ลูกา 17

1กะฆีเตอ     เยซู มือเลา กะ มูเระ นะ ญา จะ     "ฆาโดฮ อาดา ลาฆู ฌือแนฮๆ     นู นะ บูวัจ บรี ซือมียา ซาลัฮ ฌาลัด. ตาปี จือลากา เลอ     ซือมียา นู บูวัจ บรี ซาลัฮ กะฆีเตอ. 2ดัฮ อาเมด บาตู ฆีลิก ตือโปก     ฆาโตก เดะ ลีเฮ ซือมียา อีตู     บือปี ฌาลา กะ ลาโวจ บูวัก เลอ     บาฌิ เดะ นู นะ บรี ญา บาวา นานะ ดือมิ กะฆีนี     ซืออูรัก โปด     ปี ซาลัฮ ฌาลัด ดัฮ. 3กะฆีเตอ     กือนา ฌาฆา ญาวา บรี บาฌิ เลอ. "ดัฮ ดีบราดี บูวัจ ซาลัฮ กะ เกา     กือนา อูจะ กะ ญา. ดัฮ ญา บราเลฮ-ฮาตี     กือนา อาเกะ ซาลัฮ กะ ญา เลอ. 4ตาปี มีเซ ญา บูวัจ ซาลัฮ กะ เกา     ซืออารี ตูโฌฮ กาลี โปด     ตาปี ญา อาเลฮ มาแรฮ มียา เกา     บือกะ ตูโฌฮ กาลี อีตู เตอ     มือเลา จะ     'กู บราเลฮ-ฮาตี ดัฮ'     กือนา อาเกะ ซาลัฮ กะ ญา เลอ." 5โซะ โกะ ปือญูโรฮ กูญา มือเลา กะ ตูฮัด เยซู จะ     "มีตา บรี ลูมอฮ กามี นะ ปือจายา     บรี บาญะ ซือมาตา เลอ." 6ตูฮัด เยซู ญา มือเลา จะ     "ดัฮ ลูมอฮ กาเญา อาดา ลาฆู ปือจายา กิดีกิ     ตารา บีฌี ตาโระ นู มิดือมิ ซือบีฌี     กาเญา นะ ซูโรฮ ปูโฮด กายู อีนี จะ     'เกา กือนา กือตัจ ฌากัยํ     ปี ตานัม เดะ ลาโวจ เลอ.' กะฆีเตอ     ญา นะ บูวัจ ตูโรจ กะ กาเญา. 7"ซือมียา ดีฮา เดะ ลูมอฮ กาเญา     อาดา ปราโซฮ กรือฌา บือนัก     เฆอ-จะ     บือบือลา กาวัด กาเมก เตอ     ตานา ปราโซฮ นู อีตู     ญา บาลิ ดาตัก เดะ บือนัก     นะ มือเลา กะ ญา จะ     'บางัจ เลอ     มาแรฮ ดูโดะ มากัด บือซามา ฌางัน กามี'? 8ฮอย. กาเญา เตด มือเลา กะฆีเตอ เลอ     ตาปี นะ มือญาเระ กะ ญา จะ     'กือนา ซียะ โกะ ซือบารัก บรี กะ กู มากัด. ซือซิก กาเยด     ซือและ เดะ ปีงัก ตาโรฮ     บือกรือฌา บรี กะ กู     ตือดะ กู นะ มากัด โอะ     กือญัง ดัฮ. เดะ บลากัก เกา โปด     นะ บือเลฮ มากัด โอะ ปูลัก เลอ.' 9ตกเก อีตู นะ มือโอจ กะ ปราโซฮ เฆอ     ซาเบะ ปราโซฮ บือเลฮ บูวัจ ตูโรจ กะ ญา เตอ? เตด โบะ. 10กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ     โซะ กาเญา     ตานา บูวัจ ตูโรจ ลาฆู ซือมูฮา     นู กือนา ปือซัด ดัฮ     กาเญา กือนา มือเลา จะ     'กามี ฌาดี ปราโซฮ นู เตด ปาโตจ นะ กือนา มือโอจ เลอ. กามี บือเลฮ บือกรือฌา บูวัจ     บือกะ กามี ฆาโดฮ นะ บูวัจ     ซา อีตู เลอ.' " เยซู ญา จะ. 11กาลา เยซู ตืองัฮ บือฌาลัด ญาแญะ ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม     ญา บือฌาลัด โซะ ตืองัฮ ตือกอซ นังฆรี ซะมาเรีย ฌางัน ฆาลิลี. 12ตานา เยซู นะ มาโซะ กะ ตูโปะ     ซา ตูโปะ     อาดา ซือมียา ปือญาเกะ ปูรู ซือปูโลฮ อูรัก     มาแรฮ บือดาปัจ ฌางัน ญา. กูญา บือดีรี ฌาโวฮ 13บือซูระ จะ     "โอ เยซู     บูมอยํ เออ. ตือจีฮัด กะ กามี เลอ." 14ตานา เยซู ลีฮัจ กูญา ดัฮ     ญา มือเลา จะ     "ปี เลอ. ปี ซารี โกะ ซามี     บรี กูญา ซาซัจ กาเญา." กะฆีเตอ     วะตู กูญา ตืองัฮ บือฌาลัด ปี     กูญา ซือนัง บาฌิ ดัฮ. 15ซือมียา ซืออูรัก เดะ ลูมอฮ อีตู     ตานา ญา ลีฮัจ จะ     ญา ซือนัง บาฌิ ดัฮ เตอ     ญา อาเลฮ มาแรฮ ซารี เยซู     บือซูระ บูริ     มือโอจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. 16ญา ตือมะ มูคา รอจ กะ ตานัฮ     เดะ โซะ กากี นะ เยซู     บรี ซือลามัจ กะ ญา. ซือมียา อีตู เตอ     ฌาดี ซืออูรัก เดะ บักซา ซะมาเรีย. 17กะฆีเตอ     เยซู มือเลา จะ     "ซือปูโลฮ อูรัก ซือนัง บาฌิ ดัฮ     บูกัด เฆอ? ตาปี นู ซือมีลัด อูรัก อีตู     อาดา เปะ ดีฮา? 18บูวัจ นามา เลอ     ฮอย ซือมียา ดีฮา บาลิ มาแรฮ มือโอจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ลือเบฮ ซือมียา บักซา อาซิก     แนฮ ซืออูรัก อีนี เลอ?" 19กะฆีเตอ     เยซู มือเลา กะ ญา จะ     "บีกัซ ปี เลอ. นู เกา ปือจายา อีนี     บูวัจ บรี เกา ซือนัง บาฌิ ดัฮ เลอ." 20อาดา ลูมอฮ ฟาริซี ตาญา เยซู จะ     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ มาแรฮ ฌาดี ราฌา นะ บือบือลา อูมัจ-ซือมียา     นะ บือฌาดี กาลา? เยซู ญา ตีกัฮ จะ     "นู ตูฮัด ญา มาแรฮ ฌาดี ราฌา เตอ     บูกัด-จะ อาดา ปือนานา     นะ ลีฮัจ บือฆารี ฌางัน มาตา เลอ. 21ฮอย ซาปา นะ มือเลา จะ     'มาแรฮ ลีฮัจ     ปัจ อีนี.' เฆอ-จะ 'ปัจ อีตู เลอ'. ซาเบะ-จะ     นี เลอ     ตูฮัด ญา อาดา บือบือลา ฌาดี ราฌา     เดะ ตืองัฮ กาเญา ดัฮ." 22เยซู มือเลา กะ โกะ มูเระ นะ ญา จะ     "อาดา ซา วะตู นู นะ มาแรฮ     นู กาเญา นะ ซูกา ลีฮัจ อารี นะ นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา แนฮ ซืออารี เตอ     ตาปี นะ ลีฮัจ เตด บือฆารี. 23อาดา ซือมียา นะ มือเลา ฌางัน กาเญา จะ     'มาแรฮ ลีฮัจ นู อีนี'     เฆอ-จะ     'ปี ลีฮัจ นู อีตู เลอ'. ฌางัน ตรือเบะ ปี ตูโรจ กูญา. 24ซือรูปา บือกะ กีลัจ เตอ     นู และ ตรือเบะ เดะ ลาแงะ ซือบือลัฮ     ซูโลฮ ปี รอจ กะ ลาแงะ นู ซือบือลัฮ เตอ     กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา     นะ ฌาดี กะฆีเตอ เลอ     เดะ อารี นะ กู. 25ตาปี กู ฆาโดฮ ตาฮัด ซูซัฮ บาญะ ฌือแนฮ ดูลู. โกะ ซือมียา ฮาดัจ อีนี นะ ตีเมา ซาโมจ กู เลอ. 26เดะ ฮาดัจ นะ โนฮา ลาฆู บือเลฮ บือฌาดี กะฮามี เตอ     ฮาดัจ นะ นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา โปด     นะ ฌาดี กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. 27กูญา บือเลฮ มากัด     บือเลฮ โอะ     บือเลฮ มือนีกัฮ     อาเกะ บรี ฌาดี ลากี-บีนี ฌูฆา     ตือดะ รอจ กะ อารี อีตู     นู โนฮา บือเลฮ มาโซะ กะ ดาลับ กาปัน บือซัยํ     อาเย บือเลฮ อาโปฮ     บรี โกะ ซือมียา ฌาฮานัม ฮาบิฮ. 28เดะ ฮาดัจ นะ โลด โปด     ฌาดี กะฆีเตอ ฌูฆา. กูญา บือเลฮ มากัด     บือเลฮ โอะ     บือลี     ฌูวัน     ปุย-ปรุย ตานัม ตาโระ     บูวัจ โกะ รูมัฮ เลอ. 29ตาปี เดะ อารี อีตู     นู โลด ญา ตรือเบะ เดะ นังฆรี โซโดม     อาปี ฌางัน บลีรัก ญา ฆูโฆยํ ดาตัก เดะ โซะ ลาแงะ     จูโจฮ นังฆรี     ปือลัฮ ฮาบิฮ. 30เดะ อารี อีตู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา     นะ มาแรฮ ปลีฮัจ เตอ     นะ ฌาดี ซือรูปา กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. 31"เดะ อารี อีตู     ซือมียา นู อาดา เดะ รูวัก โซะ อาตัซ รูมัฮ     โกะ ซือบารัก นะ ญา อาดา เดะ ดาลับ รูมัฮ     ฌางัน บรี ญา ตูโรด มาโซะ ดาลับ รูมัฮ     อาเมด โกะ ซือบารัก อีตู บือปี. ซือมียา นู อาดา โซะ บือนัก เตอ     ฌางัน บรี ญา ปาเระ มาแรฮ ฌูฆา เลอ. 32กือนา บรีงัจ จะ     บีนี นะ โลด     ญา กือนา ลาฆู นามา เลอ. 33ซือมียา ดีฮา กูวาซา ตูโลก ญาวา ตะอาซิก     บรี ดูโดะ ซือนัง เตอ     ญาวา ญา นะ ฌาฮานัม เลอ. ตาปี ซือมียา ดีฮา นู ซรัฮ ญาวา นะ ญา     บรี ฌาฮานัม     ซือมียา อีตู นะ บือเลฮ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เลอ. 34กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     เดะ มาลับ อีตู     นะ อาดา ซือมียา ดูวา อูรัก     ตีโนะ เดะ ตือปัจ ตีโนะ ซือตือปัจ เตอ     นะ ซาโมจ บือปี ซืออูรัก     นะ ตีงัน ซืออูรัก. 35นะ อาดา นีบีนี ดูวา อูรัก     ฆีลิก ตือโปก บือซามา เตอ     นะ ซาโมจ บือปี ซืออูรัก     นะ ตีงัน ซืออูรัก. " เยซู ญา จะ. 37กูญา ตาญา เยซู จะ     "นะ บือฌาดี ปัจ ดีฮา     ตูฮัด เออ?" เยซู ตีกัฮ จะ     "อาดา บาดัด ปัจ ดีฮา     กาวัด บูโรก อีแรก นะ บือมุน มากัด ปัจ อีตู เลอ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\