มาระโก 11

1กะฆีเตอ     กูญา อีตู มาแรฮ ดาปิก นังฆรี เยรูซาเลม     รอจ กะ ตูโปะ เบดฟายี     ฌางัน ตูโปะ เบดทานี     เดะ บูเกะ กือดูโนด ดัฮ. วะตู อีตู เยซู ซูโรฮ มูเระ ดูวา อูรัก ปี ดูลู 2ปือซัด กะ กูญา จะ     "มาโซะ เลอ     กะ ตูโปะ โซะ ฮึลด อีตู. มาโซะ ดัฮ     ดัดดัด กาเญา นะ ดาปัจ อานะ กูดา ซืออีโกยํ     นู กือนา อีกัจ ดัฮ. อานะ กูดา อีตู เตอ     ฮอย ซาปา ดือละ ญาแญะ. อูฆัย เลอ     อาเมด มาแรฮ เปะ อีนี. 3กะ ซือมียา ดีฮา ตาญา จะ     'บูวัจ นามา กาเญา บูวัจ กะฆีนี?'     กือนา ตีกัฮ จะ     'ซาเบะ ตูฮัด นะ อาเมด ซูโรฮ     ซัจ นะ อาตัจ ปาเระ เลอ.' " 4กะฆีเตอ     มูเระ ดูวา อูรัก อีตู     กูญา ปี ดัฮ     ปี ดาปัจ อานะ กูดา     อาดา อีกัจ เดะ ปีตู เดะ บีดิก ฌาลัด. กะฆีเตอ     กูญา อูฆัย กูดา อีตู. 5กะฆีเตอ     อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ     นู บือดีรี โซะ อีตู     กูญา อูจะ โกะ มูเระ อีตู จะ     "บูวัจ นามา เลอ     กาเญา อูฆัย อานะ กูดา อีนี?" 6กะฆีเตอ     กูญา ดูวา อูรัก ตีกัฮ กะ โกะ ซือมียา     บือกะ ลาฆู เยซู มือญาเระ กะ กูญา ดัฮ. กะฆีเตอ     โซะ ซือมียา อีตู     กูญา บือบียัยํ บรี อูฆัย อานะ กูดา บือปี. 7กะฆีเตอ     กูญา อาเมด อานะ กูดา อีตู มาแรฮ     อาตัจ กะ เยซู. กูญา อาเมด บาฌู นะ กูญา     อาปัยํ เดะ บลากัก กูดา อีตู. กะฆีเตอ เยซู ญาแญะ ดูโดะ. 8บาญะ ซือมียา อาเมด โกะ บาฌู นะ กูญา มาแรฮ     อาปัยํ เดะ ฌาลัด. ซือมียา อาซิกๆ เตอ     กูญา ปี กะ ปาดัก     ลือกับ โกะ รือบา ดาโวด ลือบัจ     อาเมด มาแรฮ อาปัยํ ฌูฆา. 9อาดา ซือมียา ปี โซะ ฮึลด ซือตืองัฮ     ตูโรจ โซะ บลากัก ซือตืองัฮ     กูญา บือซูระ จะ " โฮซันนา ปูฌี กะ ตูฮัด เลอ. ซือลามัจ เลอ     ซือมียา นู มาแรฮ เดะ นามา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. 10ซือนัง ซือลามัจ เลอ     นังฆรี นะ ราฌา ดาวิด อาโปก นะ กีตา     นู นะ กือนา ตืองะ ดัฮ. โฮซันนา     ปูฌี เลอ     กะ ตูฮัด นู ตีงี เดะ อาตัซ ซูโงฮ." กูญา จะ. 11กะฆีเตอ     เยซู มาโซะ กะ นังฆรี เยรูซาเลม     ญา ปี มาโซะ รอจ กะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด ปี ฌือเงาะ ลีฮัจ ราตา     เดะ รูมัฮ อีตู. ตาปี ซรือปะ นะ มาลับ ดัฮ     กะฆีเตอ     ญา ตรือเบะ ปี     ฌางัน โกะ มูเระ ดูวา-บือลัซ อูรัก อีตู     ปี กะ ตูโปะ เบดทานี. 12จรัฮ ปาฆี     ตานา กูญา ตืองัฮ มาแรฮ ดาตัก เดะ เบดทานี     เยซู ญา ลาปัยํ ดัฮ. 13ญา ลีฮัจ ตะเดะ ฌาโวฮ     อาดา ปูโฮด กรายา-บูดี     ซา ปูโฮด     นู อาดา ดาโวด ลือบัจ. กะฆีเตอ     ญา บราดู ปี ลีฮัจ จะ     อาดา บูวัฮ เฆอ เตด? ตานา มาแรฮ รอจ ดัฮ     ญา ลีฮัจ จะ     ปูโฮด กายู อีตู     อาดา ซา ดาโวด. ญา เตด รอจ มูเซด นะ บือบูวัฮ ลาฆี. 14กะฆีเตอ     เยซู มือเลา กะ ปูโฮด กายู อีตู จะ     "ตะเดะ อีนี ปี     ฮอย ซาปา นะ บือเลฮ มากัด บูวัฮ นะ เกา     ซือมาญัก-รอจ เลอ." โกะ มูเระ นะ ญา     กูญา ดืองัยํ ลาฆู อีนี ดัฮ. 15กะฆีเตอ     กูญา ปี รอจ กะ นังฆรี เยรูซาเลม ดัฮ. เยซู มาโซะ ปี กะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด. อาดา ซือมียา ฌูวัน บารัก     ซือมียา บือลี บารัก     เดะ ลามัน รูมัฮ มือญือมัฮ เตอ. โกะ ซือมียา อีตู     เยซู โปรฮ ฮาบิฮ. ปาปัด โตะ นะ ซือมียา ฮูโระ ดูเวะ     ฌางัน ตือปัจ ดูโดะ นะ ซือมียา ฌูวัน บูโรก ปาตี     ญา บือจือเกาะ บูวัก ดัฮ. 16ญา บลารัก โกะ ซือมียา     ตีเมา บรี บาวา โกะ ซือบารัก บือมาแรฮ     ลาลู เดะ ลามัน รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด. 17กะฆีเตอ     ญา อาฌัยํ ลูมอฮ กูญา     มือเลา จะ     "อาดา ฆาแรฮ ดัฮ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     บูกัด เฆอ     นู จะ 'รูมัฮ นะ กู เตอ     นะ กือนา บลาโลก จะ     รูมัฮ ตือปัจ นู ซือมียา ราตา บักซา นะ มาแรฮ     บือซาโวจ กะ ตูฮัด.' ตาปี กาเญา บือเลฮ บูวัจ     บรี ฌาดี บือกะ ซารัก ลูมอฮ อูรัก ปือญามุน เลอ." 18ตานา โกะ ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     ฌางัน โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด กูญา ดืองัยํ ลาฆู อีนี ดัฮ     กูญา บือกีรา ซามา กูญา จะ     นะ บูนอฮ เยซู กะฮามี. ซาเบะ กูญา ตาโกจ เดะ เยซู     ลีฮัจ จะ     นู เยซู อาฌัยํ ลาฆู กะฆีนี     บูวัจ บรี โกะ ซือมียา บาญะ     ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ. 19โซะ ปะฮึญา     เยซู ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา     ตรือเบะ ปี กะ ลูวัยํ นังฆรี. 20จรัฮ ปาฆี     กูญา ฌาลัด ลาลู ปี     ลีฮัจ ปูโฮด กรายา-บูดี อีตู     ญา ลายู ตูโฮยํ ฮาบิฮ     รอจ กะ ฌากัยํ. 21กะฆีเตอ     เปโตร จับ บือเลฮ ดัฮ     มือเลา จะ     " บูมอยํ เออ     ลีฮัจ เลอ     ปูโฮด กายู นู เกา อาโบยํ เตอ     ฮาบิฮ ลายู ดัฮ." 22กะฆีเตอ     เยซู มือเลา กะ กูญา จะ     "ปือจายา เลอ     กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. 23กู มือเลา ฌางัน กาเญา     ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     ซือมียา ดีฮา นู ปือซัด กะ บูเกะ อีนี จะ     'กือนา อาเกะ ปี     บือตาลับ เดะ ลาโวจ เลอ'     กะ ซือมียา อีตู เตด บรูบัฮ-ฮาตี     ตาปี ปือจายา จะ     บือกะ นู ญา ปือซัด ดัฮ     นะ ฌาดี ซูโงฮ เตอ     กะฆีเตอ     ลาฆู อีตู นะ ฌาดี ซูโงฮ เลอ." เยซู ญา จะ. 24"กะฆีเตอ     กู มือเลา ฌางัน กาเญา จะ     วะตู กาเญา บือซาโวจ มีตา ลาฆู นามาๆ โปด     ปือจายา เลอ     นู กาเญา บือเลฮ ดัฮ. กะฆีเตอ     กาเญา นะ บือเลฮ ลาฆู อีตู ซูโงฮ เลอ. 25กะฆีเตอ     วะตู กาเญา อาดา บือดีรี บือซาโวจ กะ ตูฮัด     กะ อาดา ปาซัน ลาฆู นามา ฌางัน กาวัด เตอ     กือนา อาเกะ ซาลัฮ นะ ญา ดูลู. กาเญา บูวัจ กะฆีเตอ ดัฮ     อาโปก นะ กาเญา     นู ดูโดะ เดะ อาตัซ ลาแงะ     ญา นะ อาเกะ ซาลัฮ นะ กาเญา ฌูฆา. " ญา จะ. 27กะฆีเตอ     กูญา มาโซะ ปี     กะ นังฆรี เยรูซาเลม ปูลัก. วะตู เยซู บือฌาลัด ปี     เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด อาดา โกะ ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด ฌางัน ลูมอฮ อูรัก ตูฮา เตอ     กูญา ปาคัจ มาแรฮ ดาปัจ ญา. 28กูญา ตาญา เยซู จะ     "เกา บือเลฮ บูวัจ ลาฆู กะฆีนี     ฌางัน ปือมือฆัฮ นู ดีฮา? จะ     ซาปา บือเลฮ บรี กะ เกา บูวัจ ลาฆู กะฆีนี     นู เกา บูวัจ ดัฮ เลอ?" 29เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กู นะ ตาญา กาเญา     ซา ลาฆู ฌูฆา. กาเญา ตีกัฮ เลอ     กะฆีเตอ     กู นะ มือญาเระ กะ กาเญา จะ     กู บูวัจ ลาฆู กะฆีนี ฌางัน ปือมือฆัฮ นู ดีฮา เลอ. 30นู โยฮัน บรี โกะ ซือมียา ซือลับ เดะ อาเย เตอ     ฌาดี ลาฆู ดาตัก เดะ ลาแงะ     เฆอ-จะ     ดาตัก เดะ โกะ อูมัจ-ซือมียา?" ญา จะ. 31กะฆีเตอ     กูญา บือตือฆัฮ ซามา กูญา จะ     "กะ กีตา มือเลา จะ     'ดาตัก เดะ โซะ ลาแงะ'     กะฆีเตอ     ญา นะ ตาญา กีตา จะ     'ซาเบะ นามา     กาเญา เตด บือเลฮ ปือจายา กะ โยฮัน เลอ?' 32ตาปี กะ กีตา นะ มือเลา จะ     'ดาตัก เดะ โกะ ซือมียา.' อานู..." กูญา โปด     ตาโกจ เดะ โกะ ซือมียา บาญะ     กรานา โกะ ซือมียา บาญะ อีตู กีรา จะ     โยฮัน เตอ     ฌาดี ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด ซูโงฮ เลอ. 33กะฆีเตอ     กูญา ตีกัฮ กะ เยซู จะ     "กามี เตด ตาฮู เลอ." เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กะฆีเตอ     กู โปด     เตด มือญาเระ กะ กาเญา ฌูฆา     จะ     ลาฆู กู บูวัจ กะฆีนี     บูวัจ ฌางัน ปือมือฆัฮ นู ดีฮา."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\