มาระโก 1

1นี เลอ     บรีตา นู บาฌิ     ปาซัน นะ เยซู คริด. ญา เตอ     นานะ นะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ. 2ลาฆู อีนี ฮึนตะ     บือกะ ลาฆู นะ อิซายา     ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด เตอ. ญา ฆาแรฮ ดัฮ จะ " 'ลีฮัจ เลอ     กู ซูรโฮ ปือญูโรฮ นะ กู     บรี ญา ปี โซะ ฮึลด เกา ญา เลอ     นะ ซียะ ฌาลัด นะ เกา ดูลู เลอ.'     ตูฮัด เดะ อาตัซ ญา จะ." 3"อาดา ซูวารา ซือมียา บือซูระ     เดะ ปาดัก ตานัฮ ตูโฮยํ นู ลือฆา จะ 'กือนา ซียา ฌาลัด บรี ซุจ     บีดา ตูฮัด นะ มาแรฮ เลอ กือนา บือกรือฌา ฌาลัด นะ ญา     บรี รือมัก ปี เลอ.'     ญา จะ." 4กะฆีเตอ     โยฮัน เตอ     ญา มาแรฮ เดะ ปาดัก ตานัฮ ตูโฮยํ นู ลือฆา     ญา บรี โกะ ซือมียา ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย. ญา มือญาเระ จะ     "กาเญา ซือมูฮา     บราเลฮ-ฮาตี     ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย เลอ. กะฆีเตอ     ตูฮัด นะ อาเกะ ดูซา นะ กาเญา."     ญา จะ. 5กะฆีเตอ     ซือมียา เดะ ราตา นังฆรี ยูเดีย     ฌางัน ซือมียา เดะ นังฆรี เยรูซาเลม เตอ     กูญา ซือมูฮา     ปาคัจ ตรือเบะ ปี ซารี โยฮัน. กูญา ซาโงะ ลาฆู ดูซา นะ กูญา. กะฆีเตอ โยฮัน บูวัจ บรี กูญา ซาโมจ     ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย     เดะ ซูงัย จอแดน. 6โยฮัน เตอ     ญา ปือแญะ กาเยด     บูวัจ ฌางัน บูลู อูตัยํ     อาดา กูเละ บือนาตัก ฌาดี ตาลี ปีงัก นะ ญา. ญา บียาซา มากัด โกะ บลาลัก     ฌางัน อาเย มีซัด มาทู. 7ญา มือญาเระ จะ     "อาดา ซือมียา ซืออูรัก นู มือฆัฮ ลือเบฮ เดะ กู     ญา นะ มาแรฮ เดะ บลากัก กู. ตาลี ปะตาปะ นะ ญา โปด     กู เตด บือฆูนา นะ ตือมะ อูฆัย เลอ. 8กู บรี กาเญา ซือลับ เดะ อาเย เตอ     ตาปี ซือมียา อีตู เลอ     ญา นะ บรี กาเญา     ซือลับ เดะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด."     ญา จะ. 9วะตู อีตู     เยซู มาแรฮ     ดาตัก เดะ ตูโปะ นาซาเรด     เดะ โซะ นังฆรี ฆาลิลี. ญา ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย     เดะ ซูงัย จอแดน     นู โยฮัน บูวัจ บรี. 10ตานา เยซู ญาแญะ เดะ อาเย ดัฮ     ดัดดัด อีตู     ญา ลีฮัจ จะ     ลาแงะ ตือบูกา ดัฮ. อาดา ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     ซือรูปา บูโรก ปาตี     ญา ตูโรด มาแรฮ เดะ อาตัซ ญา. 11อาดา ซูวารา มาแรฮ     ดาตัก เดะ โซะ ลาแงะ     นู จะ     "เกา เลอ     ฌาดี นานะ นะ กู     นู กู ซายัก. กู ซูกา-ฮาตี กะ เกา บาญะ เลอ." 12ดัดดัด อีตู     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บูวัจ บรี เยซู มาโซะ ปี     กะ ปาดัก ตานัฮ ตูโฮยํ นู ลือฆา. 13เยซู อาดา ดูโดะ ตือปัจ อีตู     ปัจ-ปูโลฮ อารี. กือปาลา ฮาตู ซีตัด ญา มาแรฮ บาอาฌะ ญา     บรี บูวัจ ซาลัฮ. เปะ อีตู อาดา บือนาตัก ฮูตัด ฌูฆา. อาดา ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด     มาแรฮ บือบือลา ญา. 14ลือปัซ เดะ โยฮัน กือนา กานัก เดะ ปือฌารา ดัฮ     เยซู เตอ     ญา มาแรฮ กะ นังฆรี ฆาลิลี. ญา บรี ตาฮู บรีตา นู บาฌิ นะ ตูฮัด. 15ญา มือเล จะ     "วะตู นู บาฌิ     ญา มาแรฮ ปือนอฮ ดัฮ. ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา มาแรฮ ฌาดี ราฌา     นะ บือบือลา อูมัจ-ซือมียา ดัฮ. กาเญา กือนา บราเลฮ-ฮาตี บารู     ปือจายา กะ บรีตา นู บาฌิ อีนี เลอ."     ญา จะ. 16เยซู ญา บือฌาลัด ปี     เดะ บีดิก ลาโวจ ฆาลิลี. ญา ลีฮัจ บือฆารี ซือมียา ดูวา อูรัก     จะ ซีโมน     ฌางัน อันดรู     อาดี เดะ ญา. กูญา ตืองัฮ มือญาลา เดะ ลาโวจ     ซาเบะ กูญา ฌาดี ซือมียา รีฆะ อีกัด. 17เยซู มือเลา กะ กูญา จะ     "มาแรฮ ตูโรจ กะ กู เลอ. กู นะ บูวัจ บรี กาเญา ฌาดี     ซือมียา รีฆะ ซือมียา." 18ดัดดัด อีตู     กูญา ตีงัน ฌาลา นะ กูญา บูวัก     ตูโรต ปี กะ เยซู ดัฮ. 19กะฆีเตอ     เยซู ญา บือฌาลัด ปี ดีกิ     ญา ลีฮัจ บือฆารี ยากอบ     นานะ นะ เซเบดี     ฌางัน โยฮัน     อาดี เดะ ญา. กูญา ตืองัฮ บูโบน โกะ ปูกัจ     เดะ ปราฮู นะ กูญา. 20ดัดดัด อีตู     เยซู เตอ     ญา ปาเงน ดูวา อูรัก อีตู. กะฆีเตอ     กูญา ตีงัน เซเบดี     ปะ เดะ กูญา     นู อาดา เดะ ปราฮู     บือซามา ฌางัน โกะ อานะ กูลี. กูญา ดูวา บราดี     ตูโรจ กะ เยซู ปี ดัฮ. 21กะฆีเตอ     เยซู ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา     ฌาลัด ปี     กะ ตูโปะ คาเปอนาอุม. บารู     เดะ อารี บราดู กรือฌา     เยซู เตอ     ญา มาโซะ ปี เดะ รูมัฮ บือมุน     ปี อาฌัยํ ลูมอฮ ซือมียา. 22โกะ ซือมียา นู ดืองัยํ เตอ     กูญา ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ นู ญา อาฌัยํ กะฆีเตอ     ซาเบะ-จะ     เยซู อาฌัยํ กูญา     บือกะ ซือมียา นู อาดา มือฆัฮ เลอ     ฮอย เตด ซือรูปา โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด. 23ดัดดัด อีตู     เดะ รูมัฮ บือมุน นะ กูญา     อาดา ซือมียา ซืออูรัก     นู กือนา ฮาตู ตะอารัฮ มาโซะ ราโซะ เดะ ญาวา นะ ญา ดัฮ. ซือมียา อีตู เตอ     ญา บือซูระ จะ 24"เออ เยซู     อูรัก นาซาเรด     เกา มาแรฮ บือฆาโดฮ ลูมอฮ กามี บูวัจ นามา เลอ? เกา มาแรฮ     นะ บูวัจ บรี ลูมอฮ กามี ฌาฮานัม เฆอ? กู ตาฮู จะ     เกา เตอ     ซือมียา นู บืาฌิ บือซรี นะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เลอ."     ญา จะ. 25ตาปี เยซู เตอ     ญา อูจะ บลารัก ฮาตู อีตู จะ     "กือนา ซืองะ บูวัก เลอ. ตรือเบะ เดะ ญาวา ซือมียา อีตู     ปี ญัฮ เลอ." 26ฮาตู นู ตะอารัฮ ซีงี เตอ     ญา บูวัจ ซือมียา อีตู ยู มืองือตัจ. ญา บรือแกว บูริ. กะฆีเตอ     ฮาตู ญา ตรือเบะ เดะ ญาวา นะ ญา     ปี ดัฮ. 27โกะ ซือมียา ซือมูฮา     กูญา ปาคัจ ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ     บือตาญา-ตาญา ซามา กูญา จะ     "ลาฆู อีนี ฌาดี กะฮามี เลอ? ซูโงฮ เลอ     ซือมียา อีนี     อาฌัยํ ลาฆู นู บารู. ญา อาฌัยํ ฌางัน ปือมือเลา นู มือฆัฮ. มีเซ-จะ ฮาตู ตะอารัฮ โปด     ซือมียา อีนี ญา ปือซัด     ฮาตู ฆาโดฮ ตูโรจ ปือมือซัด นะ ญา."     กูญา จะ. 28กะฆีเตอ     ลาฆู นะ เยซู กือจัย ปี ราตาๆ     เดะ โซะ นังฆรี ฆาลิลี. 29กะฆีเตอ     เยซู ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา เตอ     กูญา ตรือเบะ ปี     เดะ รูมัฮ บือมุน     ปี มาโซะ เดะ รูมัฮ นะ ซีโมน     ฌางัน อันดรู. ยากอบ ฌางัน โยฮัน ปี ซามา. 30มะ มือตูฮา นะ ซีโมน เตอ     ญา ตีโนะ เตด ซือนัง     ตืองัฮ ฮูวัจ เลอ. ตานา เยซู มาโซะ กะ ดาลับ รูมัฮ     ดัดดัด กูญา บรี ญา ตาฮู     ปาซัน นีบีนี อีตู. 31เยซู เตอ     ญา ปี ปือฆัก ตางัน นีบีนี อีตู     อาปู บือบีกัซ. กะฆีเตอ     ฮูวัจ อีตู ฮอย ดัฮ     ญา ซือนัง บาฌิ เลอ. ญา ตูโลก บือกรือฌา มากัด     บรี กะ กูญา. 32วะตู ปะฮึญา     มาตาอารี นะ ฆูโฆยํ ดัฮ     กูญา ปาคัจ บาวา โกะ ซือมียา เตด ซือนัง ญาวา     ฌางัน โกะ ซือมียา นู อาดา ฮาตู มาโซะ     ราโซะ ดัฮ เตอ     มาแรฮ ซารี เยซู ซือมูฮา. 33ซือมียา ซือตูโปะ     กูญา ปาคัจ มาแรฮ     ปือนอฮ เดะ ลามัน รูมัฮ อีตู. 34เยซู เตอ     ญา บือบือลา ซือมียา เตด ซือนัง ญาวา อาดา ปือญาเกะ แนฮ-ฌือแนฮ     บาญะ อูรัก. ญา โปรฮ โกะ ฮาตู บาญะ     บรี ตรือเบะ ปี ฮาบิฮ ดัฮ. ญา บลารัก ฮาตู     ตีเมา บรี มือเลา นามา โปด     ซาเบะ ฮาตู อีตู เตอ     กูญา กราลา เยซู. 35โซะ มูกัยํ     วะตู กือลับ ลาฆีฝ เยซู บีกัซ ตรือเบะ ปี     กะ ตือปัจ ฮอย ซือมียา. เปะ อีตู     ญา บือซาโวจ กะ ตูฮัด. 36กะฆีเตอ     ซีโมน ฌางัน กาวัด นะ ญา เตอ     กูญา ตรือเบะ ปี ตูโรจ กะ เยซู. 37ตือปัจ อีตู     กูญา มือเลา ฌางัน ญา จะ     "ซือมียา ซือมูฮา ปาคัจ มียา เกา." 38ตาปี เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "โฌฮ     บรี กีตา ปี กะ ตูโปะ อาซิก ปูลัก     บีดา นะ มือญาเระ ลาฆู นะ ตูฮัด     เปะ อีตู ฌูฆา. กรานา กู มาแรฮ ดัฮ     นะ บูวัจ กะฆีเตอ เลอ." 39กะฆีเตอ     เยซู บือฌาลัด ปี     เดะ นังฆรี ฆาลิลี ราตาๆ     มือญาเระ ลาฆู นะ ตูฮัด     เดะ โกะ รูมัฮ บือมุน นะ กูญา. โกะ ฮาตู โปด     ญา โปรฮ บรี ตรือเบะ เดะ ซือมียา. 40อาดา ซือมียา ปือญาเกะ ปูรู ซืออูรั     ญา มาแรฮ ซารี เยซู. ญา ตูกู ลูโตจ     มีตา เดะ เยซู จะ     "กะ เกา อาดา ฮาตี นะ บือบือลา กู     กะฆีเตอ นะ บูวัจ บรี กู ซือนัง บือเลฮ เลอ. 41กะฆีเตอ     เยซู ตือจีฮัด กะ ซือมียา อีตู     ญา อาเงา ตางัน     ปือเตาะ เดะ ญาวา นะ ญา     มือเลา จะ     "กู อาดา ฮาตี นะ บือบือลา เกา. บรี เกา ซือนัง บาฌิ เลอ." 42ดัดดัด อีตู     ปือญาเกะ ปูรู ฮอย ฮาบิฮ ดัฮ     เดะ ญาวา นะ ญา     ซือนัง บาฌิิ ดัฮ เลอ. 43กะฆีเตอ     เยซู ซูโรฮ ซือมียา อีตู ปี ดัดดัด. ญา บลารัก กะ ญา กือมัซๆ 44มือเลา จะ     "ฌางัน จาเระ ลาฆู อีนี     กะ ซือมียา ดีฮา โปด. ตาปี ปี เลอ     มียา ซามี     บรี ญา ลีฮัจ จะ     เกา ลือฆา ดัฮ. มือนืองะ บารัก มือญือมัฮ บรี กะ ตูฮัด เลอ     บือกะ มูซา ปือซัด ดัฮ เตอ     บีดา นะ บรี ราตา ซือมียา ตาฮู จะ     เกา ซือนัง บาฌิ ดัฮ."     เยซู ญา จะ. 45ตาปี ซือมียา อีตู     ตรือเบะ ปี มือญาเระ ลาฆู อีตู ราตาๆ     บูวัจ บรี บรีตา นะ เยซู กือจัย ปี ราตา เลอ. กะฆีเตอ เยซู     นะ มาโซะ ปี โซะ ตูโปะ นู ดีฮา     เตด บือเลฮ     ตาปี ญา กือนา ดูโดะ     เดะ ลูวัยํ ตูโปะ     เดะ ตือปัจ ฮอย ซือมียา. เปะ อีตู     อาดา ซือมียา ดาตัก เดะ ราตา ตือปัจ     มาแรฮ ซารี ญา.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\