ลูกา 14

1อาดา อารี บราดู กรือฌา ซืออารี     เยซู ญา มาโซะ ปี กะ รูมัฮ นะ กือปาลา ลูมอฮ ฟาริซี ซืออูรัก     นะ มากัด นาซี. โกะ ซือมียา เตอ     กูญา อาดา นาตี ลีฮัจ เยซู. 2นี เลอ     อาดา ซือมียา ซืออูรัก     ฌาดี ปือญาเกะ กากี ตางัน บาซัน     มาแรฮ โซะ ฮึลด มูคา นะ เยซู. 3กะฆีเตอ     เยซู ญา ตาญา ลูมอฮ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด     ฌางัน ลูมอฮ ฟาริซี จะ     "ดัฮ นะ บือบือลา ซือมียา ซาเกะ     เดะ อารี บราดู กรือฌา     นะ ซาลัฮ เดะ ฮูโกบ เฆอ เตด?" 4กูญา ปาคัจ ซืองะ. กะฆีเตอ     เยซู ญา บาวา ซือมียา อีตู บือปี     บือบือลา บรี ซือนัง บาฌิ     ปลือปัซ ญา     บรี บาลิ ปี กะ รูมัฮ. 5กะฆีเตอ เยซู ญา มือเลา กะ กูญา จะ     "ซือมียา ดีฮา     เดะ ลูมอฮ กาเญา     ดัฮ นานะ นะ ญา     เฆอ-จะ     ลือมู นะ ญา     ฆูโฆยํ เดะ ตือลาฆา     ญา เตด ฆางู รือฆัก บือตรือเบะ เดะ อารี บราดู กรือฌา เฆอ?" 6ตาปี กูญา ตีกัฮ เดะ ตือนอซ อีตู     ฮอย เตด บือเลฮ เลอ. 7โซะ เยซู     ตานา ญา ลีฮัจ จะ     ซือมียา นู กือนา บลาโลก เตอ     กูญา บือเลฮ ปีเลฮ ตือปัจ ดูโดะ นู บาฌิ เดะ กาวัด     ญา มือเลา ลาฆู จรือตา     อาฌัยํ กะ กูญา จะ 8"ดัฮ ซือมียา ดีฮา บลาโลก เกา ปี กะ รูมัฮ มือนีกัฮ     ฌางัน นะ ดูโดะ โซะ ตือปัจ บาฌิ     ตาโกจ-จะ     ญา บือเลฮ บลาโลก ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ เดะ เกา ลาฆี เลอ. 9กะฆีเตอ     ตูฮัด รูมัฮ มือนีกัฮ     นู บือเลฮ บลาโลก กาเญา ดูวา อูรัก เตอ     นะ มือเลา ฌางัน เกา จะ     'กือนา บรี ตือปัจ ดูโดะ     กะ ซือมียา อีนี เลอ.' กะฆีเตอ     เกา นะ ฆาโดฮ อูบัฮ ปี ดูโดะ โซะ ตือปัจ ตะอารัฮ เดะ กาวัด. เกา นะ จือและ มาตา เลอ. 10ตาปี ดัฮ กือนา บลาโลก เตอ     เกา กือนา ปี ดูโดะ โซะ ตือปัจ ตะอารัฮ ดูลู     บีดา-จะ     ตานา ตูฮัด รูมัฮ มือนีกัฮ มาแรฮ     ญา นะ มือเลา จะ     'ฆู เออ     อูบัฮ บีกัซ ปี ดูโดะ โซะ ตือปัจ บาฌิ เลอ.' กะฆีเตอ     เกา นะ บือเลฮ บือซัยํ มูคา     โซะ ฮึลด มูคา นะ โกะ ซือมียา ซือมูฮา     นู ดูโดะ มากัด บือซามา โตะ อีตู เลอ. 11กรานา-จะ     ราตา ซือมียา นู อาเกะ ญาวา ตีงี     ญา นะ ฆาโดฮ กือนา อูบัฮ ตูโรด. ตาปี ซือมียา นู มือนูโนะ ญาวา เตอ     ญา นะ กือนา อาเกะ บรี ตีงี เลอ." เยซู ญา จะ. 12เยซู ญา มือเลา กะ ซือมียา นู บลาโลก ญา จะ     "ตานา เกา นะ กรือฌา ซือบารัก มากัด บรี โกะ ซือมียา     เตด-จะ     ตืองัฮ อารี     เฆอ-จะ ปะซือญา โปด     ฌางัน นะ บลาโลก ซา โกะ ฆูๆ นะ เกา     โกะ อาดี-บราดี     โกะ นะบรานะ     เฆอ-จะ โกะ กาวัด รูมัฮ นู กายา เตอ. ซาเบะ-จะ     กูญา นะ บือเลฮ บลาโลก เกา ปูลัก     ฌาดี ลาฆู บูวัจ บาลัซ เลอ. 13ตาปี ดัฮ เกา บูวัจ ลาฆู มากัด บรามัย     กือนา บลาโลก โกะ ซือมียา ฮาฌะ     ซือมียา จาเปะ     ซือมียา บือฌาลัด เตาะ-อูเตาะ     ซือมียา มาตา บูตา. 14กูญา อีตู เตอ     ฮอย นามา นะ บาลัซ กะ เกา     ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ บรี ซือลามัจ บาลัซ ปาเระ กะ เกา     เดะ อารี อีตู     นู โกะ ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ     นะ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี เลอ." เยซู ญา จะ. 15โซะ ซือมียา ซืออูรัก     นู ดูโดะ มากัด บือซามา เตอ     ตานา ญา ดืองัยํ ปือมือเลา กะฆีเตอ     ญา มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "ซือมียา นู นะ มากัด บือซามา ฌางัน ตูฮัด     วะตู ญา มาแรฮ ฌาดี ราฌา เตอ     ซือมียา อีตู นะ ซือนัง ซือลามัจ เลอ." 16กะฆีเตอ     เยซู ญา มือเลา ฌางัน ซือมียา อีตู จะ     "อาดา ซือมียา ซืออูรัก     บือเลฮ บูวัจ ซือบารัก มากัด บาญะ ซูโงฮ     บือเลฮ บลาโลก ซือมียา บาญะ เตอ. 17ตานา รอจ วะตู นะ บรี มากัด ดัฮ     ญา ซูโรฮ ปราโซฮ นะ ญา     ปี ตูโรจ โกะ ซือมียา ซือมูฮา     นู บือเลฮ บลาโลก ดัฮ     มือเลา จะ     'มาแรฮ เลอ. ซาเบะ-จะ ซือบารัก ราตา ฌือแนฮ     บือเลฮ ซียะ ตาโรฮ ฆือนะ ดัฮ.' 18ตาปี โกะ ซือมียา อีตู เตอ     กูญา ปาคัจ บือตาฮู ซิกมาซิก จะ     กูญา ฆาโดฮ. ซือมียา ลามูลา มือเลา กะ ปราโซฮ อีตู จะ     'กู บารู บือลี บือนัก ดัฮ. ฆาโดฮ นะ ปี ลีฮัจ บือนัก อีตู. ฮาฌา มีตา เลอ     ซาเบะ กู ฆาโดฮ.' 19นู ซืออูรัก โปด จะ     'กู บารู บือลี ลือมู     ลีมา ฆู ดัฮ. กู ตืองัฮ นะ ปี มือญาซัจ ลีฮัจ ลือมู อีตู. ฮาฌา กู มีตา เลอ     ซาเบะ กู ฆาโดฮ.' 20นู ซืออูรัก มือเลา จะ     'ฮาฌา มีตา เลอ     กู บารู มือนีกัฮ. ซาเบะ กะฆีเตอ     กู เตด บือเลฮ ปี เลอ.' 21"กะฆีเตอ     ปราโซฮ อีตู     ญา บาลิ มาแรฮ มือญาเระ ลาฆู อีตู     บรี กะ ตกเก ดืองัยํ. ตกเก ญา มูซัยํ ซูโงฮ     มือเลา กะ ปราโซฮ จะ     'กือนา ตรือเบะ ปี งัจบางัจ     ตูโรจ โกะ ฌาลัด บือซัยํ     มาโซะ กะ โกะ จือเราะ มิดือมิ     เดะ นังฆรี เตอ     บาวา ซือมียา ฮาฌะ     ซือมียา จาเปะ     ซือมียา มาตา บูตา     ซือมียา บือฌาลัด เตาะ-อูเตาะ     มาโซะ มาแรฮ กะ อีนี.' 22กะฆีเตอ     ปราโซฮ มือญาเระ จะ     'ตกเก เออ     กู บือเลฮ บูวัจ ตูโรจ     บือกะ เกา ปือซัด ดัฮ. ตาปี อาดา ตือปัจ ดูโดะ ลือเบฮ ลาฆี เลอ.' 23ตกเก ซูโรฮ ปราโซฮ อีตู ปูลัก จะ     'กือนา ตรือเบะ ปี     ตูโรจ กะ ฌาลัด บือซัยํ     มาโซะ โกะ จือเราะ มิดือมิ     เดะ โซะ ลูวัยํ นังฆรี ฌูฆา เตอ     บือฆางู โกะ ซือมียา เปะ อีตู     บรี มาแรฮ เลอ     บีดา บรี รูมัฮ นะ กู     นะ ปือนอฮ ดัฮ. 24ซาเบะ กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     เดะ โกะ ซือมียา นู บือเลฮ บลาโลก เตอ     ฮอย ซือมียา ซืออูรัก โปด     นู นะ บือเลฮ ฌือเลบ ซือบารัก นะ กู.' " 25อาดา ซือมียา บาญะ     ฌาลัด ปี ฌางัน เยซู. เยซู เตอ     ญา อาเลฮ ปี     มือเลา ฌางัน กูญา จะ 26"ซือมียา ดีฮา มาแรฮ ซารี กู     ญา เตอ     กือนา บือชี กะ เอด อาโปก นะ ญา     บีนี นะ ญา     นานะ นะ ญา     ฌางัน ดีบราดี นะ ญา     ฌางัน ญาวา ญา นะ ตะอาซิก ซามา เตอ     ญา กือนา บือชี ฮาปา เลอ. ดัฮ เตด บือชี กะฆีเตอ     ญา นะ ฌาดี มูเระ นะ กู     เตด บือเลฮ เลอ. 27ซือมียา ดีฮา     นู ตีเมา ตาโงก กายู ปลีตัก นะ ญา     ตูโรจ กะ กู เตอ     ญา นะ ฌาดี มูเระ นะ กู     เตด บือเลฮ เลอ. 28"ซาเบะ-จะ     เดะ ลูมอฮ กาเญา     อาดา ซาปา ซูกา บูวัจ รูมัฮ     ญา ฆาโดฮ ดูโดะ กีรา รือฆา ดูลู เตอ     จะ     ตัง ฆือนะ เฆอ เตด. 29ตาโกจ-จะ     จาจะ จาวัก ดัฮ     บูวัจ บรี ซุจ เตด บือเลฮ     ตัง เตด ฆือนะ. กะฆีเตอ ซือมียา ซือมูฮา นู ลีฮัจ     นะ อาฆัฮ-ฆือละ     มือเลา จะ 30'ซือมียา อีนี     ฮึนตะ นะ บูวัจ รูมัฮ     ตาปี นะ บูวัจ บรี ซุจ     ฮอย เตอ บือเลฮ ดัฮ เลอ.' 31"ดัฮ ราฌา ซืออูรัก     ญา นะ ปี บือปรัก ฌางัน ราฌา อาซิก เตอ     ญา ฆาโดฮ ดูโดะ บือฮีมัจ ดูลู จะ     ลูมอฮ ตาฮัน นะ ญา อาดา ซือละซา. ราฌา อาซิก อีตู     ญา อาดา ตาฮัน     ดูวา ละซา. กะฆีเตอ     นะ ปี บือปรัก ฌางัน ญา     นะ ฌือนัฮ เฆอ เตด? 32ดัฮ ญา ลีฮัจ จะ     ลาวัด เตด บือเลฮ     วะตู ราฌา อาซิก อาดา ดูโดะ ฌาโวฮ ลาฆี     ญา ซูโรฮ ฮูลู-บาลัก ปี บือตาฮู     มีตา นะ บือปาคัจ ฌาดี ซาบัจ. 33"กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ     ซือมียา ดีฮา เดะ ลูมอฮ กาเญา     นู ตีเมา นะ ตีงัน ซือบารัก แนฮ-ฌือแนฮ นู ญา อาดา     ซือมูฮา เตอ     ญา นะ ฌาดี มูเระ นะ กู     เตด บือเลฮ เลอ." เยซู ญา จะ. 34"ฆารับ ฌาดี ซือบารัก บาฌิ เตอ     ตาปี ดัฮ ฆารับ อีตู ตาวัยํ ดัฮ เตอ     นะ บูวัจ บรี ญา มาเซด ปาเระ ปูลัก     บือเลฮ กะฮามี เลอ? 35ญา เตด บือฆูนา ดัฮ. นะ จาโปยํ ฌางัน ตานัฮ     บูวัจ บาฌา     ฮอย เตด บือเลฮ. นะ ลูโงะ กาซับ ตาโรฮ     จาโปยํ โกะ ตาฮี     บูวัจ บาฌา โปด     เตด บือเลฮ. กะฆีเตอ กูญา นะ ตีงัน บูวัก เลอ. ซาปา อาดา ตือลีงา     มือนีงัย เลอ." เยซู ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\