ลูกา 19

1กะฆีเตอ     เยซู ญา มาโซะ กะ นังฆรี เยริโค     นะ ลาลู ลือปัซ ปี ปูลัก. 2อาดา ซือมียา ซืออูรัก ปือนามา จะ     ซักคียัด. ญา เตอ     ฌาดี กือปาลา ลูมอฮ ซือมียา มูงอจ อาเซน ซืออูรัก     นู ฌาดี อูรัก กายา เลอ. 3ญา ซูกา นะ ลีฮัจ เยซู จะ     ฌาดี ซือมียา ดีฮา. ตาปี ญา ลีฮัจ เตด บือฆารี     กรานา โกะ ซือมียา ตือลาลู บาญะ นู กรือจัจ     ซาเบะ-จะ     ญา ญาวา รือนัฮ เลอ. 4กะฆีเตอ     ญา บลารี ปี โซะ ฮึลด     ญาแญะ ปูโฮด กายู     บีดา ญา นะ ลีฮัจ บรี บือฆารี เยซู     กรานา เยซู นะ ลาลู ปี ฌาลัด อีตู. 5ตานา เยซู มาแรฮ รอจ กะ ตือปัจ อีตู     ญา ลางอฮ     ลีฮัจ กะ อาตัซ     มือเลา จะ     "ซักคียัด เออ. บรี เกา ตูโรด มาแรฮ งูฆางู เลอ. อารี อีนี กู กือนา นะ บราดู เดะ รูมัฮ นะ เกา." 6กะฆีเตอ ซักคียัด     ญา ฆางู ตูโรด มาแรฮ     ญา ซูกา-ฮาตี ซูโงฮ     ซาโมจ เยซู ปี กะ รูมัฮ นะ ญา. 7ตานา โกะ ซือมียา ลีฮัจ     กูญา ซือมูฮา ปาคัจ มือเลา บือซูงุจ จะ     "เยซู มาโซะ ปี ดูโดะ เดะ รูมัฮ อูรัก บือดูซา เลอ." 8ตาปี ซักคียัด บือดีรี     มือเลา ฌางัน ตูฮัด เยซู จะ     "ลีฮัจ เลอ ตูฮัด     ซือบารัก นะ กู ซือมูฮา     กู นะ ฮาฆิ ซือตืองัฮ     บรี กะ โกะ อูรัก ฮาฌะ. นู กู บือเลฮ กีจอฮ โกะ ซือบารัก นะ ซาปา เตอ     กู นะ บรี ปาเระ ลือเบฮ เดะ อีตู     ปัจ บาฮาเฆด เลอ." 9กะฆีเตอ     เยซู มือเลา กะ ซือมียา อีตู จะ     "อารี อีนี เลอ     โกะ ซือมียา ซือรูมัฮ อีนี     ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ     กรานา-จะ ซือมียา อีนี เตอ     ญา ฌาดี บือแนฮ นะ อับราฮัม ฌูฆา. 10ซาเบะ-จะ กู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อีนี     กู มาแรฮ ดัฮ     นะ ซารี ซือมียา ซือซัจ ฌาลัด     นะ ตูโลก ญา บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เลอ." เยซู ญา จะ. 11ตานา กูญา ตืองัฮ ดืองัยํ ลาฆู กะฆีเตอ     เยซู บือเลฮ มือเลา ปูลัก     ฌาดี ลาฆู จรือตา อาฌัยํ บรี กะ กูญา ดืองัยํ     ซาเบะ-จะ     เยซู มาแรฮ ดาปิก กะ นังฆรี เยรูซาเลม ดัฮ. กะฆีเตอ     กูญา อาคา จะ     ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ มาแรฮ ปลีฮัจ ฌาดี ราฌา ดัดดัด. 12กะฆีเตอ     เยซู มือเลา จะ     "อาดา ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ ซืออูรัก     นะ ปี กะ นังฆรี ฌาโวฮ     บีดา นะ ซาโมจ ปือมือฆัฮ ฌาดี ราฌา เดะ นังฆรี นะ ญา     บารู นะ บาลิ ปาเระ มาแรฮ ปูลัก. 13กะฆีเตอ ญา บลาโลก ปราโซฮ นะ ญา     ซือปูโลฮ อูรัก     บรี ดูเวะ กะ กูญา     ซืออูรัก ซือราตุซ รีเงะ ปีระ. ญา ปือซัด กะ กูญา จะ     'กือนา อาเมด ปี บูวัจ ตาฆัด     บีดา นะ ปี บือลี ฌูวัน โกะ ซือบารัก     ตือดะ กู นะ ปาเระ มาแรฮ ปูลัก เลอ.' 14ตาปี ลูมอฮ ซือมียา เดะ นังฆรี     กูญา บือชี กะ ซือมียา อีตู. กูญา ซูโรฮ ซือมียา ปี ตูโรจ มือญาเระ จะ     'กามี ตีเมา บรี ซือมียา อีนี มาแรฮ บือบือลา     ฌาดี ราฌา นะ กามี เลอ.' 15"ตานา ญา ซาโมจ ปือมือฆัฮ ฌาดี ราฌา ดัฮ     ญา บาลิ มาแรฮ     ญา บลาโลก โกะ ปราโซฮ อีตู     นู ญา บือเลฮ กีเรบ ตาโรฮ โกะ ดูเวะ เตอ     บีดา นะ บือเลฮ ตาฮู จะ     กูญา ซูโรฮ ดูเวะ บือลี ฌูวัน บารัก     บือเลฮ อูโตก ดีกิ บาญะ ตารา ดีฮา เลอ. 16โซะ ซือมียา ลามูลา มือญาเระ จะ     'ราฌา เออ     ดูเวะ นะ เกา ซือราตุซ รีเงะ อีตู     กู บือเลฮ อูโตก ซือรีบู รีเงะ เลอ.' 17กะฆีเตอ     ซือมียา อีตู มือเลา ฌางัน ญา จะ     'บาฌิ ดัฮ เลอ     เกา ฌาดี ปราโซฮ นู บาฌิ. กรานา เกา รือมัก ฌางัน โกะ ซือบารัก นู ดีกิ-ตอจ     กะฆีเตอ     กู นะ บรี กะ เกา อาดา มือฆัฮ     บือบือลา ซือปูโลฮ ตูโปะ เลอ.' 18ปราโซฮ นู ดูวา มาแรฮ มือญาเระ จะ     'ราฌา เออ     ดูเวะ นะ เกา ซือราตุซ รีเงะ     กู บือเลฮ อูโตก ลีมา ราตุซ รีเงะ เลอ.' 19กะฆีเตอ     ซือมียา อีตู มือเลา ฌางัน ญา ฌูฆา จะ     'เกา โปด     นะ บือเลฮ บือบือลา ลีมา ตูโปะ เลอ.' 20"นู ซืออูรัก มาแรฮ มือญาเระ จะ     'ราฌา เออ     นี เลอ     ดูเวะ นะ เกา ซือราตุซ รีเงะ     กู บือเลฮ บูกุซ ตาโรฮ เดะ กาเยด ดัฮ. 21ซาเบะ-จะ     กู ตาโกจ เดะ เกา     กรานา เกา ฌาดี ซือมียา กรัซ. เกา มูงอจ บาฮาเฆด นู เกา ฮอย เตด บือเลฮ ตรือเบะ อูรัจ     เกา กือตับ ปาดี นู เกา ฮอย เตด บือเลฮ ตานัม เลอ.' 22ราฌา ตีกัฮ กะ ญา จะ     'เกา เออ     ปราโซฮ นู ฌาฮัจ เลอ     กู นะ อาเมด ปือมือเลา นะ เกา ตะอาซิก     มาแรฮ กรัจ ฮูโกบ เกา เลอ. เกา ตาฮู ดัฮ จะ     กู ฌาดี ซือมียา กรัซ     มูงอจ บาฮาเฆด     นู กู ฮอย เตด บือเลฮ ตรือเบะ อูรัจ     กือตับ ปาดี     นู กู ฮอย เตด บือเลฮ ตานัม. 23ซาเบะ กะฆีเตอ เลอ     บูวัจ นามา เกา ฮอย เตด บือเลฮ กีเรบ ดูเวะ นะ กู     ตาโรฮ เดะ รูมัฮ กีเรบ ดูเวะ เตอ? กะฆีเตอ     วะตู กู มาแรฮ     กู นะ บือเลฮ อาเมด ดูเวะ อีตู     ฌางัน บูงา นะ ญา ซามา เลอ.' 24กะฆีเตอ     ราฌา ปือซัด กะ ซือมียา นู บือดีรี โซะ อีตู จะ     'กือนา อาเมด ดูเวะ     เดะ ซือมียา นู อาดา ซือราตุซ รีเงะ อีตู     บือปี อาตัจ บรี กะ ซือมียา นู อาดา ซือรีบู รีเงะ เลอ.' 25โซะ ซือมียา อีตู มือเลา จะ     'ราฌา เออ     ญา อาดา ดูเวะ ซือรีบู รีเงะ ดัฮ.' 26ญา ตีกัฮ จะ     'กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     ราตา ซือมียา นู อาดา ซือตืองัฮ ดัฮ     นะ บือตามัฮ บรี กะ ญา ลาฆี. ตาปี ซือมียา ดีฮา นู ฮอย     มีเซ-จะ     นู ญา อาดา เตอ     นะ กือนา อาเมด ปี เดะ ญา เลอ. 27ตาปี โซะ ลูมอฮ ซือตรู นะ กู     นู ตีเมา บรี กู บือบือลา ฌาดี ราฌา นะ กูญา เตอ     กือนา บาวา กูญา มาแรฮ กะ อีนี     บูนอฮ กูญา โซะ ฮึลด มูคา นะ กู เลอ.' ราฌา ญา จะ." 28ตานา มือเลา ปือมือเลา กะฆีเตอ ดัฮ     เยซู ญา ฌาลัด ดูลู โซะ ฮึลด     บาวา กูญา ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม. 29กะฆีเตอ     ตานา มาแรฮ ดาปิก ตูโปะ เบดฟายี     ฌางัน ตูโปะ เบดทานี     เดะ บูเกะ นู บลาโลก จะ     บูเกะ กือดูโนด เตอ     เยซู ญา ซูโรฮ มูเระ     ดูวา อูรัก     ปี ดูลู 30ปือซัด จะ     "กือนา มาโซะ ตูโปะ โซะ ฮึลด อีตู. มาโซะ ดัฮ     กาเญา นะ ดาปัจ     อานะ กูดา ซืออีโกยํ     นู กือนา อีกัจ ดัฮ. อานะ กูดา อีตู เตอ     ฮอย ซาปา ดือละ ญาแญะ. กือนา อูฆัย อีเระ มาแรฮ กะ อีนี เลอ. 31ดัฮ ซือมียา ดีฮา ตาญา จะ     'กาเญา อูฆัย บูวัจ นามา?'     กือนา จาเระ จะ     'ซาเบะ ตูฮัด นะ อาเมด ซูโรฮ เลอ.' " เยซู ญา จะ. 32กะฆีเตอ     มูเระ นู เยซู ซูโรฮ ปี เตอ     กูญา ปี ดัฮ     ดาปัจ ลาฆู นู ซือรูปา บือกะ เยซู บือเลฮ มือเลา เลอ. 33ตานา กูญา อูฆัย อานะ กูดา อีตู     โกะ ตูฮัด กูดา     กูญา ตาญา จะ     "กาเญา อูฆัย อานะ กูดา     บูวัจ นามา เลอ?" 34กูญา ตีกัฮ จะ     "ซาเบะ ตูฮัด นะ อาเมด ซูโรฮ เลอ." 35กะฆีเตอ     กูญา อีเระ อานะ กูดา มาแรฮ     รอจ กะ เยซู. กูญา อาเมด บาฌู นะ กูญา     อาปัยํ เดะ บลากัก กูดา. กูญา บรี เยซู ญาแญะ     ดูโดะ เดะ อานะ กูดา อีตู. 36ตานา เยซู ปี     โกะ ซือมียา กูญา อาปัยํ บาฌู นะ กูญา เดะ ฌาลัด. 37ตานา ญา มาแรฮ ดาปิก นังฆรี เยรูซาเลม     รอจ กะ ฌาลัด     นู ตูโรด เดะ บูเกะ กือดูโนด เตอ     โกะ ลูมอฮ มูเระ ซือมูฮา     บาญะ อูรัก     กูญา ซูกา-ฮาตี ซูโงฮ     มือโอจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ซูวารา บูริ     ซาเบะ ลีฮัจ ลาฆู มือฆัฮ ซือมูฮา     นู เยซู บือเลฮ บูวัจ ดัฮ. 38กูญา มือเลา จะ "ซือลามัจ เลอ     ราฌา นู มาแรฮ เดะ นามา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. ซือนัง ซือลามัจ เลอ     เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ. ปูฌี กะ ตูฮัด นู ตีงี เดะ อาตัซ ซูโงฮ." 39เดะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ อีตู     อาดา โกะ ลูมอฮ ฟาริซี ซือตืองัฮ. กูญา มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "บูมอยํ เออ     กือนา บลารัก     ลูมอฮ มูเระ นะ เกา เลอ." 40ตาปี เยซู ตีกัฮ จะ     "กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     ดัฮ ลูมอฮ อีนี นะ ซืองะ     ลูมอฮ บาตู โปด     นะ อาดา บือซูระ บูริ ลาฆี." 41ตานา มาแรฮ ดาปิก     บือกะ นะ ลีฮัจ บือฆารี นังฆรี เยรูซาเลม เตอ     เยซู ญา มือนาแงฮ     บรีงัจ ตือจีฮัด กะ นังฆรี อีตู. 42ญา จะ "เออ     ดัฮ เกา บือเลฮ ตาฮู เดะ อารี อีนี จะ     ลาฆู นามา นู นะ บรี ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ เตอ     กะฆีเตอ เลอ     บาฌิ. ตาปี วะตู อีนี     ลาฆู อีตู     บูนี ตาโรฮ เดะ มาตา นะ เกา ดัฮ. 43กรานา-จะ     อาดา ซา อารี นู นะ มาแรฮ เตอ     ตานา โกะ ซือตรู นะ เกา     ญา บูวัจ รูมัฮ บือปรัก กือลีลิก เกา     ปาฆัยํ กานัก เกา ตาโรฮ     ตีเมา บรี ซาปา มาโซะ ปี     ตรือเบะ มาแรฮ     ราตา ตือปัจ. 44กะฆีเตอ     กูญา นะ ปรูโตฮ เกา บรี ซามา ซือรูปา บือกะ ตานัฮ     นะ บูนอฮ โกะ นานะ นะ เกา ซือมูฮา     นู ดูโดะ เดะ เกา. กูญา นะ ตีเมา บรี อาดา บาตู บือซูโซด เดะ ดาลับ เกา ลาลู     ซาเบะ-จะ เกา ฮอย เตด ตาฮู     วะตู นู ตูฮัด บือเลฮ มาแรฮ ตูโลก เกา." เยซู ญา จะ. 45ลือปัซ อีตู     เยซู ญา มาโซะ ปี กะ ดาลับ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     ญา โปรฮ โกะ ซือมียา นู ฌูวัน โกะ ซือบารัก เดะ ลามัน รูมัฮ อีตู. 46ญา มือเลา กะ กูญา จะ     "อาดา ฆาแรฮ ดัฮ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     จะ 'รูมัฮ นะ กู     นะ ฌาดี รูมัฮ ตือปัจ บือซาโวจ กะ ตูฮัด.' ตาปี กาเญา บือเลฮ บูวัจ     บรี ฌาดี บือกะ ซารัก ลูมอฮ อูรัก ปือญามุน เลอ." เยซู ญา จะ. 47เยซู ญา อาดา อาฌัยํ เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     บีลัก อารี. ตาปี ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     ฌางัน โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด     โกะ ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ ฌูฆา เตอ     กูญา มียา จือลัฮ นะ บูนอฮ เยซู บูวัก. 48ตาปี เตด ดาปัจ จือลัฮ     นะ บูวัจ นามา เตด บือเลฮ เลอ. ซาเบะ-จะ     โกะ ซือมียา ซือมูฮา     กูญา ซูกา นะ มือนีงัย กะ เยซู บาญะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\