ลูกา 8

1ลือปัซ อีตู เตด ลามา     เยซู ญา บือฌาลัด ปี     เดะ โกะ ตูโปะ     เดะ โกะ นังฆรี     มือญาเระ บรี ตาฮู บรีตา นู บาฌิ     ปาซัน นู ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา มาแรฮ ฌาดี ราฌา     นะ บือบือลา อูมัจ-ซือมียา. โกะ มูเระ ดูวา-บือลัซ อูรัก อีตู โปด     กูญา ปี ซามา. 2อาดา ฌูฆา โกะ นีบีนี     นู เยซู บือเลฮ โปรฮ ฮาตู ฌาฮัจ     ตรือเบะ เดะ ญาวา นะ กูญา ซือตืองัฮ     บือบือลา กูญา บรี ลือฆา เดะ ปือญาเกะ แนฮ-ฌือแนฮ ซือตืองัฮ ดัฮ. อาดา มารียา     ซือมียา ตูโปะ มักดาลา     นู เยซู บือเลฮ โปรฮ ฮาตู ตรือเบะ เดะ ญาวา นะ ญา     ตูโฌฮ ฮาตู. 3อาดา โยอันนา     บีนี นะ คูซา     กือปาลา ปราโซฮ นะ เฮโรด. อาดา ซูซันนา ฌางัน โกะ นีบีนี ซิก-อาซิก ฌูฆา     บาญะ ซือมียา     นู บือเลฮ ซูโรฮ ดูเวะ นะ กูญา ตะอาซิก     บีดา บลาญา กะ เยซู ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา. 4อาดา โกะ ซือมียา     มาแรฮ ดาตัก เดะ ราตา ตูโปะ     มาแรฮ มียา เยซู. กาลา อาดา ลูมอฮ ซือมียา บาญะ ซูโงฮ ดูโดะ บือซามา เตอ     เยซู ญา จรือตา ซา ลาฆู     อาฌัยํ กูญา กะฆีนี จะ 5"อาดา ซือมียา ซืออูรัก     ญา ปี ปรัก บีฌี ตาโระ เดะ กือโบด. ตานา ญา ปรัก กะฆีเตอ     อาดา บีฌี ซือตืองัฮ ฆูโฆยํ เดะ บีดิก ฌาลัด     กือนา กาจะ ฮาบิฮ. กะฆีเตอ     อาดา กาวัด บูโรก     ปาคัจ ตรือบัก มาแรฮ     ปาโตะ มากัด บีฌี อีตู     ปี ดัฮ. 6อาดา ซือตืองัฮ ฆูโฆยํ เดะ บาตู. ตานา บือตูโมฮ มาแรฮ     ญา ลายู ตูโฮยํ ฮาบิฮ     ซาเบะ ฌาดี ตือปัจ นู ฮอย เตด บาอะ. 7ซือตืองัฮ เตอ     ฆูโฆยํ เดะ ตืองัฮ ปูโฮด บือดูรี. ปูโฮด ดูรี อีตู เตอ     ญา บือตูโมฮ บือซามา. ญา ตูโดก บูวัก ปูโฮด ตาโระ อีตู. 8อาดา ซือตืองัฮ ฆูโฆยํ เดะ ตานัฮ บาฌิ. กะฆีเตอ ญา บือตูโมฮ บือบูวัฮ บาฌิ     บือตามัฮ รอจ กะ ซือราตุซ กาลี." ตานา เยซู มือเลา กะฆีเตอ ดัฮ     ญา บือซูระ จะ     "ซาปา อาดา ตือลีงา     นู ดืองัยํ บือเลฮ     บรี ญา มือนีงัย เลอ." 9โกะ มูเระ     กูญา ตาญา เยซู จะ     ปาซัน ลาฆู จรือตา อีตู     ฌาดี กะฮามี เลอ. 10เยซู ญา ตีกัฮ จะ     "โซะ ลูมอฮ กาเญา เตอ     ตูฮัด บือเลฮ บรี ตาฮู     ลาฆู ดาลับ ซูโงฮ ปาซัน ลาฆู นู ตูฮัด ฌาดี ราฌา นู บือบือลา ดือนียา อีนี. ตาปี โซะ ซือมียา อาซิก เตอ     ญา ฌาดี ซือรูปา บือกะ ลาฆู จรือตา เลอ     บีดา นะ บือฌาดี บือกะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู จะ 'กูญา นะ ลีฮัจ โปด     ตาปี ซือรูปา ลีฮัจ ฮอย เตด บือฆารี. กูญา นะ ดืองัยํ     ตาปี ซือรูปา ดืองัยํ ดัฮ     ฮอย เตด มาโซะ เดะ ฮาตี ลาลู.' " ญา จะ. 11"ลาฆู จรือตา ซีงี     ฌาดี กะฆีนี เลอ. ปาซัน บีฌี ตาโระ     ญา ซือรูปา บือกะ ปือมือเลา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. 12บีฌี ตาโระ นู ฆูโฆยํ เดะ บีดิก ฌาลัด     ซือรูปา บือกะ โกะ ซือมียา     นู บือเลฮ ดืองัยํ ปือมือเลา นะ ตูฮัด ดัฮ. ตาปี ฮาตู ซีตัด ญา จาปัย     อาเมด ปือมือเลา อีตู     เดะ ฮาตี นะ กูญา     ตีเมา บรี กูญา นะ ปือจายา     นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ บือเลฮ. 13โซะ บีฌี ตาโระ นู ฆูโฆยํ เดะ บาตู อีตู     ญา ซือรูปา บือกะ โกะ ซือมียา     ตานา ดืองัยํ ลาฆู นะ ตูฮัด ดัฮ     ซูกา-ฮาตี นะ ซาโมจ ลาฆู ปือมือเลา อีตู เลอ. ตาปี ญา เตด มาโซะ เดะ ฮาตี     ซือรูปา ฮอย ฌากัยํ เตอ. กูญา ปือจายา ซัจ     ตาปี วะตู กือนา ลกลีฮัจ     กูญา ซือซัจ ปี ดัฮ. 14โซะ บีฌี ตาโระ นู ฆูโฆยํ     เดะ ตืองัฮ ปูโฮด บือดูรี เตอ     ซือรูปา บือกะ โกะ ซือมียา     นู ดืองัยํ ปือมือเลา อีตู ดัฮ. ตาปี     ซือกาลี ดีกิ     กูญา ฆาโดฮ-ฮาตี บาญะ ลาฆู     ซือมาตา บรีงัจ เดะ ฮาตี จะ     นะ ฌาดี อูรัก กายา     ซูกา นะ บรามัย บาญะ. ลาฆู กะฆีเตอ     นะ ตูโดก ฮาบิฮ     ลาฆู ปือจายา นะ กูญา. กะฆีเตอ     ซือรูปา บูวัฮ นะ ญา     ญา ฮอย เตด มาซะ ลาลู เลอ. 15ตาปี โซะ บีฌี นู ฆูโฆยํ เดะ ตานัฮ บาฌิ เตอ     ซือรูปา บือกะ โกะ ซือมียา นู ดืองัยํ ปือมือเลา นะ ตูฮัด ดัฮ     กูญา ซาโมจ     ตาโรฮ ลือกัจ เดะ ฮาตี     ซือมาตา บูวัจ ตูโรจ     ฮาตี รือมัก     ตือดะ บือเลฮ บือบูวัฮ เลอ." 16เยซู มือเลา ลาฆี จะ     "ฮอย ซือมียา ดีฮา     ตานา ญา จูโจฮ ปลีตา ดัฮ     นะ อาเมด เตง มาแรฮ     จรือเกาะ ตาโรฮ     เฆอ-จะ     นะ ตืองะ เดะ บาวัฮ ตือปัจ ตีโนะ. ตาปี ญา นะ ตืองะ ปลีตา อีตู โซะ อาตัซ ซลีแป     บีดา บรี โกะ ซือมียา นู มาโซะ มาแรฮ     นะ ลีฮัจ ซายา     บือฆารี ซัฮ. 17กรานา-จะ     ฮอย ลาฆู นามา     นู ตูโดก บูนี ดัฮ     นะ เตด กือนา บูกา บรี ลีฮัจ. ฮอย ลาฆู นามา     นู ลีนง ตาโรฮ ดัฮ     นู นะ เตด กือนา ตาฮู ดัฮ     นะ เตด กือนา อาเมด มาแรฮ บรี ลีฮัจ บือฆารี ซัฮ. 18กะฆีเตอ เลอ     กาเญา นะ มือนีงัย กะฮามี     กือนา ฌาฆา บรี บาฌิ     กรานา-จะ     ซือมียา ดีฮา นู ตาฮู ซือตืองัฮ เตอ     ญา นะ ซาโมจ ลาฆี. ตาปี ซือมียา นู เตด ตาฮู นามา ลาฆี     นู ญา อีงัจ จะ ญา ตาฮู     นู ดีกิ-ตอจ เตอ     นะ กือนา อาเมด ปี เดะ ญา ดัฮ เลอ." เยซู ญา จะ. 19กาลา อีตู     มะ เดะ เยซู     ฌางัน โกะ อาดี เดะ ญา     มาแรฮ มียา เยซู     ตาปี กูญา มาโซะ รอจ กะ เยซู เตด บือเลฮ     กรานา-จะ     โกะ ซือมียา ตือลาลู บาญะ. 20อาดา ซือมียา มือญาเระ กะ เยซู จะ     "โกะ มะ     โกะ อาดีๆ เดะ เกา     อาดา บือดีรี โซะ ลามัน     ซูกา นะ ดาปัจ เกา." 21ตาปี เยซู ญา ตีกัฮ กะ ญา จะ     "ซือมียา ดีฮา นู มือนีงัย ปือมือเลา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     นู บูวัจ ตูโรจ ซามา     ญา เตอ เลอ     ฌาดี มะ เดะ กู     ฌางัน อาดี เดะ กู." ญา จะ. 22อาดา ซืออารี     เยซู ญา ญาแญะ กะ ปราฮู     ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา. ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "โฌฮ     บรี กีตา ฌรือมัก ลาโวจ ฆาลิลี     ปี กะ โซะ ซรือบัก อีตู." กูญา โปด     อูโนยํ ปราฮู     ตรือเบะ ปี ดัฮ. 23ตานา กูญา บลายัยํ ปี     เยซู ญา ตีโนะ ลีนา. อาดา อาเงน รีโบจ ตูโรด     เดะ ตืองัฮ อารก     อาเย มาโซะ ดาลับ ปราฮู ยู ซารัจ     ตาโกจ นะ ตาลับ. 24กะฆีเตอ     กูญา ปี ฆระ เยซู     มือเลา จะ     "จา     จา เออ     กีตา มาจับ นะ มาตี ดัฮ เลอ." เยซู ญา บีกัซ     ญา บลารัก อาเงน     บลารัก โกะ อูมะ บือซัยํ. กะฆีเตอ อูมะ อาเงน โปด     ตือโดฮ บลีนัง ฮาบิฮ ดัฮ. 25กะฆีเตอ เยซู     ญา มือเลา ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา จะ     "ลาฆู ปือจายา นะ กาเญา     ลือแงะ ปี กะ ดีฮา ฮาบิฮ ดัฮ เลอ?" ตาปี โกะ มูเระ นะ ญา     กูญา ตาโกจ     ปือและ-ฮาตี     มือเลา ซามา กูญา จะ     "ซือมียา อีนี ฌาดี ซาปา เลอ? ญา บลารัก โกะ อาเงน ฌางัน อูมะ โปด     กูญา ฆาโดฮ ตูโรจ กะ ปือมือซัด นะ ญา เลอ." 26กะฆีเตอ กูญา บลายัยํ ปี     รอจ กะ นังฆรี นะ ลูมอฮ ฆือราซา นู ดูโดะ โซะ ซรือบัก ลาโวจ ฆาลิลี. 27ตานา เยซู     ญา ตูโรด เดะ ปราฮู ดัฮ     อาดา กีลากี ซืออูรัก     เดะ นังฆรี อีตู     มาแรฮ ดาปัจ เยซู. ซือมียา อีตู อาดา โกะ ฮาตู     มาโซะ ราโซะ ดัฮ. ลามา ดัฮ     ญา ฮอย เตด ปือแญะ โกะ กาเยด บาฌู     เตด ดูโดะ เดะ รูมัฮ โปด     ตาปี ญา ดูโดะ เดะ โกะ ฆูฮา ตานัม บาดัด เลอ. 28ตานา ญา ลีฮัจ เยซู     ญา บือซูระ     ญา ตือมะ กะ ตานัฮ     เดะ กากี นะ เยซู. ญา บือซูระ ซูวารา บือซัยํ จะ     "เออ เยซู     นานะ นะ ตูฮัด นู ตีงี เดะ อาตัซ     บูวัจ นามา เกา มาแรฮ บือฆาโดฮ กู? กู มีตา กือมัซๆ     ฌางัน บูวัจ บรี กู ฌาฮานัม เลอ." 29นู มือเลา กะฆีนี     ซาเบะ-จะ     เยซู ญา บือเลฮ ซูโรฮ ฮาตู ตะอารัฮ     บรี ตรือเบะ เดะ ญาวา นะ ซือมียา อีตู. กรานา ฮาตู ฌาฮัจ อีตู     ญา ซูกา นะ บูวัจ กะ ญาวา นะ ซือมียา อีตู ซัจๆ. มีเซ-จะ กูญา นะ ฌาฆา ญา     อีกัจ ราตัย เดะ ตางัน     เดะ กากี โปด     ตาปี ญา รือฆัก ราตัย อีตู     ปูตุซ ฮาบิฮ. กะฆีเตอ     ฮาตู ฌาฮัจ บาวา ญา บือปี กะ ตือปัจ ฮอย ซือมียา. 30โซะ เยซู     ญา ตาญา ซือมียา อีตู จะ     "เกา ปือนามา นามา?" ซือมียา อีตู ญา ตีกัฮ จะ     "กู ปือนามา รีบู. " กรานา-จะ     อาดา ฮาตู บาญะ     มาโซะ เดะ ญาวา นะ ญา. 31ฮาตู เดะ ซือมียา อีตู     ญา มือเลา ปูโฌะ มีตา เดะ เยซู จะ     "ฌางัน ซูโรฮ กามี ปี กะ ลาเฮา นังฆรี ฮาตู เลอ." 32อาดา กาวัด บาบี     บาญะ อีโกยํ     ตืองัฮ มียา มากัด โซะ บูเกะ อีตู. กะฆีเตอ     โกะ ฮาตู อีตู     มีตา เดะ เยซู     บรี กูญา นะ ปี มาโซะ ดาลับ กาวัด บาบี อีตู. ตานา เยซู ญา บรี ดัฮ 33กะฆีเตอ     โกะ ฮาตู อีตู     กูญา ตรือเบะ เดะ ญาวา ซือมียา อีตู ดัฮ     กูญา ปี มาโซะ ดาลับ กาวัด บาบี. โกะ บาบี ซือกาวัด อีตู     ปาคัจ บลารี     ปี โซะ ลาเฮา นู ตีงี     ฆูโฆยํ กะ ลาโวจ     ลือมัซ มาตี ฮาบิฮ ดัฮ. 34โซะ ซือมียา บือบือลา บาบี     ตานา กูญา ลีฮัจ ฌาดี ลาฆู กะฆีเตอ ดัฮ     กูญา บลารี ปี     มือญาเระ ลาฆู อีตู     กะ ซือมียา ดูโดะ เดะ ตูโปะ     ฌางัน ซือมียา ดูโดะ โซะ ลูวัยํ ฌูฆา. 35กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา อีตู     กูญา ปาคัจ ตรือเบะ ปี ลีฮัจ     ลาฆู นู บือฌาดี ดัฮ. ตานา มาแรฮ รอจ กะ เยซู ดัฮ     กูญา ดาปัจ ซือมียา อีตู     นู โกะ ฮาตู ตรือเบะ เดะ ญาวา นะ ญา ดัฮ เตอ     ญา ดูโดะ ดาปิก ตาปะ กากี นะ เยซู     ญา ซือนัง บาฌิ ดัฮ     บือปากัย กาเยด บาซา บาฌิ เลอ. กะฆีเตอ     กูญา อีตู     ปาคัจ ตาโกจ โตระ. 36โซะ โกะ ซือมียา นู ลีฮัจ ดัฮ เตอ     กูญา มือญาเระ ปาซัน ลาฆู     นู ซือมียา อาดา ฮาตู มาโซะ เดะ ญาวา นะ ญา     ญา ซือนัง บาฌิ ปาเระ กะฮามี เลอ. 37โกะ ลูมอฮ ซือมียา ซือมูฮา     เดะ นังฆรี ฆือราซา ราตา เตอ     กูญา ปาคัจ มาแรฮ ปูโฌะ เยซู     บรี ญา ปี บูวัก เดะ กูญา. กรานา-จะ     กูญา ตาโกจ ซูโงฮ เลอ. กะฆีเตอ     เยซู ญา ญาแญะ กะ ปราฮู     บาลิ ปี ดัฮ. 38ซือมียา อีตู     นู ลูมอฮ ฮาตู ตรือเบะ เดะ ญาวา นะ ญา ดัฮ เตอ     ญา ปูโฌะ เยซู     มีตา นะ ปี ซามา. ตาปี เยซู ซูโรฮ ญา ปี     ปือซัด จะ 39"กือนา ปาเระ ปี กะ รูมัฮ นะ เกา เลอ     มือญาเระ บรี กะ กูญา ตาฮู     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ     บือเลฮ ตูโลก เกา บาญะ ตารา ดีฮา เลอ." กะฆีเตอ     ซือมียา อีตู     ญา บาลิ ปี มือญาเระ     ราตา เดะ ตูโปะ     นู เยซู บือเลฮ ตูโลก ญา บาญะ กะฮามี ดัฮ. 40กะฆีเตอ     ตานา เยซู บาลิ ปาเระ ดัฮ     อาดา โกะ ซือมียา บาญะ ซาโมจ ญา     ซาเบะ กูญา ปาคัจ ดูโดะ มือนาตี นะ ฮามัจ ญา เลอ. 41อาดา กีลากี ซืออูรัก     ปือนามา ยัยรัด     นู ฌาดี กือปาลา รูมัฮ บือมุน เตอ     ญา มาแรฮ ตือมะ มือญือมัฮ เดะ กากี นะ เยซู     ปูโฌะ มีตา เยซู     บรี มาโซะ กะ ดาลับ รูมัฮ นะ ญา. 42กรานา-จะ     อาดา นานะ ตูงัน นีบีนี     อูมอยํ นะ ญา ดูวา-บือลัซ ตาโฮด     ตาปี นานะ อีตู     ญา เตด ซือนัง     ซาเกะ ยู นะ มาตี. กะฆีเตอ     ตืองัฮ เยซู ปี กะ รูมัฮ อีตู     อาดา โกะ ซือมียา บาญะ     ปาคัจ มาแรฮ ปือแปะ ญา. 43อาดา นีบีนี ซืออูรัก     นู ฌาดี ปือญาเกะ ตรือเบะ ดารัฮ เตด บราดู     กือมูฮา ดูวา-บือลัซ ตาโฮด มาแรฮ ดัฮ. ญา ปี มียา บูมอยํ บาญะ อูรัก     ยู ดูเวะ นะ ญา     ฮาบิฮ ดัฮ ตาปี ฮอย บูมอยํ ดีฮา โปด     นะ บือบือลา     บรี ญา ซือนัง เลอ. 44นีบีนี อีตู     ญา มือฮึนะ มาแรฮ โซะ บลากัก     ซูโรก ตางัน     ปือเตาะ บีดิก บาฌู นะ เยซู. ดัดดัด อีตู     ดารัฮ นู ตรือเบะ เตด บราดู เตอ     ญา กริก ดัฮ. 45เยซู ตาญา จะ     "ซาปา เลอ     นู ปือเตาะ กู ดัฮ?" โกะ ซือมียา ซือมูฮา กูญา ปาคัจ ฮอย เตด มืองากู เตอ     กะฆีเตอ เปโตร มือเลา จะ     "บูมอยํ เออ     อาดา โกะ ซือมียา บาญะ กือลีลิก     ปือแปะ ญาวา นะ เกา." 46ตาปี เยซู ญา ตีกัฮ จะ     "อาดา ซือมียา ซืออูรัก ปือเตาะ เดะ ญาวา นะ กู     กรานา กู บราซา ตาฮู จะ     อาดา นู ปือมือฆัฮ ตรือเบะ เดะ ญาวา นะ กู ดัฮ เลอ." 47ตานา นีบีนี อีตู     ญา ลีฮัจ จะ     ญา ซือลูนี เตด บือเลฮ ดัฮ     ญา โปด     มาโซะ มาแรฮ     ญาวา กือตัยํ     ตือมะ มือญือมัฮ เดะ ฮึลด มูคา นะ เยซู     มือญาเระ โซะ ฮึลด มูคา นะ โกะ ซือมียา ซือมูฮา จะ     ซาเบะ นามา     ญา ปี ปือเตาะ เดะ ญาวา นะ เยซู เตอ. จะ     ปือญาเกะ นะ ญา     ลือฆา บาฌิ ดัฮ     ดัดดัด. 48เยซู ญา มือเลา กะ นีบีนี อีตู จะ     "อียา เออ     ซาเบะ เกา ปือจายา เตอ     กะฆีเตอ เกา ซือนัง บาฌิ ดัฮ. ปี ซือนัง ซือลามัจ เลอ." 49วะตู เยซู ตืองัฮ มือเลา กะฆีนี     อาดา ซือมียา ซืออูรัก     ดาตัก เดะ รูมัฮ นะ กือปาลา รูมัฮ บือมุน     มือญาเระ จะ     "นานะ นีบีนี นะ เกา     ญา มาตี ดัฮ. ฌางัน บือฆาโดฮ เยซู ลาฆี เลอ." 50โซะ เยซู     ตานา ดืองัยํ กะฆีเตอ     ญา ตีกัฮ กะ ยัยรัด จะ     "ฌางัน นะ ตาโกจ เลอ. อาดู เกา ปือจายา     นานะ นะ ซือนัง บาฌิ ปูลัก." 51ตานา เยซู รอจ กะ รูมัฮ     ญา ตีเมา บรี ซาปา มาโซะ ปี ซามา. นู บือเลฮ มาโซะ ปี เตอ     อาดา เปโตร     โยฮัน     ยากอบ     ฌางัน เอด อาโปก นะ นานะ อีตู. 52โกะ ซือมียา ซือมูฮา ปาคัจ มือนาแงฮ บือปาโตด     กรานา นานะ อีตู. ตาปี เยซู     ญา มือเลา จะ     "ฌางัน มือนาแงฮ เลอ. ญา ฮอย เตด มาตี ดัฮ     ฮาฌา ญา ตีโนะ ลีนา เลอ." 53โกะ ซือมียา ซือมูฮา     กูญา ปาคัจ อาฆัฮ-ฆือละ กะ ญา     ซาเบะ กูญา ตาฮู จะ     นานะ อีตู     ญา มาตี ดัฮ. 54ตาปี เยซู เตอ     ญา ปือฆัก ตางัน นะ นานะ นีบีนี อีตู     ญา บลาโลก มือเลา จะ     "นานะ เออ     บรี เกา บีกัซ เลอ." 55กะฆีเตอ     ซือมืองัจ นะ นานะ นีบีนี อีตู     ปาเระ มาโซะ กะ ดาลับ ญาวา ปูลัก เลอ. ดัดดัด     ญา บีกัซ บือดีรี. เยซู ญา ซูโรฮ อาเมด โกะ ซือบารัก มากัด     บรี กะ นานะ อีตู มากัด. 56โซะ เอด อาโปก เดะ นานะ อีตู เตอ     กูญา ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ เลอ. ตาปี เยซู ญา บลารัก กือมัซๆ     ตีเมา บรี ปี มือญาเระ กะ ซือมียา ดีฮา     ลาฆู นู บือเลฮ บือฌาดี ดัฮ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\