     ตือกาจิ ฆีฆี     ซาเกะ โตระ เลอ. 29โกะ ซือมียา นะ มาแรฮ ดาตัก เดะ โซะ ตีมอยํ     โซะ บารัจ เตอ     นะ มาแรฮ เดะ โซะ บารัจ-ดายา     โซะ ตารา ฌูฆา เลอ     นะ ดูโดะ มากัด เดะ ดือนียา บารู นะ ตูฮัด. 30นี เลอ     อาดา ซือมียา โซะ ฮูโฌก ซือตืองัฮ     นะ ปี ดูโดะ โซะ ปรือดู. ซือมียา โซะ ปรือดู ซือตืองัฮ     นะ ปี ดูโดะ โซะ ฮูโฌก." เยซู ญา จะ. 31เดะ วะตู อีตู     ลูมอฮ ฟาริซี ซือตืองัฮ     มาแรฮ มือญาเระ กะ เยซู จะ     "เกา กือนา บีกัซ ปี โซะ อาซิก เลอ. ซาเบะ-จะ     ราฌา เฮโรด     ญา อีงัจ นะ บูนอฮ เกา บูวัก." 32เยซู มือเลา กะ กูญา จะ     "กือนา ปี มือญาเระ กะ ซือมียา เตด บือฆูนา อีตู จะ     ลีฮัจ เลอ     กู โปรฮ โกะ ฮาตู ตรือเบะ ดัฮ     บือบือลา ปือญาเกะ เดะ ซือมียา     อารี อีนี     มัฮปาฆี ปูลัก เลอ. บารู เดะ อารี นู ตีฆา     กู นะ บูวัจ บรี ซุจ ฮาบิฮ ดัฮ. 33ตาปี กู ฆาโดฮ นะ บือฌาลัด ปี     เดะ อารี อีนี     มัฮปาฆี     มัฮปาฆีซา เลอ. ซาเบะ-จะ     เตด บือฆูนา ดัฮ     นะ บรี ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด นะ กือนา บูนอฮ     โซะ ลูวัยํ นังฆรี เยรูซาเลม เลอ. 34"โอ กาเญา     ลูมอฮ เยรูซาเลม เออ     นู บูนอฮ โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     นู อาเมด บาตู     ลีปัยํ โกะ ซือมียา นู ตูฮัด ซูโรฮ มาแรฮ มียา กาเญา. บาญะ กาลี เลอ     กู บือคานะ นะ บือมุน ลูมอฮ กาเญา ตาโรฮ     ซือรูปา อีโนก ฮายับ นู กรด โกะ อานะ นะ ญา     บรี ดูโดะ เดะ บาวัฮ ซายะ. ตาปี กาเญา ตีเมา เลอ. 35ลีฮัจ เลอ     รูมัฮ นะ กาเญา     นะ กือนา บือบียัยํ ดัฮ เลอ. กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     กาเญา นะ ฮอย เตด บือเลฮ ลีฮัจ กู     ตือดะ กาเญา นะ มือเลา จะ     'ซือลามัจ เลอ     ซือมียา นู มาแรฮ เดะ นามา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\