ลูกา 21

1เยซู ญา ลางอฮ ปาลา     ลีฮัจ โกะ อูรัก กายา     กูญา ปาคัจ มาแรฮ บอฮ ดูเวะ เดะ ปือตี ตาโรฮ ดูเวะ มือญือมัฮ กะ ตูฮัด. 2ญา ลีฮัจ นีบีนี ฌานา ซืออูรัก     นู ฌาดี ซือมียา ฮาฌะ     ญา อาเมด ดูเวะ ตือมาฆา     ดูวา รีเงะ     มาแรฮ บอฮ เดะ ปือตี ฌูฆา. 3กะฆีเตอ     เยซู มือเลา จะ     "กู มือญาเระ กะ กาเญา     ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     นีบีนี ฌานา นู ฮาฌะ อีนี     ญา บือเลฮ มือญือมัฮ ดูเวะ กะ ตูฮัด     บาญะ ลือเบฮ เดะ กูญา ซือมูฮา เลอ. 4กรานา-จะ     กูญา อีตู ซือมูฮา     กูญา อาดา บาญะ     กูญา อาเมด ดูเวะ     ลือเบฮ เดะ ซูโรฮ นะ กูญา     มาแรฮ มือญือมัฮ. ตาปี นีบีนี ฌานา อีนี     ญา ฮาฌะ โตระ เตอ     นู ดูเวะ ญา อาดา บีดา มากัด     ญา บือเลฮ อาเมด มาแรฮ มือญือมัฮ ฮาบิฮ ซือมูฮา เลอ." ญา จะ. 5อาดา โกะ ซือมียา ซือตืองัฮ     มือเลา มือโอจ กะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด จะ     บือเลฮ ปือตัด บรี บือฆาจะ     ฌางัน โกะ บาตู บาฌิ     ฌางัน โกะ ซือบารัก มือญือมัฮ เตอ. กะฆีเตอ เยซู ตีกัฮ จะ 6"โกะ ซือบารัก อีนี     นู กาเญา ลีฮัจ เตอ     อาดา ซืออารี     ฮอย บาตู ซือกือโตน โปด     นู นะ บือซูโซด-ซูโซด กะฆีนี เตอ     กือนา นะ ปรูโตฮ ฮาบิฮ ซือมูฮา เลอ." 7กะฆีเตอ กูญา ตาญา เยซู จะ     "บูมอยํ เออ     ลาฆู กะฆีนี     นะ บือฌาดี กาลา? อาดา ปือนานา นามา     นู นะ บรี ลีฮัจ จะ     ลาฆู อีนี     นะ บือฌาดี ดัฮ?" 8กะฆีเตอ     เยซู มือเลา จะ     "กือนา ฌาฆา บรี บาฌิ เลอ     ฌางัน บรี ซาปา     ตีปู กาเญา     บรี ซือซัจ ฌาลัด. กรานา-จะ     ซือมียา บาญะ นะ อาเกะ ซือโบจ นามา นะ กู     มาแรฮ มือเลา จะ     'กู นี ฌาดี ซือมียา อีตู เลอ'     มือเลา จะ     'วะตู อีตู ดาปิก นะ รอจ ดัฮ.' กาเญา ฌางัน ปี ตูโรจ กะ กูญา เลอ. 9ตานา กาเญา ดืองัยํ จะ     อาดา ลาฆู บือปรัก     ลาฆู จาเจา     โซะ อีตู     โซะ อีนี     กาเญา ฌางัน ตือกือฌุจ เลอ     ซาเบะ-จะ     ลาฆู กะฆีเตอ     ฆาโดฮ บือฌาดี ดูลู     ตาปี วะตู ปือญูดัฮ ฮอย เตด รอจ ดัดดัด ลาฆี." 10กะฆีเตอ     เยซู มือเลา กะ กูญา ปูลัก จะ     "นะ อาดา ลาฆู บลาวัด     ลูมอฮ อีนี นะ บลาวัด ฌางัน ลูมอฮ อีตู. นังฆรี โซะ อีนี     นะ บลาวัด ฌางัน นังฆรี โซะ อีตู. 11นะ ฌาดี ตานัฮ บือฆาญะ บือซัยํ. บาญะ ตือปัจ เตอ     โกะ ซือมียา นะ บือตาฮัด บารัก มากัด     นะ อาดา ปือญาเกะ แนฮ-ฌือแนฮ. นะ ฌาดี ลาฆู ซูซัฮ ตาโกจ โตระ     ฌางัน โกะ ปือนานา มือฆัฮ ซูโงฮ     ดาตัก เดะ ลาแงะ เลอ. 12"ตาปี     ดูลู เดะ ลาฆู อีตู นะ บือฌาดี เตอ     กูญา นะ รีฆะ กาเญา     นะ ปรือกัด กาเญา. กูญา นะ อาตัจ กาเญา     บรี กะ โกะ รูมัฮ บือมุน     กะ โกะ ปือฌารา โปด. กูญา นะ บาวา กาเญา บือปี กะ ฮึลด มูคา นะ โกะ ราฌา     โกะ ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ     กรานา กาเญา ตูเฮะ กะ นามา นะ กู. 13ลาฆู อีตู นะ ฌาดี จือลัฮ     บรี กะ กาเญา นะ บือเลฮ มือเลา ฌาดี ซะซี นะ กู. 14ซาเบะ กะฆีเตอ     กาเญา กือนา นะ บรีงัจ บรี ตือตู-ฮาตี จะ     นะ ฮอย เตด บรีงัจ ดูลู     นู นะ บือปูลัซ ญาวา ตะอาซิก กะฮามี. 15กรานา-จะ     กู เลอ     นะ บรี กะ กาเญา ปานัย มือเลา     ฌางัน ลาฆู อากัน เตอ     นู ซือตรู นะ กาเญา     บลารัก บลาวัด เตด บือเลฮ เลอ. 16ตาปี โกะ มะ ปะ     นะบรานะ     โกะ อาดี ฆูๆ นะ กาเญา     นะ รีฆะ กาเญา     อาตัจ กะ กูญา. กูญา นะ บูนอฮ ซือมียา ซือตืองัฮ     เดะ ลูมอฮ กาเญา บูวัก. 17โกะ ซือมียา ซือมูฮา     นะ บือชี กะ กาเญา     กรานา กาเญา ตูเฮะ กะ นามา นะ กู เลอ. 18ตาปี-จะ     โบะ นะ กาเญา ซา อูรัจ โปด     นะ บรี ฆูรก     เตด บือเลฮ เลอ. 19ดัฮ กาเญา ลาวัด ตาฮัด ซูซัฮ เตอ     กะฆีเตอ กาเญา นะ บือเลฮ ฮีโดะ ซือลาลู." 20เยซู มือเลา ลาฆี จะ     "ตานา กาเญา ลีฮัจ กาวัด ตาฮัน มาแรฮ ตืองะ กือลีลิก เดะ นังฆรี เยรูซาเลม     วะตู อีตู เตอ     กาเญา กือนา ตาฮู ดัฮ จะ     ลาฆู ฌาฮานัม นะ นังฆรี อีตู     มาแรฮ ดาปิก ดัฮ. 21ตานา ลีฮัจ ดัฮ     บรี โกะ ซือมียา เดะ นังฆรี ยูเดีย     ลารี ปี กะ โซะ บูเกะ เลอ. โกะ ซือมียา นู ดูโดะ เดะ ดาลับ นังฆรี     บรี กูญา ตรือเบะ ปี เลอ     โกะ ซือมียา นู ดูโดะ โซะ ลูวัยํ นังฆรี เตอ     ฌางัน บรี กูญา มาโซะ กะ ดาลับ นังฆรี. 22ซาเบะ-จะ     วะตู อีตู     ฌาดี อารี บูวัจ บาลัซ     บีดา นะ บรี โกะ ซือบารัก แนฮ-ฌือแนฮ     นู ฆาแรฮ ตาโรฮ ดัฮ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นะ ฌาดี รือมัก ซุจ ดัฮ. 23เดะ กาลา อีตู     ซูซัฮ โตระ เลอ     โกะ นีบีนี บือโปรจ     โกะ นีบีนี นู อาดา นานะ มูดา     นู ตืองัฮ มากัด ดาดา ลาฆี     ซาเบะ-จะ     นะ อาดา ลาฆู ซูซัฮ ปายัฮ โตระ     โซะ นังฆรี อีนี. ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ มูซัยํ กรัจ ฮูโกบ     กะ ลูมอฮ ซือมียา อีนี เลอ. 24กูญา นะ กือนา บูนอฮ ฌางัน ปือดัก     นะ กือนา บาวา บือปี ฌาดี ฮามา     เดะ ราตา นังฆรี. โกะ ซือมียา ลูมอฮ บักซา อาซิก     นะ ปรือกัด นังฆรี เยรูซาเลม     ตือดะ รอจ วะตู อีตู     นู ฮาดัจ นะ ลูมอฮ บักซา อาซิก     ฆือนะ ฮาบิฮ ดัฮ." 25"กะฆีเตอ     นะ อาดา ปือนานา บรี ลีฮัจ     โซะ มาตาอารี     โซะ บูลัด     โซะ บีตัก เตอ. เดะ โซะ ดือนียา โปด     โกะ ซือมียา นะ ฆาโดฮ-ฮาตี     ซือบะ ฮาบิฮ     ราตา นังฆรี     ซาเบะ บูงี ซูวารา บาฮานา     ฆือลูมัก บือซัยํ เดะ ลาโวจ เลอ. 26โกะ อูมัจ-ซือมียา     นะ เตด ตาฮู อารัฮ     กรานา กูญา ตาโกจ โตระ     ซาเบะ นาตี ลีฮัจ ลาฆู นู นะ บือฌาดี     เดะ โซะ ดือนียา. กรานา โกะ ลาฆู ปือมือฆัฮ เดะ โซะ ลาแงะ     นะ บรีเงาะ บือฆาญะ. 27วะตู อีตู     โกะ ซือมียา ซือมูฮา นะ ลีฮัจ กู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อีนี     กู นะ มาแรฮ เดะ อาตัซ กือมูวัง มาแรฮ ฌางัน ปือมือฆัฮ     ฌางัน นู บือซรี บือซายา บาฌิ ซูโงฮ เลอ. 28กาลา ลาฆู อีตู ซือมูฮา ฮึนตะ นะ บือฌาดี เตอ     กาเญา กือนา บีกัซ     ลางอฮ ปาลา     ซาเบะ-จะ     ลาฆู นู กาเญา นะ กือนา มือนือบุซ บรี ลือปัซ     ญา มาแรฮ ดาปิก ดัฮ. 29กะฆีเตอ     เยซู มือเลา จรือตา     อาฌัยํ กูญา กะฆีนี จะ     "กือนา ลีฮัจ ปูโฮด กรายา-บูดี     ฌางัน โกะ ปูโฮด กายู ซิก-อาซิก เลอ. 30ตานา ปูโฮด ญา บารู ตรือเบะ ดาโวด เตอ     กาเญา นะ ลีฮัจ ตาฮู ตะอาซิก จะ     มูเซด ฮางัจ ดาปิก นะ รอจ ดัฮ. 31กะฆีเตอ ฌูฆา     ตานา กาเญา นะ ลีฮัจ ลาฆู ซูซัฮ กะฆีเตอ     บือฌาดี มาแรฮ     กาเญา นะ ตาฮู จะ     ตูฮัด ฆามะ นะ มาแรฮ บือบือลา ฌาดี ราฌา ดัฮ เลอ. 32กู มือญาเระ กะ กาเญา     ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     โกะ ซือมียา ฮาดัจ อีนี     นะ ฮอย เตด มือนีงัน ปี ดูลู     เดะ ลาฆู ซือมูฮา อีตู     นะ บือฌาดี มาแรฮ. 33ลาแงะ ฌางัน ดือนียา     นะ ลือแงะ ปี ฮาบิฮ ดัฮ     ตาปี ปือมือเลา นะ กู     นะ ฮอย เตด ลือแงะ ลาลู เลอ. 34"ตาปี กือนา ฌาฆา ญาวา บรี บาฌิ     ตาโกจ-จะ     ฮาตี กาเญา นะ ฆาโดฮ     ฌางัน ลาฆู มากัด บาญะ     โอะ อาระ ยู มาโบะ     ฆาโดฮ-ฮาตี เดะ ลาฆู อารีๆ เลอ ดัฮ. กะฆีเตอ     อารี อีตู นะ มาแรฮ รอจ กะ กาเญา     บือกะ ปือมีเตฮ     กาลา กาเญา เตด ดัด นะ บรีงัจ เลอ. 35ซาเบะ อารี อีตู     นะ มาแรฮ รอจ โกะ ซือมียา     นู ดูโดะ ราตา เดะ โซะ ดือนียา. 36กะฆีเตอ     กือนา บือซาโวจ บีลัก วะตู     บีดา กาเญา นะ ลือปัซ เดะ ลาฆู ซือมูฮา     นู นะ บือฌาดี มาแรฮ เตอ     บีดา กาเญา นะ บือเลฮ บือดีรี โซะ ฮึลด มูคา นะ กู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อีนี." 37วะตู ซียัก     เยซู ญา อาฌัยํ เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด บีลัก อารี. ตาปี โซะ มาลับ     ญา นะ ตรือเบะ ปี ญาแญะ ดูโดะ     โซะ บูเกะ นู กูญา บลาโลก จะ     บูเกะ กือดูโนด. 38โกะ ซือมียา กูญา มาแรฮ มียา เยซู     เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     ตะเดะ ฆีปาฆี     บีดา นะ มือนีงัย เยซู อาฌัยํ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\