ลูกา 7

1วะตู เยซู ซูดัฮ มือเลา ปือมือเลา อีตู     บรี กะ โกะ ซือมียา ดืองัยํ เตอ     ญา มาโซะ ปี กะ ตูโปะ คาเปอนาอุม. 2อาดา กือปาลา ตาฮัน นังฆรี โรม ซืออูรัก     นู อาดา ปราโซฮ นู ญา ซายัก ซูโงฮ. ตาปี ปราโซฮ อีตู ญา ซาเกะ โตระ     ยู ซรือปะ นะ มาตี. 3วะตู กือปาลา ตาฮัน     ญา ดืองัยํ ปาซัน ลาฆู นะ เยซู เตอ     ญา ซูโรฮ โกะ อูรัก ตูฮา ลูมอฮ ยิว     ซือตืองัฮ     บรี กูญา ปี มีตา เดะ เยซู     บรี มาแรฮ บือบือลา ปราโซฮ นะ ญา. 4ตานา กูญา อีตู มาแรฮ รอจ กะ เยซู ดัฮ     กูญา มือเลา ปูโฌะ เยซู     ฌางัน ฮาตี ฮางัจ     จะ     "กือปาลา ตาฮัน อีตู     ฌาดี ซือมียา บือฆูนา นะ บรี เยซู ปี ตูโลก ญา เลอ. 5ซาเบะ-จะ     ญา ซายัก ลูมอฮ บักซา กีตา เตอ. ญา บือเลฮ บูวัจ รูมัฮ บือมุน     บรี กะ กามี ฌูฆา." 6กะฆีเตอ เยซู     ญา ปี ฌางัน กูญา. ตานา ดาปิก นะ รอจ กะ รูมัฮ ดัฮ     กือปาลา ตาฮัน     ญา ซูโรฮ โกะ ฆูๆ นะ ญา     ปี มียา เยซู     มือเลา จะ     "ตูฮัด เออ     ฌางัน นะ ฆาโดฮ เดะ ลาฆู อีนี เลอ. ซาเบะ กู ฌาดี ซือมียา เตด บือฆูนา     นะ ซาโมจ เกา     มาโซะ เดะ ดาลับ รูมัฮ นะ กู เตอ. 7กะฆีเตอ ฌูฆา     กู เตด บือเลฮ อีงัจ จะ     กู ตะอาซิก นะ ปี มียา เกา เลอ. ตาปี บรี เกา อูซิ มือเลา โปด     ฌาดี     บีดา ปราโซฮ นะ กู นะ ลือฆา เดะ ปือญาเกะ เลอ. 8กรานา-จะ     กู นี     ฌาดี ซือมียา ดูโดะ เดะ บาวัฮ ฮูโกบ นะ ราฌา. ตาปี อาดา ลูมอฮ ตาฮัน     ดูโดะ เดะ บาวัฮ ฮูโกบ นะ กู ฌูฆา. กู ปือซัด กะ ซือมียา อีนี จะ     'ปี เลอ'     ญา โปด     ปี ดัฮ. ปือซัด กะ ซือมียา นู ซา จะ     'มาแรฮ เลอ'     ญา โปด     มาแรฮ ดัฮ. ซูโรฮ ปราโซฮ จะ     'กือนา ปี บูวัจ กะฆีนี เลอ.'     ญา โปด     บูวัจ ตูโรจ ดัฮ." ญา จะ. 9ตานา เยซู ดืองัยํ ปือมือเลา กะฆีเตอ ดัฮ     ญา ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ     เดะ ซือมียา อีตู. ญา อาเลฮ บลากัก     มือเลา ฌางัน โกะ ซือมียา บาญะ นู ตูโรจ ญา จะ     "กู มือญาเระ กะ กาเญา     เตด-จะ เดะ โกะ ลูมอฮ บักซา อิซราเอน เตอ     กู เตด ดือละ ดาปัจ ซือมียา     นู ปือจายา บาญะ กะฆีนี เลอ." 10โซะ ซือมียา ปือญูโรฮ นู มาแรฮ เตอ     ตานา บาลิ กะ รูมัฮ     กูญา ลีฮัจ จะ     ปราโซฮ นู อีตู     ซือนัง บาฌิ ดัฮ. 11เตด บาญะ อารี     เยซู บือฌาลัด มาโซะ ปี     เดะ ดาลับ ซา ตูโปะ     ปือนามา นาอิน. โกะ มูเระ นะ เยซู     ฌางัน โกะ ซือมียา บาญะ     ตูโรจ ปี ซามา. 12ตานา มาแรฮ ดาปิก ปีตู ตูโปะ อีตู ดัฮ     อาดา โกะ ซือมียา อูโซก บาดัด ซือมียา มาตี ซืออูรัก     มาแรฮ. ซือมียา มาตี อีตู     ฌาดี นานะ ตูงัน นะ นีบีนี ฌานา ซืออูรัก. โกะ ซือมียา เดะ ตูโปะ     บาญะ อูรัก     กูญา มาแรฮ ฌางัน นีบีนี อีตู. 13ตานา เยซู ญา ลีฮัจ มะ เดะ ซือมียา อีตู     ญา ตือจีฮัด กะ ญา     มือเลา จะ     "ฌางัน มือนาแงฮ เลอ." 14กะฆีเตอ     เยซู ญา มาโซะ ปี ดาปิก     อาเงา ตางัน     ปือเตาะ เดะ ลาโรก. โกะ ซือมียา นู อูโซก ลาโรก อีตู     กูญา บราดู. เยซู     ญา มือเลา จะ     "อูรัก มูดา เออ     กู ซูโรฮ เกา บีกัซ เลอ." 15ซือมียา นู มาตี อีตู     ญา บีกัซ     ดูโดะ มือเลา. เยซู ญา ซรัฮ อูรัก มูดา อีตู     บรี กะ มะ เดะ ญา. 16โซะ ซือมียา ซือมูฮา     กูญา ลีฮัจ     กูญา ตาโกจ ซูโงฮ     มือโอจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     มือเลา จะ " ซือมียา ตูโดฮ นู มือฆัฮ     บือเลฮ ฌาดี เดะ ตืองัฮ กีตา ดัฮ. ตูฮัด เดะ อาตัซ     บือเลฮ มาแรฮ ตูโลก ลูมอฮ ซือมียา นะ ญา ดัฮ." กูญา จะ. 17บรีตา ปาซัน ลาฆู นะ เยซู อีตู     กือจัย ปี ราตา เดะ นังฆรี ยูเดีย     ราตา โกะ นังฆรี นู ดูโดะ ดาปิก นังฆรี อีตู ฌูฆา. 18โซะ มูเระ นะ โยฮัน กูญา บือเลฮ มือญาเระ ลาฆู อีตู ซือมูฮา ฮาบิฮ     บรี กะ โยฮัน ดืองัยํ. 19กะฆีเตอ โยฮัน     ญา บลาโลก มูเระ ดูวา อูรัก     ซูโรฮ กูญา ปี มียา เยซู     ตาญา จะ     "เกา เตอ     ฌาดี ซือมียา นู นะ มาแรฮ อีตู เฆอ? เฆอ-จะ     กามี กือนา นะ นาตี ซือมียา อาซิก เลอ?" 20ตานา กูญา ดูวา อูรัก อีตู     มาแรฮ รอจ กะ เยซู ดัฮ     กูญา มือเลา จะ     "โยฮัน     ซือมียา บูวัจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย     ญา ซูโรฮ กามี มาแรฮ ตาญา เกา จะ     'เกา ฌาดี ซือมียา นู นะ มาแรฮ อีตู เฆอ? เฆอ-จะ     กามี กือนา นะ นาตี ซือมียา อาซิก?' " 21เดะ วะตู อีตู เลอ     เยซู ญา บือเลฮ บือบือลา     ซือมียา ซาเกะ บาญะ อูรัก     บรี ซือนัง     บรี ลือฆา เดะ โกะ ปือญาเกะ ฌือแนฮๆ. ญา โปรฮ โกะ ฮาตู ฌาฮัจ     บือบือลา ซือมียา มาตา บูตา     บาญะ อูรัก     บรี กูญา บือเลฮ ลีฮัจ บือฆารี. 22กะฆีเตอ     เยซู ญา ตีกัฮ กะ มูเระ นู ดูวา อูรัก อีตู จะ     "กาเญา กือนา ปี มือญาเระ กะ โยฮัน     นู กาเญา บือเลฮ ลีฮัจ     บือเลฮ ดืองัยํ ดัฮ จะ     โกะ ซือมียา มาตา บูตา     บือเลฮ ลีฮัจ บือฆารี     โกะ ซือมียา จาเปะ โปด     บือเลฮ บือฌาลัด     โกะ ซือมียา ปือญาเกะ ปูรู     ซือนัง บาฌิ ดัฮ     โกะ ซือมียา ตือลีงา ตูลี โปด     บือเลฮ ดืองัยํ บาฌิ     โกะ ซือมียา มาตี     บือเลฮ ฮีโดะ ปาเระ ดัฮ. บรีตา นู บาฌิ เตอ     บือเลฮ มือญาเระ     กะ โกะ ซือมียา ฮาฌะ ดัฮ. 23ซือนัง ซือลามัจ เลอ     ซือมียา ดีฮา นู เตด จือและ     ปาซัน ลาฆู นะ กู." 24ตานา โกะ มูเระ นะ โยฮัน     ดูวา อูรัก     กูญา ปี ดัฮ     เยซู ญา มือเลา กะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     ปาซัน นะ โยฮัน จะ     "กาเญา บือเลฮ ตรือเบะ ปี กะ ปาดัก ตานัฮ ตูโฮยํ นู ลือฆา     บีดา นะ ลีฮัจ นามา? นะ ลีฮัจ ปูโฮด รีโยก     นู กือนา อาเงน ตีโยะ บรี บรีเงาะ เฆอ? บูกัด กะฆีเตอ เลอ. 25ตาปี กาเญา บือเลฮ ปี     บีดา นะ ลีฮัจ นามา? ปี ลีฮัจ ซือมียา บือปากัย กาเยด นู ลือมัฮๆ เฆอ? ลีฮัจ เลอ     ซือมียา นู ปากัย กาเยด บือฆาจะ กะฆีเตอ     นู มากัด กือญัง     มากัด ซือบารัก บาฌิ     กูญา ดูโดะ เดะ บาลัย นะ ราฌา เลอ. 26ตาปี กาเญา บือเลฮ ตรือเบะ ปี     บีดา นะ ลีฮัจ นามา เลอ? นะ ลีฮัจ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด เฆอ? เออ     ซูโงฮ เลอ     ตาปี กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     ญา ฌาดี ซือมียา ซืออูรัก     นู บาฌิ ลือเบฮ เดะ โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด ลาฆี. 27ปาซัน โยฮัน นี เลอ     ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด มือเลา จะ 'ลีฮัจ เลอ     กู ซูโรฮ ปือญูโรฮ นะ กู     บรี ญา ปี โซะ ฮึลด เกา     ญา เตอ     นะ ซียะ ฌาลัด นะ เกา ดูลู     บีดา เกา นะ บือฌาลัด มาแรฮ เลอ.' ตูฮัด ญา จะ." 28เยซู มือเลา ลาฆี จะ     "กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     เดะ โกะ ซือมียา นู บือฌาดี มาแรฮ ดัฮ เตอ     ฮอย ซือมียา ดีฮา โปด     นู มาแรฮ บือซัยํ เดะ โยฮัน. ตาปี ซือมียา นู ดือมิ เดะ กาวัด     เดะ ลูมอฮ ซือมียา นะ ตูฮัด เตอ     ญา เลอ     บือซัยํ เดะ โยฮัน ลาฆี." 29ตานา ดืองัยํ กะฆีเตอ     ลูมอฮ ซือมียา ซือมูฮา     ฌางัน โกะ ซือมียา มูงอจ อาเซน ซามา เตอ     กูญา ซาโงะ จะ     ตูฮัด เดะ อาตัซ ญา รือมัก ซูโงฮ     กรานา-จะ     กูญา บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย เดะ โยฮัน. 30ตาปี โซะ ลูมอฮ ฟาริซี     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด เตอ     กูญา กีปัซ บูวัก     ลาฆู นู ตูฮัด บือเลฮ บือคานะ นะ ตูโลก กูญา ดัฮ     ซาเบะ-จะ     กูญา ฮอย เตด บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย เดะ โยฮัน. 31เยซู มือเลา ปูลัก จะ "กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา ฮาดัจ อีนี     กู นะ มือเลา ปือซือรูปา บือเลฮ กะฮามี? กูญา ซือรูปา บือกะ นามา เลอ? 32กูญา ซือรูปา บือกะ โกะ นานะ     นู ตืองัฮ ดูโดะ อูซิ เดะ ตูโปะ     นู บืออูจะ-อูจะ ซามา กูญา จะ     'กามี ตีโยะ ซือลูนัย บรี กะ กาเญา ดัฮ     ตาปี กาเญา ตีเมา มือนารี ซามา. กามี มือนาแงฮ บือปาโตด ดัฮ     ตาปี กาเญา ตีเมา มือนาแงฮ ซามา เลอ.' 33กรานา-จะ     โยฮัน นู บูวัจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย เตอ     วะตู ญา มาแรฮ ดัฮ     ญา บูวัจ ลาฆู บือตาฮัด มากัด เตด บือเลฮ โอะ อาระ อางุน. กะฆีเตอ กาเญา มือเลา จะ     'ญา กือนา ฮาตู ราโซะ ดัฮ.' 34โซะ กู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา เตอ     กู มาแรฮ ฌางัน มากัด     ฌางัน โอะ ฌูฆา. กะฆีเตอ กาเญา มือเลา จะ     'ลีฮัจ เลอ     ญา มากัด บาญะ ตือลาลู     ญา โอะ อาระ อางุน ยู มาโบะ ดัฮ. ญา บือซาบัจ ฌางัน โกะ ซือมียา มูงอจ อาเซน     ฌางัน โกะ ซือมียา บือดูซา.' 35ตาปี นู ตูฮัด ญา ปานัย อากัน เตอ     นะ ปลีฮัจ รือมัก     เดะ ลาฆู ปือบูวัจ นู บาฌิ     นะ โกะ ซือมียา นู ตูโรจ กะ ญา เลอ." เยซู ญา จะ. 36อาดา ซืออูรัก     เดะ ลูมอฮ ฟาริซี บลาโลก เยซู ปี มากัด บือซามา ฌางัน ญา. กะฆีเตอ เยซู     ญา มาโซะ กะ ดาลับ รูมัฮ นะ ซือมียา อีตู     ดูโดะ มากัด ฌางัน ญา. 37นี เลอ     อาดา นีบีนี ซืออูรัก เดะ ตูโปะ อีตู     นู ฌาดี นีบีนี ซาลัฮ บือดูซา. ตานา ญา ตาฮู จะ     เยซู ตืองัฮ ดูโดะ มากัด เดะ รูมัฮ นะ ซือมียา ฟาริซี อีตู     ญา บาวา ลีบูลี     นู บูวัจ ฌางัน บาตู ปูเตฮ     อาดา มีญะ บาวู เดะ ดาลับ. 38ญา มาแรฮ บือดีรี โซะ บลากัก เยซู     ดาปิก กากี นะ ญา     ญา มือนาแงฮ     อาเย มาตา มือนีเลฮ     โซะ กากี นะ เยซู. ญา อาเมด โบะ อีซุจ     จีโยบ เดะ กากี นะ เยซู บาญะ กาลี     อาเมด มีญะ บาวู อีตู     ลือมัยํ เดะ กากี นะ ญา. 39โซะ ซือมียา ฟาริซี อีตู     นู บือเลฮ บลาโลก เยซู     ตานา ลีฮัจ     ญา บรีงัจ เดะ ฮาตี จะ     "ดัฮ ซือมียา อีนี ฌาดี ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     ญา กือนา ตาฮู จะ     นีบีนี อีนี     นู กือนา ญาวา นะ ญา     ฌาดี ซือมียา ดีฮา     ฌาดี ซือมียา มาจับ กะฮามี     ซาเบะ ญา ฌาดี นีบีนี ซาลัฮ บือดูซา เลอ." 40โซะ เยซู     ตีกัฮ กะ ญา จะ     "ซีโมน เออ     กู อาดา นามา นะ มือเลา ฌางัน เกา." ซีโมน ตีกัฮ จะ     " บูมอยํ เออ     เกา มือเลา ปี เลอ." 41โซะ เยซู มือเลา จะ     "อาดา ตกเก ซืออูรัก     ญา อาดา ซือมียา ตือฮูตัก เดะ ญา     ดูวา อูรัก. ซืออูรัก อาดา ฮูตัก ดูเวะ     ลีมา ราตุซ บัจ. นู ซืออูรัก     อาดา ฮูตัก ดูเวะ     ลีมา-ปูโลฮ บัจ. 42ตานา กูญา ฮอย นามา นะ บายัยํ รือฆา ฮูตัก อีตู เตอ     ตกเก ญา บือเลฮ อาเกะ ฮูตัก นะ กูญา ดูวา อูรัก. เดะ ดูวา อูรัก อีตู     นู ดีฮา นะ ซายัก กะ ตกเก บาญะ ลาฆี?" 43ซีโมน ญา ตีกัฮ จะ     "กู ลีฮัจ จะ     ซือมียา นู ตกเก อาเกะ ฮูตัก นู บาญะ     ญา เลอ     นู นะ ซายัก กะ ตกเก บาญะ ซูโงฮ." เยซู ญา มือเลา กะ ญา จะ "เกา มือเลา กือนา ดัฮ เลอ." 44กะฆีเตอ     เยซู กรือเลฮ ลีฮัจ นีบีนี อีตู     ญา มือเลา กะ ซีโมน จะ     "เกา ลีฮัจ นีบีนี อีนี เฆอ? กู บือเลฮ มาโซะ กะ ดาลับ รูมัฮ นะ เกา     เกา เตด บือเลฮ บรี อาเย บาโซฮ กากี นะ กู. ตาปี นีบีนี อีนี     ญา บือเลฮ อาเมด อาเย มาตา นะ ญา     บาโซฮ กากี นะ กู     อาเมด โบะ นะ ญา     อีซุจ. 45เกา เตด บือเลฮ จีโยบ กู     ตาปี นีบีนี อีนี     ตะเดะ ญา มาโซะ มาแรฮ     ญา จีโยบ เดะ กากี นะ กู     ฮอย เตด บราดู เลอ. 46เกา เตด บือเลฮ อาเมด มีญะ     ลือมัยํ บอฮ เดะ ปาลา นะ กู     ตาปี นีบีนี อีนี     บือเลฮ อาเมด มีญะ บาวู     ลือมัยํ บอฮ เดะ กากี นะ กู. 47ซาเบะ กะฆีเตอ     กู มือญาเระ กะ เกา จะ     ลาฆู ซาลัฮ บือดูซา นะ นีบีนี อีนี     นู อาดา บาญะ     กือนา อาเกะ ดูซา ดัฮ     ซาเบะ ญา ซายัก บาญะ. ตาปี ซือมียา นู บือเลฮ อาเกะ ดูซา กิดีกิ     ซือมียา อีตู โปด     ซายัก กิดีกิ." 48เยซู มือเลา กะ นีบีนี อีตู จะ     "ลาฆู ซาลัฮ ดูซา นะ เกา     บือเลฮ อาเกะ บูวัก ดัฮ." 49โซะ โกะ ซือมียา อาซิก     นู อาดา มากัด บือซามา เตอ     กูญา บรีงัจ เดะ ฮาตี นะ กูญา จะ     "ซือมียา อีนี ฌาดี ซาปา? มีเซ-จะ ลาฆู ซาลัฮ บือดูซา     ญา อาเกะ บือเลฮ เลอ." 50ตาปี เยซู     ญา มือเลา กะ นีบีนี อีตู จะ     "นู เกา ปือจายา บาฌิ ดัฮ     บูวัจ บรี เกา ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เลอ. ปี ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ เลอ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\