ลูกา 15

1อาดา ซืออารี     โกะ ซือมียา มูงอจ อาเซน ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา บือดูซา     กูญา ซือมูฮา มาโซะ มาแรฮ ดาปิก     บีดา นะ มือนีงัย เยซู มือเลา. 2โซะ ลูมอฮ ฟาริซี ฌางัน โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด     กูญา บือซูงุจ จะ     "ซือมียา อีนี     ญา ซาโมจ โกะ ซือมียา บือดูซา     ดูโดะ มากัด ฌางัน กูญา โปด." 3กะฆีเตอ     เยซู ญา มือเลา จรือตา     อาฌัยํ กูญา กะฆีนี จะ 4"เดะ ลูมอฮ กาเญา     ซือมียา ดีฮา     อาดา กาเมก ซือราตุซ อีโกยํ     นู ซืออีโกยํ ซือซัจ ลือแงะ ปี ดัฮ     ญา นะ บูวัจ กะฮามี? ญา นะ ตีงัน กาเมก นู ซือมีลัด-ปูโลฮ ซือมีลัด อีโกยํ อีตู     เดะ ตืองัฮ ปาดัก. กะฆีเตอ ญา นะ ปี ตูโรจ นู ซืออีโกยํ     นู ลือแงะ ซีงี     ตือดะ ดาปัจ     บูกัด เฆอ? 5ตานา ดาปัจ ดัฮ     ญา อาเกะ บอฮ เดะ บาฮู     ตาโงก มาแรฮ     ซูกา-ฮาตี เลอ. 6รอจ กะ รูมัฮ ดัฮ     ญา บลาโลก โกะ ฆูๆ นะ ญา     ฌางัน โกะ นะบรานะ     มาแรฮ มารือมา     มือเลา ฌางัน กูญา จะ     'กือนา ซูกา-ฮาตี ฌางัน กู     ซาเบะ-จะ     กู บือเลฮ ดาปัจ กาเมก นะ กู     นู ลือแงะ ดัฮ เลอ.' 7กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     ซือรูปา กะฆีเตอ     นู ซือมียา บือดูซา ซืออูรัก โปด     นู บราเลฮ-ฮาตี ปาเระ เตอ     บูวัจ บรี อาดา ลาฆู ซูกา-ฮาตี บาญะ โซะ ลาแงะ     ลือเบฮ เดะ ลาฆู ซูกา-ฮาตี     กรานา ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ     ซือมีลัด-ปูโลฮ ซือมีลัด อูรัก     นู เตด ฆาโดฮ นะ บราเลฮ-ฮาตี เลอ." 8เยซู มือเลา ปูลัก จะ     "นีบีนี ดีฮา นู อาดา     ดูเวะ ซือปูโลฮ รีเงะ ปีระ     ดัฮ ดูเวะ นะ ญา ลือแงะ     ซา รีเงะ     ญา นะ บูวัจ กะฮามี เลอ? นะ จูโจฮ ปลีตา     กีกัย รูมัฮ     มียา ราตาๆ     ยู ดาปัจ เลอ. 9ดาปัจ ดัฮ     ญา บลาโลก โกะ ฆูๆ     ฌางัน โกะ นะบรานะ มาแรฮ มารือมา     มือเลา ฌางัน กูญา จะ     'กือนา ซูกา-ฮาตี ฌางัน กู เลอ     ซาเบะ-จะ     กู บือเลฮ ดาปัจ ดูเวะ ซา รีเงะ อีตู     นู ลือแงะ ดัฮ.' 10กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     ซือรูปา กะฆีเตอ ฌูฆา     โกะ ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     กูญา ซูกา-ฮาตี ซูโงฮ เลอ     กรานา ซือมียา บือดูซา ซืออูรัก     นู บราเลฮ-ฮาตี ปาเระ ดัฮ." 11เยซู มือเลา ปูลัก จะ     "อาดา ซือมียา ซืออูรัก     ญา อาดา นานะ กีลากี     ดูวา บราดี. 12นู อาดี มือเลา ฌางัน ปะ เดะ ญา จะ     'ปะ เออ     มีตา ปาฮาฆิ โกะ บือนา บารัก     บรี กะ กู นะ อาดา บาฮาเฆด นะ กู เลอ.' กะฆีเตอ     ปะ เดะ ญา     ญา ปาฮาฆิ บือนา บารัก ซือมูฮา     บรี กะ นานะ นะ ญา     ดูวา บราดี. 13ฮอย เตด บาญะ อารี     นู อาดี     ญา ฌูวัน บาฮาเฆด นะ ญา ซือมูฮา     อาเมด ดูเวะ     บือฌาลัด ปี กะ นังฆรี ฌาโวฮ. ปัจ อีตู     ญา บูวัจ ลาฆู ซูมก     ซูโรฮ ตัง ยู ฮาบิฮ. 14ตานา ตัง นะ ญา ฮาบิฮ ดัฮ     ฌาดี วะตู ฮอย บารัก นะ มากัด     เดะ นังฆรี อีตู ซือมูฮา. นานะ นู อาดี อีตู ซีงี     ญา ซูซัฮ ฮาฌะ โตระ เลอ. 15กะฆีเตอ     ญา ปี ดูโดะ     ฌางัน ซือมียา เดะ นังฆรี อีตู     ซืออูรัก. ซือมียา อีตู ซูโรฮ ญา ปี กะ ปาดัก นะ ญา     บือบือลา โกะ บาบี ปัจ อีตู. 16ญา เตอ     บือคานะ นะ มากัด โกะ ตาโระ กาจัก     นู บาบี มากัด อีตู     บรี กือญัง. ตาปี ฮอย ซาปา ฮาฆิ บารัก นามา     บรี กะ ญา มากัด เลอ. 17บารู ญา ซือดัยํ ดัฮ     มือเลา จะ     'โกะ อานะ กูลี นะ ปะ เดะ กู     ราตา อูรัก     กูญา อาดา บารัก มากัด บาญะ. กูญา มากัด กือญัง     ยู ลือเบฮ. ตาปี กู นี เลอ     บือตาฮัด นาซี     มาจับ นะ มาตี ดัฮ. 18กู กือนา บีกัซ ปี ซารี ปะ เดะ กู     มือเลา กะ ญา จะ     "ปะ เออ     กู บูวัจ ซาลัฮ ฌางัน ตูฮัด เดะ อาตัซ     ซาลัฮ ฌางัน ปะ ซามา ดัฮ. 19กู เตด บือฆูนา     นะ ฌาดี นานะ นะ ปะ ลาฆี. กู มีตา เดะ ปะ     บรี กู ฌาดี บือกะ อานะ กูลี นะ ปะ     ซืออูรัก เลอ.' 20"กะฆีเตอ ญา บีกัซ     ปี ซารี ปะ เดะ ญา. ตาปี     กาลา ญา อาดา ฌาโวฮ ลาฆี     ปะ เดะ ญา ลีฮัจ บือฆารี     ตือจีฮัด กะ ญา     บลารี ปี ลาบัด เดะ ลีเฮ     จีโยบ ญา บาญะ กาลี. 21กะฆีเตอ     นานะ อีตู มือเลา ฌางัน ปะ เดะ ญา จะ     'ปะ เออ     กู บูวัจ ซาลัฮ ฌางัน ตูฮัด เดะ อาตัซ     ซาลัฮ ฌางัน ปะ ซามา ดัฮ. กู เตด บือฆูนา     นะ ฌาดี นานะ นะ ปะ ลาฆี.' 22ตาปี     ปะ เดะ ญา     ปือซัด โกะ ปราโซฮ นะ ญา จะ     'ปี เลอ จือปัจๆ     อาเมด บาฌู นู บาฌิ ซูโงฮ     มาแรฮ ปากัย บรี กะ ญา. อาเมด จีเจด มาแรฮ     บอฮ เดะ ฌารี นะ ญา. อาเมด ปะตาปะ มาแรฮ     บอฮ บรี ซามา. 23ปี อาเมด อานะ ลือมู นู ลือมะ     มาแรฮ บูนอฮ เลอ. กีตา นะ บรามัย ซูกา-ฮาตี     มากัด บือซามา. 24ซาเบะ-จะ     นานะ นะ กู นี     ญา มาตี     ตาปี ญา ฮีโดะ ปาเระ ดัฮ. ญา ลือแงะ ปี     ตาปี มาแรฮ ดาปัจ ปูลัก เลอ.' กะฆีเตอ     กูญา ซือมูฮา บรามัย ซูกา-ฮาตี. 25"ตาปี นานะ ซูโลก เตอ     ญา อาดา เดะ บือนัก. ตานา บาลิ มาแรฮ ดาปิก กะ รูมัฮ     ญา ดืองัยํ กูญา ปาคัจ มือญาญี     มือนารี ซามา. 26กะฆีเตอ     ญา บลาโลก ซือมียา บือกรือฌา ซืออูรัก     ตาญา จะ     'กูญา ตืองัฮ บูวัจ นามา เลอ?' 27ซือมียา อีตู ตีกัฮ จะ     'อาดี เดะ เกา     ญา บาลิ มาแรฮ ดัฮ. กะฆีเตอ     ปะ เดะ เกา     บรี บูนอฮ อานะ ลือมู นู ลือมะ     บรี บรามัย มากัด บือซามา     กรานา-จะ     ญา บือเลฮ ซาโมจ นานะ บาลิ มาแรฮ ซือนัง บาฌิ ดัฮ.' 28"ตาปี นานะ ซูโลก     ญา มูซัยํ โตระ     ตีเมา มาโซะ กะ รูมัฮ. กะฆีเตอ ปะ เดะ ญา     ตรือเบะ ปี     ปูโฌะ ญา บรี มาโซะ กะ รูมัฮ. 29ตาปี นานะ อีตู     ญา ตีกัฮ ปาเระ กะ ปะ เดะ ญา จะ     'ลีฮัจ เลอ     กู บือเลฮ บือกรือฌา     ซือรูปา ฌาดี ปราโซฮ นะ ปะ     บราปา ตาโฮด มาแรฮ ดัฮ? กู เตด ดือละ ปูตุซ ปือมือซัด นะ ปะ     ซือกาลี เตอ. ตาปี ปะ เตด ดือละ ฮาฆิ กู     อานะ แบะ ซืออีโกยํ โปด     บีดา กู นะ มากัด บรามัย     ฌางัน โกะ ฆูๆ นะ กู. 30ตาปี นานะ นะ เกา นู อีนี เลอ     ญา ปี บือซามา ฌางัน นีบีนี ฌาลัก     ตือดะ บลาญา นะ ปะ     ฮาบิฮ ซือมูฮา ดัฮ. ตานา ญา บาลิ มาแรฮ     ปะ ปี อาเมด อานะ ลือมู นู ลือมะ มาแรฮ     บรี กะ กูญา มากัด บรามัย เลอ.' ญา จะ. 31"ปะ ตีกัฮ กะ ญา จะ     'นานะ เออ     เกา อาดา ดูโดะ ฌางัน กู     ซือลาลู. บารัก นะ กู ซือมูฮา     ฌาดี บารัก นะ เกา เลอ. 32ตาปี ปาโตจ เลอ     นู กีตา บือเลฮ บรามัย ซูกา-ฮาตี     ซาเบะ อาดี เดะ เกา อีนี     ซือรูปา ญา มาตี ดัฮ     ตาปี ฮีโดะ ปาเระ เลอ. ญา ลือแงะ ปี     ตาปี มาแรฮ ดาปัจ ปูลัก ดัฮ เลอ.' ญา จะ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\