ลูกา 3

1วะตู ทิเบรียัด ฌาดี ราฌา บือซัยํ     กือมูฮา ลีมา-บือลัซ ตาโฮด ดัฮ เตอ     ปอนตัด ปีลาด ฌาดี ฮูลู-บาลัก นะ ราฌา ซีซา     เดะ นังฆรี ยูเดีย     เฮโรด ฌาดี ราฌา เดะ นังฆรี ฆาลิลี. ฟีลิบ     นู อาดี เดะ เฮโรด เตอ     ญา ฌาดี ราฌา เดะ นังฆรี โซะ ซือบือลัฮ อิทูเรีย ฌางัน ตราโคนิด. ลีซานียัด ฌาดี ราฌา เดะ นังฆรี อาบีเลน ฌูฆา เตอ. 2อานัด ฌางัน กายาฟัด     กูญา ฌาดี โกะ กือปาลา ซามี เตอ. วะตู อีตู เลอ     ปือมือเลา นะ ตูฮัด มาแรฮ รอจ กะ โยฮัน     นานะ นะ ซะคารียา     เดะ ปาดัก ตานัฮ ตูโฮยํ นู ลือฆา เลอ. 3กะฆีเตอ โยฮัน ปี เดะ บีดิก ซูงัย จอแดน ราตา     ญา มือญาเระ จะ     "กาเญา ซือมูฮา     บราเลฮ-ฮาตี     ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย เลอ. กะฆีเตอ     ตูฮัด นะ อาเกะ ดูซา นะ กาเญา." ญา จะ. 4ซือรูปา บือเลฮ ฆาแรฮ ตาโรฮ ดัฮ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ อิซายา     ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     จะ "อาดา ซูวารา ซือมียา บือซูระ     เดะ ปาดัก ตานัฮ ตูโฮยํ นู ลือฆา     มือเลา จะ 'กือนา ซียะ ฌาลัด บรี ซุจ     บีดา ตูฮัด นะ มาแรฮ เลอ. 5กือนา บือกรือฌา ฌาลัด นะ ญา     บรี รือมัก ปี เลอ. โกะ ลาเฮา ซือมูฮา     กือนา ตามะ บรี ซามา โกะ บูเกะ     โกะ ตือปัจ ตีงี     กือนา จาโกน บรี ซามา บายา ปือฮาบิฮ เลอ. ฌาลัด ดีฮา นู ปีเกาะ     กือนา กรัจ บรี รือมัก เลอ. โตะ ดีฮา นู ฌาลัด บือลูปะ-ลูปะ     กือนา ซูเดาะ ตามะ บรี ซามา. 6กะฆีเตอ โกะ อูมัจ-ซือมียา ซือมูฮา นะ บือเลฮ ลีฮัจ ลาฆู นู ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ ตูโลก กูญา     บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เลอ.' " อิซายา ญา จะ. 7อาดา โกะ ซือมียา บาญะ ตรือเบะ มาแรฮ มียา โยฮัน     บีดา ญา นะ บรี กูญา ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย. กะฆีเตอ โยฮัน ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กาเญา บักซา อูลัยํ ฌาฮัจ เลอ. ซาปา บือเลฮ ปรีงัจ กะ กาเญา     บรี กาเญา ลารี บูวัก     เดะ ลาฆู นู ตูฮัด นะ มูซัยํ กรัจ ฮูโกบ เตอ? 8กะฆีเตอ     กะ กาเญา บราเลฮ-ฮาตี ซูโงฮ ดัฮ เตอ     กือนา ปลีฮัจ เดะ ลาฆู ปือบูวัจ นะ กาเญา เลอ     ซือรูปา ปูโฮด กายู นู บือบูวัฮ บาฌิ. ฌางัน นะ อีงัจ มือเลา เดะ ฮาตี จะ     กีตา อาดา อับราฮัม ฌาดี อาโปก. ซาเบะ กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     ตูฮัด เดะ อาตัซ ญา นะ บูวัจ บรี โกะ บีฌี บาตู อีนี     ฌาดี นานะ นะ อับราฮัม บือเลฮ. 9วะตู อีนี     กาเญา ซือรูปา โกะ ปูโฮด กายู     นู อาดา กาปะ ตืองะ เดะ ปรือดู เตอ. ราตา ปูโฮด     นู บือบูวัฮ เตด บาฌิ     นะ กือนา ตือบัก     บูวัก เดะ อาปี เลอ." โยฮัน ญา จะ. 10โซะ โกะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     ซัจๆ ตาญา จะ     "กะฆีเตอ     กามี ฆาโดฮ นะ บูวัจ กะฮามี เลอ?" 11ญา ตีกัฮ กะ กูญา อีตู จะ     "ซาปา นู อาดา บาฌู ดูวา กรัจ เตอ     กือนา ฮาฆิ กะ โกะ ซือมียา นู ฮอย เลอ. ซาปา อาดา โกะ นาซี โปด     กือนา ฮาฆิ ซือรูปา กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ." 12อาดา โกะ ซือมียา มูงอจ อาเซน โปด     กูญา มาแรฮ ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย ฌูฆา. กูญา ตาญา โยฮัน จะ     "บูมอยํ เออ     ลูมอฮ กามี ฆาโดฮ นะ บูวัจ กะฮามี เลอ?" 13ญา ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กาเญา ซือมูฮา     ฌางัน ปูงอจ อาเซน ลือเบฮ เดะ ปรืองัด เลอ." 14อาดา โกะ ตาฮัน ซือตืองัฮ ฌูฆา     กูญา ตาญา ญา จะ     "โซะ ลูมอฮ กามี     ฆาโดฮ นะ บูวัจ กะฮามี เลอ?" ญา ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "ฌางัน มืออารับ ปรือกัด ซาปา     ฌางัน มียา ลาฆู มืออูปัย อาดู กะ ซาปา โปด     บีดา นะ อาเมด ดูเวะ. ตาปี กือนา ปือนอฮ เดะ ฮาตี     เดะ รือฆา อูปัฮ นะ กาเญา ตะอาซิก เลอ." 15กะฆีเตอ โกะ ซือมียา ตืองัฮ จาดัก นะ ลีฮัจ ลาฆู บาฌิ ซูโงฮ. ราตา ซือมียา บือเลฮ บรีงัจ เดะ ฮาตี รอจ กะ โยฮัน จะ     "อีซี ญาวา นะ ญา     ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ เฆอ เตด?" 16โยฮัน ญา ตีกัฮ กะ กูญา ซือมูฮา จะ     "โซะ กู นี     กู บูวัจ บรี กาเญา ซือลับ เดะ อาเย เตอ. ตาปี อาดา ซือมียา ซืออูรัก นู มือฆัฮ ลือเบฮ เดะ กู     ญา นะ มาแรฮ เลอ. ตาลี ปะตาปะ นะ ญา โปด     กู ฮอย เตด บือฆูนา นะ อูฆัย เลอ. ซือมียา อีตู เลอ     ญา นะ บูวัจ บรี กาเญา     ซือรูปา ซือลับ เดะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     ซือลับ เดะ อาปี ฌูฆา เลอ. 17ซือมียา อีตู     ญา อาดา ปือญูเดาะ เดะ ตางัน ญา     บีดา นะ ซูเดาะ ปาดี     บรี ลามัน ปาดี นะ ญา นะ จรัฮ บาฌิ. โกะ บรัซ     ญา นะ ตาโรฮ     เดะ ดาลับ ดาเงา นะ ญา. ตาปี กูเละ ปาดี อีตู     ญา นะ ตูนู เดะ อาปี     นู เตด ดือละ ปาดับ ลาลู เลอ." โยฮัน ญา จะ. 18กะฆีเตอ     โยฮัน ญา บือเลฮ อาฌัยํ ปูลัก     ปรีงัจ กะ กูญา     บาญะ ลาฆู     มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ นะ ตูฮัด บรี โกะ ลูมอฮ ซือมียา ตาฮู. 19ตาปี โซะ ราฌา เฮโรด ตานา กือนา โยฮัน อูจะ ญา     ปาซัน ลาฆู นะ เฮโรดียัด     บีนี นะ อาดี เดะ ญา     กรานา ลาฆู ฌาฮัจ ซือมูฮา นู ราฌา เฮโรด บือเลฮ บูวัจ ฌูฆา เตอ 20เฮโรด ญา บือเลฮ บูวัจ ฌาฮัจ     บือตามัฮ ลือเบฮ เดะ ดูลู ปูลัก เตอ     จะ     ญา บือเลฮ รีฆะ โยฮัน     กานัก ญา ตาโรฮ เดะ ปือฌารา. 21ตานา โกะ ลูมอฮ ซือมียา ซือมูฮา     ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย ดัฮ     เยซู โปด     ญา ซาโมจ ฌูฆา ดัฮ เตอ. ตืองัฮ เยซู บือซาโวจ     ลาแงะ ตือบูกา ดัฮ. 22อาดา ซือมืองัจ นะ ตูฮัด ญา ปลีฮัจ ซือรูปา บูโรก ปาตี     ญา ตูโรด มาแรฮ เดะ อาตัซ เยซู. อาดา ซูวารา มาแรฮ     ดาตัก เดะ โซะ ลาแงะ     นู จะ     "เกา เลอ     ฌาดี นานะ นะ กู     นู กู ซายัก. กู ซูกา-ฮาตี กะ เกา บาญะ เลอ." 23วะตู เยซู ฮึนตะ นะ บือกรือฌา ลาฆู นะ ญา     อูมอยํ นะ ญา เตอ     ฆามะ-จะ ตีฆา-ปูโลฮ ตาโฮด ดัฮ. โกะ ซือมียา อาคา จะ     ญา ฌาดี นานะ นะ โยเซบ. โยเซบ อีตู ฌาดี นานะ นะ เฮลี 24เฮลี ฌาดี นานะ นะ มัดทัด     มัดทัด ฌาดี นานะ นะ เลวี     เลวี ฌาดี นานะ นะ เมลคี     เมลคี ฌาดี นานะ นะ ยันนาย     ยันนาย ฌาดี นานะ นะ โยเซบ 25โยเซบ ฌาดี นานะ นะ มัดตาทียัด     มัดตาทียัด ฌาดี นานะ นะ อาโมซ     อาโมซ ฌาดี นานะ นะ นาฮูม     นาฮูม ฌาดี นานะ นะ เอซลี     เอซลี ฌาดี นานะ นะ นักฆาย 26นักฆาย ฌาดี นานะ นะ มาอัด     มาอัด ฌาดี นานะ นะ มัดตาทียัด     มัดตาทียัด ฌาดี นานะ นะ เซเมยิน     เซเมยิน ฌาดี นานะ นะ โยเซก     โยเซก ฌาดี นานะ นะ โยดา 27โยดา ฌาดี นานะ นะ โยอานัน     โยอานัน ฌาดี นานะ นะ เรซา     เรซา ฌาดี นานะ นะ เซรูบาเบน     เซรูบาเบน ฌาดี นานะ นะ ซาลาทีเอน     ซาลาทีเอน ฌาดี นานะ นะ เนรี 28เนรี ฌาดี นานะ นะ เมลคี     เมลคี ฌาดี นานะ นะ อัดดี     อัดดี ฌาดี นานะ นะ โคซาม     โคซาม ฌาดี นานะ นะ เอลมาดัม     เอลมาดัม ฌาดี นานะ นะ เออ 29เออ ฌาดี นานะ นะ โยซูวา     โยซูวา ฌาดี นานะ นะ เอลีเยเซอ     เอลีเยเซอ ฌาดี นานะ นะ โยริม     โยริม ฌาดี นานะ นะ มัดทัด     มัดทัด ฌาดี นานะ นะ เลวี 30เลวี ฌาดี นานะ นะ ซีเมโอน     ซีเมโอน ฌาดี นานะ นะ ยูดา     ยูดา ฌาดี นานะ นะ โยเซบ     โยเซบ ฌาดี นานะ นะ โยนัม     โยนัม ฌาดี นานะ นะ เอลียาคิม 31เอลียาคิม ฌาดี นานะ นะ เมเลยา     เมเลยา ฌาดี นานะ นะ เมนนา     เมนนา ฌาดี นานะ นะ มัดตาทา     มัดตาทา ฌาดี นานะ นะ นาทาน     นาทาน ฌาดี นานะ นะ ดาวิด 32ดาวิด ฌาดี นานะ นะ เจซี     เจซี ฌาดี นานะ นะ โอเบด     โอเบด ฌาดี นานะ นะ โบอัด     โบอัด ฌาดี นานะ นะ ซันโมน     ซันโมน ฌาดี นานะ นะ นาโซน 33นาโซน ฌาดี นานะ นะ อะมีนาดับ     อะมีนาดับ ฌาดี นานะ นะ อัดมิน     อัดมิน ฌาดี นานะ นะ อารนี     อารนี ฌาดี นานะ นะ เฮซะโรน     เฮซะโรน ฌาดี นานะ นะ เปเรด     เปเรด ฌาดี นานะ นะ ยูดา 34ยูดา ฌาดี นานะ นะ ยาโกบ     ยาโกบ ฌาดี นานะ นะ อีซัก     อีซัก ฌาดี นานะ นะ อับราฮัม     อับราฮัม ฌาดี นานะ นะ ทารา     ทารา ฌาดี นานะ นะ นาโฮ 35นาโฮ ฌาดี นานะ นะ เซรุก     เซรุก ฌาดี นานะ นะ เรอู     เรอู ฌาดี นานะ นะ เปเลก     เปเลก ฌาดี นานะ นะ เอเบอ     เอเบอ ฌาดี นานะ นะ เซลัฮ 36เซลัฮ ฌาดี นานะ นะ คัยนาน     คัยนาน ฌาดี นานะ นะ อารพาซัด     อารพาซัด ฌาดี นานะ นะ เซม     เซม ฌาดี นานะ นะ โนฮา     โนฮา ฌาดี นานะ นะ ลาเมก 37ลาเมก ฌาดี นานะ นะ มือทูเซลา     มือทูเซลา ฌาดี นานะ นะ เอโนก     เอโนก ฌาดี นานะ นะ ยาเรด     ยาเรด ฌาดี นานะ นะ มือฮาลาเลเอน     มือฮาลาเลเอน ฌาดี นานะ นะ คัยนาน 38คัยนาน ฌาดี นานะ นะ เอโนซ     เอโนซ ฌาดี นานะ นะ เซด     เซด ฌาดี นานะ นะ อาดับ     อาดับ ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\