ลูกา 6

1อาดา ซืออารี     เดะ อารี บราดู กรือฌา     เยซู ตืองัฮ บือฌาลัด ปี เดะ ฮูมา ปาดี. โกะ มูเระ นะ เยซู     กูญา ลือกับ โกะ ตากัย ปาดี     ฆีเญฮ เดะ ตางัน     มากัด ดัฮ. 2โกะ ลูมอฮ ฟาริซี ซือตืองัฮ     กูญา มือเลา จะ     "บูวัจ นามา     กาเญา บูวัจ ลาฆู     นู กือนา บลารัก ดัฮ     ตีเมา บรี บูวัจ เดะ อารี บราดู กรือฌา เลอ?" 3กะฆีเตอ     เยซู ญา ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กาเญา เตด บือเลฮ บาจา เฆอ     ลาฆู นู ราฌา ดาวิด บูวัจ ดัฮ? ญา เตอ     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา นะ ญา     กูญา ลาปัยํ โกะ ซือบารัก มากัด. 4กะฆีเตอ     ญา บือเลฮ มาโซะ ปี     กะ ดาลับ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     ญา อาเมด ตือโปก โรตี นู มือนืองะ บรี กะ ตูฮัด ดัฮ     มาแรฮ มากัด. ญา ฮาฆิ บรี กะ ลูมอฮ ซือมียา นะ ญา ซามา. ตาปี ตือโปก โรตี อีตู     ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด บลารัก ดัฮ     ตีเมา บรี ซาปาๆ มากัด. ซา โกะ ลูมอฮ ซามี เลอ     นู นะ บือเลฮ มากัด. " 5กะฆีเตอ เยซู     ญา มือเลา กะ กูญา ปูลัก จะ "กู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อีนี     ฌาดี ตูฮัด เดะ ลาฆู อารี บราดู กรือฌา เลอ." ญา จะ. 6เดะ อารี บราดู กรือฌา นู ซา อารี ปูลัก     เยซู มาโซะ กะ ดาลับ รูมัฮ บือมุน ญา อาฌัยํ โตะ อีตู. อาดา ซือมียา ซืออูรัก     นู ตางัน กานัน นะ ญา     กาแป. 7โซะ ลูมอฮ ฟาริซี ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด     กูญา ซารี ลาฆู นะ อาดู เยซู. กะฆีเตอ กูญา นาตี ลีฮัจ จะ     เยซู นะ บือบือลา ซือมียา อีตู เดะ อารี บราดู     เฆอ เตด. 8ตาปี เยซู เตอ     ญา ตาฮู ลาฆู นู กูญา บรีงัจ เดะ ฮาตี. กะฆีเตอ     ญา มือเลา กะ ซือมียา ตางัน กาแป อีตู จะ     "บีกัซ เลอ     มาแรฮ บือดีรี โซะ ฮึลด." กะฆีเตอ     ซือมียา อีตู ญา บีกัซ บือดีรี โซะ อีตู ดัฮ. 9กะฆีเตอ     เยซู มือเลา กะ ลูมอฮ ซือมียา อีตู จะ     "กู นะ ตาญา กาเญา จะ     ปือมือเลา ฮูโกบ เตอ     นะ บรี ซือมียา บูวัจ ลาฆู นามา     เดะ อารี บราดู กรือฌา? นะ บูวัจ ลาฆู บาฌิ     เฆอ-จะ     นะ บูวัจ ลาฆู ฌาฮัจ? นะ ตูโลก ซือมียา บรี ฮีโดะ     เฆอ-จะ     นะ บูวัจ บรี บือนาซา ปี? นู ดีฮา บาฌิ เลอ?" 10เยซู ญา ตีญูง กือลีลิก     ลีฮัจ โกะ ซือมียา ซือมูฮา. กะฆีเตอ ญา มือเลา กะ ซือมียา ตางัน กาแป จะ     "ลือฌัก ตางัน นะ เกา เลอ." ญา โปด     บูวัจ ตูโรจ. กะฆีเตอ ตางัน นะ ญา     ลือฆา บาฌิ ดัฮ. 11โซะ โกะ ซือมียา อีตู ซือมูฮา     กูญา มูซัยํ โตระ     ปาคัจ บือกีรา ซามา กูญา จะ     นะ บูวัจ กะฮามี ฌางัน เยซู     บือเลฮ เลอ. 12กาลา อีตู     เยซู ญา ญาแญะ ปี กะ อาตัซ บูเกะ     บีดา นะ บือซาโวจ. ญา บือซาโวจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     มาลับ บือซียัก. 13ตานา ซียัก ดัฮ     เยซู ญา บลาโลก โกะ มูเระ นะ ญา. กะฆีเตอ     ญา ปีเลฮ ดูวา-บือลัซ อูรัก     เดะ ลูมอฮ กูญา     ตืองะ กูญา อีตู     บรี ฌาดี ปือญูโรฮ นะ ญา. 14อาดา ซือมียา กะฆีนี     ฌาดี-จะ     ซีโมน     นู เยซู บลาโลก ปือนามา อาซิก จะ เปโตร     ฌางัน อันดรู     อาดี เดะ ญา. อาดา ยากอบ ฌางัน โยฮัน     อาดา ฟีลิบ     บาโทโลมัย 15มัดทัย     โทมัด. อาดา ยากอบ     นู นานะ นะ อันเฟอัด เตอ     อาดา ซีโมน     ซือมียา เดะ ลูมอฮ นู นะ บลาวัด บีดา ปลือปัซ นังฆรี. 16อาดา ยูดา     นู นานะ นะ ยากอบ     ฌางัน ยูดา อิดคารีโยด     นู ฌาดี ซือมียา บูวัจ กือบลากัก กะ เยซู ดัฮ. 17กะฆีเตอ     เยซู ฌางัน โกะ มูเระ นู อีตู     กูญา ตูโรด มาแรฮ     บือดีรี เดะ ตือปัจ จรัฮ นู ซามา. อาดา ลูมอฮ มูเระ นะ ญา     บาญะ อูรัก. อาดา โกะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ ซูโงฮ เลอ     นู มาแรฮ ดาตัก เดะ ราตา นังฆรี ยูเดีย     ฌางัน นังฆรี เยรูซาเลม     ดาตัก เดะ โกะ ตูโปะ นู เดะ บีดิก ลาโวจ     โซะ ตือกอซ นังฆรี ทัยระ     ฌางัน นังฆรี ซัยดอน. 18กูญา มาแรฮ     บีดา นะ มือนีงัย กะ เยซู     บีดา นะ บรี เยซู บือบือลา โกะ ปือญาเกะ นะ กูญา. โซะ โกะ ซือมียา นู ลาวัด ซูซัฮ     กรานา โกะ ฮาตู ตะอารัฮ เตอ     กูญา ซือนัง ฮาบิฮ ซือมูฮา เลอ. 19โกะ ซือมียา ซือมูฮา     ปาคัจ มาแรฮ นะ บรี กือนา ญาวา นะ เยซู     ซาเบะ-จะ     อาดา ปือมือฆัฮ นู ซีดี     ตรือเบะ เดะ เยซู     นู บือบือลา กูญา ซือมูฮา บรี ซือนัง ดัฮ. 20เยซู ญา ตีญูง ลีฮัจ โกะ มูเระ นะ ญา     ญา มือเลา จะ "ซือนัง ซือลามัจ เลอ     กาเญา นู ฌาดี ซือมียา ฮาฌะ ซาเบะ กาเญา ฌาดี ลูมอฮ ซือมียา     นู อาดา ตูฮัด ฌาดี ราฌา ดัฮ. 21"ซือนัง ซือลามัจ เลอ     กาเญา นู ลาปัยํ นะ มากัด เดะ วะตู อีนี ซาเบะ กาเญา นะ บือเลฮ กือญัง. "ซือนัง ซือลามัจ เลอ     กาเญา นู มือนาแงฮ วะตู อีนี ซาเบะ กาเญา นะ บือเลฮ บือฆือละ. 22"ซือนัง ซือลามัจ เลอ     กาเญา     วะตู โกะ ซือมียา นะ บือชี กะ กาเญา     นะ โปรฮ กาเญา     ตรือเบะ เดะ ลูมอฮ กูญา     นะ มือฌัฮ กะ กาเญา     นะ มือเลา ฌาฮัจ กะ นามา นะ กาเญา     กรานา-จะ     กาเญา ตูโรจ กะ กู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อีนี เลอ. 23เดะ อารี กูญา บูวัจ กะฆีเตอ     บรี กาเญา บรามัย     มือนารี ซูกา-ฮาตี เลอ     กรานา-จะ     นี เลอ     กาเญา อาดา บาฮาเฆด นู บือซัยํ     เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ. ซาเบะ โกะ บีลาแก นะ กูญา     บือเลฮ บูวัจ ซือรูปา กะฆีเตอ ฌูฆา     กะ โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด. 24"ตาปี จือลากา เลอ     กาเญา นู ฌาดี ซือมียา กายา ซาเบะ กาเญา บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู ซือนัง นะ กาเญา ฮาบิฮ ดัฮ. 25"จือลากา เลอ     กาเญา นู กือญัง     เดะ วะตู อีนี ซาเบะ กาเญา ฆาโดฮ นะ บือตาฮัด. "จือลากา เลอ     กาเญา นู บือฆือละ     เดะ วะตู อีนี ซาเบะ กาเญา นะ มือนาแงฮ บือปาโตด. 26"จือลากา เลอ     กาเญา     ตานา โกะ ซือมียา ซือมูฮา นะ มือโอจ กะ กาเญา ซาเบะ โกะ บีลาแก นะ กูญา     บือเลฮ มือโอจ ซือรูปา กะฆีเตอ     กะ โกะ ซือมียา นู มืออูปัย จะ     ฌาดี ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด." 27"ตาปี กู มือญาเระ กะ กาเญา ซือมูฮา     นู ตืองัฮ มือนีงัย     จะ     กือนา ซายัก กะ ซือตรู นะ กาเญา     กือนา บูวัจ บาฌิ     กะ ซือมียา นู บือชี กะ กาเญา. 28กือนา มีตา เดะ ตูฮัด นะ บรี ซือลามัจ     กะ ซือมียา นู อาโบยํ ซูปัฮ กะ กาเญา     กือนา บือซาโวจ มีตา     บีดา ซือมียา นู อูจะ ฌาฮัจ กะ กาเญา เลอ. 29ซือมียา ดีฮา     ตาปัยํ ปีปี นะ เกา     ซือบือลัฮ     เกา กือนา อาเลฮ โซะ ซือบือลัฮ     บรี กะ ญา ฌูฆา. ดัฮ ซือมียา ดีฮา นะ ราปัซ อาเมด บาฌู ซรือโกะ ญาวา นะ เกา ปี     บรี ญา อาเมด บาฌู นู ซา ปูลัก     ฌางัน นะ บลารัก เลอ. 30กือนา บรี กะ ราตา ซือมียา     นู มีตา เดะ เกา. ดัฮ ซาปา อาเมด โกะ ซือบารัก นะ เกา บือปี     ฌางัน ตูงู ปาเระ เลอ. 31กาเญา อาดา ฮาตี     นะ บรี โกะ ซือมียา บูวัจ กะ กาเญา กะฮามี เตอ     กาเญา กือนา บูวัจ กะ กูญา กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. 32"ดัฮ กาเญา ซายัก กะ ซือมียา นู ซายัก กาเญา     นะ บือเลฮ ลาฆู นามา บาฌิ? มีเซ-จะ โกะ ซือมียา บือดูซา เตอ     กูญา ซายัก กะ ซือมียา นู ซายัก กูญา ฌูฆา เลอ. 33ดัฮ กาเญา บูวัจ บาฌิ กะ ซือมียา นู บูวัจ บาฌิ กะ กาเญา     นะ บือเลฮ ลาฆู นามา บาฌิ เลอ? ซาเบะ-จะ     โกะ ซือมียา บือดูซา โปด     กูญา บูวัจ กะฆีเตอ ฌูฆา. 34ดัฮ กาเญา บรี มีญับ     กะ ซือมียา นู กาเญา จาดัก จะ     นะ บือเลฮ ปาเระ เดะ ญา ปูลัก เตอ     นะ บือเลฮ ลาฆู นามา บาฌิ เลอ? มีเซ-จะ โกะ ซือมียา บือดูซา เตอ     กูญา บรี กะ ซือมียา บือดูซา มีญับ     บีดา นะ บือเลฮ ปาเระ เดะ กูญา ซามา บายา เลอ. 35ตาปี กาเญา กือนา ซายัก โกะ ซือตรู นะ กาเญา เลอ. กือนา บูวัจ บาฌิ ราตา. กือนา บรี มีญับ     เตด จาดัก จะ     นะ บือเลฮ ปาเระ เลอ. กะฆีเตอ     บาฮาเฆด นะ กาเญา     นะ อาดา ปือนอฮ บาฌิ. กาเญา นะ ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด     นู ตีงี เดะ อาตัซ. ซาเบะ-จะ     ตูฮัด อาดา ฮาตี บาฌิ     ซายัก กะ ซือมียา ฮาตี ตะอารัฮ     ฌางัน ซือมียา ฌาฮัจ. 36กาเญา กือนา ตือจีฮัด ซายัก ราตา     ซือรูปา บือกะ อาโปก นะ กาเญา     ญา อาดา ฮาตี จีฮัด ซายัก เลอ." 37เยซู มือเลา ปูลัก จะ "ฌางัน นะ อาดู กาวัด     กะฆีเตอ ตูฮัด โปด     นะ เตด อาดู กาเญา. ฌางัน กรัจ ฮูโกบ กาวัด     กะฆีเตอ ตูฮัด โปด     นะ เตด กรัจ ฮูโกบ กาเญา. กือนา อาเกะ ซาลัฮ นะ กาวัด     กะฆีเตอ ตูฮัด โปด     นะ อาเกะ ซาลัฮ นะ กาเญา. 38กือนา ฮาฆิ กะ กูญา     กะฆีเตอ ตูฮัด โปด     นะ ฮาฆิ กะ กาเญา ฌูฆา. ตูฮัด นะ ตูวัก ฌางัน มาโกะ นู อีเงาะ บรี กือฌะ     บรี ปือนอฮ มีเม     บอฮ เดะ รีบา นะ กาเญา เลอ. ซาเบะ-จะ     กาเญา นะ ตูวัก บรี กะ กาวัด     ฌางัน มาโกะ นู ดีฮา     ตูฮัด โปด     นะ ตูวัก ปาเระ กะ กาเญา     ฌางัน มาโกะ นู อีตู ฌูฆา เลอ." 39เยซู ญา มือเลา กะ กูญา ปูลัก     ฌาดี ลาฆู มือญาเระ ปือซือรูปา จะ     "ซือมียา มาตา บูตา     นะ ตูโตด ซามา ซือมียา มาตา บูตา     นะ บือเลฮ เฆอ? กูญา กือดูวา อูรัก เตอ     นะ ฆาโดฮ ตรือซุ เดะ ตือลาฆา     บูกัด เฆอ? 40ฮอย มูเระ นู ดีฮา     นู นะ บือซัยํ เดะ ซือมียา อาฌัยํ ญา. ตาปี โกะ มูเระ     ราตา อูรัก     ตานา ญา บลาฌัยํ บรี ฮาบิฮ ดัฮ     นะ บือเลฮ ซามา บายา ฌางัน ซือมียา อาฌัยํ ญา เลอ. 41"ซาเบะ นามา เลอ     เกา ตีญูง ลีฮัจ ตานัฮ ซือบีฌี     เดะ มาตา นะ กาวัด     ตาปี เตด บราซา ตาฮู จะ     อาดา บาตัก กายู ซือกูตก     ดูโดะ เดะ มาตา นะ เกา ตะอาซิก? 42ซาเบะ นามา     เกา มือเลา กะ กาวัด บือเลฮ จะ     'กาวัด เออ     บรี กู รือฆู ตานัฮ ซือบีฌี อีตู     ตรือเบะ เดะ มาตา นะ เกา.' ตาปี เกา ตะอาซิก     เตด บือฆารี บาตัก กายู ซือกูตก     นู ดูโดะ เดะ มาตา นะ เกา? เกา เตอ     ซือมียา มูคา มาเนฮ     ฮาตี ฌาฮัจ เออ. กือนา ซีตะ กายู ซือกูตก     บือตรือเบะ เดะ มาตา นะ เกา ดูลู. กะฆีเตอ     เกา นะ ลีฮัจ บือฆารี ซัฮ     นะ ปี รือฆู ตานัฮ ซือบีฌี     ตรือเบะ เดะ มาตา นะ กาวัด บือเลฮ โปด." เยซู ญา จะ. 43เยซู มือเลา ปูลัก จะ "ปูโฮด กายู นู บาฌิ     ญา เตด ตรือเบะ บูวัฮ นู ตะอารัฮ เตอ. ปูโฮด กายู นู ตะอารัฮ โปด     นะ ฮอย เตด ตรือเบะ บูวัฮ นู บาฌิ ฌูฆา เลอ. 44นะ ตาฮู โกะ ปูโฮด กายู ราตา ปูโฮด บือเลฮ     ซาเบะ ลีฮัจ กะ บูวัฮ นะ ญา เลอ. กะฆีเตอ     กูญา เตด ปูงอจ บูวัฮ กรายา-บูดี     เดะ ปูโฮด กายู บือดูรี     เตด ปูงอจ บูวัฮ อางุน     เดะ ปูโฮด แปรกๆ เลอ. 45ซือมียา นู บาฌิ เตอ     ญา นะ อาเมด ซือบารัก บาฌิ     มาแรฮ เดะ บารัก บรือฆา บาฌิ     นู ญา ปือมุน เดะ ฮาตี นะ ญา ดัฮ. ตาปี ซือมียา นู ฌาฮัจ     นะ อาเมด ซือบารัก ฌาฮัจ     มาแรฮ เดะ บารัก ฌาฮัจ     นู ญา ปือมุน เดะ ฮาตี ดัฮ. กรานา-จะ     ฮาตี ญา ปือนอฮ ฌางัน ลาฆู นามา เตอ     มูโลจ โปด     นะ มือเลา ตูโรจ กะ ลาฆู กะฆีเตอ เลอ." 46"ซาเบะ นามา     กาเญา บลาโลก กู จะ     'ตูฮัด เออ     ตูฮัด เออ' ตาปี เตด บูวัจ ตูโรจ     บือนา นู กู อาฌัยํ เตอ. 47ราตา ซือมียา     นู มาแรฮ มียา กู     นะ มือนีงัย ปือมือเลา นะ กู     นู บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือเลา นู อีตู     กู นะ มือญาเระ บรี กะ กาเญา ตาฮู จะ     ญา ฌาดี ซือมียา มาจับ นามา. 48ญา ซือรูปา บือกะ ซือมียา ซืออูรัก     นู กรือฌา รูมัฮ     นู กาลี ยู ดาลับ     จาจะ จาวัก เดะ อาตัซ บาตู. ตานา อาเย ซูงัย อาโปฮ     บือดรัซ     กาเตาะ รูมัฮ อีตู     รูมัฮ อีตู     ฮอย เตด บรีเงาะ     ซาเบะ ญา กือฌะ บาฌิ ดัฮ. 49ตาปี ซือมียา นู มือนีงัย     ตาปี เตด บูวัจ ตูโรจ     ญา ซือรูปา บือกะ ซือมียา ซืออูรัก     นู กรือฌา รูมัฮ     เดะ อาตัซ ตานัฮ     ฮอย เตด จาจะ จาวัก. ตานา อาเย ซูงัย บือดรัซ     กาเตาะ รูมัฮ อีตู     รูมัฮ อีตู โปด     รูโตฮ ดัดดัด     ฌาฮานัม ฮาบิฮ เลอ." เยซู ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\