ลูกา 16

1เยซู มือเลา กะ โกะ มูเระ นะ ญา จะ     "อาดา อูรัก กายา ซืออูรัก     ญา อาดา กือปาลา ปราโซฮ     นู ญา กีเรบ บรี ฌาฆา โกะ ซือบารัก นะ ญา. ตาปี โกะ ซือมียา     กูญา มาแรฮ อาดู กะ อูรัก กายา จะ     'กือปาลา ปราโซฮ อีตู     บือเลฮ ซูโรฮ โกะ ซือบารัก นะ เกา     บรี ฮาบิฮ ดัฮ.' 2กะฆีเตอ     อูรัก กายา อีตู     ญา บลาโลก กือปาลา ปราโซฮ อีตู     อูจะ กะ ญา จะ     'ลาฆู นู กู บือเลฮ ดืองัยํ ดัฮ ปาซัน ลาฆู นะ เกา เตอ     ฌาดี กะฮามี เลอ? เกา กือนา ฆาแรฮ     กีรา ดูเวะ     กีรา บือนา บารัก นู กู กีเรบ บรี กะ เกา ฌาฆา เตอ. ซาเบะ-จะ     เกา นะ ฌาดี กือปาลา ปราโซฮ ลาฆี     ฮอย เตด บือเลฮ ดัฮ.' 3กือปาลา ปราโซฮ อีตู     ญา บรีงัจ เดะ ฮาตี จะ     'กู นะ บูวัจ กะฮามี บาฌิ? ซาเบะ-จะ     ตกเก นะ ปรือลอจ กู ดัฮ     เดะ ลาฆู นู กู ฌาดี กือปาลา. กู นะ จาโกน ตานัฮ โปด     ฮอย อูรัจ     นะ ปี งือแมง โปด     จือและ เดะ กาวัด เลอ. 4เออ     กู ตาฮู ดัฮ จะ     นะ บูวัจ กะฮามี บาฌิ     บีดา-จะ     วะตู กู กือนา ปรือลอจ เดะ ลาฆู นู กู ฌาดี กือปาลา ปราโซฮ เตอ     โกะ ซือมียา นะ ซาโมจ กู เดะ รูมัฮ นะ กูญา บือเลฮ.' 5"กะฆีเตอ     ซือมียา อีตู ญา บลาโลก โกะ ซือมียา นู ตือฮูตัก เดะ ตกเก นะ ญา     ราตา อูรัก     ตาญา ซือมียา ลามูลา จะ     'เกา ลือกัจ ฮูตัก เดะ ตกเก นะ กู     บราปา บาญะ เลอ?' 6ญา ตีกัฮ จะ     'กู ตือฮูตัก มีญะ     ซือราตุซ เตง.' กือปาลา ปราโซฮ มือญาเระ กะ ญา จะ     'อาเมด ซูรัจ ฮูตัก นะ เกา     ดูโดะ งัจบางัจ     กาเลฮ เดะ ซูรัจ บรี ฌาดี ลีมา-ปูโลฮ เตง เลอ.' 7กะฆีเตอ     ญา ตาญา นู ซืออูรัก ปูลัก จะ     'เกา เลอ     เกา ตือฮูตัก บราปา บาญะ?' ญา ตีกัฮ จะ     'กู ตือฮูตัก บรัซ     ซือราตุซ ฆูนี.' กือปาลา ปราโซฮ ตีกัฮ จะ     'อาเมด ซูรัจ ฮูตัก นะ เกา     กาเลฮ บรี ฌาดี ลาปัด-ปูโลฮ ฆูนี เลอ.' 8กะฆีเตอ     อูรัก กายา     ญา มือโอจ กะ กือปาลา ปราโซฮ     นู บูวัจ ซาลัฮ อีตู     ซาเบะ-จะ     ญา บือเลฮ บูวัจ ฌางัน ลาฆู ปานัย อากัน. กรานา-จะ     โกะ ซือมียา ฮาดัจ อีนี     กูญา ตาฮู บูวัจ ปานัย อากัน     ซามา ลูมอฮ กูญา ตะอาซิก     ลือเบฮ เดะ โกะ ซือมียา นู ดูโดะ โซะ จรัฮ ซียัก." 9กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ปูลัก จะ     "กะฆีเตอ กู นี     มือญาเระ กะ กาเญา จะ     กือนา อาเมด ดูเวะ     เดะ โซะ ดือนียา นู ฌาฮัจ อีนี     บูวัจ บรี อาดา โกะ ซาบัจ     บีดา-จะ     ดัฮ โกะ ดูเวะ อีตู ฮาบิฮ ดัฮ     เกา นะ กือนา ซาโมจ     มาโซะ กะ ตือปัจ ดูโดะ นู บาฌิ ซือลาลู เลอ. 10"ซือมียา นู รือมัก     เดะ โกะ ลาฆู มิดือมิ เตอ     ญา นะ รือมัก เดะ ลาฆู นู ซัยํ-บือซัยํ ฌูฆา เลอ. ซือมียา นู เตด รือมัก     เดะ โกะ ลาฆู มิดือมิ เตอ     ญา นะ เตด รือมัก     เดะ ลาฆู ซัยํ-บือซัยํ ฌูฆา เลอ. 11กะฆีเตอ เลอ     ดัฮ กาเญา เตด รือมัก     ปาซัน โกะ ดูเวะ เดะ ดือนียา นู ฌาฮัจ อีนี     ซาปา เลอ     นะ กีเรบ ซือบารัก นู บาฌิ ซูโงฮ กะ กาเญา? 12ดัฮ กาเญา เตด รือมัก     เดะ ซือบารัก นะ ซือมียา อาซิก เตอ     ซาปา เลอ     นะ บรี ซือบารัก นู นะ ฌาดี บารัก นะ กาเญา ตะอาซิก? 13"ฮอย ปราโซฮ ซือมียา ดีฮา     นะ บือกรือฌา บรี กะ ตกเก ดูวา อูรัก บือเลฮ. ซาเบะ-จะ     นะ บือชี กะ นู ซา     นะ ซายัก กะ นู ซา     เฆอ-จะ     นะ ตูเฮะ กะ นู ซา     นะ มือฌัฮ กะ นู ซา. กะฆีเตอ     กาเญา นะ ฌาดี ปราโซฮ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นะ ฌาดี ปราโซฮ นะ ดูเวะ ซามา     ฮอย เตด บือเลฮ เลอ." 14โซะ ลูมอฮ ฟาริซี นู อาดา ฮาตี ซายัก โกะ ดูเวะ     ตานา ดืองัยํ ปือมือเลา กะฆีเตอ ซือมูฮา ดัฮ     กูญา อาฆัฮ-ฆือละ กะ เยซู. 15ตาปี เยซู มือเลา กะ กูญา จะ     "กาเญา เตอ     ฮาฌา กาเญา บูวัจ บรี โกะ ซือมียา อีงัจ จะ     กาเญา ฌาดี ซือมียา รือมัก. ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา ตาฮู ฮาตี นะ กาเญา. ซาเบะ-จะ     โกะ ซือบารัก นู โกะ อูมัจ-ซือมียา กีรา จะ     อาดา รือฆา บาญะ     ญา ฌาดี ซือบารัก ตะอารัฮ     โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด เลอ. 16" ซูรัจ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด     ฌางัน ซูรัจ โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด เตอ     อาดา ฮูโกบ ตือดะ รอจ กะ ตือกาลา โยฮัน     ซือมียา นู บรี ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย. ตะเดะ อีตู มาแรฮ     อาดา บรีตา นู บาฌิ     ปาซัน นู ตูฮัด นะ มาแรฮ ฌาดี ราฌา นะ บือบือลา โกะ อูมัจ-ซือมียา เตอ     บรีตา อีตู กือนา มือญาเระ ดัฮ. กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา ซือมูฮา     ปาคัจ บรือโบจ นะ มาโซะ     ฌาดี ซือมียา นู ตูฮัด บือบือลา กะฆีเตอ เลอ. 17ตาปี     นู ลาแงะ ฌางัน ดือนียา นะ ลือแงะ ปี เตอ     ญา ซือนัง เดะ ลาฆู นู ซูรัจ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด     แนฮ ซา ปาตัฮ     นะ เตด ฌาดี นามา. 18"ซือมียา ดีฮา บรือจัย ฌางัน บีนี นะ ญา     ปี อาเมด บีนี อาซิก     ญา ซาลัฮ บือกาเซฮ เตอ. ซือมียา ดีฮา     นู อาเมด บีนี นู ลากี บรือจัย ดัฮ เตอ     มาแรฮ บูวัจ ฌาดี บีนี นะ ญา     ญา โปด     ซาลัฮ บือกาเซฮ ฌูฆา เลอ." 19เยซู มือเลา ปูลัก จะ     "อาดา อูรัก กายา ซืออูรัก     ญา ปือแญะ กาเยด รือฆา มาฮัน. ญา มากัด กือญัง     มากัด บาฌิ     บีลัก อารี. 20อาดา ฌูฆา อูรัก ฮาฌะ ซืออูรัก     ปือนามา ลาซาโร     อาดา ลียัก บรา     ฮาปา เดะ ญาวา. ญา เตอ     บียาซา ฆูแลก     เดะ ปีตู ปาฆัยํ รูมัฮ นะ อูรัก กายา อีตู ซีงี. 21ญา จาดัก นะ มากัด     ซือบารัก นู ลือเบฮ เดะ มากัด     นะ อูรัก กายา อีตู. โกะ อาซู โปด     มาแรฮ ฌีลัจ ลียัก บรา นะ ญา. 22"อาดา ซืออารี     อูรัก ฮาฌะ อีตู มาตี ดัฮ. กะฆีเตอ     อาดา ลูมอฮ ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด มาแรฮ     อาเมด ญา     บาวา บือปี กะ ลาแงะ     ดูโดะ บือซามา ดาปิก อับราฮัม. อูรัก กายา อีตู โปด     มาตี ฌูฆา     กือนา ตานัม ดัฮ. 23เดะ นังฆรี ฮาตู ญา ซาเกะ บาญะ โตระ. ญา ลีฮัจ กะ อาตัซ     บือฆารี อับราฮัม ดูโดะ ฌาโวฮ. อาดา ลาซาโร ดูโดะ ดาปิก ญา. 24กะฆีเตอ อูรัก กายา อีตู     ญา บลาโลก จะ     'โอ อับราฮัม     ปะ เออ     ตือจีฮัด กะ กู เลอ. กู ซาเกะ โตระ     เดะ ญาลา อาปี อีนี. ซูโรฮ ลาซาโร     บรี จือลุ ฮูโฌก ฌารี นะ ญา เดะ อาเย     มาแรฮ บอฮ บรี ลีดัฮ นะ กู บือแฌะ ดีกิ เลอ.' 25"ตาปี อับราฮัม มือเลา จะ     'นานะ เออ     บรีงัจ เลอ. กาลา เกา ฮีโดะ เตอ     เกา บือเลฮ มากัด กือญัง     ดูโดะ ซือนัง บาฌิ. โซะ ลาซาโร โปด     ญา ดูโดะ ฮาฌะ โตระ. ตาปี วะตู อีนี เลอ     ลาซาโร     ญา ดูโดะ ซือนัง บาฌิ     ตือปัจ อีนี ดัฮ     โซะ เกา เตอ     ซาเกะ บาญะ ดัฮ เลอ. 26ลือเบฮ เดะ อีตู เลอ     อาดา ลาเฮา บือซัยํ     ดูโดะ เดะ ตืองัฮ กามี ฌางัน กาเญา. ซือมียา โซะ อีนี     นู นะ ฌรือมัก ปี กะ กาเญา     ฮอย เตด บือเลฮ ดัฮ. ซือมียา โซะ อีตู     นู นะ ฌรือมัก มาแรฮ กะ กามี โปด     ฮอย เตด บือเลฮ ฌูฆา เลอ.' 27อูรัก กายา ซีงี เตอ     ญา มือเลา จะ     'ปะ เออ     กู มีตา ตูโลก เดะ ปะ เลอ. ซูโรฮ ลาซาโร ปี     กะ รูมัฮ นะ อาโปก เดะ กู. 28เดะ รูมัฮ อีตู     อาดา อาดี เดะ กู     ลีมา บราดี. บรี ลาซาโร ปี ปรีงัจ มือญาเระ     กะ กูญา อีตู จะ     ฌางัน บรี กูญา ฌูฆา     นะ มาแรฮ กะ ตือปัจ นู ซาเกะ โตระ อีนี.' 29"ตาปี อับราฮัม มือเลา จะ     'โกะ อาดี เดะ เกา     อาดา ซูรัจ ปือมือเลา นะ มูซา     อาดา ซูรัจ ปือมือเลา นะ ลูมอฮ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด ฌูฆา. บรี กูญา มือนีงัย กะ ซูรัจ ปือมือเลา อีตู เลอ.' 30ตาปี อูรัก กายา ซีงี     ตีกัฮ จะ     'ปะ อับราฮัม     กะฆีเตอ เตด ฆือนะ เลอ. ตาปี อาซัน-จะ อาดา ซือมียา นู มาตี ดัฮ     ปาเระ ปี มือญาเระ กะ กูญา อีตู     กะฆีเตอ เลอ     กูญา นะ บราเลฮ-ฮาตี.' 31ตาปี อับราฮัม มือเลา กะ ญา จะ     'กูญา อีตู     ตีเมา มือนีงัย กะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ มูซา     ฌางัน ปือมือเลา นะ ลูมอฮ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด ดัฮ. กะฆีเตอ     มีเซ-จะ     อาดา ซือมียา มาตี ฮีโดะ ปาเระ โปด     ตาปี กูญา เตด ปือจายา ลาฆี.' ญา จะ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\