ลูกา 20

1อาดา ซืออารี     เยซู ญา ตืองัฮ อาฌัยํ โกะ ซือมียา     เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ นะ ตูฮัด เตอ     โกะ ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด ฌางัน ลูมอฮ อูรัก ตูฮา เตอ     กูญา ปาคัจ มาแรฮ 2มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "กือนา มือญาเระ กะ ลูมอฮ กามี เลอ     เกา บูวัจ ลาฆู กะฆีนี ฌางัน ปือมือฆัฮ นู ดีฮา? จะ     ซาปา บือเลฮ บรี กะ เกา บูวัจ ลาฆู กะฆีนี เลอ?" 3เยซู ญา ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กู โปด     นะ ตาญา กาเญา ซา ลาฆู ฌูฆา. กาเญา กือนา มือญาเระ กะ กู เลอ 4จะ     นู โยฮัน บรี ซือมียา ซือลับ เดะ อาเย เตอ     ฌาดี ลาฆู ดาตัก เดะ โซะ ลาแงะ     เฆอ-จะ     ดาตัก เดะ โกะ อูมัจ-ซือมียา?" 5กะฆีเตอ     กูญา ปาคัจ บือกีรา ซามา กูญา จะ     "ดัฮ กีตา จะ     'ดาตัก เดะ โซะ ลาแงะ' ญา นะ ตาญา กีตา จะ     'ซาเบะ นามา กาเญา เตด บือเลฮ ปือจายา กะ โยฮัน เลอ?' 6ตาปี ดัฮ กีตา มือเลา จะ     'ดาตัก เดะ โกะ อูมัจ-ซือมียา' โกะ ซือมียา บาญะ นะ อาเมด บาตู ลีปัยํ กีตา     กรานา-จะ     โกะ ซือมียา ซือมูฮา กูญา ตือตู-ฮาตี จะ     โยฮัน ฌาดี ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด." 7กะฆีเตอ     กูญา มือเลา จะ     "กามี เตด ตาฮู จะ     มาแรฮ ดาตัก ปัจ ดีฮา เลอ." 8เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กะฆีเตอ     กู เตด มือญาเระ กะ กาเญา ฌูฆา     จะ     ลาฆู กู บูวัจ กะฆีนี     บูวัจ ฌางัน ปือมือฆัฮ นู ดีฮา." 9กะฆีเตอ     เยซู ญา ฮึนตะ นะ มือเลา จรือตา     อาฌัยํ โกะ ลูมอฮ ซือมียา กะฆีนี จะ     "อาดา ซือมียา ซืออูรัก     ญา บูวัจ กือโบด     ตานัม ปูโฮด อางุน     บรี กะ ซือมียา กรือฌา กือโบด ซีวา. ตาปี อีซี ญา เตอ     ปี กะ นังฆรี อาซิก ลามา ดัฮ. 10ตานา รอจ วะตู มูเซด บือบูวัฮ เตอ     ตูฮัด กือโบด ญา ซูโรฮ ปราโซฮ ซืออูรัก     ปี มียา ซือมียา นู ซีวา กือโบด     บีดา กูญา นะ ปาฮาฆิ ฮาบด นะ ญา     เดะ บูวัฮ อางุน อีตู. ตาปี โกะ ซือมียา นู ซีวา กือโบด     กูญา กาเตาะ ปราโซฮ อีตู     บรี ญา บาลิ ซา ญาวา     ฮอย นามา เลอ. 11กะฆีเตอ     ตูฮัด กือโบด ญา ซูโรฮ ปราโซฮ นู อาซิก     ปี ปูลัก. ตาปี โกะ ซือมียา นู ซีวา กือโบด     กูญา กาเตาะ     บูวัจ แนฮ-ฌือแนฮ     บรี กะ ปราโซฮ อีตู จือและ     โปรฮ ญา บาลิ     ซา ญาวา     ฮอย นามา ฌูฆา. 12กะฆีเตอ     ตูฮัด กือโบด ญา ซูโรฮ ซือมียา นู ตีฆา ปี ปูลัก. ตาปี โกะ ซือมียา อีตู     กูญา กาเตาะ ญาวา นะ ญา     บรี ซาเกะ     ตูละ บูวัก โซะ ลูวัยํ กือโบด. 13โซะ ตูฮัด กือโบด อางุน มือเลา จะ     'กู นะ บูวัจ กะฮามี บาฌิ? อาดา นานะ นะ กู     นู กู ซายัก ซูโงฮ     กู นะ ซูโรฮ ญา ปี. ตาโกจ-จะ     กูญา นะ ตูเฮะ กะ ญา เลอ.' 14ตาปี ตานา ลูมอฮ ซือมียา ซีวา กือโบด     กูญา ลีฮัจ นานะ นะ ตูฮัด กือโบด เตอ     กูญา มือเลา ซามา กูญา จะ     'ญา เลอ     ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด กือโบด     นู นะ ซาโมจ ปือซากา. บรี กีตา บูนอฮ บูวัก เลอ     บีดา-จะ     กือโบด อีนี นะ บือเลฮ ฌาดี ปือซากา นะ กีตา.' 15กะฆีเตอ     กูญา ตูละ ญา     บือตรือเบะ โซะ ลูวัยํ กือโบด     บูนอฮ บูวัก ดัฮ. "กะฆีเตอ     ตูฮัด กือโบด อางุน     ญา นะ บูวัจ กะฮามี ฌางัน กูญา อีตู? 16ญา นะ มาแรฮ บูนอฮ ซือมียา นู ซีวา กือโบด อางุน บูวัก     นะ อาเมด กือโบด อางุน อีตู     บรี กะ ซือมียา อาซิก ซีวา." เยซู ญา จะ. โกะ ซือมียา     ตานา กูญา ดืองัยํ กะฆีเตอ     กูญา มือเลา จะ     "ฌางัน บรี ฌาดี กะฆีเตอ เลอ." 17โซะ เยซู     ตีญูง ลีฮัจ กูญา     มือเลา จะ     "กะฆีเตอ     ฌาดี กะฮามี เลอ     ตือนอซ นู ฆาแรฮ เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     นู จะ บาตู บือซัยํ     นู ตูกัก กรือฌา รูมัฮ ตีงัน บูวัก ดัฮ บาตู อีตู เลอ     ปาเระ มาแรฮ ฌาดี บาตู กือปาลา ซาฆี ดัฮ. 18ซือมียา ดีฮา รือบัฮ ตือกัด บาตู อีตู     นะ ปือจัฮ-บือลัฮ ดัฮ. ตาปี ดัฮ บาตู อีตู     ฆูโฆยํ ตือกัด ซือมียา ดีฮา     ซือมียา อีตู นะ ฮาโจยํ ปี ฮาบิฮ เลอ." 19โซะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด ฌางัน ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     กูญา กูวาซา นะ รีฆะ เยซู     เดะ วะตู อีตู     ซาเบะ กูญา ลีฮัจ จะ     เยซู บือเลฮ มือเลา จรือตา กะฆีเตอ     ตูโญะ กะ กูญา ตะอาซิก. ตาปี กูญา ตาโกจ โกะ ลูมอฮ ซือมียา เลอ. 20กะฆีเตอ     กูญา มียา จือลัฮ     ซูโรฮ ซือมียา ปี ซาซัจ     มือลูปา ฌาดี ซือมียา บาฌิ     จาดัก นะ รีฆะ     อาเมด ซาลัฮ เดะ ปือมือเลา นะ เยซู     บีดา นะ อาตัจ ญา     ปี ดูโดะ เดะ บาวัฮ ฮูโกบ นะ ราฌา. 21โกะ ซือมียา อีตู     กูญา ตาญา เยซู จะ     " บูมอยํ เออ     กามี ตาฮู จะ     เกา มือเลา     อาฌัยํ เตอ     ฌาดี ลาฆู รือมัก ซูโงฮ เลอ     ฮอย เตด ปีเลฮ มูคา ซือมียา ดีฮา     ตาปี อาฌัยํ ปาซัน ฌาลัด นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     โงฮ-ซูโงฮ เลอ. 22นู กีตา บายัยํ อาเซน กะ ราฌา ซีซา เตอ     รือมัก ฌางัน ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด เฆอ เตด?" 23ตาปี เยซู     ญา ตาฮู ลาฆู บาอากัน นะ กูญา     ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ 24"กือนา อาเมด ดูเวะ ซา รีเงะ     บรี กะ กู ลีฮัจ เลอ. รูปา อีนี     ฌาดี นะ ซาปา? ปือนามา ฆาแรฮ อีนี     ฌาดี นะ ซาปา เลอ?" กูญา ตีกัฮ จะ     "นะ ราฌา ซีซา เลอ." 25เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "ซือบารัก นะ ราฌา ซีซา     กือนา มือญือมัฮ กะ ซีซา. ซือบารัก นะ ตูฮัด     กือนา อาเกะ มือญือมัฮ กะ ตูฮัด เลอ." 26โกะ ซือมียา อีตู     นะ รีฆะ ซาลัฮ เดะ ปือมือเลา นะ เยซู     โซะ ฮึลด มูคา โกะ ซือมียา     ฮอย เตด บือเลฮ ดัฮ. กูญา ปาคัจ ปือและ-ฮาตี เดะ ปือมือเลา ตีกัฮ นะ เยซู. กะฆีเตอ     กูญา ซืองะ ดัฮ. 27อาดา ลูมอฮ ซะดูซี ซือตืองัฮ     มาแรฮ ซารี เยซู. ลูมอฮ ซะดูซี อีตู     กูญา จะ     ลาฆู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี เตอ     ฮอย ลาลู. 28กะฆีเตอ กูญา ตาญา เยซู จะ     "บูมอยํ เออ     มูซา บือเลฮ ฆาแรฮ ซูรัจ กาลา นูตู     ปือซัด กะ กีตา จะ 'ดัฮ กีลากี ซือมียา ดีฮา มาตี     อาดา บีนี     ตาปี ฮอย นานะ ลาฆี     บรี อาดี เดะ ญา ซืออูรัก     อาเมด กากา อีปัย อีตู     ฌาดี บีนี นะ ญา     บีดา นะ บือเลฮ นานะ     นู นะ ฌาดี บือแนฮ นะ กากา เดะ ญา เลอ.' 29นี เลอ     อาดา โกะ ดีบราดี     ตูโฌฮ อูรัก. นู ซูโลก บือเลฮ บีนี ดัฮ     ตาปี มาตี ฮอย นานะ. 30กะฆีเตอ     อาดี นู ดูวา 31นู ตีฆา โปด     กูญา ซาโมจ กากา อีปัย     บรี ฌาดี บีนี นะ กูญา. กือตูโฌฮ อูรัก ซาโมจ กะฆีเตอ ฌูฆา     ตาปี กูญา มาตี ฮอย นานะ ฮาปา เลอ. 32เดะ บลากัก     นีบีนี อีตู โปด     ญา มาตี ฌูฆา ดัฮ. 33กะฆีเตอ เลอ     ตานา รอจ วะตู นู โกะ ซือมียา นะ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี เตอ     นีบีนี อีตู นะ ฌาดี บีนี นะ ซาปา เลอ? กรานา-จะ     กูญา กือตูโฌฮ     บือเลฮ ซาโมจ ญา ฌาดี บีนี นะ กูญา ซือมูฮา ดัฮ." 34เยซู มือเลา ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "โกะ ซือมียา ฮาดัจ อีนี     กูญา มือนีกัฮ     กูญา อาเกะ บรี ฌาดี ลากี บีนี เตอ. 35ตาปี โซะ ซือมียา อีตู     นู ปาโตจ นะ มาโซะ รอจ กะ ฮาดัจ โซะ ฮึลด     นะ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี โปด     กูญา เตด มือนีกัฮ ปูลัก     กูญา เตด อาเกะ บรี ฌาดี ลากี บีนี ดัฮ เลอ. 36ซาเบะ-จะ     กูญา นะ มาตี ปูลัก     ฮอย เตด บือเลฮ เลอ. กูญา ซือรูปา บือกะ โกะ ฮูลู-บาลัก ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ดัฮ     กรานา-จะ     กูญา ฌาดี ซือมียา นู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. 37ตาปี นู ซือมียา มาตี     นะ ฮีโดะ ปาเระ เตอ     มูซา บือเลฮ มือญาเระ บรี ลีฮัจ     เดะ ซือปาตัฮ ปาซัน ลาฆู รือบา กายู นู บือญาลา อาปี เตอ. นู ญา บลาโลก กะ ตูฮัด จะ     ฌาดี ตูฮัด นะ โกะ อับราฮัม ตูฮัด นะ อีซัก     ตูฮัด นะ ยาโกบ เลอ. 38ซาเบะ-จะ     ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา บูกัด ตูฮัด นะ ซือมียา นู ฮาบิฮ มาตี ดัฮ     ตาปี ญา ฌาดี ตูฮัด นะ ซือมียา นู อาดา ฮีโดะ. กรานา ซา ตูฮัด เตอ     โกะ ซือมียา ราตา อาดา ฮีโดะ เลอ. 39โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด ซือตืองัฮ     มือเลา กะ เยซู จะ     "บูมอยํ เออ     เกา มือเลา บาฌิ ดัฮ เลอ." 40ซาเบะ-จะ     โกะ ลูมอฮ ซะดูซี เตด ตือฆามะ นะ ตาญา เยซู ปูลัก ดัฮ เลอ. 41กะฆีเตอ     เยซู ตาญา กูญา จะ     "นู โกะ ซือมียา กูญา มือเลา จะ     ' ราฌา นู บรี ซือลามัจ ฌาดี บือแนฮ นะ ราฌา ดาวิด.'     นะ บือเลฮ กะฮามี เลอ? 42กรานา-จะ     ราฌา ดาวิด ตะอาซิก     ญา บือเลฮ มือเลา     เดะ ซูรัจ มือญาญี ปูฌี ตูฮัด     จะ 'ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     มือเลา ฌางัน ตูฮัด นะ กู จะ     ดูโดะ เลอ     โซะ ซือบือลัฮ กานัน นะ กู 43ตือดะ กู นะ บูวัจ บรี ลูมอฮ ซือตรู นะ เกา     นะ ฌาดี บือกะ ปาปัด     นู ซาโมจ ตาปะ กากี นะ เกา.' ดาวิด ญา จะ. 44ราฌา ดาวิด     ญา บลาโลก ราฌา นู บรี ซือลามัจ อีตู จะ     'ตูฮัด'. กะฆีเตอ     ญา นะ ฌาดี บือแนฮ นะ ดาวิด บือเลฮ กะฮามี เลอ?" เยซู ญา จะ. 45ตานา โกะ ซือมียา ซือมูฮา มือนีงัย เตอ     เยซู ญา มือเลา ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา จะ 46"กือนา ฌาฆา บรี บาฌิ เลอ     โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด. กูญา ซูกา ปือแญะ บาฌู ปาญัก     บือฌาลัด ปี มาแรฮ     ซูกา บรี โกะ ซือมียา มือนูโนะ ซือมัฮ กะ กูญา     เดะ ตืองัฮ ปาฌะ อีกัด เตอ. เดะ รูมัฮ บือมุน เตอ     เดะ ลาฆู มากัด บรามัย โปด     กูญา ซูกา นะ ดูโดะ เดะ ตือปัจ นู บาฌิ เดะ กาวัด. 47กูญา ราปัซ อาเมด โกะ ซือบารัก     โกะ รูมัฮ นะ นีบีนี ฌานา เตอ     ตาปี กูญา ซืองาฌา บือซาโวจ ปาญักๆ เลอ. โกะ ซือมียา กะฆีนี     กูญา นะ กือนา กรัจ ฮูโกบ     ลือเบฮ เดะ กาวัด." เยซู ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\