ลูกา 22

1อารี บรามัย มากัด ตือโปก โรตี ฮอย ราฆี นู บลาโลก จะ     อารี บรามัย ลือปัซ ปี ซรือปะ นะ รอจ ดัฮ. 2โกะ ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด เตอ     กูญา นะ บูนอฮ เยซู     ตาปี ฆาโดฮ มียา จือลัฮ     ซาเบะ กูญา ตาโกจ เดะ โกะ ลูมอฮ ซือมียา เลอ. 3โซะ กือปาลา ฮาตู ซีตัด ญา มาโซะ งาปอ เดะ ฮาตี นะ ยูดา     นู บลาโลก จะ     อิดคารีโยด     ซือมียา ซืออูรัก     เดะ ลูมอฮ มูเระ ดูวา-บือลัซ อูรัก อีตู. 4กะฆีเตอ     ยูดา ญา บือเลฮ ปี บือกีรา     ฌางัน ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     โกะ กือปาลา ฌาฆา รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด จะ     ญา นะ ซรัฮ เยซู     บรี กูญา รีฆะ     บือเลฮ กะฮามี เลอ. 5โกะ ซือมียา อีตู     กูญา ซูกา-ฮาตี     บือฌาญี ฌางัน ยูดา จะ     นะ บรี ดูเวะ. 6กะฆีเตอ     ยูดา ญา ซาโงะ     ญา มือนาตี     มียา จือลัฮ     นะ ซรัฮ เยซู บรี กะ กูญา     วะตู ฮอย โกะ ลูมอฮ ซือมียา. 7รอจ อารี บรามัย มากัด โรตี ฮอย ราฆี ดัฮ     ฌาดี อารี กูญา ลาดัจ บูนอฮ มือญือมัฮ อานะ กาเมก     บีดา ลาฆู ลือปัซ ปี เตอ. 8กะฆีเตอ     เยซู ซูโรฮ เปโตร ฌางัน โยฮัน ปี     ปือซัด จะ 9"กือนา ปี ซียะ บารัก มากัด     ลาฆู ลือปัซ ปี     บรี กีตา นะ มากัด." กูญา ตาญา เยซู จะ     "นะ บรี กามี ปี ซียะ ลาฆู อีตู     โซะ ดีฮา เลอ?" 10เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "นี เลอ     ตานา กาเญา มาโซะ ปี กะ ดาลับ นังฆรี     อาดา กีลากี ซืออูรัก     ตาโงก อาเย เดะ ฆูรี มาแรฮ     ญา นะ ดาปัจ กาเญา. ญา นะ มาโซะ เดะ รูมัฮ ดีฮา     กาเญา กือนา ตูโรจ มาโซะ ปี ฌูฆา. 11กือนา มือเลา ฌางัน ตูฮัด รูมัฮ จะ     'บูมอยํ นะ กามี ซูโรฮ ตาญา เกา จะ     อาดา รูวัก เปะ ดีฮา     นู ญา ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา     นะ มากัด ลาฆู ลือปัซ ปี?' 12ตูฮัด รูมัฮ นะ ตูโญะ บรี กะ กาเญา ลีฮัจ     รูวัก บือซัยํ โซะ อาตัซ     นู ปือตัด ดัฮ. กือนา ซียะ บารัก มากัด     เดะ รูวัก อีตู เลอ." ญา จะ. 13กูญา ดูวา อูรัก ปี ดาปัจ รือมัก ดัฮ     บือกะ เยซู มือเลา เลอ. กะฆีเตอ     กูญา ซียะ บารัก มากัด     ลาฆู บรามัย ลือปัซ ปี. 14รอจ วะตู     เยซู ญา ดูโดะ มากัด     บือซามา ฌางัน โกะ ปือญูโรฮ นะ ญา. 15ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กู บือคานะ ซูโงฮ     นะ มากัด ลาฆู บรามัย ลือปัซ ปี อีนี     ฌางัน กาเญา     ดูลู เดะ กู นะ กือนา ลาฆู ซาเกะ โตระ. 16กู มือเลา ฌางัน กาเญา จะ     ลาฆู อีนี     กู ฮอย เตด มากัด ปูลัก     ตือดะ ลาฆู อีนี นะ รือมัก ดัฮ     เดะ ดือนียา บารู อีตู     นู ตูฮัด ฌาดี ราฌา." 17กะฆีเตอ     ญา อาเมด เจาะ อาระ อางุน มาแรฮ     ญา บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     มือเลา จะ     "อาเมด เจาะ อีนี     ปาฮาฆิ โอะ บรี ราตา. 18กู มือเลา ฌางัน กาเญา จะ     อาเย บูวัฮ อางุน กะฆีนี     กู เตด โอะ ปูลัก     ตือดะ ตูฮัด นะ มาแรฮ ฌาดี ราฌา     เดะ ดือนียา บารู นะ ญา." 19กะฆีเตอ     เยซู ญา อาเมด ตือโปก โรตี มาแรฮ     บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. ญา ลือแปะ โรตี     อูโญะ กะ กูญา     มือเลา จะ     "นี เลอ     ฌาดี ญาวา นะ กู     นู ซรัฮ บรี กรานา กาเญา. กือนา บูวัจ ตูโรจ ลาฆู กะฆีนี     บีดา บรีงัจ กะ กู เลอ." 20ตานา กูญา มากัด ดัฮ     ญา อาเมด เจาะ อาระ อางุน มาแรฮ     ญา บูวัจ ซือรูปา     มือเลา จะ     "เจาะ อีนี เลอ     ฌาดี ปือมือเลา บือปาคัจ นู บารู     นู ตืองะ บรี ตือตู ดัฮ     ฌางัน ดารัฮ นะ กู     นู นะ มือนีเลฮ ตรือเบะ กรานา กาเญา. 21"ตาปี นี เลอ     ซือมียา นู นะ ซรัฮ กู บรี กือนา รีฆะ ดัฮ เตอ     ตางัน นะ ญา     อาดา เดะ ปาปัด โตะ     บือซามา ฌางัน ตางัน นะ กู. 22ซูโงฮ     กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อีนี     นะ ปี มาตี     บือกะ ตูฮัด เดะ อาตัซ กีรา ตือตู ดูลู ดัฮ. ตาปี จือลากา เลอ     ซือมียา นู นะ ซรัฮ กู บรี กือนา รีฆะ ดัฮ." 23ลูมอฮ มูเระ ฮึนตะ นะ บือกีรา บือซามา กูญา จะ     ซาปา เดะ ลูมอฮ กูญา     นะ บูวัจ ลาฆู กะฆีเตอ? 24อาดา ลาฆู บือตือฆัฮ เดะ ลูมอฮ มูเระ     จะ     ซาปา นะ ฌาดี บือซัยํ เดะ กาวัด. 25เยซู มือเลา กะ กูญา จะ     "โกะ ราฌา นะ ลูมอฮ ซือมียา บักซา อาซิก     กูญา ปรือกัด     ซูโรฮ ลูมอฮ กูญา เตอ. โกะ ซือมียา นู อาดา ปือมือฆัฮ     มืองากู จะ     ฌาดี กือปาลา นู ฮาตี บาฌิ. 26ตาปี โซะ ลูมอฮ กาเญา     ฮอย เตด กะฆีเตอ เลอ. ซือมียา ดีฮา เดะ ลูมอฮ กาเญา     นู ฌาดี บือซัยํ เดะ กาวัด     บรี ซือมียา อีตู ฌาดี ซือรูปา อาดี. ซือมียา ดีฮา ฌาดี กือปาลา     บรี ซือมียา อีตู ฌาดี ซือรูปา ซือมียา มือนูโลก เลอ. 27กรานา-จะ     ซือมียา ดีฮา นู บือซัยํ ลาฆี     ซือมียา นู ดูโดะ มากัด เดะ ปาปัด โตะ     เฆอ-จะ     ซือมียา มือนูโลก นู บือกรือฌา บรี ญา มากัด? ซือมียา นู ดูโดะ เดะ ปาปัด โตะ     บูกัด เฆอ? ตาปี กู ดูโดะ ตืองัฮ กาเญา     ซือรูปา ฌาดี ซือมียา มือนูโลก เลอ. 28"โซะ กาเญา ฌาดี ซือมียา ดูโดะ บือซามา ฌางัน กู     เดะ วะตู กู กือนา ซูซัฮ. 29กะฆีเตอ     อาโปก เดะ กู บือเลฮ บรี กะ กู บือบือลา ฌาดี ราฌา กะฮามี     กู โปด บรี กะ กาเญา บือบือลา ฌาดี ราฌา ซือรูปา กะฆีเตอ เลอ. 30กาลา กู นะ บือบือลา ฌาดี ราฌา เตอ     กาเญา นะ มากัด     นะ โอะ     เดะ ปาปัด โตะ นะ กู เลอ. กะฆีเตอ กาเญา นะ ดูโดะ เดะ ปาปัด กรือซี     ตือปัจ ดูโดะ นะ ราฌา     นะ กรัจ ฮูโกบ ลูมอฮ บักซา อิซราเอน     ดูวา-บือลัซ บือแนฮ เลอ." 31เยซู มือเลา ปูลัก จะ     "ซีโมน     ซีโมน เออ     ลีฮัจ เลอ     กือปาลา ฮาตู ซีตัด บือเลฮ มีตา อาเมด ลูมอฮ กาเญา     บีดา นะ ลกลีฮัจ กาเญา     นะ ตาปิฮ อีเงาะ กาเญา     ซือรูปา บือกะ ปาดี. 32ตาปี กู บือเลฮ บือซาโวจ บีดา ญาวา นะ เกา     บีดา ลาฆู ปือจายา นะ เกา     ฮอย เตด ปูตุซ ดัฮ. กะฆีเตอ     กาลา เกา บือเลฮ บราเลฮ-ฮาตี ปาเระ ดัฮ     กือนา ตูโลก อาโซฮ ฮาตี โกะ อาดี-บราดี นะ เกา ฌูฆา เลอ." 33โซะ เปโตร     ตีกัฮ กะ เยซู จะ     "ตูฮัด เออ     กู ตือตู ดัฮ     นู นะ ปี ฌางัน เกา     เตด-จะ นะ ลือกัจ เดะ ปือฌารา เฆอ     นะ รอจ กะ ลาฆู มาตี โปด     บาฌิ." 34เยซู มือเลา จะ     "เปโตร เออ     กู มือเลา ฌางัน เกา จะ     อารี อีนี     ดูลู เดะ ฮายับ นะ มูเกาะ     เกา นะ มือเลา กีปัซ กู บูวัก     ตีฆา กาลี     มือเลา จะ     ฮอย เตด กราลา กู." 35กะฆีเตอ     เยซู ตาญา โกะ มูเระ จะ     "วะตู กู บือเลฮ ซูโรฮ กาเญา ตรือเบะ ปี     ฮอย ตีปะ บอฮ ดูเวะ     ฮอย กือพัย     ฮอย ปะตาปะ เตอ กาเญา ปูตุซ ซือบารัก นามา?" กูญา ตีกัฮ จะ     "เตด ปูตุซ นามา ดัฮ เลอ." 36เยซู มือเลา กะ กูญา จะ     "ตาปี วะตู อีนี     ซาปา อาดา ตีปะ บอฮ ดูเวะ     อาเมด บือปี ซามา. โกะ กือพัย โปด     บือปี ฌูฆา เลอ. ซือมียา ดีฮา ฮอย ปือดัก     บรี ญา ฌูวัน บาฌู ซรือโกะ ญาวา นะ ญา     ปี บือลี ปือดัก เลอ. 37ซาเบะ-จะ     กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     ตือนอซ อีตู เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     นู จะ 'ญา กือนา กีรา มาโซะ ฌางัน โกะ ซือมียา ฌาฮัจ' ตือนอซ อีตู เตอ     นะ ซุจ รือมัก เดะ กู เลอ. ซาเบะ-จะ โกะ ปือมือเลา นู ฆาแรฮ ดัฮ     นู ตูโดฮ ตูโญะ กะ กู เตอ     นะ ซุจ ดัฮ เลอ. 38โกะ มูเระ ตีกัฮ จะ     "นี เลอ     ตูฮัด     อาดา ปือดัก ดูวา บีลัฮ." เยซู ตีกัฮ จะ     "ฆือนะ ดัฮ เลอ." 39กะฆีเตอ     เยซู ตรือเบะ เดะ นังฆรี     ปี กะ บูเกะ กือดูโนด     บือกะ ญา บูวัจ บีลัก กาลี. ลูมอฮ มูเระ นะ ญา     ตูโรจ ปี ซามา. 40ตานา รอจ ตือปัจ อีตู ดัฮ     เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กือนา บือซาโวจ เลอ     ตีเมา บรี กือนา ลกลีฮัจ บรี บูวัจ ดูซา." 41ญา บือฌาลัด ปี ฌาโวฮ เดะ กูญา     เตด บราปา ฌาโวฮ. ญา ตูกู ลูโตจ บือซาโวจ. 42ญา จะ     "อาโปก เออ     ดัฮ กือนา เดะ ฮาตี นะ เกา     มีตา บรี อาเมด ลาฆู ซูซัฮ อีนี     นู ซือรูปา กะ เจาะ ปือนอฮ อาระ     อูบัฮ ปี ฌาโวฮ เดะ กู เลอ. ตาปี ฌางัน บรี ฌาดี     บือกะ ฮาตี นะ กู. บรี ตูโรจ บือกะ ฮาตี นะ อาโปก เลอ." 43[อาดา ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด มาแรฮ ปลีฮัจ กะ เยซู     ตูโลก บรี ฮาตี นะ ญา กือฌะ-กือมัซ. 44เยซู ญา ฆาโดฮ-ฮาตี บาญะ     ญา ฆางู บือซาโวจ. ญาวา นะ ญา ปือโลฮ มือนีเลฮ บาญะ     ซือรูปา บือกะ ดารัฮ ฆูโฆยํ กะ ตานัฮ     บีฌี บือซัยํ. ] 45ตานา บือซาโวจ ซุจ ดัฮ     เยซู บีกัซ ปี ซารี โกะ มูเระ นะ ญา. ญา ดาปัจ กูญา ตืองัฮ ตีโนะ ลีนา     ซาเบะ-จะ     กูญา ซูซัฮ-ฮาตี. 46ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กาเญา ตีโนะ ลีนา บูวัจ นามา? กือนา บีกัซ บือซาโวจ เลอ     ตีเมา บรี กือนา ลกลีฮัจ บรี บูวัจ ดูซา." 47ตานา เยซู ตืองัฮ มือเลา     เตด ดัด ฮาบิฮ     นี เลอ     อาดา ซือมียา มาแรฮ     บาญะ อูรัก. อาดา ฌูฆา ซือมียา ปือนามา จะ     ยูดา     นู ซืออูรัก เดะ ลูมอฮ มูเระ     ดูวา-บือลัซ อูรัก อีตู     ญา บาวา โกะ ซือมียา บาญะ บือมาแรฮ. ญา มาแรฮ ดาปิก เยซู     นะ จีโยบ ญา. 48ตาปี เยซู ตาญา ยูดา จะ     "ยูดา เออ     เกา นะ ซรัฮ กู บรี กูญา รีฆะ     ฌางัน ลาฆู จีโยบ เฆอ?" 49ตานา โกะ มูเระ นู อาดา ดาปิก เยซู     ลีฮัจ ลาฆู นะ ฌาดี กะฮามี     กูญา ตาญา เยซู จะ     "ตูฮัด เออ     นะ บรี กามี ซีตะ ปือดัก     บาโฮะ กูญา เฆอ?" 50อาดา มูเระ ซืออูรัก     ญา บาโฮะ ปราโซฮ ซืออูรัก นะ กือปาลา ซามี     กือนา เดะ ตือลีงา โซะ กานัน     ยู ปูตุซ. 51ตาปี เยซู มือเลา บลารัก จะ     "ฌาดี ดัฮ เลอ." กะฆีเตอ     เยซู ปือเตาะ ตางัน เดะ ตือลีงา อูรัก อีตู     บูวัจ บรี ญา ซือนัง บาฌิ ปาเระ ดัฮ. 52ตาปี เยซู มือเลา ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา นู มาแรฮ รีฆะ ญา     ฌาดี-จะ     ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     โกะ ซือมียา ฌาฆา รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     ฌางัน โกะ อูรัก ตูฮา เตอ     ญา มือเลา จะ     "กาเญา ปือฆัก ปือดัก     ปือฆัก ตูกัจ     มาแรฮ ซารี กู     ซือรูปา กู ฌาดี อูรัก ปือญามุน เฆอ? 53บีลัก อารี     กู อาดา ฌางัน กาเญา     เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     ตาปี กาเญา เตด บือเลฮ อาเงา ตางัน     รีฆะ กู เลอ. ตาปี วะตู อีนี เลอ     ฌาดี วะตู นะ กาเญา. วะตู อีนี เลอ     ฮาตู ซีตัด นู ราฌา โซะ กือลับ     ญา บือบือลา ดัฮ." ญา จะ. 54กะฆีเตอ กูญา รีฆะ เยซู     บาวา ปี กะ รูมัฮ กือปาลา ซามี. เปโตร ญา ตูโรจ เยซู ปี     โวฮ-ฌาโวฮ. 55ตานา รูโมด อาปี เดะ โซะ ลามัน รูมัฮ     กูญา ปาคัจ ดูโดะ บือซามา ดัฮ. เปโตร โปด     ดูโดะ เดะ ตืองัฮ กูญา. 56อาดา นีบีนี ปราโซฮ ซืออูรัก     ญา ลีฮัจ เปโตร ดูโดะ ดาปิก อาปี     ญา ตีญูง บรี ซัฮ     มือเลา จะ     "ซือมียา อีนี เลอ     ญา ดูโดะ ฌางัน เยซู อีตู." 57ตาปี เปโตร ญา มือเลา กีปัซ จะ     "มิ เออ     ซือมียา อีตู     กู ฮอย เตด กราลา ญา เลอ." 58ซือฌูรุซ     อาดา ซือมียา ซืออูรัก     ญา ลีฮัจ เปโตร     ญา มือเลา จะ     "เกา เลอ     ฌาดี ซือมียา ลูมอฮ อีตู ฌูฆา." ตาปี เปโตร ญา ตีกัฮ จะ     "เตด โบะ     จา เออ." 59ลือปัซ ซา ฌับ ปูลัก     อาดา ซือมียา ซืออูรัก มาแรฮ มือเลา กือมัซๆ จะ     "ซูโงฮ     ซือมียา อีนี     ญา ดูโดะ ฌางัน เยซู อีตู     ซาเบะ-จะ ญา ฌาดี ซือมียา ลูมอฮ ฆาลิลี เลอ." 60ตาปี เปโตร มือเลา จะ     "จา เออ     นู เกา มือเลา กะฆีเตอ     กู ฮอย เตด ตาฮู อารัฮ เลอ." ตานา เปโตร มือเลา ฮอย เตด ดัด ฮาบิฮ ดัฮ     ดัดดัด อีตู ฮายับ ญา มูเกาะ. 61ตูฮัด เยซู ญา กรือเลฮ มูคา     ตีญูง ลีฮัจ กะ เปโตร. กะฆีเตอ เปโตร ญา โตะ-ตืออีงัจ     กะ ปือมือเลา นะ เยซู     บือกะ นู เยซู บือเลฮ มือเลา กะ ญา จะ     "อารี อีนี     ดูลู เดะ ฮายับ มูเกาะ     เกา นะ มือเลา กีปัซ กู     ตีฆา กาลี เลอ." 62กะฆีเตอ     เปโตร     ญา ตรือเบะ ปี กะ โซะ ลูวัยํ     มือนาแงฮ ซูซัฮ โตระ. 63โกะ ซือมียา นู ฌาฆา เยซู     กูญา อาฆัฮ-ฆือละ     รือเปะ ญา. 64กะฆีเตอ     กูญา อาเมด กาเยด ตูโดก มาตา นะ เยซู ดัฮ     ตาญา จะ     "เกา ตูโดฮ ลีฮัจ เลอ     จะ     ซาปา นู ตาปัยํ เกา?" 65กะฆีเตอ     กูญา มือเลา ตะอารัฮ     อูจะ กะ เยซู ปูลัก     บาญะ ฌือแนฮ. 66ตานา ซียัก ดัฮ     ลูมอฮ โกะ อูรัก ตูฮา นะ ลูมอฮ บักซา ยิว     ฌางัน ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     ฌางัน โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด เตอ     กูญา ปาคัจ มาแรฮ บือซามา. กูญา อีเระ เยซู บาวา บือปี     โซะ ฮึลด มูคา นะ ลูมอฮ บือมุน บือกีรา นะ กูญา. กะฆีเตอ กูญา มือเลา จะ 67"ดัฮ เกา ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ กือนา มือญาเระ กะ กามี เลอ." ตาปี เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "มีเซ-จะ กู นะ มือญาเระ กะ กาเญา โปด     กาเญา ฮอย เตด ปือจายา. 68มีเซ-จะ กู นะ ตาญา กาเญา     กาเญา โปด     ฮอย เตด มือญาเระ กะ กู. 69ตาปี ตะเดะ อีนี ปี     กู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อีนี     นะ อาดา ดูโดะ โซะ กานัน     นะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ นู มือฆัฮ ซูโงฮ เลอ." 70โกะ ซือมียา ซือมูฮา     กูญา ตาญา จะ     "กะฆีเตอ     เกา เลอ     ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เฆอ?" เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "อีซี กาเญา เลอ     บือเลฮ มือเลา จะ     กู ฌาดี กะฆีเตอ." 71กูญา มือเลา จะ     "เตด ปายัฮ มียา ปือมือเลา ซะซี ลาฆี เลอ. กรานา-จะ     กีตา บือเลฮ ดืองัยํ เดะ มูโลจ นะ ญา ตะอาซิก ดัฮ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\