มาระโก 10

1กะฆีเตอ     เยซู ตรือเบะ เดะ นังฆรี อีตู     ปี กะ โซะ นังฆรี ยูเดีย. ญา ฌรือมัก ปี     กะ โซะ ซรือบัก ซูงัย จอแดน     โซะ ตีมอยํ. อาดา ซือมียา บาญะ     ปาคัจ มาแรฮ ซารี เยซู ปูลัก. กะฆีเตอ     เยซู อาฌัยํ ลูมอฮ อีตู     บือกะ ญา บียาซา บูวัจ. 2อาดา ลูมอฮ ฟาริซี มาแรฮ     นะ ลกลีฮัจ เยซู     ตาญา จะ     "นู ลากี นะ บรือจัย ฌางัน บีนี เตอ     กือนา ลาฆู ฌางัน ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด เฆอ?" 3เยซู มือเลา จะ     " มูซา บือเลฮ ปือซัด กาเญา กะฮามี?" 4กูญา ตีกัฮ จะ     "มูซา บรี ซือมียา บูวัจ ซูรัจ บรือจัย     บูวัก บีนี บือเลฮ. " 5ตาปี เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กรานา กาเญา ฮาตี กรัซ เลอ     มูซา บือเลฮ ฆาแรฮ ปือมือซัด ฮูโกบ กะฆีเตอ. 6ตาปี ตะเดะ ลามูลา     ตูฮัด บือฌาดี ดือนียา ดัฮ     บือกะ ซูรัจ นู จะ 'ตูฮัด บือฌาดี ซือมียา     กีลากี ฌางัน นีบีนี'. 7อาดา ฌูฆา นู จะ 'กะฆีเตอ     กีลากี นะ ตีงัน เอด อาโปก นะ ญา     นะ ปี ดูโดะ บือซามา บือซูโงฮ-ซูโงฮ ฌางัน บีนี นะ ญา. 8กะฆีเตอ     กูญา กือดูวา นะ ฌาดี ญาวา ซือตือปัจ.' ซูรัจ นะ ตูฮัด ญา จะ." กะฆีเตอ เยซู มือเลา ปูลัก จะ     "กะฆีเตอ     กูญา บูกัด ฌาดี ดูวา ญาวา     ตาปี ฌาดี แนฮ ซา ญาวา อีตู ดัฮ. 9กะฆีเตอ     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ อีกัจ บือกระ ดัฮ     ฌางัน บรี โกะ ซือมียา นะ บรือจัย." ญา จะ. 10กะฆีเตอ     ตานา มาโซะ กะ รูมัฮ ดัฮ     โกะ มูเระ นะ ญา ตาญา ปาซัน ลาฆู อีนี ปูลัก. 11กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ฌางัน กูญา อีตู จะ     "กะ ซือมียา ดีฮา บรือจัย ฌางัน บีนี นะ ญา เตอ     อาเมด บีนี อาซิก มาแรฮ ดัฮ     ญา ซาลัฮ บือกาเซฮ ฌูฆา. 12กะ นีบีนี ดีฮา     บรือจัย ฌางัน ลากี นะ ญา     อาเมด ลากี อาซิก     ญา โปด     ซาลัฮ บือกาเซฮ ฌูฆา." เยซู ญา จะ. 13กะฆีเตอ     อาดา ซือมียา บาวา นานะ ดือมิ ซือตืองัฮ     มาแรฮ ซารี เยซู     บีดา นะ บรี เยซู ปือเตาะ เดะ ญาวา นะ กูญา. ตาปี โกะ มูเระ นะ ญา เตอ     กูญา อูจะ บลารัก โกะ ซือมียา อีตู. 14ตานา เยซู ลีฮัจ กะฆีเตอ     ญา เตด ซือนัง-ฮาตี     ญา มือเลา กะ โกะ มูเระ นะ ญา จะ     "บียัยํ เลอ     บรี โกะ นานะ มาแรฮ มียา กู. ฌางัน นะ ซือกัจ กูญา     กรานา-จะ     ซือมียา นู อาดา ฮาตี ซือรูปา โกะ นานะ กะฆีนี เตอ     ซือมียา อีตู เลอ     นู อาดา ตูฮัด ฌาดี ราฌา นะ ญา. 15กู มือญาเระ กะ กาเญา     ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     ซือมียา ดีฮา     นู เตด ซาโงะ ตูฮัด ฌาดี ราฌา นะ ญา     ฌางัน ฮาตี ซือรูปา บือกะ นานะ เตอ     ซือมียา อีตู     นะ ฮอย เตด บือเลฮ มาโซะ     กะ ลูมอฮ ซือมียา     นู ตูฮัด บือบือลา ฌาดี ราฌา " ญา จะ. 16กะฆีเตอ     เยซู เตอ     ญา เนก โกะ นานะ     ญา ปือเตาะ ตางัน เดะ ญาวา นะ กูญา     ญา บรี ซือลามัจ กะ กูญา     โซก ซืออูรัก. 17ตานา เยซู ตืองัฮ นะ บือฌาลัด ปี ปูลัก     อาดา ซือมียา ซืออูรัก     บลารี มาแรฮ ซารี ญา. ซือมียา อีตู ญา ตูกู ลูโตจ     โซะ ฮึลด เยซู     ตาญา เยซู จะ     " บูมอยํ นู บาฌิ เออ     กู กือนา บูวัจ กะฮามี เลอ     บีดา นะ บือเลฮ ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮ นู ซือลาลู?" 18กะฆีเตอ     เยซู ตีกัฮ กะ ญา จะ     "เกา มือเลา ซือโบจ จะ     'นู บาฌิ'     บูวัจ นามา? ฮอย ซือมียา ดีฮา นู บาฌิ     ลือเบฮ ซา ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. 19เกา ตาฮู โกะ ปือมือซัด นะ ตูฮัด     นู จะ 'ฌางัน บูนอฮ ซือมียา. ฌางัน บือกาเซฮ บีนี นะ กาวัด     ลากี นะ กาวัด เลอ. ฌางัน จูรี บารัก นะ กาวัด เลอ. ฌางัน ฌาดี ซะซี มืออูปัย เลอ. ฌางัน กีจอฮ กาวัด เลอ. กือนา ตูเฮะ กะ เอด อาโปก นะ เกา เลอ.' " ญา จะ. 20ซือมียา อีตู     ญา มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "บูมอยํ เออ     ปือมือซัด อีนี ซือมูฮา เตอ     กู บือเลฮ ตูโรจ ดัฮ     ตะเดะ มิดือมิ." 21เยซู เตอ     ญา ตีญูง กะ ซือมียา อีตู     ญา ซายัก. ญา มือเลา ฌางัน ซือมียา อีตู จะ     "เกา ปูตุซ ซา มาตา เลอ. เกา ปี ฌูวัน โกะ ซือบารัก นะ เกา เลอ     ฮาฆิ บรี กะ โกะ ซือมียา ฮาฌะ     กะฆีเตอ     เกา นะ ฌาดี ซือมียา กายา โซะ อาตัซ ลาแงะ ดัฮ. ลือปัซ อีตู     กือนา มาแรฮ ตูโรจ กะ กู เลอ." ญา จะ. 22ตาปี ตานา ซือมียา อีตู ดืองัยํ ลาฆู กะฆีเตอ ดัฮ     ดัดดัด ญา มูคา มาซับ     ญา ตรือเบะ ปี     ซูซัฮ-ฮาตี ซูโงฮ     ซาเบะ-จะ     ญา อาดา โกะ บือนา บารัก บาญะ. 23เยซู เตอ     ญา ตีญูง ลีฮัจ กือลีลิก ญาวา นะ ญา     ญา มือเลา ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา จะ     "ปายัฮ ซูโงฮ เลอ     นู โกะ ซือมียา กายา     นะ มาโซะ กะ ลูมอฮ ซือมียา นะ ตูฮัด. " 24ตาปี โกะ มูเระ นะ ญา ดืองัยํ ดัฮ     กูญา ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ. กะฆีเตอ เยซู มือเลา ฌางัน กูญา ลาฆี จะ     "โอ มิ เออ     ปายัฮ ซูโงฮ เลอ นู นะ มาโซะ กะ ลูมอฮ ซือมียา นะ ตูฮัด. 25อูตัยํ ซืออีโกยํ นะ มรือลุซ เดะ ลูบัก ฌาโรบ โปด มูดัฮ ลาฆี     เดะ ซือมียา กายา นะ มาโซะ กะ ดือนียา บารู นะ ตูฮัด." ญา จะ. 26กะฆีเตอ     โกะ มูเระ นะ ญา เตอ     กูญา ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ     กูญา ปาคัจ ตาญา จะ     "ดัฮ กะฆีเตอ     ซาปา เลอ     นะ บือเลฮ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ?" 27ตาปี เยซู เตอ     ญา ตีญูง ลีฮัจ กะ กูญา อีตู     มือเลา จะ     "โซะ อูมัจ-ซือมียา     นะ บูวัจ กะฆีนี เตด บือเลฮ ลาลู. ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     นู บูวัจ บือเลฮ. ลาฆู นามาๆ โปด     ตูฮัด เตอ เลอ     นู บูวัจ บือเลฮ ซือมูฮา." 28กะฆีเตอ     เปโตร ฮึนตะ มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "ลีฮัจ เลอ     ลูมอฮ กามี บือเลฮ ตีงัน บือนา บารัก ซือมูฮา     มาแรฮ ตูโรจ กะ เกา ดัฮ เลอ." 29เยซู เตอ     ญา มือเลา จะ     "กู มือเลา ฌางัน กาเญา     ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     ซือมียา ดีฮา นู ตีงัน โกะ รูมัฮ     โกะ อาดี-บราดี กีลากี นีบีนี     โกะ ปะ มะ     โกะ นานะ     โกะ ตือปัจ ตานัฮ เตอ     กรานา ลีฮัจ กะ กู     ลีฮัจ กะ บรีตา นู บาฌิ นะ กู เตอ 30ซือมียา อีตู เลอ     ญา นะ ซาโมจ ซือราตุซ กาลี     เดะ ฮาดัจ อีนี. ญา นะ ซาโมจ ปาเระ โกะ รูมัฮ     โกะ อาดี-บราดี กีลากี นีบีนี     โกะ มะ     โกะ นานะ     โกะ ตือปัจ ตานัฮ     ตาปี ญา นะ กือนา ลาฆู ปรือกัด ซามา. เดะ ฮาดัจ โซะ ฮึลด โปด     ซือมียา อีตู เตอ     ญา นะ ซาโมจ ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮ นู ซือลาลู เลอ. 31ตาปี อาดา ซือมียา บาญะ โซะ ปรือดู     นะ ปี ดูโดะ โซะ ฮูโฌก. ซือมียา โซะ ฮูโฌก นะ ปี ดูโดะ โซะ ปรือดู เลอ." ญา จะ. 32กาลา กูญา อีตู     ตืองัฮ ฌาลัด ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม     เยซู เตอ     ญา ฌาลัด ปี โซะ ฮึลด     ตาปี โกะ มูเระ อีตู     กูญา ปือและ-ฮาตี บาญะ. โกะ ซือมียา นู ฌาลัด ปี     โซะ บลากัก เตอ     กูญา ตาโกจ โตระ. ซือกาลี ลาฆี     เยซู บาวา โกะ มูเระ ดูวา-บือลัซ อูรัก อีตู     บือปี ซามา     มือญาเระ ลาฆู นู นะ บือฌาดี ฌางัน ญา จะ 33"นี เลอ     กีตา ตืองัฮ บือฌาลัด ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม. กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา เตอ     กู นะ กือนา อาตัจ บรี     กะ ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     ฌางัน โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด เตอ. โกะ ลูมอฮ กูญา อีตู นะ กรัจ ฮูโกบ กู     บรี กือนา บูนอฮ มาตี เลอ. กะฆีเตอ     กูญา นะ อาตัจ กู     บรี กะ โกะ ลูมอฮ ซือมียา บักซา อาซิก. 34กูญา อีตู นะ อาฆัฮ-ฆือละ กะ กู. กูญา นะ ปือทุย อาเย ลีโยยํ เดะ ญาวา นะ กู. กูญา นะ รือเปะ กู     นะ บูนอฮ กู เลอ. ตาปี ลือปัซ ตีฆา อารี เตอ     กู นะ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ปูลัก." ญา จะ. 35ยากอบ ฌางัน โยฮัน     โกะ นานะ นะ เซเบดี เตอ     กูญา มาแรฮ     มีตา เดะ เยซู จะ     "บูมอยํ เออ     กามี ซูกา นะ บรี เกา ตูโลก กามี     บือกะ ลาฆู กามี นะ มีตา เลอ." 36กะฆีเตอ     เยซู ตาญา กูญา จะ     "กาเญา นะ บรี กู บูวัจ ลาฆู นามา     บีดา กาเญา?" 37ดูวา อูรัก อีตู มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "กาลา เกา นะ มาแรฮ บือกะ ราฌา นู บือซรี เตอ     มีตา บรี กามี นะ ดูโดะ บือซามา     โซะ กานัน ซา     โซะ กีรี ซา เลอ." 38ตาปี เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "นู กาเญา มีตา กะฆีเตอ     กาเญา เตด ตาฮู อารัฮ เลอ. ลาฆู ซูซัฮ     นู ซือรูปา เจาะ     นู กู นะ โอะ     กาเญา นะ โอะ ฌูฆา     บือเลฮ เฆอ? ซือรูปา กู นะ ซือลับ เดะ ลาฆู ซูซัฮ     กาเญา นะ ซือลับ กะฆีเตอ ฌูฆา     บือเลฮ เฆอ?" 39กูญา กือดูวา ตีกัฮ กะ เยซู จะ     "บือเลฮ ฌูฆา เลอ." กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "เจาะ นู กู นะ โอะ     กาเญา นะ โอะ ฌูฆา. ลาฆู นู กู นะ ซือลับ เดะ ลาฆู ซูซัฮ เตอ     กาเญา นะ ซือลับ ฌูฆา. 40ตาปี นู นะ ดูโดะ โซะ กานัน นะ กู     โซะ กีรี นะ กู เตอ     กู นะ บรี เตด บือเลฮ เลอ. ตือปัจ ดูโดะ อีตู     ตูฮัด บือเลฮ ซียะ ตาโรฮ ดัฮ     บีดา โกะ ซือมียา นู ญา ปีเลฮ ดัฮ เลอ." 41โกะ มูเระ อาซิก ซือปูโลฮ อูรัก เตอ     ตานา ดืองัยํ ลาฆู กะฆีเตอ ดัฮ     กูญา รีเซา-ฮาตี กะ ยากอบ ฌางัน โยฮัน. 42กะฆีเตอ     เยซู บลาโลก โกะ มูเระ มาแรฮ     มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กาเญา ตาฮู จะ     โกะ ซือมียา นู ลีฮัจ ซือรูปา ฌาดี กือปาลา     นะ ลูมอฮ บักซา อาซิก เตอ     กูญา ปรือกัด ลูมอฮ กูญา     บือกะ ฌาดี ราฌา เตอ. โกะ ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ โปด     กูญา อาดา มือฆัฮ     นะ ฮูโกบ ลูมอฮ กูญา ฌูฆา เลอ. 43ตาปี โซะ ลูมอฮ กาเญา     ฌางัน บรี ฌาดี กะฆีเตอ เลอ. ซือมียา ดีฮา     นู นะ ฌาดี บือซัยํ เดะ ลูมอฮ กาเญา     ญา กือนา ฌาดี ซือมียา มือนูโลก นะ กาเญา. 44ซือมียา ดีฮา     นู นะ ฌาดี กือปาลา เดะ ลูมอฮ กาเญา     ญา กือนา ฌาดี ปราโซฮ นะ กาวัด ซือมูฮา. 45กรานา-จะ     กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา เตอ     กู มาแรฮ ดัฮ     บูกัด นะ บรี โกะ ซือมียา บือกรือฌา มือนูโลก กู     ตาปี กู มาแรฮ ดัฮ     นะ บือกรือฌา มือนูโลก กูญา เตอ เลอ     นะ ซรัฮ ญาวา นะ กู     ฌาดี รือฆา ตือบุซ โกะ ซือมียา บาญะ บรี ลือปัซ." ญา จะ. 46กะฆีเตอ     กูญา มาแรฮ รอจ กะ นังฆรี เยริโค. วะตู เยซู ตืองัฮ ตรือเบะ เดะ นังฆรี     ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา บาญะ ซามา     อาดา ซือมียา งือแมง ดูเวะ ซืออูรัก     ดูโดะ เดะ บีดิก ฌาลัด. ญา ซืออูรัก นู มาตา บูตา     ปือนามา จะ     บาทิเมอัด     นานะ นะ ทิเมอัด. 47ตานา ญา ดืองัยํ จะ     เยซู     ซือมียา ตูโปะ นาซาเรด     มาแรฮ ดัฮ     ญา บือซูระ จะ     "เยซู     นานะ นะ ราฌา ดาวิด เออ     จีฮัด กะ กู เลอ." 48อาดา ซือมียา บาญะ     กูญา อูจะ กะ ญา     ซูโรฮ บรี ญา ซืองะ. ตาปี ดรัซ ญา บือซูระ จะ     "นานะ นะ ราฌา ดาวิด เออ     ตือจีฮัด กะ กู ฌูฆา เลอ." 49กะฆีเตอ     เยซู ญา บราดู     มือเลา จะ     "บรี ญา มาแรฮ กะ อีนี." กะฆีเตอ     กูญา บลาโลก อูรัก มาตา บูตา อีตู     กูญา มือเลา จะ     "บรี ซือนัง-ฮาตี เลอ. บีกัซ เลอ     ญา บลาโลก เกา ดัฮ." 50กะฆีเตอ     ซือมียา อีตู     ญา ตีงัน กาเยด นู ญา บือซาโปจ     ญา มือลูปัจ บีกัซ     มาแรฮ รอจ กะ เยซู. 51เยซู ตาญา ญา จะ     "เกา นะ บรี กู บูวัจ ลาฆู นามา     บีดา เกา?" กะฆีเตอ     อูรัก มาตา บูตา อีตู     ตีกัฮ กะ ญา จะ     "บูมอยํ เออ     มีตา ตูโลก บรี กู บือเลฮ ลีฮัจ บือฆารี เลอ." 52เยซู มือเลา ฌางัน ญา ปูลัก จะ     "ปี เลอ. นู เกา ปือจายา     บือเลฮ บูวัจ บรี เกา ซือนัง บาฌิ ดัฮ." ดัดดัด     ซือมียา อีตู ญา ลีฮัจ บือฆารี ดัฮ. ญา ตูโรจ กะ เยซู ปี ซามา.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\