ลูกา 23

1ลูมอฮ ซือมียา ซือมูฮา     เดะ ตือปัจ บือมุน บือกีรา นะ บักซา ยิว     กูญา บีกัซ     บาวา เยซู บือปี กะ ปีลาด นู ฌาดี ฮูลู-บาลัก นะ ราฌา ซีซา. 2กูญา อาดู จะ     "กามี ดาปัจ ซือมียา อีนี     ญา อาโจบ โกะ ลูมอฮ ซือมียา     เดะ นังฆรี นะ กามี. ญา บลารัก     ตีเมา บรี บายัยํ อาเซน     กะ ราฌา ซีซา. ญา มืองากู จะ     อีซี ญา ตะอาซิก     ฌาดี ราฌา ซืออูรัก     ฌาดี-จะ ราฌา นู บรี ซือลามัจ เลอ." 3ปีลาด ตาญา เยซู จะ     "เกา นี     ฌาดี ราฌา นะ ลูมอฮ ยิว เฆอ?" เยซู ตีกัฮ จะ     "เกา เลอ     มือเลา กะฆีเตอ ดัฮ." 4กะฆีเตอ     ปีลาด มือเลา ฌางัน ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     จะ     "โบะ กู ลีฮัจ จะ     ซือมียา อีนี ญา ฮอย ซาลัฮ นามา เลอ." 5ตาปี ลูมอฮ ซือมียา อีตู มือเลา งูฆางู จะ     "ซือมียา อีนี     ญา อาโจบ ลูมอฮ โกะ ซือมียา     บรี กือลาจุ. ญา ปี อาฌัยํ เดะ นังฆรี ยูเดีย ราตา     ตะเดะ นังฆรี ฆาลิลี     ตือดะ รอจ กะ ตือปัจ อีนี." 6ตานา ปีลาด ดืองัยํ กะฆีเตอ ดัฮ     ญา ตาญา จะ     "ซือมียา อีนี     ซือมียา นังฆรี ฆาลิลี เฆอ?" 7ตานา ปีลาด ญา ตาฮู ดัฮ จะ     เยซู ฌาดี ซือมียา ดาตัก เดะ นังฆรี นะ ราฌา เฮโรด ญา อาตัจ เยซู     บรี ปี ดาปัจ ราฌา. วะตู อีตู     อีซี ราฌา เฮโรด เตอ     ญา อาดา ดูโดะ เดะ นังฆรี เยรูซาเลม. 8โซะ เฮโรด เตอ     ตานา ญา ลีฮัจ เยซู ดัฮ     ญา ซูกา-ฮาตี บาญะ     ซาเบะ-จะ     ลามา ดัฮ     ซูกา นะ บือดาปัจ ฌางัน ญา. ญา ดืองัยํ ลาฆู นะ เยซู ดัฮ     จาดัก จะ     นะ บือเลฮ ลีฮัจ เยซู บูวัจ ปือนานา นู มือฆัฮ. 9กะฆีเตอ     ญา ตาญา เยซู     บาญะ ฌือแนฮ. ตาปี เยซู เตด บือเลฮ ตีกัฮ นามา โปด. 10ตาปี ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด กูญา บือดีรี     อาดู เยซู กือมัซๆ. 11ราฌา เฮโรด ฌางัน ลูมอฮ ตาฮัน นะ ญา     กูญา บูวัจ ลาฆู ตะอารัฮ     อาฆัฮ-ฆือละ กะ เยซู. กูญา บรี เยซู บือปากัย กาเยด บือฆาจะ     อาตัจ ญา ปาเระ ปี กะ ปีลาด ปูลัก. 12เดะ อารี อีตู     เฮโรด ฌางัน ปีลาด     กูญา บือบาฌิ-บาฌิ ปาเระ ดัฮ. ดูลู กูญา บือมูซัยํ-มูซัยํ เลอ. 13กะฆีเตอ     ปีลาด ปาเงน ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     โกะ กือปาลา นังฆรี     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา ซือมูฮา     มาแรฮ บือซามา. 14ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กาเญา บาวา ซือมียา อีนี มาแรฮ ซารี กู     อาดู จะ     ญา อาโจบ โกะ ซือมียา เดะ นังฆรี. นี เลอ     กู บือเลฮ มือโซะ ตาญา     โซะ ฮึลด มูคา นะ กาเญา. กู ลีฮัจ จะ     เดะ ลาฆู กาเญา อาดู เตอ     ซือมียา อีนี     ญา ฮอย ซาลัฮ นามา เลอ. 15ราฌา เฮโรด โปด     ญา ลีฮัจ กะฆีเตอ ฌูฆา     ซาเบะ ญา บือเลฮ อาตัจ เยซู     บาลิ ปาเระ กะ กีตา ดัฮ. นี เลอ     ซือมียา อีนี     ญา เตด บือเลฮ บูวัจ ซาลัฮ นามา โปด     นู ปาโตจ นะ ฮูโกบ บรี ญา มาตี. 16กะฆีเตอ     ซูดัฮ กู รือเปะ ญา ดัฮ     กู นะ ปลือปัซ ปี เลอ."     ญา จะ. 18ตาปี โกะ ซือมียา บาญะ     ปาคัจ บือซูระ     มือเลา จะ     "อาเมด ซือมียา อีนี บือปี บูนอฮ เลอ. ปลือปัซ บาระบา บรี กะ กามี เลอ." 19บาระบา อีตู     ญา อาดา เดะ ปือฌารา     กรานา ฌาดี ซือมียา ซืออูรัก     เดะ ลูมอฮ อีตู นู ปาคัจ กือลาจุ เดะ นังฆรี เยรูซาเลม     บลาวัด ฌางัน ลูวัก     บือเลฮ บูนอฮ ซือมียา ฌูฆา. 20ตาปี ปีลาด ญา อาดา ฮาตี นะ ปลือปัซ เยซู     กะฆีเตอ     ญา มือเลา ฌางัน กูญา ปูลัก. 21ตาปี กูญา บือซูระ ตีกัฮ จะ     "อาเมด ปี กาจิก เดะ กายู ปลีตัก เลอ. อาเมด ปี กาจิก เลอ." 22กะฆีเตอ     ปีลาด ตาญา กูญา     มาโซะ กะ ตีฆา กาลี จะ     "กาจิก บูวัจ นามา? ญา บูวัจ ลาฆู ฌาฮัจ นามา เลอ? กู เตด ลีฮัจ จะ ญา ซาลัฮ นามา โปด     นู นะ ฮูโกบ บรี กะ ญา มาตี. กะฆีเตอ     ซูดัฮ รือเปะ ญา     กู นะ ปลือปัซ ปี เลอ." ญา จะ. 23ตาปี โกะ ซือมียา บาญะ     กูญา ปาคัจ บือซูระ มารือมา     ซูวารา บือซัยํ จะ     บรี กาจิก เยซู เดะ กายู ปลีตัก. โซะ ซูวารา โกะ ซือมียา นู บาญะ     ฌือนัฮ ดัฮ. 24กะฆีเตอ     ปีลาด กรัจ ฮูโกบ     นะ บูวัจ ตูโรจ บือกะ โกะ ซือมียา นู บาญะ บือคานะ. 25ญา ปลือปัซ ซือมียา อีตู     นู กูญา มีตา. ญา เตอ     นู อาดา เดะ ปือฌารา     ซาเบะ บลาวัด ฌางัน ลูวัก     บูนอฮ ซือมียา ฌูฆา. ตาปี เยซู เตอ     ญา อาตัจ บรี กะ กูญา     บือกะ กูญา ซูกา-ฮาตี เลอ. 26ตานา กูญา บาวา เยซู บือปี     อาดา ซีโมน     ซือมียา เดะ นังฆรี ซัยรีน. ญา ตืองัฮ บือฌาลัด มาแรฮ     ดาตัก เดะ ปาดัก โซะ ลูวัยํ     นะ มาโซะ กะ นังฆรี. กูญา รีฆะ ซีโมน อีตู     ฮูโกบ บรี ญา ตาโงก กายู ปลีตัก     บือฌาลัด ปี ตูโรจ กะ เยซู. 27อาดา โกะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     กูญา ตูโรจ ปี ซามา. อาดา ลูมอฮ นีบีนี ฌูฆา     นู มือนาแงฮ บือปาโตด     ตือจีฮัด กะ เยซู. 28ตาปี เยซู กรือเลฮ มูคา ลีฮัจ กูญา     มือเลา จะ     "นานะ นีบีนี นังฆรี เยรูซาเลม เออ     ฌางัน มือนาแงฮ ตือจีฮัด กะ กู เลอ. ตาปี กือนา มือนาแงฮ ตือจีฮัด กะ ญาวา นะ กาเญา ตะอาซิก     ฌางัน โกะ อานะ จูจู กือมูฮา นะ กาเญา เลอ. 29ลีฮัจ เลอ     อาดา ซา วะตู นะ มาแรฮ     กูญา นะ มือเลา จะ     'ซือนัง ซือลามัจ เลอ     โกะ นีบีนี อีตู นู ฌาดี ซือมือโฆจ     นู โปรจ ฮอย เตด ดือละ ดูโดะ เดะ อาปี เตอ. ซือนัง ซือลามัจ เลอ     โกะ นีบีนี นู ปาลา ดาดา ฮอย เตด ดือละ บรี อีซะ ลาลู โปด.' 30กาลา อีตู     โกะ ซือมียา นะ ฮึนตะ มือเลา กะ โกะ บูเกะ ตีงี จะ     'กือนา ปรูโตฮ มาแรฮ ตือกัด กามี เลอ'     มือเลา กะ โกะ บูเกะ ดือมิ จะ     'กือนา ลีนง กามี ตาโรฮ เลอ.' 31ซาเบะ-จะ     ดัฮ กูญา บูวัจ กะ ปูโฮด กายู ฮีโดะ กะฆีนี     กูญา นะ บูวัจ กะฮามี ฌางัน ปูโฮด กายู นู ตูโฮยํ มาตี ดัฮ เลอ?" 32อาดา ฌูฆา อูรัก ซาลัฮ     ดูวา อูรัก     กูญา บาวา บือปี ซามา     นะ บูนอฮ กูญา มารือมา ฌางัน เยซู. 33ตานา รอจ กะ ตือปัจ ปือนามา จะ     ตูลัก กือปาลา     กูญา กาจิก เยซู เดะ กายู ปลีตัก     เปะ อีตู. กูญา กาจิก อูรัก ซาลัฮ     ดูวา อูรัก อีตู ฌูฆา     โซะ กานัน ซา     โซะ กีรี ซา. 34กะฆีเตอ เยซู ญา บือซาโวจ จะ     "อาโปก เดะ อาตัซ เออ     มีตา อาเกะ ดูซา นะ กูญา. นู กูญา บูวัจ กะฆีนี     กูญา เตด ตาฮู ลาฆู." กูญา อาเมด กาเยด บาฌู นะ เยซู มาแรฮ     ปาคัจ ยิบละ ปาฮาฆิ. 35โกะ ซือมียา บาญะ ปี บือดีรี ลีฮัจ. ลูมอฮ ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ     กูญา อาฆัฮ-ฆือละ กะ เยซู     มือเลา จะ     "ซือมียา อาซิก     ญา บือเลฮ ตูโลก บรี ลือปัซ ดัฮ. ดัฮ ญา ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ     นู ตูฮัด ซูโรฮ มาแรฮ ดัฮ     บรี ญา ตูโลก ญาวา ตะอาซิก บรี ลือปัซ ฌูฆา เลอ." 36ลูมอฮ ตาฮัน อาฆัฮ-ฆือละ กะ ญา ฌูฆา. กูญา มาโซะ ปี ดาปิก     อาเมด อาระ อางุน มาซับ มาแรฮ     อูโญะ บรี กะ ญา 37มือเลา จะ     "ดัฮ เกา ฌาดี ราฌา นะ ลูมอฮ ยิว     กือนา ตูโลก ญาวา ตะอาซิก     บรี ลือปัซ เลอ." 38อาดา ปือมือเลา นู ฆาแรฮ เดะ ปาปัด     ตาโรฮ เดะ อาตัซ เยซู     นู จะ     "นี เลอ     ราฌา นะ ลูมอฮ ยิว." 39อูรัก ซาลัฮ นู กือนา กาจิก ซามา ฌางัน เยซู     ซืออูรัก     ญา มือเลา ตะอารัฮ อูจะ กะ เยซู     จะ     "เกา ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ     บูกัด เฆอ? กือนา ตูโลก ญาวา ตะอาซิก     บรี ลือปัซ     ตูโลก กามี ซามา เลอ." 40นู ซืออูรัก ตีกัฮ บลารัก กะ ญา จะ     "เกา เลอ     เตด ตาโกจ เดะ ตูฮัด เฆอ? กรานา-จะ     เกา กือนา ฮูโกบ ซือรูปา กะ ซือมียา อีนี ฌูฆา เลอ. 41กีตา ดูวา อูรัก ปาโตจ นะ กือนา ฮูโกบ กะฆีนี     ซาเบะ กีตา กือนา ฮูโกบ     บือกะ กีตา บือเลฮ บูวัจ ซาลัฮ ดัฮ. ตาปี โซะ ซือมียา อีนี เตอ     ญา เตด บือเลฮ บูวัจ ซาลัฮ นามา โปด." ญา จะ. 42กะฆีเตอ     ซือมียา อีตู ญา มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "เยซู เออ     กาลา เกา นะ มาแรฮ ฌาดี ราฌา     มีตา บรีงัจ กะ กู ฌูฆา เลอ." 43เยซู ตีกัฮ กะ ญา จะ     "ซูโงฮ     กู มือเลา ฌางัน เกา จะ     อารี อีนี เลอ     เกา นะ ดูโดะ ฌางัน กู     เดะ กือโบด นะ ตูฮัด โซะ อาตัซ ลาแงะ." ญา จะ. 44วะตู อีตู     ฆามะ ตืองัฮ อารี บือเลฮ ดัฮ     นังฆรี ซือมูฮา ฮาบิฮ กือลับ     ตือดะ รอจ กะ ปูโกยํ ตีฆา. 45มาตาอารี กือลับ ฮาบิฮ. กาเยด กือตัก เดะ บาลัย นะ ตูฮัด     ญา ปูตุซ เดะ ตืองัฮ     ตือกรัจ ดัฮ. 46เยซู บือซูระ     ซูวารา บือซัยํ     มือเลา จะ     "อาโปก เออ     ซือมืองัจ นะ กู     กู กีเรบ     เดะ ตางัน นะ เกา เลอ." ตานา ญา มือเลา ซูดัฮ     ญา ฮาบิฮ ญาวา ดัฮ. 47ตานา กือปาลา ตาฮัน ลีฮัจ ลาฆู กะฆีนี     ญา มือเลา มือโอจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ จะ     "ซูโงฮ เลอ     ซือมียา อีนี     ญา ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ เลอ." 48โซะ โกะ ซือมียา บาญะ นู มาแรฮ     นะ ลีฮัจ จะ     ฌาดี ลาฆู นามา เตอ     ตานา ลีฮัจ ลาฆู กะฆีนี ดัฮ     กูญา ซูซัฮ-ฮาตี     กาเตาะ ตาฮะ ดาดา     บาลิ กะ รูมัฮ. 49โกะ ซือมียา นู กราลา เยซู     ฌางัน ลูมอฮ นีบีนี นู ดาตัก เดะ นังฆรี ฆาลิลี     ตูโรจ เยซู     กูญา บือดีรี ฌาโวฮ     ลีฮัจ ลาฆู กะฆีเตอ กะฆีนี. 50นี เลอ     อาดา กีลากี ซืออูรัก     ปือนามา โยเซบ     ซือมียา ตูโปะ อาริมาเทีย     เดะ นังฆรี ยูเดีย. ญา ฌาดี ซืออูรัก เดะ ลูมอฮ ซือมียา บือกีรา     ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ ซืออูรัก 51นู เตด ซูกา-ฮาตี     เดะ ลาฆู บือกีรา ฌางัน โกะ ปือบูวัจ นะ ลูมอฮ บือกีรา อีตู. ตาปี ญา มือนาตี นะ ลีฮัจ กาลา อีตู     นู ตูฮัด นะ มาแรฮ บือบือลา ฌาดี ราฌา. 52ซือมียา อีนี     ญา มาโซะ ปี รอจ กะ ปีลาด     มีตา บาดัด นะ เยซู. 53กะฆีเตอ     ญา อาเมด บาดัด บือตูโรด มาแรฮ เดะ กายู ปลีตัก. ญา อาเมด กาเยด ปูเตฮ นู ลือมัฮ มาแรฮ     บูกุซ บาโลจ บาดัด นะ เยซู     บาวา บือปี     บอฮ เดะ ฆูฮา     นู ตือโบะ เดะ บูเกะ บาตู ดัฮ. เดะ ฆูฮา อีตู     กูญา เตด ดือละ บอฮ บาดัด นะ ซาปา ลาฆี. 54อารี อีตู ฌาดี อารี บือซียะ     ซรือปะ นะ รอจ กะ อารี บราดู กรือฌา. 55ลูมอฮ นีบีนี นู ตูโรจ เยซู     ดาตัก เดะ นังฆรี ฆาลิลี     กูญา ตูโรจ ปี ซามา     ลีฮัจ ฆูฮา อีตู     ปี ลีฮัจ     นู กูญา บอฮ บาดัด นะ เยซู     ฌาดี กะฮามี. 56กะฆีเตอ กูญา บาลิ ปี     ปือตัด กลือกะ บาวู     ฌางัน มีญะ บาวู ฌูฆา. ตาปี เดะ อารี บราดู กรือฌา กูญา บราดู บือกรือฌา     ตูโรจ กะ ปือมือซัด นะ ตูฮัด.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\