ลูกา 5

1อาดา ซืออารี     เยซู ญา บือดีรี เดะ บีดิก ลาโวจ ฆาลิลี. โกะ ซือมียา บาญะ ปาคัจ ปี ปือแปะ ญา     ยู กรือจัจ     บีดา นะ มือนีงัย ปือมือเลา นะ ตูฮัด     นู เยซู อาฌัยํ เลอ. 2เยซู     ญา ลีฮัจ ปราฮู จรือนิ เดะ ปาตัย     ดูวา บูวัฮ     ตาปี ซือมียา เดะ ปราฮู     กูญา ตูโรด ฮาบิฮ ดัฮ     ตืองัฮ บาโซฮ โกะ ปูกัจ. 3กะฆีเตอ     เยซู ญา ปี ญาแญะ กะ อาตัซ ปราฮู นู ซา     ฌาดี ปราฮู นะ ซีโมน เตอ     มีตา บรี มืองือละ ดีกิ เดะ บีดิก ปาตัย. กะฆีเตอ     ญา ดูโดะ เดะ อาตัซ ปราฮู     อาฌัยํ โกะ ลูมอฮ ซือมียา นู บาญะ อีตู. 4ตานา เยซู อาฌัยํ กูญา ซุจ ดัฮ     ญา มือเลา ฌางัน ซีโมน จะ     "ตรือเบะ ปราฮู ปี กะ โซะ ดาลับ     ปลือปัซ ปูกัจ รีฆะ อีกัด เลอ." 5ซีโมน     ญา ตีกัฮ กะ เยซู จะ     "จา เออ     กามี มูกัจ มาลับ บือซียัก ดัฮ     ฮอย เตด บือเลฮ อีกัด ซืออีโกยํ โปด. ตาปี กู นะ ปลือปัซ ปูกัจ     ตูโรจ กะ ปือมือซัด นะ เกา." 6ตานา กูญา ปลือปัซ ปูกัจ ดัฮ     บือเลฮ อีกัด บาญะ ซูโงฮ     ยู ปูกัจ ฆามะ นะ ปือจัฮ เลอ. 7กะฆีเตอ     กูญา ลามัย โกะ กาวัด เดะ ปราฮู นู ซือบูวัฮ อีตู     บรี มาแรฮ ตูโลก. กูญา ปือโดะ อีกัด นู บาญะ     ยู ดูวา บูวัฮ ปราฮู ซารัจ     ดาปิก นะ ตาลับ ดัฮ เลอ. 8โซะ ซีโมน     นู ปือนามา อาซิก จะ เปโตร     ตานา ญา ลีฮัจ กะฆีเตอ ดัฮ     ญา ตือมะ เดะ ลูโตจ นะ เยซู     มือเลา จะ     "ตูฮัด เออ     มีตา ปี ฌาโวฮ เดะ กู เลอ. ซาเบะ กู นี     ฌาดี อูรัก บือดูซา บาญะ." 9กรานา-จะ     อีซี ญา     ฌางัน โกะ ซือมียา เดะ ปราฮู ซือมูฮา     กูญา ปาคัจ ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ     ปาซัน นู กูญา บือเลฮ อีกัด บาญะ กะฆีเตอ. 10ยากอบ ฌางัน โยฮัน     โกะ นานะ นะ เซเบดี     นู บือฮุน บือซามา ฌางัน ซีโมน     กูญา บือและ-ฮาตี ฌูฆา. ตาปี เยซู มือเลา ฌางัน ซีโมน จะ     "ฌางัน ตาโกจ เลอ. ตะเดะ อีนี ปี     เกา นะ ฌาดี ซือมียา รีฆะ โกะ ซือมียา เลอ." 11กะฆีเตอ     ตานา กูญา บาวา ปราฮู รอจ กะ ปาตัย ดัฮ     กูญา ตีงัน โกะ ซือบารัก นะ กูญา ซือมูฮา ฮาบิฮ     ตูโรจ กะ เยซู ปี ดัฮ. 12กาลา เยซู อาดา เดะ ตูโปะ     ซา ตูโปะ     อาดา ซือมียา ปือญาเกะ ปูรู     ปือนอฮ เดะ ญาวา     ญา มาแรฮ. ตานา ลีฮัจ เยซู     ญา ตือมะ มูคา รอจ กะ ตานัฮ     มีตา เดะ เยซู จะ     "ตูฮัด เออ     กะ เกา อาดา ฮาตี นะ บือบือลา กู     กะฆีเตอ นะ บูวัจ บรี กู ซือนัง บือเลฮ เลอ." 13กะฆีเตอ     เยซู ญา อาเงา ตางัน นะ ญา     ปือเตาะ เดะ ญาวา นะ ซือมียา อีตู     มือเลา จะ     "กู อาดา ฮาตี นะ บือบือลา เกา. บรี เกา ซือนัง บาฌิ เลอ." ดัดดัด อีตู     ปือญาเกะ ปูรู ฮอย ฮาบิฮ ดัฮ     เดะ ญาวา นะ ญา. 14กะฆีเตอ     เยซู บลารัก กะ ญา     ตีเมา บรี จาเระ ลาฆู อีตู กะ ซาปา. ญา มือเลา ปูลัก จะ     "ปี เลอ     มียา ซามี บรี ญา ลีฮัจ จะ     เกา ลือฆา ดัฮ. มือนืองะ บารัก มือญือมัฮ บรี กะ ตูฮัด เลอ_     บือกะ มูซา ปือซัด ดัฮ เตอ บีดา นะ บรี ราตา ซือมียา ลีฮัจ จะ     เกา ซือนัง บาฌิ ดัฮ." เยซู ญา จะ. 15ตาปี บรีตา นะ เยซู     กือจัย ปี ราตาๆ     บือตามัฮ บาญะ ดัฮ. โกะ ซือมียา บาญะ     ปาคัจ มาแรฮ บือมุน บือซามา     บีดา นะ มือนีงัย เยซู อาฌัยํ เลอ     บีดา เยซู นะ บือบือลา ปือญาเกะ แนฮ-ฌือแนฮ นะ กูญา     บรี ลือฆา ฮาบิฮ. 16ตาปี โซะ เยซู     ญา บียาซา ตรือเบะ ปี     โซะ ตือปัจ นู ซืองะ     ฮอย ซือมียา     บีดา นะ บือซาโวจ. 17อาดา ซืออารี     เยซู ญา ตืองัฮ อาฌัยํ เตอ     อาดา โกะ ลูมอฮ ฟาริซี     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด กูญา ดูโดะ ซามา. กูญา มาแรฮ ดาตัก เดะ ราตา ตูโปะ     เดะ โซะ นังฆรี ฆาลิลี     เดะ โซะ นังฆรี ยูเดีย     ฌางัน นังฆรี เยรูซาเลม. ปือมือฆัฮ นะ ตูฮัด เตอ     ดูโดะ ฌางัน เยซู     บีดา ญา นะ บือบือลา โกะ ซือมียา บรี ซือนัง     เดะ โกะ ปือญาเกะ เลอ. 18นี เลอ     อาดา โกะ ซือมียา     กูญา อูโซก ซือมียา ฮอย อูรัจ ซืออูรัก     แลก-ฆูแลก เดะ ลือปัจ. กูญา มียา จือลัฮ นะ อูโซก ซือมียา อีตู     มาโซะ มาแรฮ ตืองะ โซะ ฮึลด มูคา นะ เยซู. 19ตานา มียา จือลัฮ นะ มาโซะ ฮอย เตด บือเลฮ     กรานา โกะ ซือมียา บาญะ ตือลาลู     กูญา อาเลฮ ปี ญาแญะ กะ อาตัซ กือมูโบก รูมัฮ     บูกา จือลัฮ เดะ อาตัซ กือมูโบก     บือตูโรด ซือมียา ฮอย อูรัจ อีตู     ฌางัน ลือปัจ นะ ญา     ตืองะ เดะ ตืองัฮ โกะ ซือมียา     โซะ ฮึลด มูคา นะ เยซู. 20ตานา เยซู ลีฮัจ     นู กูญา ปือจายา กะฆีเตอ     ญา มือเลา กะ ซือมียา อีตู จะ     "กาวัด เออ     ดูซา นะ เกา     กือนา อาเกะ บรี ดัฮ." 21โซะ ลูมอฮ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด     ฌางัน โกะ ลูมอฮ ฟาริซี     กูญา อีงัจ เดะ ฮาตี     ตาญา จะ     "ซือมียา อีนี ฌาดี ซาปา เลอ     นู ญา มือเลา ตะอารัฮ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ? ฮอย ซือมียา ดีฮา     นะ อาเกะ ดูซา บือเลฮ. ซา ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เลอ     นู นะ อาเกะ บือเลฮ." 22ตาปี ตานา เยซู ญา ตาฮู จะ     กูญา อีงัจ กะฮามี     ญา มือเลา กะ กูญา จะ     "บูวัจ นามา เลอ     กาเญา บรีงัจ เดะ ฮาตี กะฆีนี? 23นู ดีฮา มือเลา ซือนัง ลาฆี? นู จะ 'ดูซา นะ เกา     กือนา อาเกะ บรี ดัฮ'     เฆอ-จะ     'บีกัซ     บือฌาลัด ปี เลอ.' นู ดีฮา ซือนัง ลาฆี? 24ตาปี กู นะ บรี กาเญา ตาฮู จะ     นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อาดา มือฆัฮ     นู นะ อาเกะ ดูซา เดะ ดือนียา อีนี บือเลฮ." กะฆีเตอ     เยซู ญา มือเลา กะ ซือมียา ฮอย อูรัจ จะ     "กู ซูโรฮ เกา จะ     บีกัซ เลอ     อาเกะ บาวา ลือปัจ นะ เกา     บาลิ ปี กะ รูมัฮ เลอ." 25ดัดดัด อีตู     ซือมียา อีตู     ญา บีกัซ โซะ ฮึลด มูคา นะ กูญา ซือมูฮา     อาเกะ บาวา ตือปัจ นู ญา ตีโนะ ซีงี     บาลิ ปี กะ รูมัฮ นะ ญา     ซาเมน ปูฌี มือโอจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. 26โกะ ซือมียา ซือมูฮา กูญา ปาคัจ ปือและ-ฮาตี โตระ     มือโอจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. กูญา ตาโกจ ซูโงฮ     มือเลา จะ     "อารี อีนี     กีตา บือเลฮ ลีฮัจ ลาฆู ปือและ ซูโงฮ เลอ." 27ลือปัซ ลาฆู กะฆีเตอ     เยซู ตรือเบะ ปี ดัฮ. ญา ลีฮัจ ซือมียา มูงอจ อาเซน     ซืออูรัก     ปือนามา จะ     เลวี ดูโดะ เดะ ตือปัจ ปูงอจ อาเซน. เยซู มือเลา กะ ญา จะ     "มาแรฮ ตูโรจ กะ กู เลอ." 28กะฆีเตอ     เลวี ญา ตีงัน โกะ ซือบารัก ซือมูฮา     บีกัซ ตูโรจ กะ เยซู     ปี ดัฮ. 29ลือปัซ อีตู     เลวี     ญา บูวัจ โกะ ซือบารัก มากัด บาญะ     เดะ รูมัฮ นะ ญา     บีดา ซาโมจ เยซู. อาดา โกะ ซือมียา มูงอจ อาเซน     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา อาซิก     บาญะ อูรัก     มาแรฮ มากัด บือซามา ฌูฆา. 30อาดา โกะ ลูมอฮ ฟาริซี ฌางัน ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด     เดะ ลูมอฮ กูญา เตอ     กูญา บือบีซิ บือซูงุจ     กะ โกะ มูเระ นะ เยซู จะ     "บูวัจ นามา ปะ     กาเญา มาแรฮ มากัด     โอะ     บือซามา ฌางัน โกะ ลูมอฮ ซือมียา มูงอจ อาเซน     ฌางัน โกะ ลูมอฮ ซือมียา บือดูซา?" 31เยซู ญา ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "ซือมียา นู ซือนัง บาฌิ เตอ     ญา เตด มียา บูมอยํ ตาปี ซือมียา นู ซาเกะ     ญา เลอ     นู นะ มียา บูมอยํ. 32กู มาแรฮ ดัฮ     บูกัด นะ ปาเงน โกะ ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ     ตาปี บีดา นะ ปาเงน โกะ ซือมียา บือดูซา     บรี บราเลฮ-ฮาตี ปาเระ." ญา จะ. 33อาดา โกะ ซือมียา มือเลา กะ เยซู จะ     "โกะ มูเระ นะ โยฮัน     กูญา บูวัจ ตูโรจ ลาฆู บือตาฮัด มากัด ซัจๆ     ซาเมน บือซาโวจ. โกะ มูเระ นะ ลูมอฮ ฟาริซี     กูญา บูวัจ ตูโรจ กะฆีเตอ ฌูฆา. ตาปี โกะ มูเระ นะ เกา เตอ     กูญา มากัด     กูญา โอะ ซามา เลอ." 34โซะ เยซู     มือเลา กะ กูญา จะ     "กาลา เจาเบา อาดา เดะ ลาฆู มือนีกัฮ     กาเญา นะ บูวัจ บรี กาวัด นะ ญา     นะ บือตาฮัด บารัก มากัด     บือเลฮ เฆอ? ฮอย เตด บือเลฮ เลอ. 35ตาปี อาดา ซืออารี     เจาเบา นะ กือนา ราปัจ เดะ กูญา อีตู. อารี อีตู เลอ     กูญา นะ ตูโรจ กะ ลาฆู บือตาฮัด บารัก มากัด." 36เยซู     ญา มือเลา จรือตา อาฌัยํ กูญา ฌูฆา จะ     "ฮอย ซาปา นะ จูลัด กาเยด ซือกรัจ เดะ บาฌู นู บารู     มาแรฮ ตาโปก เดะ บาฌู นู ตูฮา. ดัฮ บูวัจ กะฆีเตอ     บาฌู บารู อีตู     ญา นะ จีแจะ ปี ดัฮ เตอ     ตาปี กาเยด ซือกรัจ อีตู     นู อาเมด ดาตัก เดะ บาฌู นู บารู     ญา เตด ซือรูปา กาเยด เดะ บาฌู นู ตูฮา เลอ. 37กะฆีเตอ ฌูฆา     ฮอย ซาปา อาเมด อาระ อางุน นู บารู     บอฮ เดะ โทก กูเละ นู ตูฮา     ตาโกจ-จะ     อาระ อางุน นู บารู นะ กือมัก     บูวัจ บรี โทก กูเละ บรือโตฮ. กะฆีเตอ     อาระ อางุน นะ มือนีเลฮ ตรือเบะ ฮาบิฮ. โทก กูเละ โปด     นะ บือนาซา ฌูฆา. 38ตาปี อาระ อางุน นู บารู     กือนา บอฮ เดะ โทก กูเละ นู บารู เลอ. 39ฮอย ซือมียา ดีฮา นู บือเลฮ โอะ อาระ อางุน นู ลามา ดัฮ     นู นะ ตือตาเฆฮ อาระ อางุน นู บารู. กรานา ญา จะ     'นู ลามา     บาฌิ ลาฆี เลอ.' " เยซู ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\