ลูกา 4

1กะฆีเตอ     เยซู บาลิ มาแรฮ     ดาตัก เดะ ซูงัย จอแดน. อาดา ซือมืองัจ นะ ตูฮัด ปือนอฮ เดะ ฮาตี นะ ญา     บาวา ญา บือปี     กะ โซะ ปาดัก ตานัฮ ตูโฮยํ นู ลือฆา เลอ. 2กือมูฮา ปัจ-ปูโลฮ อารี     กือปาลา ฮาตู ซีตัด มาแรฮ บาอาฌะ ญา     บรี บูวัจ ซาลัฮ. วะตู อีตู     เยซู เตด มากัด นามาๆ โปด. ตานา ลือปัซ วะตู อีตู ดัฮ     ญา ลาปัยํ โตระ. 3กะฆีเตอ     ฮาตู ซีตัด ญา มือเลา จะ     "ดัฮ เกา ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด ซูโงฮ เตอ     เกา กือนา ปือซัด     บรี โกะ บาตู อีนี ฌาดี ตือโปก โรตี เลอ." 4เยซู ตีกัฮ กะ ญา จะ     " ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด มือเลา จะ 'นู โกะ ซือมียา นะ ฮีโดะ เตอ     บูกัด ซา ซือบารัก มากัด เลอ.' ญา จะ." 5กะฆีเตอ ฮาตู ซีตัด บาวา เยซู     ปี ญาแญะ กะ ตือปัจ ตีงี     บรี ญา ลีฮัจ โกะ นังฆรี ซือมูฮา     ราตา เดะ ดือนียา ซือกาลี. 6ฮาตู ซีตัด มือเลา จะ "ลาฆู มือฆัฮ     ลาฆู บาฌิ บือฆาจะ อีนี ซือมูฮา     กู นะ บรี กะ เกา เลอ. กู ซาโมจ ดัฮ ซือมูฮา. กู นะ บรี กะ ซาปา โปด     บือเลฮ ฮาปา เลอ. 7ดัฮ เกา นะ มือญือมัฮ กะ กู เตอ     ลาฆู อีนี ซือมูฮา     นะ บือเลฮ กะ เกา ดัฮ เลอ." ญา จะ. 8เยซู ตีกัฮ กะ ฮาตู ซีตัด จะ     "ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด มือเลา จะ 'กือนา มือญือมัฮ กะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     ตูฮัด นะ เกา เลอ. กือนา ตูเฮะ กะ ญา     นู ฌาดี ตูฮัด แนฮ ซา เลอ.' " ญา จะ. 9กะฆีเตอ     ฮาตู ซีตัด บาวา เยซู บือปี     กะ นังฆรี เยรูซาเลม     บรี ญา บือดีรี     เดะ อาตัซ กือมูโบก นู ตีงี     เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด. ญา มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "ดัฮ เกา ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด โปด     เกา กือนา ตรือโฌด เดะ อีนี     ปี กะ บาวัฮ เลอ. 10ซาเบะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด มือเลา จะ 'ตูฮัด นะ ซูโรฮ โกะ ฮูลู-บาลัก นะ ญา มาแรฮ บือบือลา เกา     มาแรฮ ฌาฆา เกา เลอ.' 11อาดา ฌูฆา นู จะ     'กูญา นะ ฮามัจ รีบา เกา     เดะ ตางัน นะ กูญา     ตีเมา บรี กากี นะ เกา     นะ กือนา บาตู.' " 12เยซู ตีกัฮ กะ ฮาตู ซีตัด อีตู จะ     "ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด มือเลา จะ 'ฌางัน นะ ลกลีฮัจ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู ฌาดี ตูฮัด นะ เกา เลอ.' " ญา จะ 13ตานา กือปาลา ฮาตู ซีตัด บือเลฮ บาอาฌะ เยซู บรี บูวัจ ซาลัฮ     ราตา ลาฆู ฮาบิฮ ดัฮ     ญา ตีงัน เยซู ปี     นาตี ตาดัฮ นู บาฌิ อาซิก ปูลัก. 14ลือปัซ อีตู     เยซู ญา บาลิ มาแรฮ ปาเระ     กะ นังฆรี ฆาลิลี     อาดา ฌางัน นู ปือมือฆัฮ นะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด. อาดา บรีตา นะ ญา     กือจัย ปี ราตาๆ     โซะ ซือบือลัฮ อีตู เลอ. 15ญา ปี อาฌัยํ เดะ โกะ รูมัฮ บือมุน นะ กูญา. โกะ ซือมียา ซือมูฮา     กูญา มือโอจ กะ ญา ฮาปา เลอ. 16กะฆีเตอ     เยซู ญา มาแรฮ รอจ กะ ตูโปะ นาซาเรด     ฌาดี ตือปัจ นู ญา บือเลฮ บือซัยํ ญาวา มาแรฮ เลอ. เดะ อารี บราดู กรือฌา เตอ     ญา มาโซะ กะ ดาลับ รูมัฮ บือมุน บือกะ ญา ลาดัจ บูวัจ บีลัก กาลี. ญา บีกัซ บือดีรี     บีดา นะ บาจา ซูรัจ. 17กูญา อาเมด ซูรัจ นะ อิซายา ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     บรี กะ เยซู. ตานา ญา บูกา ซูรัจ อีตู ดัฮ     ญา มียา ตือนอซ นู อาดา ฆาแรฮ ดัฮ จะ 18"ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     ญา อาดา บือซามา กู ดัฮ. กรานา ญา บือเลฮ ตืองะ กู     บีดา กู นะ ปี มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ     บรี กะ โกะ ซือมียา ฮาฌะ. ญา บือเลฮ ซูโรฮ กู ปี มือญาเระ     กะ โกะ ซือมียา นู ฌาดี ฮามา จะ     นู กูญา นะ ลือปัซ ดัฮ. ปี มือญาเระ     กะ โกะ ซือมียา มาตา บูตา     นู กูญา นะ บือเลฮ ลีฮัจ บือฆารี ปูลัก เลอ. ปี ตูโลก โกะ ซือมียา นู กือนา ปรือกัด     บรี ลือปัซ เดะ ลาฆู ซูซัฮ ดัฮ. 19ปี มือญาเระ บรี ตาฮู ฌูฆา จะ     รอจ วะตู ดัฮ     นู ตูฮัด นะ ตือจีฮัด ซูโงฮ     กะ โกะ ลูมอฮ ซือมียา นะ ญา เลอ." 20ตานา เยซู ญา ฆูโลก ซูรัจ     บรี ปาเระ กะ ซือมียา มือนูโลก     ญา โปด     ดูโดะ บีดา นะ อาฌัยํ. มาตา นะ โกะ ซือมียา ซือมูฮา     เดะ รูมัฮ บือมุน     กูญา ปาคัจ ตีญูง กะ ญา ฮาปา เลอ. 21กะฆีเตอ     ญา ฮึนตะ นะ มือเลา กะ กูญา กะฆีนี จะ     "อารี อีนี     ตืองัฮ กาเญา ดืองัยํ เตอ     ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     ตือนอซ นู บาจา ซีงี     ญา รือมัก ซุจ ดัฮ เลอ." ญา จะ. 22ซือมียา ซือมูฮา มือเลา มือโอจ กะ ญา. กูญา ปาคัจ ปือและ-ฮาตี     เดะ ปือมือเลา นะ ญา     นู ปือนอฮ ฌางัน ลาฆู บาฌิ. ตาปี กูญา มือเลา จะ     "โบะ     ซือมียา อีนี ฌาดี นานะ นะ โยเซบ     บูกัด เฆอ?" 23เยซู ญา มือเลา กะ กูญา จะ     "ซูโงฮ เลอ     กาเญา นะ มือเลา ปือมือเลา กียัซ อีนี กะ กู     นู จะ     'บูมอยํ เออ     กือนา บือบือลา ญาวา นะ เกา ตะอาซิก เลอ.' กาเญา นะ มือเลา ปูลัก จะ     'บือนา อีตู     นู กามี บือเลฮ ดืองัยํ จะ     เกา บูวัจ ดัฮ เดะ ตูโปะ คาเปอนาอุม เตอ     บือนา อีตู กือนา บูวัจ ตือปัจ อีนี     เดะ ตูโปะ นะ เกา ตะอาซิก ฌูฆา เลอ.' " 24กะฆีเตอ เยซู ญา มือเลา ปูลัก จะ     "กู นะ มือญาเระ กะ กาเญา     ลาฆู ซูโงฮ จะ     ฮอย ซือมียา ตูโดฮ นู ดีฮา เลอ     นู โกะ ซือมียา เดะ ตูโปะ นะ ญา     นะ ซูกา กะ ญา เลอ. 25ตาปี โงฮ-ซูโงฮ เลอ     กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     อาดา นีบีนี ฌานา     บาญะ อูรัก     เดะ นังฆรี อิซราเอน     ฮาดัจ นะ เอลียา เตอ     กาลา ลาแงะ ตูโดก ดัฮ     ฮอย ฮูฌัด     รอจ กะ ตีฆา ตาโฮด นัม บูลัด เตอ     กาลา ซือมียา ซือมูฮา บือตาฮัด     โกะ ซือบารัก มากัด ฮาฌะ โตระ     ราตา เดะ นังฆรี เลอ. 26ตาปี ตูฮัด เตด บือเลฮ ซูโรฮ เอลียา ปี     มียา โกะ นีบีนี ฌานา     ซือมียา ดีฮา     เดะ นังฆรี อิซราเอน. ญา ซูโรฮ ปี กะ นีบีนี ฌานา ซืออูรัก     เดะ ตูโปะ ซาเรฟัด     นังฆรี ซัยดอน เลอ. 27อาดา ฌูฆา     ซือมียา ปือญาเกะ ปูรู บาญะ อูรัก     เดะ นังฆรี อิซราเอน     ฮาดัจ นะ เอลีชา ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด เตอ     ตาปี ฮอย ซาปา เดะ ลูมอฮ กูญา     กือนา บือบือลา บรี ซือนัง เดะ ปือญาเกะ อีตู ลาลู. อาดา ซา นามัน     อูรัก ลูมอฮ ซีเรีย เตอ     ญา กือนา บือบือลา ดัฮ เลอ." เยซู ญา จะ. 28ตานา โกะ ซือมียา ซือมูฮา     เดะ รูมัฮ บือมุน อีตู     กูญา บือเลฮ ดืองัยํ กะฆีเตอ ดัฮ     กูญา มูซัยํ โตระ เลอ. 29กูญา บีกัซ ฆรูมง ตูละ เยซู     โปรฮ ตรือเบะ เดะ ตูโปะ     บือปี กะ บีดิก ลาเฮา บูเกะ     ตือปัจ ตูโปะ นะ กูญา     บีดา นะ บือเลฮ ตูละ ญา     บรี ฆูโฆยํ กะ บาวัฮ. 30ตาปี เยซู     ญา บือเลฮ ปี ลือปัซ เดะ ตืองัฮ กูญา     ปี ดัฮ. 31ลือปัซ อีตู     เยซู ญา ตูโรด ปี กะ ตูโปะ คาเปอนาอุม     โซะ นังฆรี ฆาลิลี. ญา อาฌัยํ โกะ ลูมอฮ ซือมียา     เดะ อารี บราดู. 32โกะ ซือมียา นู ดืองัยํ เตอ     กูญา ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ     นู ญา อาฌัยํ กะฆีเตอ     กรานา ปือมือเลา นะ ญา     อาดา ฆือนะ ฌางัน ลาฆู ปือมือฆัฮ เลอ. 33เดะ รูมัฮ บือมุน เตอ     อาดา ซือมียา ซืออูรัก     นู กือนา ฮาตู ฌิด นู ตะอารัฮ     มาโซะ ราโซะ เดะ ญาวา ญา ดัฮ. ซือมียา อีตู เตอ     ญา บือซูระ บูริ จะ 34"อาโดย     เยซู     อูรัก นาซาเรด เออ     เกา มาแรฮ บือฆาโดฮ ลูมอฮ กามี บูวัจ นามา เลอ? เกา มาแรฮ นะ บูวัจ บรี ลูมอฮ กามี ฌาฮานัม เฆอ? กู ตาฮู จะ     เกา ฌาดี ซาปา. เกา เตอ     ซือมียา นู บาฌิ บือซรี     นะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เลอ." ญา จะ. 35ตาปี เยซู เตอ     ญา อูจะ บลารัก กะ ฮาตู อีตู จะ     "กือนา ซืองะ บูวัก เลอ     ตรือเบะ เดะ ญาวา นะ ซือมียา อีตู     ปี ญัฮ เลอ." ฮาตู อีตู เตอ     ญา บูวัจ บรี ซือมียา อีตู รือบัฮ     เดะ ตืองัฮ กูญา. กะฆีเตอ     ฮาตู ญา ตรือเบะ เดะ ญาวา นะ ญา     ปี ดัฮ     เตด บือเลฮ บูวัจ บรี ญา ซาเกะ มานามา โปด. 36โกะ ซือมียา ซือมูฮา     กูญา ปาคัจ ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ     มือเลา ซามา กูญา จะ     "ปือมือเลา นะ ญา ฌาดี กะฮามี เลอ? ซาเบะ-จะ     ญา ปือซัด โกะ ฮาตู     ฌางัน ปือมือเลา นู มือฆัฮ     ปือมือเลา นู ซีดี เตอ. โกะ ฮาตู โปด     ฆาโดฮ ตรือเบะ มาแรฮ เลอ." 37กะฆีเตอ     บรีตา นะ เยซู     บือเลฮ กือจัย ปี ราตาๆ     เดะ โซะ นังฆรี อีตู. 38โซะ เยซู     ญา บีกัซ บือดีรี     ตรือเบะ เดะ รูมัฮ บือมุน     ปี กะ ดาลับ รูมัฮ นะ ซีโมน. อาดา มะ มือตูฮา นะ ซีโมน     ญา ฮูวัจ โตระ. 39กะฆีเตอ     กูญา ซือมูฮา ปาคัจ มีตา ตูโลก เดะ เยซู     บรี ตูโลก นีบีนี อีตู. กะฆีเตอ     ญา บือดีรี โซะ ซือมียา ซาเกะ     ญา อูจะ บลารัก กะ ฮูวัจ. ฮูวัจ อีตู โปด     ฮอย ดัฮ     ซือนัง บาฌิ ดัฮ. วะตู อีตู เลอ     มะ มือตูฮา นะ ซีโมน     ญา บีกัซ ดัฮ     ตูโลก บือกรือฌา มากัด     บรี กะ กูญา เลอ. 40ตานา มาตาอารี นะ ฆูโฆยํ     ซาปา อาดา นะบรานะ นู ซาเกะ     ปือญาเกะ แนฮ-ฌือแนฮ เตอ     ปาคัจ บาวา กูญา มาแรฮ มียา เยซู. เยซู ญา ปือเตาะ ตางัน     กือนา โกะ ซือมียา ซาเกะ ราตา     บูวัจ บรี กูญา ลือฆา เดะ โกะ ปือญาเกะ อีตู. 41อาดา โกะ ฮาตู ฌูฆา     ตรือเบะ มาแรฮ เดะ โกะ ซือมียา บาญะ อูรัก     ซาเมน บือซูระ จะ     "เกา เลอ     ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ." ตาปี โซะ เยซู     ญา บลารัก กูญา     ตีเมา บรี กูญา มือเลา     ซาเบะ กูญา ตาฮู ดัฮ จะ     เยซู ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ. 42ตานา จรัฮ ปาฆี     เยซู ญา ตรือเบะ งะซืองะ     ปี กะ โซะ ตือปัจ ฮอย ซือมียา. กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา ปาคัจ มียา ญา. ดาปัจ ดัฮ     กูญา นะ ตาฮัด ญา     ตีเมา บรี ปี เดะ กูญา. 43ตาปี เยซู     ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กู นะ ฆาฆัฮ ปี มือญาเระ     บรีตา นู บาฌิ     ปาซัน นู ตูฮัด ญา อาดา บือบือลา ฌาดี ราฌา เตอ     บรี กะ โกะ ตูโปะ อาซิกๆ ดืองัยํ ฌูฆา. ซาเบะ-จะ     กรานา ลาฆู กะฆีนี เลอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ ซูโรฮ กู มาแรฮ." 44กะฆีเตอ     ญา บือเลฮ ปี มือญาเระ อาฌัยํ     เดะ รูมัฮ บือมุน     ราตา นังฆรี ยูเดีย เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\