ลูกา 18

1เยซู นะ บรี โกะ มูเระ บือซาโวจ กะ ตูฮัด ซือรูโลยํ     ฮอย เตด กูรัก เดะ ฮาตี. กะฆีเตอ     ญา มือญาเระ ลาฆู จรือตา อาฌัยํ กะฆีนี จะ 2"เดะ นังฆรี ซา นังฆรี     อาดา ซือมียา กรัจ ฮูโกบ ซืออูรัก     นู เตด ตาโกจ ตูฮัด เดะ อาตัซ     เตด ตูเฮะ กะ ซือมียา ดีฮา โปด. 3เดะ นังฆรี อีตู     อาดา ฌูฆา นีบีนี ฌานา ซืออูรัก เตอ     ญา มาแรฮ เตด บราดู     มีตา เดะ ซือมียา กรัจ ฮูโกบ บรี ตูโลก ญา     มือเลา จะ     'มีตา เดะ เกา     นะ กรัจ ฮูโกบ บรี กือนา ลาฆู     ฌางัน ซือมียา นู บือดะวา ลาวัด กู เลอ.' 4ซือมียา กรัจ ฮูโกบ อีตู     ญา เตด ปือดูลี     ลามัจ นะ ตีกัฮ เลอ. ตาปี เดะ บลากัก ญา อีงัจ เดะ ฮาตี จะ     'มีเซ-จะ     กู เตด ตาโกจ เดะ ตูฮัด     เตด ตูเฮะ กะ ซือมียา ดีฮา เตอ 5ตาปี นีบีนี ฌานา อีนี     ญา มาแรฮ บือฆาโดฮ เตด บราดู. บอฮ     กู นะ กรัจ ฮูโกบ กือนา ลาฆู     บรี กะ ญา     ตีเมา บรี ญา มาแรฮ บือฆาโดฮ กู ซัจๆ     ยู กู รือมัย เลอ." ญา จะ. 6กะฆีเตอ     ตูฮัด เยซู มือเลา จะ     "มือนีงัย เลอ     ซือมียา กรัจ ฮูโกบ นู ปีเกาะ อีตู     บือเลฮ มือเลา กะฮามี ดัฮ. 7ดัฮ ฌาดี กะฆีเตอ     ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     ญา นะ กรัจ ฮูโกบ บรี กือนา ลาฆู     กะ โกะ ซือมียา นู ญา ปีเลฮ ดัฮ เตอ     นู ฆางู มีตา ตูโลก เดะ ญา     ซียัก มาลับ     บูกัด เฆอ? ตูฮัด ลามัจ นะ ตูโลก กูญา เฆอ? เตด โบะ. 8กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     ตูฮัด นะ มาแรฮ ตูโลก กูญา งัจบางัจ เลอ. ตาปี วะตู กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อีนี     นะ มาแรฮ เตอ     นะ ดาปัจ ซือมียา นู อาดา ลาฆู ปือจายา     เดะ ดือนียา อีนี เฆอ?" เยซู ญา จะ. 9อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ นู มือฌัฮ อูรัก อาซิก     ตาปี มือโอจ กะ ญาวา ตะอาซิก จะ     กูญา บาฌิ-ตือปัจ. กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ลาฆู จรือตา อาฌัยํ กะฆีนี     บรี กูญา อีตู ดืองัยํ     จะ 10"อาดา ซือมียา ดูวา อูรัก     มาโซะ กะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     บีดา นะ บือซาโวจ. นู ซืออูรัก     ฌาดี ซือมียา ลูมอฮ ฟาริซี นู ซืออูรัก     ฌาดี ซือมียา มูงอจ อาเซน เตอ. 11"โซะ อูรัก ฟาริซี อีตู     ญา บือดีรี ซา ญา     บือซาโวจ จะ     'โอ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     กู บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด จะ     กู เตด ซือรูปา โกะ ซือมียา อาซิก เลอ. กู บูกัด ซือมียา ฮาลูบา     ซือมียา ฌาฮัจ     ซือมียา บือกาเซฮ. กู ฮอย เตด ซือรูปา     กะ ซือมียา มูงอจ อาเซน นู อีตู เลอ. 12บีลัก มีงู     กู บูวัจ ลาฆู บือตาฮัด มากัด ดูวา อารี. ดูเวะ นะ กู     นู บือเลฮ ซือมูฮา เตอ     บือเลฮ ซือราตุซ รีเงะ     กู อาเกะ ซือปูโลฮ รีเงะ     มือญือมัฮ กะ ตูฮัด.' ญา จะ. 13"ตาปี โซะ ซือมียา มูงอจ อาเซน     ญา บือดีรี ฌาโวฮ ดีกิ     ตีเมา ลางอฮ ปาลา     ลีฮัจ กะ ลาแงะ. ญา กาเตาะ ตาฮะ ดาดา นะ ญา     บือซาโวจ จะ     'โอ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     กู อูรัก บือดูซา โตระ. มีตา บรี ตูฮัด ตือจีฮัด กะ กู เลอ.' ญา จะ." 14กะฆีเตอ เยซู มือเลา จะ     "กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     ตานา บาลิ กะ รูมัฮ     ซือมียา มูงอจ อาเซน อีนี เลอ     นู ตูฮัด กีรา จะ     ญา ซือมียา ฌาดี บาฌิ-ตือปัจ ดัฮ. โซะ ซือมียา นู ซา ซีงี     ฮอย เลอ     ตูฮัด เตด อีงัจ กะฆีเตอ. กรานา-จะ     ราตา ซือมียา นู อาเกะ ญาวา ตีงี เตอ     ญา ฆาโดฮ กือนา บูวัจ บรี รือนัฮ เลอ. ตาปี ซือมียา ดีฮา     นู มือนูโนะ ญาวา เตอ     ญา นะ กือนา อาเกะ บรี ตีงี เลอ." ญา จะ. 15กะฆีเตอ     อาดา ซือมียา บาวา โกะ นานะ ดือมิ ฌูฆา     มาแรฮ ซารี เยซู     บีดา นะ บรี เยซู ปือเตาะ เดะ ญาวา นะ กูญา. ตาปี โกะ มูเระ นะ ญา เตอ     ตานา ลีฮัจ กะฆีเตอ     กูญา อูจะ บลารัก โกะ ซือมียา อีตู. 16ตาปี เยซู บลาโลก โกะ นานะ     มือเลา จะ     "บียัยํ เลอ     บรี โกะ นานะ     มาแรฮ มียา กู. ฌางัน นะ ซือกัจ กูญา     กรานา-จะ     ซือมียา นู อาดา ฮาตี ซือรูปา บือกะ โกะ นานะ กะฆีนี เตอ     ซือมียา อีตู เลอ     นู อาดา ตูฮัด ฌาดี ราฌา นะ ญา. 17กู มือญาเระ กะ กาเญา     ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     ซือมียา ดีฮา     นู เตด ซาโงะ ตูฮัด ฌาดี ราฌา นะ ญา     ฌางัน ฮาตี ซือรูปา บือกะ นานะ เตอ     ซือมียา อีตู     นะ ฮอย เตด บือเลฮ มาโซะ     กะ ลูมอฮ ซือมียา นู ตูฮัด บือบือลา ฌาดี ราฌา." เยซู ญา จะ. 18อาดา กือปาลา ลูมอฮ ยิว ซืออูรัก     ตาญา เยซู จะ     "บูมอยํ นู บาฌิ เออ     กู นะ บูวัจ กะฮามี เลอ     บีดา นะ บือเลฮ ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮ นู ซือลาลู?" 19กะฆีเตอ     เยซู ตีกัฮ กะ ญา จะ     "เกา บลาโลก กะ กู จะ     'นู บาฌิ'     บูวัจ นามา? ฮอย ซือมียา ดีฮา นะ บาฌิ     ลือเบฮ ซา ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. 20เกา ตาฮู โกะ ปือมือซัด นะ ตูฮัด     นู จะ 'ฌางัน บือกาเซฮ บีนี นะ กาวัด     ลากี นะ กาวัด เลอ. ฌางัน บูนอฮ ซือมียา เลอ. ฌางัน จูรี บารัก นะ กาวัด เลอ. ฌางัน ฌาดี ซะซี มืออูปัย เลอ. กือนา ตูเฮะ กะ เอด อาโปก นะ เกา เลอ.' " ญา จะ. 21ซือมียา อีตู ญา มือเลา จะ     "ปือมือซัด อีนี ซือมูฮา     กู บือเลฮ ตูโรจ ดัฮ     ตะเดะ มิดือมิ." 22ตานา ดืองัยํ กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ฌางัน ญา จะ     "เกา ปูตุซ ซา มาตา ลาฆี เลอ. เกา กือนา ปี ฌูวัน โกะ ซือบารัก ซือมูฮา     นู เกา อาดา     ฮาฆิ บรี กะ โกะ ซือมียา ฮาฌะ เตอ. กะฆีเตอ     เกา นะ ฌาดี ซือมียา กายา โซะ อาตัซ ลาแงะ ดัฮ. ลือปัซ อีตู     กือนา มาแรฮ ตูโรจ กะ กู เลอ." เยซู ญา จะ. 23ตาปี ตานา ญา ดืองัยํ ลาฆู กะฆีเตอ     ซือมียา อีตู ซูซัฮ-ฮาตี ซูโงฮ     ซาเบะ-จะ     ญา ฌาดี ซือมียา กายา บาญะ. 24เยซู ญา ลีฮัจ ซือมียา อีตู     นู ญา ซูซัฮ-ฮาตี กะฮามี ดัฮ     กะฆีเตอ ญา มือเลา จะ     "ปายัฮ ซูโงฮ เลอ     นู โกะ ซือมียา กายา     นะ มาโซะ กะ ลูมอฮ ซือมียา นะ ตูฮัด. 25ซาเบะ-จะ     อูตัยํ ซืออีโกยํ     นะ มรือลุซ เดะ ลูบัก ฌาโรบ โปด     มูดัฮ ลาฆี     เดะ ซือมียา กายา     นะ มาโซะ กะ ดือนียา บารู นะ ตูฮัด เลอ." ญา จะ. 26โซะ โกะ ซือมียา     นู บือเลฮ ดืองัยํ     กูญา มือเลา จะ     "ดัฮ กะฆีเตอ     ซาปา เลอ     นะ บือเลฮ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ?" 27ตาปี เยซู ตีกัฮ จะ     "ลาฆู นามา นู อูมัจ-ซือมียา บูวัจ เตด บือเลฮ ลาลู     ตูฮัด เดะ อาตัซ ญา บูวัจ บือเลฮ เลอ." 28กะฆีเตอ     เปโตร ญา มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "นี เลอ     ลูมอฮ กามี บือเลฮ ตีงัน โกะ รูมัฮ นะ กามี     มาแรฮ ตูโรจ กะ เกา ดัฮ เลอ." 29เยซู มือเลา กะ กูญา จะ     "กู มือญาเระ กะ กาเญา     ลาฆู ซูโงฮ จะ     ซือมียา ดีฮา     นู ตีงัน โกะ รูมัฮ     โกะ อานะ บีนี     โกะ ปะ มะ     ฌางัน อาดี-บราดี นะ ญา เตอ     บีดา นะ บูวัจ ตูโรจ กะ ตูฮัด     นู ราฌา นะ ญา เตอ 30ซือมียา อีตู     นะ ซาโมจ บาญะ ลือเบฮ เดะ อีตู     เดะ ฮาดัจ อีนี เลอ. รอจ กะ ฮาดัจ โซะ ฮึลด     ญา นะ ซาโมจ ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮ นู ซือลาลู ปูลัก เลอ." เยซู ญา จะ. 31กะฆีเตอ     เยซู บาวา มูเระ นะ ญา     ดูวา-บือลัซ อูรัก     บือปี ซามา     มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "นี เลอ     กีตา ตืองัฮ บือฌาลัด ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม. ลาฆู ซือมูฮา     นู โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด ฆาแรฮ ดัฮ     ปาซัน กู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อีนี     นะ ฌาดี รือมัก เลอ. 32กรานา-จะ     กู นะ กือนา อาตัจ บรี     กะ โกะ ลูมอฮ ซือมียา บักซา อาซิก. กูญา นะ อาฆัฮ-ฆือละ กะ กู     นะ บูวัจ กาซัยํ กะ กู     นะ ปือทุย อาเย ลีโยยํ     เดะ ญาวา กู. 33กูญา นะ รือเปะ กู     นะ บูนอฮ กู เลอ. ตาปี รอจ กะ อารี ตีฆา     กู นะ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ปูลัก." เยซู ญา จะ. 34ตาปี โกะ ลูมอฮ มูเระ     กูญา เตด มาโซะ เดะ ฮาตี     ฌาดี ซือรูปา ลาฆู บูนี เดะ กูญา. นู เยซู มือเลา เตอ     กูญา เตด ตาฮู อารัฮ. 35ตานา เยซู มาแรฮ ดาปิก กะ นังฆรี เยริโค     อาดา ซือมียา มาตา บูตา ซืออูรัก     ญา ดูโดะ มืองือแมง ดูเวะ เดะ บีดิก ฌาลัด. 36ตานา ญา ดืองัยํ โกะ ซือมียา บือฌาลัด ลือปัซ     ญา ตาญา จะ     "ลาฆู นามา เลอ?" 37กูญา มือญาเระ กะ ญา จะ     "เยซู     ซือมียา ตูโปะ นาซาเรด     บือฌาลัด ปี ดัฮ." 38กะฆีเตอ     ซือมียา มาตา บูตา อีตู บือซูระ จะ     "เยซู     นานะ นะ ราฌา ดาวิด เออ     จีฮัด กะ กู เลอ." 39ซือมียา นู บือฌาลัด โซะ ฮึลด     กูญา อูจะ กะ ญา     ซูโรฮ บรี ญา ซืองะ. ตาปี ดรัซ ญา บือซูระ จะ     "นานะ นะ ราฌา ดาวิด เออ     มีตา บรี ตือจีฮัด กะ กู เลอ." 40กะฆีเตอ     เยซู ญา บราดู     ซูโรฮ บาวา ซือมียา มาตา บูตา มาแรฮ กะ ญา. ตานา มาแรฮ ดาปิก ดัฮ     เยซู ตาญา จะ 41"เกา นะ บรี กู บูวัจ ลาฆู นามา     บีดา เกา?" ซือมียา มาตา บูตา มือเลา จะ     " บูมอยํ เออ     มีตา ตูโลก บรี กู บือเลฮ ลีฮัจ บือฆารี เลอ." 42กะฆีเตอ เยซู มือเลา กะ ญา จะ     "บรี เกา ลีฮัจ บือฆารี เลอ. นู เกา ปือจายา     บือเลฮ บูวัจ บรี เกา ซือนัง บาฌิ ดัฮ." 43ดัดดัด     ซือมียา อีตู ญา ลีฮัจ บือฆารี ดัฮ     ญา ตูโรจ กะ เยซู ปี     มือโอจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. โซะ โกะ ซือมียา ซือมูฮา เตอ     ตานา กูญา ลีฮัจ ลาฆู อีตู ดัฮ     กูญา โปด     มือเลา มือโอจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ฌูฆา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\