ลูกา 9

1กะฆีเตอ     เยซู ญา ปาเงน โกะ มูเระ นะ ญา     ดูวา-บือลัซ อูรัก     บรี บือมุน ซือกาลี. ญา บรี ลาฆู ซีดี กะ กูญา     บรี กูญา อาดา มือฆัฮ     นะ บือเลฮ โปรฮ โกะ ฮาตู แนฮ-ฌือแนฮ     นะ บือเลฮ บือบือลา โกะ ปือญาเกะ บรี ลือฆา ฌูฆา. 2กะฆีเตอ     เยซู ญา ซูโรฮ บรี กูญา ปี มือญาเระ     ปาซัน นู ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา นะ มาแรฮ ฌาดี ราฌา นะ โกะ อูมัจ-ซือมียา บรี กูญา บือบือลา โกะ ซือมียา ซาเกะ บรี ลือฆา. 3เยซู ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "วะตู กาเญา ตืองัฮ บือฌาลัด ปี เตอ     ฌางัน อาเมด โกะ ซือบารัก นามา บือปี ซูโรฮ     บือกะ โกะ ตูกัจ     โกะ กือพัย     โกะ ซือบารัก มากัด     โกะ ดูเวะ เตอ. ฌางัน บาวา บาฌู     โซก ดูวา กรัจ. 4ดัฮ กาเญา นะ มาโซะ ปี มือนูปัก รูมัฮ ดีฮา     กือนา ดูโดะ เดะ รูมัฮ อีตู เลอ     ฌางัน อูบัฮ     ตือดะ กาเญา นะ ตรือเบะ ปี เดะ ตูโปะ อีตู. 5ดัฮ โกะ ซือมียา ตูโปะ ดีฮา     ฮอย เตด ซาโมจ ลูมอฮ กาเญา เตอ     วะตู กาเญา นะ ตรือเบะ เดะ ตูโปะ นะ กูญา     กือนา กีปัซ โกะ ตานัฮ     โกะ ฮาบู     เดะ ตาปะ กากี นะ กาเญา บรี ฮาบิฮ     ฌาดี ลาฆู ตูโดฮ ซาลัฮ นะ กูญา." เยซู ญา จะ. 6กะฆีเตอ     โกะ มูเระ ตรือเบะ ปี     มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ นะ ตูฮัด     ราตา ตูโปะ. กูญา ปี บือบือลา โกะ ซือมียา ซาเกะ     ราตา ตือปัจ     บรี ลือฆา. 7โซะ ราฌา เฮโรด ตานา ญา ดืองัยํ ลาฆู กะฆีเตอ ซือมูฮา ดัฮ     นู เยซู บือเลฮ บูวัจ เตอ     ญา บรีงัจ บาญะ     เตด ตาฮู จะ นะ บูวัจ กะฮามี     กรานา-จะ     ซือมียา ซือตืองัฮ มือเลา จะ     โยฮัน ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. 8ซือตืองัฮ จะ     เอลียา ญา มาแรฮ ปลีฮัจ ดัฮ. ซือมียา อาซิก จะ     ฌาดี ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด กาลา นูตู     มาแรฮ บือฌาดี ปูลัก. 9โซะ เฮโรด ญา จะ     "โบะ โยฮัน     กู บือเลฮ กรัจ ปาลา นะ ญา ดัฮ. ตาปี ซือมียา อีนี     นู กู บือเลฮ ดืองัยํ ลาฆู นะ ญา กะฆีนี     ฌาดี ซาปา เลอ?" กะฆีเตอ     เฮโรด ญา มียา จือลัฮ นะ ปี ลีฮัจ เยซู. 10โกะ ปือญูโรฮ กูญา บาลิ มาแรฮ     มือญาเระ กะ เยซู     บือกะ ลาฆู นู กูญา บือเลฮ บูวัจ ดัฮ เตอ. กะฆีเตอ เยซู บาวา กูญา     บือปี กะ ตือปัจ นู ซืองะ ซา กูญา     เดะ ตูโปะ เบดซัยดา. 11ตาปี โกะ ซือมียา บาญะ เตอ     ตานา ตาฮู จะ     เยซู ปี โซะ ดีฮา     กูญา ตูโรจ ปี ฌูฆา. เยซู ญา ซาโมจ กูญา     มือเลา อาฌัยํ กูญา     ปาซัน ลาฆู นู ตูฮัด เดะ อาตัซ ฌาดี ราฌา     นู บือบือลา อูมัจ-ซือมียา. โกะ ซือมียา ดีฮา     อาดา ปือญาเกะ     ญา บือบือลา บรี ลือฆา. 12รอจ วะตู มาตาอารี ดาปิก นะ มาโซะ ดัฮ     โกะ มูเระ ดูวา-บือลัซ อูรัก     มาแรฮ มือเลา ฌางัน เยซู จะ     'บรี โกะ ซือมียา บาญะ อีนี     ปี กะ โกะ ตูโปะ     โกะ รูมัฮ     นู ปิกดาปิก     ซารี ซือบารัก มากัด     มียา ตือปัจ บราดู ตีโนะ ซามา. ซาเบะ-จะ     ตือปัจ อีนี ฌาดี ฮูตัด     ฮอย ซือมียา ดูโดะ เลอ." 13ตาปี เยซู ญา มือเลา กะ กูญา จะ     "ลูมอฮ กาเญา เลอ     ปี อาเมด โกะ ซือบารัก บรี กะ กูญา มากัด." กูญา ตีกัฮ จะ     "กามี ฮอย นามา บาญะ เลอ. อาดา ซา ตือโปก โรตี     ลีมา กือโตน     ฌางัน อีกัด ดูวา อีโกยํ. ดัฮ เตด ปี บือลี โกะ ซือบารัก มากัด     บรี กะ โกะ ซือมียา บาญะ อีนี     ฮอย นามา อาซิก เลอ." 14ซาเบะ-จะ     กีรา ซา โกะ กีลากี     ฆามะ-จะ ลีมา รีบู อูรัก บือเลฮ. ตาปี เยซู ญา มือเลา ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา จะ     "บรี กูญา ดูโดะ บือกาวัด-กาวัด เลอ. ซือกาวัด ลีมา-ปูโลฮ อูรัก." 15โกะ มูเระ กูญา บูวัจ ตูโรจ     บรี โกะ ลูมอฮ ซือมียา ซือมูฮา ปาคัจ ดูโดะ. 16กะฆีเตอ     เยซู ญา อาเมด ตือโปก โรตี ลีมา กือโตน     ฌางัน อีกัด ดูวา อีโกยํ อีตู     ญา ลางอฮ ลีฮัจ กะ ลาแงะ     บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. กะฆีเตอ     ญา ลือแปะ ตือโปก โรตี     ฌางัน อีกัด     อูโญะ กะ โกะ มูเระ     บรี กูญา นะ ฮาฆิ กะ โกะ ซือมียา นู บาญะ อีตู. 17กูญา ซือมูฮา     ปาคัจ มากัด กือญัง ฮาบิฮ ดัฮ. โกะ กรือดะ นู ลือเบฮ เดะ มากัด เตอ     โกะ มูเระ กูญา มูงอจ     บือเลฮ ดูวา-บือลัซ ซูเปะ. 18อาดา ซืออารี     ตานา เยซู ญา ตืองัฮ บือซาโวจ     ซา ญา เตอ     โกะ มูเระ กูญา มาแรฮ ดูโดะ ฌางัน เยซู ซามา. กะฆีเตอ เยซู ตาญา กูญา จะ     "โกะ ซือมียา บาญะ     กูญา อาดา มือเลา จะ     กู ฌาดี ซาปา เลอ?" 19โกะ มูเระ กูญา ตีกัฮ จะ     "กูญา จะ     เกา ฌาดี โยฮัน     ซือมียา นู บรี ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย เลอ. ตาปี ซือตืองัฮ จะ     ฌาดี เอลียา. อาดา ฌูฆา ซือตืองัฮ     นู จะ     ฌาดี ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด กาลา นูตู     ซืออูรัก     นู บือเลฮ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี เลอ." 20เยซู ตาญา กูญา จะ     "ตาปี โซะ ลูมอฮ กาเญา เตอ     กาเญา มือเลา จะ     กู ฌาดี ซาปา?" ซีโมน เปโตร ญา ตีกัฮ กะ เยซู จะ     "เกา ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ ซูโรฮ มาแรฮ เลอ." 21เยซู บลารัก กะ โกะ มูเระ นะ ญา     กือมัซๆ     ตีเมา บรี กูญา มือญาเระ ลาฆู กะฆีนี     กะ ซาปา เลอ. 22เยซู มือญาเระ กะ กูญา ปูลัก จะ     "กู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อีนี     นะ ฆาโดฮ ลาวัด ซาเกะ ซูซัฮ บาญะ ฌือแนฮ. โกะ กือปาลา นังฆรี     ฌางัน โกะ ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด เตอ     กูญา นะ กีปัซ กู บูวัก ดัฮ. กู นะ กือนา บูนอฮ บรี มาตี บูวัก. ตาปี เดะ อารี นู ตีฆา     กู นะ กือนา บูวัจ บรี ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ปูลัก เลอ." ญา จะ. 23กะฆีเตอ เยซู ญา มือเลา กะ กูญา ซือมูฮา จะ     "ซือมียา ดีฮา นู อาดา ฮาตี นะ มาแรฮ ตูโรจ กะ กู เตอ     บรี ญา บราดู บือฮีมัจ กะ ญาวา ตะอาซิก ดูลู. บรี กะ ญา อาเกะ ตาโงก กายู ปลีตัก นะ ญา     บีลัก อารี เตอ     ตูโรจ กะ กู มาแรฮ เลอ. 24กรานา-จะ     ซือมียา ดีฮา นู อาดา ฮาตี นะ ฌาฆา ญาวา นะ ญา     บรี ซือนัง เตอ     ญาวา ญา นะ ฌาฮานัม. ตาปี ซือมียา ดีฮา นู ซรัฮ ญาวา นะ ญา บูวัก     กรานา ลีฮัจ กะ กู     ซือมียา อีตู ญา นะ ดาปัจ ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮๆ เลอ. 25ดัฮ ซือมียา ดีฮา บือเลฮ โกะ ซือบารัก ซือมูฮา เดะ ดือนียา     ตาปี อีซี ญา นะ ฌาฮานัม ดัฮ     ซือมียา อีตู นะ บือเลฮ อูโตก นามา เลอ? ฮอย ลาลู. 26ซาเบะ-จะ     ซือมียา ดีฮา     นู ปือจือและ กรานา กู     ฌางัน ปือมือเลา นะ กู     ซือมียา อีตู เลอ     กู นะ ปือจือและ บาลัซ ปาเระ     เดะ อารี บลากัก. เดะ อารี บลากัก อีตู เตอ     กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา เตอ     กู นะ มาแรฮ     อาดา บือซายา บือซรี     บือกะ บือซายา นะ อาโปก เดะ กู     บือกะ บือซายา นะ โกะ ลูมอฮ ฮูลู-บาลัก นู จรัฮ บาฌิ เลอ. 27ตาปี กู มือญาเระ บือซูโงฮ-ซูโงฮ กะ กาเญา จะ     อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ     นู บือดีรี โตะ อีนี     นู นะ ฮอย เตด มาตี ดูลู     ตือดะ กูญา นะ ลีฮัจ ตูฮัด มาแรฮ บือบือลา ฌาดี ราฌา ดัฮ เลอ." เยซู ญา จะ. 28เดะ บลากัก เยซู บือเลฮ มือเลา ปือมือเลา อีตู     ฆามะ ลาปัด อารี     เยซู ญา บาวา เปโตร     โยฮัน ฌางัน ยากอบ ปี ซามา. ญา ปี ญาแญะ กะ อาตัซ บูเกะ     บีดา นะ บือซาโวจ. 29กะฆีเตอ     ตานา เยซู     ญา ตืองัฮ บือซาโวจ     มูคา นะ ญา ซาเลด ดัฮ     กาเยด นะ ญา โปด     ฌาดี ปูเตฮ มรือแจว เลอ. 30นี เลอ     อาดา ดูวา อูรัก มาแรฮ มือเลา บือซามา ฌางัน ญา. กูญา เตอ     ฌาดี มูซา ฌางัน เอลียา. 31กูญา มาแรฮ ปลีฮัจ บือซายา เตอ     มือเลา ฌางัน เยซู     ปาซัน ลาฆู นู ญา นะ มือนีงัน ปี ดัฮ     เดะ นังฆรี เยรูซาเลม. 32โซะ เปโตร     ฌางัน กาวัด นะ ญา     กูญา ตีโนะ ลีนา ดัฮ. ตาปี ตานา กูญา ดาฮานี ดัฮ     กูญา ลีฮัจ บือซายา เดะ ญาวา นะ เยซู     ลีฮัจ ดูวา อูรัก อีตู บือดีรี ซามา ฌางัน ญา. 33ตานา ดูวา อูรัก อีตู     ตืองัฮ นะ ปี ดัฮ     เปโตร ญา มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "จา เออ     นู กามี อาดา โตะ อีนี     โบะ บาฌิ ดัฮ เลอ. บรี กามี บูวัจ ซาเราะ โตะ อีนี     ตีฆา บีฌี     นะ เกา ซา     นะ มูซา ซา     นะ เอลียา ซา." นู เปโตร ญา มือเลา กะฆีเตอ     ญา ฮอย เตด ตาฮู ลาฆู เลอ. 34ตืองัฮ ญา มือเลา กะฆีนี ลาฆี     อาดา กือมูวัง มาแรฮ ตูโดก เดะ อาตัซ กูญา. ตานา มาโซะ เดะ กือมูวัง ดัฮ     กูญา โปด     ตาโกจ เลอ. 35อาดา ซูวารา บูงี ดาตัก มาแรฮ เดะ กือมูวัง อีตู     มือเลา จะ     "ซือมียา อีนี เลอ     ฌาดี นานะ นะ กู. ญา เตอ     นู กู ปีเลฮ ดัฮ. กือนา มือนีงัย กะ ญา เลอ." 36ตานา ซูวารา อีตู ญา ซืองะ ดัฮ     อาดา เยซู ซืออูรัก เลอ. โกะ มูเระ ตีฆา อูรัก ซีงี     กูญา ซืองะ ดัฮ. เดะ วะตู อีตู     กูญา ฮอย เตด มือเลา     มือญาเระ ลาฆู นู กูญา บือเลฮ ลีฮัจ บือฆารี     กะ ซือมียา ดีฮา เลอ. 37วะตู จรัฮ ปาฆี     เยซู ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา     ตูโรด มาแรฮ     ดาตัก เดะ โซะ บูเกะ ดัฮ เตอ. อาดา โกะ ซือมียา บาญะ     ปาคัจ มาแรฮ ดาปัจ เยซู. 38นี เลอ     อาดา กีลากี ซืออูรัก     เดะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ อีตู     ญา บือซูระ จะ     " บูมอยํ เออ     กู มีตา บรี เกา ฆาฆัฮ ลีฮัจ นานะ กีลากี นะ กู เลอ     ซาเบะ กู อาดา นานะ แนฮ ซา อูรัก อีนี. 39ลีฮัจ เลอ     อาดา ฮาตู ราโซะ     รีฆะ นานะ อีตู     บูวัจ บรี ญา บือซูระ ดัดดัด     บูวัจ บรี ญา มืองือตัจ     ยู ตรือเบะ ฆรือลือมา. ฮาตู อีตู     ญา ปายัฮ นะ ตรือเบะ เดะ นานะ อีตู     ตาปี บูวัจ บรี ญา บือซูซัฮ ญาวา ตือลาลู เลอ. 40กู มีตา ตูโลก เดะ โกะ มูเระ นะ เกา     บรี โปรฮ ฮาตู อีตู     บรี ญา ตรือเบะ บูวัก เดะ นานะ นะ กู. ตาปี กูญา บูวัจ เตด บือเลฮ เลอ." 41กะฆีเตอ เยซู     ญา ตีกัฮ จะ     "เฮอ     โกะ ซือมียา ฮาดัจ อีนี     ลาฆู ปือจายา ฮาบิฮ ปี กะ ดีฮา ดัฮ เลอ? กาเญา ซือซัจ ซาลัฮ ซูโงฮ เลอ. กะฆีเตอ     กู นะ ดูโดะ ฌางัน กาเญา     นะ ตาฮัด ลูมอฮ กาเญา     บราปา ลามา เลอ? บาวา นานะ นะ เกา บือมาแรฮ กะ อีนี เลอ." 42ตานา นานะ อีตู ตืองัฮ มาแรฮ     ฮาตู บูวัจ บรี ญา รือบัฮ     บรี ญา มืองือตัจ. ตาปี เยซู ญา โปรฮ ฮาตู     ญา บือบือลา นานะ อีตู บรี ซือนัง บาฌิ ดัฮ. กะฆีเตอ     ญา บรี ปาเระ กะ ปะ เดะ ญา. 43โกะ ซือมียา ซือมูฮา     กูญา ปาคัจ ปือและ-ฮาตี     เดะ ลาฆู มือฆัฮ นู บือซัยํ ซูโงฮ     นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. ตาปี วะตู กูญา ซือมูฮา อาดา ปือและ-ฮาตี ลาฆี     กรานา ลาฆู ซือมูฮา นู เยซู บือเลฮ บูวัจ เตอ     เยซู ญา มือเลา ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา จะ 44"ลาฆู นู กู นะ มือญาเระ อีนี     กาเญา ฌางัน นะ ลูปา เลอ. กรานา-จะ     กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา เตอ     กู นะ กือนา อาตัจ     บรี กะ โกะ ลูมอฮ ซือมียา รีฆะ เตอ." ญา จะ. 45ตาปี ปือมือเลา ลาฆู อีตู     โกะ มูเระ นะ ญา     ฮอย เตด มาโซะ เดะ ฮาตี. กรานา ปือมือเลา อีตู     กือนา บูนี ตาโรฮ เดะ กูญา     ตีเมา บรี กูญา นะ ตาฮู. กูญา โปด     ฮอย เตด บรานี นะ ตาญา เยซู     ปาซัน ปือมือเลา อีตู เลอ. 46กะฆีเตอ     โกะ มูเระ กูญา ปาคัจ บือตือฆัฮ ซามา กูญา จะ     เดะ ลูมอฮ กูญา อีตู     ซาปา เลอ     นู ซัยํ-บือซัยํ เดะ กาวัด? 47ตาปี โซะ เยซู     ตานา ญา ตาฮู ลาฆู นู กูญา บรีงัจ เดะ ดาลับ ฮาตี นะ กูญา     ญา บาวา นานะ ซืออูรัก     มาแรฮ บือดีรี ดาปิก ญา. 48ญา มือเลา จะ     "ซือมียา ดีฮา นู ซาโมจ นานะ ดือมิ อีนี     กรานา นามา นะ กู     ซือรูปา ซือมียา อีตู ซาโมจ กู ดัฮ. ซือมียา ดีฮา ซาโมจ กู เตอ     ซือรูปา ญา บือเลฮ ซาโมจ ตูฮัด     นู บือเลฮ ซูโรฮ กู มาแรฮ เลอ. กรานา-จะ     เดะ ลูมอฮ นะ กาเญา     ซือมียา นู ฌาดี ดือมิ เดะ กาวัด     ซือมียา อีตู เลอ     ญา ฌาดี ซัยํ-บือซัยํ ซูโงฮ." 49โซะ โยฮัน     ญา มือเลา กะ เยซู จะ     "จา เออ     ลูมอฮ กามี บือเลฮ ลีฮัจ ซือมียา ซืออูรัก     นู ซือโบจ นามา นะ เกา     บีดา นะ โปรฮ โกะ ฮาตู ตรือเบะ เดะ ญาวา นะ ซือมียา. กะฆีเตอ     กามี บือเลฮ บลารัก ญา บูวัก     ซาเบะ ญา เตด ตูโรจ กะ เกา     ซามา ลูมอฮ กามี เลอ." 50ตาปี เยซู ตีกัฮ กะ ญา จะ     "ฌางัน บลารัก ญา เลอ     ซาเบะ-จะ     ซือมียา ดีฮา     นู เตด บลาวัด ฌางัน กาเญา     ซือมียา อีตู ญา     ฌาดี ซือมียา โซะ กาเญา เลอ." 51ตานา ดาปิก นะ รอจ วะตู     นู เยซู นะ กือนา ซาโมจ ญาแญะ ปี ดัฮ     เยซู ญา ตือตู-ฮาตี กือฌะ ดัฮ     นู นะ ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม. 52กะฆีเตอ     ญา ซูโรฮ โกะ ซือมียา ปี ดูลู เดะ ญา     บรี กูญา มาโซะ ปี กะ ดาลับ ตูโปะ นะ ลูมอฮ ซะมาเรีย     ซา ตูโปะ     บีดา นะ ซียะ ตือปัจ มือนูปัก     บรี กะ ญา. 53ตาปี โกะ ซือมียา เดะ ตูโปะ อีตู     กูญา ฮอย เตด ซาโมจ เยซู     ซาเบะ-จะ เยซู     ญา ตือตู-ฮาตี นะ บือฌาลัด ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม. 54ยากอบ ฌางัน โยฮัน     นู มูเระ นะ ญา เตอ     ตานา กูญา ลีฮัจ กะฆีเตอ     กูญา มือเลา กะ เยซู จะ     "จา เออ     เกา นะ บรี กามี ปือซัด อาปี     บรี ตูโรด ดาตัก เดะ โซะ ลาแงะ     มาแรฮ ตูนู กูญา บรี ฌาฮานัม เฆอ?" 55ตาปี เยซู ญา บือเลฮ อาเลฮ มาแรฮ บลารัก กูญา. 56กะฆีเตอ เยซู     ฌางัน มูเระ นะ ญา     กูญา บือฌาลัด ปี ลือปัซ     กะ ตูโปะ นู ซา. 57ตานา เยซู     ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา     ตืองัฮ บือฌาลัด ปี     อาดา ซือมียา ซืออูรัก มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "เกา นะ ปี กะ ดีฮา     กู นะ ตูโรจ ปี ซามา เลอ." 58กะฆีเตอ เยซู ตีกัฮ กะ ญา จะ     "โกะ อาซู ฮูตัด     ญา อาดา ลูบัก. โกะ บูโรก เดะ ลาแงะ     ญา อาดา ซารัก. ตาปี โซะ กู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา เตอ     กู ฮอย ตือปัจ นะ ตืองะ ปาลา ตีโนะ เลอ." 59เยซู ญา มือเลา กะ ซือมียา นู ซืออูรัก ปูลัก จะ     "กือนา ตูโรจ กะ กู เลอ." ตาปี ซือมียา อีตู     ญา ตีกัฮ จะ     "จา เออ     มีตา บรี กู นะ ปี ตานัม บาดัด นะ ปะ เดะ กู     ดูลู เลอ." 60ตาปี เยซู มือเลา กะ ญา จะ     "บรี ซือมียา มาตี     ปี ตานัม ซือมียา มาตี ซามา. ตาปี โซะ เกา เตอ     เกา กือนา ปี มือญาเระ บรี ตาฮู จะ     ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา มาแรฮ ฌาดี ราฌา     นะ บือบือลา อูมัจ-ซือมียา เลอ. " 61โซะ ซือมียา นู ซา     ญา มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "จา เออ     กู นะ ตูโรจ เกา ปี. ตาปี บรี กู ปี จาเระ ซือมียา เดะ รูมัฮ นะ กู ดูลู." 62เยซู มือเลา กะ ญา จะ     "ซือมียา ดีฮา     อาเมด ตางัน     ปือฆัก ฆาลา ดัฮ     ตาปี อาเลฮ บลากัก ปูลัก เตอ     ซือมียา อีตู     ญา ฮอย เตด บือฆูนา     นะ อาดา ตูฮัด เดะ อาตัซ ฌาดี ราฌา     นู บือบือลา ญา."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\