ลูกา 2

1ตือกาลา อีตู     ราฌา ซีซา ออกัดตัด     ญา ปือซัด บรี ราตา ซือมียา     ราตา นังฆรี     กือนา บูวัจ บรี นามา นะ กูญา     อาดา ฆาแรฮ ดัฮ เดะ ซูรัจ นะ ราฌา. 2กาลา กูญา กือนา ปี ฆาแรฮ นามา     วะตู ลามูลา อีตู เตอ     กูรีนียัด ญา ฌาดี ฮูลู-บาลัก นะ ราฌา     เดะ นังฆรี ซีเรีย. 3โกะ ซือมียา ซือมูฮา กือนา ปี ฆาแรฮ นามา นะ กูญา     เดะ ตูโปะ นู กูญา บือเลฮ บือฌาดี ซิกมาซิก เลอ. 4อาดา โยเซบ     ญา ตรือเบะ เดะ ตูโปะ นาซาเรด     นังฆรี ฆาลิลี     ปี รอจ กะ ตูโปะ เบดเลเฮม     นังฆรี ยูเดีย. ตูโปะ อีตู     ฌาดี ตูโปะ นะ ราฌา ดาวิด. โยเซบ เตอ     ญา ฌาดี บือแนฮ นะ ราฌา ดาวิด. 5ญา ปี ฌางัน มารียา     ตูนัง นะ ญา     บีดา นะ ฆาแรฮ นามา นะ กูญา ปัจ อีตู. มารียา เตอ     ญา ตืองัฮ โปรจ บือซัยํ เลอ. 6วะตู กูญา ดูวา อูรัก     ดูโดะ เดะ ตูโปะ อีตู ลาฆี เตอ     รอจ วะตู ดัฮ     นู มารียา นะ ดูโดะ เดะ อาปี. 7กะฆีเตอ ญา ดูโดะ เดะ อาปี     นานะ ซูโลก กีลากี เลอ. ญา อาเมด กาเยด ปอจๆ บาโลจ เดะ นานะ ญา     บรี นานะ อีตู ตีโนะ เดะ ปาโลก. ซาเบะ-จะ     ฮอย ตือปัจ นะ ดูโดะ เดะ รูมัฮ มือนูปัก เลอ. 8เดะ โซะ นังฆรี อีตู     อาดา ลูมอฮ ซือมียา บือบือลา กาเมก     กูญา ดูโดะ เดะ ปาดัก โซะ ลูวัยํ นังฆรี     ฌาฆา ตูงู กาวัด กาเมก นะ กูญา โซะ มาลับ. 9อาดา ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด ซืออูรัก     ญา มาแรฮ ปลีฮัจ กะ กูญา. นู บือซายา บือซรี นะ ตูฮัด     ซูโลฮ จรัฮ กือลีลิก กูญา. กะฆีเตอ     กูญา ตือกือฌุจ     ตาโกจ ซูโงฮ เลอ. 10ตาปี ฮูลู-บาลัก อีตู     ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "ฌางัน ตาโกจ เลอ. นี เลอ     กู อาดา บรีตา นู บาฌิ     นะ มือญาเระ กะ กาเญา     นะ บรี ลูมอฮ ซือมียา ซือมูฮา     นะ ซูกา-ฮาตี โตระ. 11เดะ อารี อีนี เลอ     เดะ ตูโปะ นะ ราฌา ดาวิด     อาดา ซือมียา นู ตูโลก กาเญา บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เตอ     ญา ดูโดะ เดะ อาปี ดัฮ. ญา เตอ     ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ ฌาดี ตูฮัด เตอ เลอ. 12กาเญา นะ ดาปัจ นานะ ดือมิ อีตู     อาดา กาเยด ปอจๆ บาโลจ เดะ ญาวา     ตีโนะ เดะ ปาโลก เลอ. กะฆีเตอ กาเญา นะ ตาฮู จะ     ลาฆู อีนี ฌาดี ลาฆู ซูโงฮ เลอ." ญา จะ. 13ดัดดัด อีตู     อาดา ลูมอฮ ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด     บาญะ อูรัก     กูญา มาแรฮ บือซามา     มือญาญี ปูฌี กะ ตูฮัด     มือเลา จะ 14"ปูฌี เลอ กะ ตูฮัด บือซัยํ     นู ดูโดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ     นู ตีงี ซูโงฮ เลอ. ซือนัง ซือลามัจ เลอ     ลูมอฮ ซือมียา เดะ ดือนียา     นู ตูฮัด ปีเลฮ ดัฮ." 15ตานา ลูมอฮ ฮูลู-บาลัก บาลิ ปาเระ     ญาแญะ ปี กะ อาตัซ ลาแงะ ดัฮ     โกะ ซือมียา บือบือลา กาเมก อีตู     กูญา ปาคัจ มือเลา ซามา กูญา จะ     "โฌฮ     บรี กีตา ปี กะ ตูโปะ เบดเลเฮม     นะ ลีฮัจ ลาฆู อีนี นู บือฌาดี ดัฮ เตอ     บือกะ นู ตูฮัด บือเลฮ มือญาเระ กะ กีตา ดัฮ." 16กะฆีเตอ     กูญา ฆางู ปี     กูญา ดาปัจ มารียา ฌางัน โยเซบ. อาดา นานะ ดือมิ ซามา     ญา ตีโนะ เดะ ปาโลก. 17ตานา กูญา ลีฮัจ ลาฆู กะฆีเตอ     กูญา ปาคัจ มือญาเระ ลาฆู ปาซัน นานะ อีตู     นู กูญา บือเลฮ ดืองัยํ ดัฮ. 18ราตา ซือมียา นู ดืองัยํ ดัฮ     กูญา ปือและ-ฮาตี     เดะ ปือมือเลา นะ โกะ ซือมียา บือบือลา กาเมก. 19ตาปี มารียา เตอ     ญา จับ ลาฆู อีนี ซือมูฮา     บือฮีมัจ ตาโรฮ เดะ ฮาตี. 20กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา บือบือลา กาเมก     กูญา บาลิ ปี ดัฮ. กูญา ปาคัจ ปูฌี มือโอจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ปาซัน ลาฆู นู กูญา มือนีงัย ดัฮ     ลีฮัจ ดัฮ     นู รือมัก ฌางัน ปือมือเลา นะ ฮูลู-บาลัก เลอ. 21ตานา ฆือนะ ลาปัด อารี ดัฮ     ฌาดี อารี นะ บรี นานะ อีตู     ซาโมจ ลาฆู กรัจ     กูญา ตืองะ ปือนามา กะ นานะ อีตู จะ     เยซู     ฌาดี นามา นู ฮูลู-บาลัก บือเลฮ ตืองะ บรี     ดูลู เดะ มารียา บือโปรจ ดัฮ. 22ตานา รอจ กะ อารี บูวัจ ลาฆู บาโซฮ ญาวา     บรี จรัฮ บาฌิ ตูโรจ กะ ซูรัจ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ มูซา เตอ     กูญา บาวา นานะ อีตู บือปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม     บีดา นะ ซรัฮ ญา     บรี กะ ตูฮัด เลอ. 23บือกะ ซือรูปา อาดา ฆาแรฮ ดัฮ     เดะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด     นู จะ "นานะ ซูโลก กีลากี     ราตา อูรัก เตอ     กาเญา กือนา อาเกะ ซรัฮ บรี กะ ตูฮัด เลอ." 24กะฆีเตอ     กูญา ลากี บีนี     ปี มือนืองะ ซือบารัก มือญือมัฮ     ตูโรจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด นู จะ "บูโรก ตูตรู ซือฆู     เฆอ-จะ     อานะ บูโรก ปาตี     ดูวา อีโกยํ". 25นี เลอ     อาดา กีลากี ซืออูรัก     เดะ นังฆรี เยรูซาเลม     ปือนามา ซีเมโอน     ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ     บรีงัจ ตาโกจ เดะ ตูฮัด ซามา. ญา อาดา นาตี วะตู     นู ตูฮัด นะ ปูโฌะ โกะ ลูมอฮ บักซา อิซราเอน. ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     ญา ดูโดะ บือซามา ฌางัน ญา เลอ. 26ซือมืองัจ นะ ตูฮัด อีตู     บือเลฮ ปลีฮัจ กะ ญา ดัฮ จะ     ญา นะ เตด มาตี ดูลู     ตือดะ นะ บือเลฮ ลีฮัจ ราฌา นู บรี ซือลามัจ นู ตูฮัด นะ ซูโรฮ มาแรฮ. 27ซีเมโอน เตอ     ญา มาโซะ กะ ดาลับ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     ตูโรจ บือกะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บาวา. ตานา โกะ เอด อาโปก บาวา เยซู     นานะ นะ กูญา     มาโซะ ปี     บีดา นะ บูวัจ บรี กะ นานะ อีตู     ตูโรจ กะ ฮาดัจ ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู เตอ 28ซีเมโอน     ญา อาเกะ เนก นานะ อีตู     ญา บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด จะ 29"โอ ตูฮัด เออ     วะตู อีนี     เกา นะ บือเลฮ บรี ปราโซฮ นะ เกา ปี บรี ซือนัง ซือลามัจ เตอ     ตูโรจ กะ ปือมือเลา นะ ตูฮัด เลอ. 30กรานา-จะ     มาตา นะ กู บือเลฮ ลีฮัจ ซือมียา นู ตูฮัด นะ ซูโรฮ ตูโลก โกะ อูมัจ-ซือมียา     บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เลอ. 31ซือมียา อีนี     ตูฮัด บือเลฮ ซียะ ตาโรฮ ดัฮ เดะ ฮึลด มูคา นะ โกะ ซือมียา ซือมูฮา 32นะ ซูโลฮ จรัฮ     บรี กะ โกะ ซือมียา นังฆรี อาซิกๆ     นะ ลีฮัจ บือฆารี เตอ นะ ฌาดี บือซรี บือซายา กะ โกะ ลูมอฮ อิซราเอน     โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด เลอ." 33โซะ เอด อาโปก นะ นานะ อีตู     กูญา ปือและ-ฮาตี     กรานา ปือมือเลา นู ญา มือเลา ปาซัน นานะ นะ กูญา. 34ซีเมโอน เตอ     ญา บรี ซือลามัจ กะ กูญา     ญา มือเลา ฌางัน มารียา     มะ เดะ นานะ อีตู จะ     "นี เลอ     นานะ อีนี เตอ     ญา กือนา ตืองะ ดัฮ     นะ บูวัจ บรี ซือมียา บาญะ เดะ ลูมอฮ อิซราเอน     นะ รือบัฮ     นะ อาเกะ ซือมียา บาญะ     บรี บือดีรี โปด     ฌูฆา เลอ. ญา เตอ     กือนา ตืองะ ฌาดี ปือนานา     นู นะ บรี โกะ ซือมียา นะ มือเลา บลาวัด ฌางัน ญา เลอ 35บีดา ลาฆู บรีงัจ เดะ ฮาตี นะ โกะ ซือมียา บาญะ     นะ บือเลฮ บือฆารี ซัฮ. ตาปี โซะ เกา เตอ     ลาฆู ซูซัฮ นะ มาแรฮ     ซือรูปา กะ ปือดัก     นะ ตีกับ ตือมุซ     รอจ กะ ฮาตี นะ เกา ตะอาซิก เลอ." 36ตานา บาฌิ     อาดา นีบีนี ซืออูรัก มาแรฮ รอจ. ญา ฌาดี ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด ปือนามา อันนา     นานะ นีบีนี นะ ฟานูเอน     เดะ บือแนฮ โกะ อาเซอ. นีบีนี อีตู     ญา ตูฮา โตระ ดัฮ     บือเลฮ ลากี ตะเดะ ราดารา     ดูโดะ บือซามา ตูโฌฮ ตาโฮด ดัฮ. 37ญา โปด     ดูโดะ ฌาดี ฌานา     ตือดะ อูมอยํ นะ ญา บือเลฮ ลาปัด-ปูโลฮ ปัจ ตาโฮด ดัฮ. ญา ฮอย เตด ดือละ ตีงัน ปี ฌาโวฮ เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ลาลู     ดูโดะ มือญือมัฮ     บูวัจ ลาฆู บือตาฮัด มากัด บือซาโวจ ซียัก มาลับ เลอ. 38เดะ อารี อีตู     ตานา ญา มาแรฮ รอจ ดัฮ     ญา บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. ญา ปี มือเลา ปาซัน นานะ อีตู     ฌางัน โกะ ซือมียา ซือมูฮา     นู อาดา นาตี ตาดัฮ     วะตู ตูฮัด นะ ตือบุซ นังฆรี เยรูซาเลม. 39ตานา โยเซบ ฌางัน มารียา บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด     ซุจ ฮาบิฮ ดัฮ     กูญา บาลิ ปี กะ นาซาเรด     ตูโปะ นะ กูญา     เดะ นังฆรี ฆาลิลี. 40นานะ อีตู     ญา บือซัยํ ตือฆัยํ-อูรัจ ดัฮ     ฆือนะ ฌางัน ลาฆู ปานัย อากัน. ตูฮัด เดะ อาตัซ โปด     ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ ญา ฌูฆา. 41บีลัก ตาโฮด     เอด อาโปก นะ เยซู     นะ ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม     ปี บรามัย เดะ ลาฆู บรามัย ลือปัซ ปี เตอ. 42กะฆีเตอ     ตานา เยซู อูมอยํ ดูวา-บือลัซ ตาโฮด ดัฮ     กูญา กือตีฆา ปี กะ ลาฆู บรามัย อีตู บือซามา     บือกะ ฮาดัจ อีตู เลอ. 43ตานา ลาฆู บรามัย ฮาบิฮ ดัฮ     กูญา ตืองัฮ บาลิ ปี กะ ตูโปะ. ตาปี โซะ เยซู เตอ     ญา อาดา ดูโดะ ลือกัจ เดะ นังฆรี เยรูซาเลม ลาฆี. โกะ เอด อาโปก นะ ญา     กูญา เตด ตาฮู 44กูญา อาคา จะ     ญา บาลิ มาซามา     ฌางัน โกะ ซือมียา นู บาญะๆ อีตู. กะฆีเตอ     กูญา บือฌาลัด ปี ซืออารี ดัฮ     บารู ซารี เยซู     เดะ ลูมอฮ นะบรานะ     เดะ ลูมอฮ กาวัด นะ กูญา ฌูฆา. 45ฮอย เตด ดาปัจ     กูญา บาลิ ปาเระ     ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม     ซารี เยซู ปูลัก เลอ. 46ตานา ลือปัซ ตีฆา อารี ดัฮ     กูญา ดาปัจ เยซู     เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด. ญา เตอ     ดูโดะ บือซามา ฌางัน โกะ ซือมียา อาฌัยํ     มือนีงัย ปือมือเลา นะ กูญา     ตาญา ลาฆู แนฮ-ฌือแนฮ เดะ กูญา. 47ซือมียา นู ดืองัยํ     กูญา ปือและ-ฮาตี     นู เยซู มาโซะ เดะ ฮาตี     ตีกัฮ กะ กูญา ฌางัน อากัน นู ปานัย เตอ. 48โกะ เอด อาโปก เดะ ญา เตอ     ตานา ลีฮัจ เยซู     กูญา ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ. เอด เดะ ญา มือเลา จะ     "นานะ เออ. บูวัจ นามา     เกา บูวัจ กะฆีนี ฌางัน กามี? มะปะ ปี ซารี เกา     บือบือเละ     บรีงัจ บาญะ กะ เกา เลอ." 49เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "บูวัจ นามา     มะปะ ปี ซารี กะฆีเตอ? มะปะ เตด ตาฮู เฆอ     จะ     กู ฆาโดฮ อาดา เดะ รูมัฮ นะ อาโปก เดะ กู เลอ?" 50ตาปี นู เยซู ญา ตีกัฮ กะฆีนี     เตด มาโซะ เดะ ฮาตี นะ กูญา. 51กะฆีเตอ     เยซู ญา บาลิ ปี กะ ตูโปะ นาซาเรด     ฌางัน กูญา     มือนีงัย ปือจายา ปือมือเลา นะ กูญา. โกะ ลาฆู กะฆีเตอ ซือมูฮา เตอ     เอด เดะ ญา     ญา จับ ตาโรฮ เดะ ฮาตี เลอ. 52กะฆีเตอ     เยซู ญา บือซัยํ ดัฮ     ฌางัน ญาวา     ฌางัน อากัน. ลาฆู นะ ญา     ตูฮัด ญา ซูกา. โกะ ซือมียา โปด     ซูกา ฌูฆา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\