ลูกา 24

1โซะ มูกัยํ อารี มีงู     ลูมอฮ นีบีนี อีตู อาเมด กลือกะ บาวู     นู กูญา ซียะ ดัฮ     ปี รอจ กะ ฆูฮา. 2กูญา ลีฮัจ บาตู บือซัยํ อีตู     ญา ฆรือลิก ปี ดัฮ     บือตรือเบะ เดะ ลูบัก ฆูฮา. 3กะฆีเตอ     กูญา มาโซะ ปี     ตาปี เตด บือฆารี บาดัด นะ ตูฮัด เยซู. 4ตานา กูญา บือฮีมัจ     ปือและ-ฮาตี เดะ ลาฆู อีนี     นี เลอ     อาดา กีลากี     ดูวา อูรัก     บือดีรี ดาปิก กูญา     บือปากัย กาเยด นู บือตือแล. 5โกะ นีบีนี อีตู     กูญา ตาโกจ โตระ     ตือมะ มูคา รอจ กะ ตานัฮ. โกะ กีลากี อีตู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "บูวัจ นามา     กาเญา มาแรฮ มือญารี ซือมียา ฮีโดะ     เดะ ตือปัจ ซือมียา มาตี? 6ญา ฮอย ปัจ อีนี ดัฮ เลอ. ญา ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. กาเญา กือนา บรีงัจ กะ ปือมือเลา     นู ญา บือเลฮ มือเลา ฌางัน กาเญา     กาลา อาดา เดะ นังฆรี ฆาลิลี ลาฆี 7จะ ญา     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา เตอ     ฆาโดฮ นะ กือนา อาตัจ     กะ ตางัน ซือมียา บือดูซา     กือนา บือปี กาจิก เดะ กายู ปลีตัก. ตาปี อารี ตีฆา     ญา นะ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี." กูญา จะ. 8บารู โกะ นีบีนี อีตู กูญา บรีงัจ     จับ บือเลฮ     กะ ปือมือเลา นะ เยซู ดัฮ. 9กะฆีเตอ     กูญา บาลิ ดาตัก เดะ ฆูฮา     มือเลา ลาฆู อีนี ซือมูฮา     ฌางัน โกะ มูเระ ซือบือลัซ อูรัก อีตู     ฌางัน โกะ ซือมียา ฆีลาฆี ฌูฆา. 10โกะ ซือมียา นู มือญาเระ ลาฆู อีนี     บรี กะ โกะ ปือญูโรฮ ดืองัยํ     อาดา ปือนามา จะ     มารียา     ซือมียา ตูโปะ มักดาลา เตอ     โยอันนา     มารียา     มะ เดะ ยากอบ เตอ     ฌางัน โกะ นีบีนี อาซิก ซามา. 11ตาปี โกะ ปือญูโรฮ กีรา จะ     ลาฆู นู กูญา มือญาเระ อีตู     เตด ฌาดี นามา     กูญา เตด ปือจายา เลอ. 12ตาปี เปโตร     ญา บีกัซ บลารี ปี กะ ฆูฮา. ญา ตูโนะ ลีฮัจ จะ     อาดา ซา กาเยด ปูเตฮ อีตู     งะตืองะ ดัฮ. ฮอย เตด บือฆารี นามา อาซิก. กะฆีเตอ     ญา บาลิ ปี กะ รูมัฮ นะ ญา ดัฮ     บือฮีมัจ จะ     นะ ฌาดี ลาฆู นามา เลอ. 13นี เลอ     เดะ อารี อีตู     อาดา มูเระ ดูวา อูรัก     บือฌาลัด ปี กะ ตูโปะ ปือนามา เอมมาอู     ฌาโวฮ เดะ นังฆรี เยรูซาเลม     บือเลฮ ฆามะ-จะ     ซือบือลัซ กีโลเมด. 14กูญา ตืองัฮ มือเลา ซามา กูญา     รอจ กะ ลาฆู อีตู ซือมูฮา     นู บือเลฮ บือฌาดี เตอ. 15ตานา กูญา ตืองัฮ มือเลา บือตาญา-ตาญา เตอ     เยซู ตะอาซิก โปด     มาแรฮ ดาปิก     บือฌาลัด ปี บือซามา ฌางัน กูญา ฌูฆา. 16ตาปี มาตา นะ กูญา     ฌาดี ซือรูปา ซือมียา มาตา บือดาบู ดัฮ     นะ กราลา เยซู โปด     เตด บือเลฮ ดัฮ. 17เยซู มือเลา กะ กูญา จะ     "ลาฆู นามา เลอ     นู กาเญา มือเลา บือตีกัฮ-ตีกัฮ     ตืองัฮ กาเญา บือฌาลัด มาแรฮ เตอ?" กูญา โปด     บราดู บือดีรี     มูคา มาตา ซูซัฮ. 18ซือมียา ซืออูรัก     นู ปือนามา เกลโอปา     ญา ตาญา เยซู จะ     "ซา เกา เลอ     เดะ ลูมอฮ ซือมียา มือนูปัก นังฆรี เยรูซาเลม     นู เตด ตาฮู ลาฆู ซือมูฮา นู บือเลฮ บือฌาดี     เดะ โกะ อารี อีนี เฆอ?" 19เยซู ตาญา กูญา จะ     "ลาฆู นามา ซือตืองัฮ?" กูญา ตีกัฮ กะ เยซู จะ     "ลาฆู นะ เยซู     ซือมียา ตูโปะ นาซาเรด เลอ. ญา ฌาดี ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด นู ตูฮัด เดะ อาตัซ     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา ซือมูฮา     ลีฮัจ จะ     ญา มือฆัฮ ซูโงฮ     เดะ ลาฆู บือกรือฌา นะ ญา     เดะ ปือมือเลา อาฌัยํ นะ ญา ฌูฆา. 20ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     ฌางัน โกะ กือปาลา นะ กามี     กูญา บือเลฮ อาตัจ ญา     บรี กือนา กรัจ ฮูโกบ รอจ กะ มาตี เลอ. กูญา บือเลฮ กาจิก ญา     เดะ กายู ปลีตัก. 21ตาปี โซะ กามี เลอ     กามี บือเลฮ จาดัก จะ     ญา นะ ฌาดี ซือมียา อีตู     นู นะ ตือบุซ ลูมอฮ อิซราเอน บรี ลือปัซ. ลือเบฮ เดะ อีตู ลาฆี     อารี อีนี     ฌาดี อารี ตีฆา     ตะเดะ ลาฆู อีตู บือฌาดี มาแรฮ ดัฮ. 22อาดา โกะ นีบีนี ซือตืองัฮ     เดะ ลูมอฮ กามี     บือเลฮ บูวัจ บรี กามี ปือและ-ฮาตี. กูญา บือเลฮ ปี กะ ฆูฮา     เดะ วะตู กัยํ-มูกัยํ 23ตาปี ฮอย เตด ดาปัจ บาดัด นะ เยซู. กูญา บาลิ มาแรฮ     มือญาเระ จะ     กูญา บือเลฮ ลีฮัจ บือฆารี โกะ ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด ฌูฆา. โกะ ฮูลู-บาลัก อีตู มือญาเระ จะ     เยซู อาดา ฮีโดะ เลอ. 24ซือมียา ซือตืองัฮ นู ดูโดะ ฌางัน กามี     กูญา ปี รอจ กะ ฆูฮา     กูญา ลีฮัจ บือฆารี ซือรูปา โกะ นีบีนี อีตู บือเลฮ มือญาเระ. ตาปี อีซี เยซู เตอ     กูญา ลีฮัจ เตด บือฆารี ลาลู." 25เยซู เตอ     ญา มือเลา กะ กูญา ดูวา อูรัก จะ     "กาเญา ซือมียา บูดอ เลอ     อาดา ฮาตี ลามัจ นะ ปือจายา     กะ ปือมือเลา ซือมูฮา     นู ลูมอฮ ซือมียา ตูโดฮ บือเลฮ มือเลา ดูลู ดัฮ. 26ราฌา นู บรี ซือลามัจ อีตู เตอ     ญา ฆาโดฮ นะ ตาฮัด ลาฆู ซูซัฮ โตระ อีนี     กะฆีเตอ นะ มาโซะ กะ ลาฆู บือซรี ซูโงฮ นะ ญา     บูกัด เฆอ?" 27กะฆีเตอ     เยซู ญา มือญาเระ บรี กูญา ตาฮู     ลาฆู นู ฆาแรฮ ตาโรฮ ดัฮ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     นู ตูโญะ รอจ กะ ญาวา ญา ตะอาซิก     ฮึนตะ เดะ ซูรัจ นะ มูซา ฌางัน ซูรัจ นะ โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด ซือมูฮา. 28ตานา กูญา มาแรฮ ดาปิก ตูโปะ นู นะ ปี เตอ     เยซู ญา บูวัจ ลาฆู ซือรูปา จะ     นะ บือฌาลัด ปี ลือปัซ เลอ. 29ตาปี กูญา มือเลา ตาฮัด เยซู จะ     "บรี เกา บราดู     ดูโดะ ฌางัน กามี ดูลู เลอ. ซาเบะ-จะ     ปะฮึญา ดัฮ     มาตาอารี นะ มาโซะ." กะฆีเตอ     เยซู ญา มาโซะ ปี     บีดา นะ บราดู ดูโดะ ฌางัน กูญา. 30ตานา ดูโดะ มากัด บือซามา ฌางัน กูญา     เยซู ญา อาเมด ตือโปก โรตี     ญา บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา ลือแปะ ตือโปก โรตี     บรี กะ กูญา ดัฮ. 31มาตา นะ กูญา โปด     ซือนัง     เตด บือดาบู     กูญา กราลา เยซู ดัฮ. ตาปี     เยซู โปด     ญา ลือแงะ ปี เดะ กูญา เลอ. 32กูญา ปาคัจ มือเลา จะ     "ตานา ญา มือเลา ฌางัน กามี เดะ ตืองัฮ ฌาลัด เตอ     ตานา ญา มือญาเระ ลาฆู ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด บรี กะ กามี ดัฮ     กามี บราซา ฮางัจ-ฮาตี งูฆางู ซูโงฮ     บูกัด เฆอ?" 33กะฆีเตอ     กูญา ดูวา อูรัก อีตู     บีกัซ ดัดดัด     บาลิ ปาเระ กะ นังฆรี เยรูซาเลม     ปี ดาปัจ โกะ มูเระ     ซือบือลัซ อูรัก. โกะ มูเระ เตอ     กูญา อาดา บือมุน บือซามา     ฆือนะ ฌางัน โกะ กาวัด ฌูฆา 34กูญา มือเลา จะ     "ตูฮัด เยซู     ญา บือเลฮ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ซูโงฮ ดัฮ. ญา บือเลฮ ปลีฮัจ กะ เปโตร เลอ." 35โซะ ดูวา อูรัก อีตู     กูญา มือญาเระ ลาฆู นู บือฌาดี เดะ ตืองัฮ ฌาลัด     จะ กูญา บือเลฮ กราลา เยซู     เดะ วะตู ญา ลือแปะ ตือโปก โรตี เลอ. 36ตานา กูญา ตืองัฮ มือญาเระ ลาฆู กะฆีนี     เยซู ตะอาซิก มาแรฮ บือดีรี     เดะ ตืองัฮ กูญา     มือเลา จะ     "บรี กาเญา ซือนัง ซือลามัจ เลอ." 37ตาปี กูญา ตือกือฌุจ ตาโกจ โตระ     อาคา จะ     ฌาดี ฮาตู. 38เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "บูวัจ นามา     กาเญา ตือกือฌุจ กะฆีนี? บูวัจ นามา     ฮาตี นะ กาเญา     บรีงัจ บาญะ เลอ? 39กือนา ลีฮัจ ตางัน นะ กู     กากี นะ กู     จะ     อีนี ฌาดี อีซี กู ตะอาซิก เลอ. กือนา ปือฆัก ราบา ญาวา นะ กู     ลีฮัจ เลอ. ฮาตู ญา ฮอย ลูลู     ฮอย ตูลัก     ซือรูปา กาเญา ลีฮัจ เดะ ญาวา นะ กู เลอ." 40ตานา ญา มือเลา กะฆีเตอ ดัฮ     ญา บรี กูญา ลีฮัจ โกะ กากี ตางัน นะ ญา. 41โกะ มูเระ กูญา ซูกา-ฮาตี ซือตืองัฮ     ปือและ-ฮาตี ซือตืองัฮ     เตด บราปา ปือจายา ลาฆี. กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กาเญา อาดา บารัก มากัด ตือปัจ อีนี เฆอ?" 42กูญา อาเมด อีกัด ซาลัย ซือตีแปะ     บรี กะ เยซู. 43ญา ฮามัจ มาแรฮ มากัด โซะ ฮึลด มูคา นะ กูญา. 44ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กาลา กู อาดา บือซามา ฌางัน กาเญา ลาฆี     กู บือเลฮ มือเลา ฌางัน กาเญา ลาฆู กะฆีนี จะ     อาดา ลาฆู นู ฆาแรฮ ดูลู ดัฮ     นู ตูโญะ กะ กู. อาดา เดะ ซูรัจ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ มูซา เตอ     เดะ ซูรัจ นะ ลูมอฮ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด เตอ     เดะ ซูรัจ มือญาญี ปูฌี ตูฮัด ฌูฆา เลอ. กะฆีเตอ     ลาฆู อีตู ซือมูฮา     นู ตูโญะ รอจ กะ กู     กือนา นะ ฌาดี รือมัก ซุจ ดัฮ เลอ." ญา จะ. 45กะฆีเตอ     ญา บือเลฮ บูกา ฮาตี นะ กูญา ดัฮ     บรี กะ กูญา มาโซะ เดะ ฮาตี     โกะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด อีตู เลอ. 46ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "อาดา ปือมือเลา นู ฆาแรฮ ดัฮ     จะ     ราฌา นู บรี ซือลามัจ เตอ     ญา กือนา นะ ตาฮัด ซูซัฮ โตระ     ตาปี อารี ตีฆา     นะ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี. 47กะฆีเตอ     โกะ ปือญูโรฮ นะ ญา กือนา ปี     มือญาเระ บรี กะ โกะ ซือมียา ราตา บักซา     นะ บราเลฮ-ฮาตี     ซาโมจ ลาฆู อาเกะ ดูซา. กือนา ปี มือญาเระ     ฮึนตะ เดะ นังฆรี เยรูซาเลม เลอ. 48กาเญา เลอ     กือนา ฌาดี ซะซี     มือญาเระ ปาซัน ลาฆู อีนี." เยซู ญา จะ. 49เยซู มือเลา ลาฆี จะ "นี เลอ     ลาฆู อีตู     นู อาโปก เดะ กู บือฌาญี ดัฮ เตอ     กู โปด     นะ อาตัจ บรี กะ กาเญา. ตาปี โซะ กาเญา     กือนา นาตี เดะ นังฆรี เยรูซาเลม     ตือดะ กาเญา นะ ปือนอฮ     ฌางัน ปือมือฆัฮ อีตู     นู ดาตัก เดะ โซะ อาตัซ." ญา จะ. 50กะฆีเตอ     เยซู บาวา กูญา บือปี     กะ ตูโปะ เบดทานี. ญา อาเกะ ตางัน     บรี ซือลามัจ กะ กูญา. 51ตืองัฮ ญา บรี ซือลามัจ เตอ     ญา ตีงัน กูญา ดัฮ     กือนา บาวา บือญาแญะ     ปี กะ อาตัซ ลาแงะ. 52ลูมอฮ มูเระ     กูญา มือญือมัฮ กะ ญา     กะฆีเตอ กูญา บาลิ ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม. กูญา ซูกา-ฮาตี บาญะ ซูโงฮ เลอ. 53บีลัก อารี     กูญา อาดา เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด ปูฌี กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     บรี ซือลามัจ กะ ญา.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\