มาระโก 12

1กะฆีเตอ     เยซู ญา ฮึนตะ มือเลา จรือตา     อาฌัยํ โกะ ลูมอฮ อีตู จะ     "อาดา ซือมียา ซืออูรัก     นู บูวัจ กือโบด     ตานัม ปูโฮด อางุน. ญา บูวัจ ปาฆัยํ กือลีลิก. ญา กาลี ตือลาฆา กาจะ บูวัฮ อางุน. ญา อาเกะ ดาเงา ตีงี     บีดา นะ ตูงู กือโบด. กะฆีเตอ     ญา บรี โกะ ซือมียา กรือฌา กือโบด ซีวา     ตาปี อีซี ญา เตอ     ปี กะ นังฆรี อาซิก. 2ตานา รอจ วะตู มูเซด บือบูวัฮ ดัฮ     ตูฮัด กือโบด ญา ซูโรฮ ปราโซฮ ซืออูรัก     ปี มียา โกะ ซือมียา นู ซีวา กือโบด     บรี ปูงอจ ฮาบด นะ ญา     เดะ บูวัฮ อางุน อีตู. 3ตาปี โกะ ซือมียา ซีวา กือโบด อีตู     กูญา รีฆะ ปราโซฮ อีตู     กาเตาะ. กูญา บรี ญา บาลิ     ซา ญาวา     ฮอย นามา. 4กะฆีเตอ ตูฮัด กือโบด     ญา ซูโรฮ ปราโซฮ นู อาซิก ปี ปูลัก     ตาปี ตานา ปี ดัฮ     กูญา อีตู กาเตาะ ปาลา ปือจัฮ     บูวัจ แนฮ-ฌือแนฮ     บรี ญา จือและ. 5กะฆีเตอ     ตูฮัด กือโบด ซูโรฮ ปราโซฮ ปี ปูลัก     ตาปี ปราโซฮ อีตู     กูญา บูนอฮ มาตี ดัฮ. ปราโซฮ อาซิก เตอ     บาญะ อูรัก     กือนา ลาฆู กะฆีนี ฌูฆา. ซือตืองัฮ กือนา กาเตาะ     ซือตืองัฮ กือนา บูนอฮ มาตี." ญา จะ. 6"กะฆีเตอ     ตูฮัด กือโบด อาดา ซืออูรัก ลาฆี     นานะ นะ ญา     นู ญา ซายัก บาญะ ซูโงฮ. เดะ ปือญูดัฮ เตอ     ญา ซูโรฮ นานะ อีตู ปี กะ กูญา. ญา กีรา จะ     'ซูโงฮ กูญา นะ ตูเฮะ กะ นานะ นะ กู.' 7ตาปี โกะ ซือมียา ซีวา กือโบด อีตู     กูญา มือเลา ซามา กูญา จะ     'ญา เลอ     ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด กือโบด     นู นะ ซาโมจ ปือซากา. โฌฮ     บรี กีตา บูนอฮ ญา บูวัก. กะฆีเตอ     กือโบด อีนี นะ ฌาดี ปือซากา นะ กีตา.' 8กะฆีเตอ     กูญา ปาคัจ รีฆะ ญา     บูนอฮ     ตูละ บูวัก กะ โซะ ลูวัยํ กือโบด. 9กะฆีเตอ     ตูฮัด กือโบด อางุน นะ บูวัจ กะฮามี? ญา นะ มาแรฮ บูนอฮ โกะ ซือมียา ซีวา กือโบด อีตู     นะ อาเมด กือโบด อางุน อีตู     บรี กะ ซือมียา อาซิก ซีวา." เยซู ญา จะ. 10กะฆีเตอ     เยซู ตาญา จะ     "กาเญา เตด ดือละ บาจา เฆอ     ตือนอซ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู จะ 'บาตู บือซัยํ     นู ตูกัก กรือฌา รูมัฮ ตีงัน บูวัก ดัฮ บาตู อีตู เลอ     ปาเระ มาแรฮ ฌาดี บาตู กือปาลา ซาฆี ดัฮ. 11ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ     นู บือเลฮ บูวัจ กะฆีนี. กีตา ลีฮัจ จะ     ฌาดี ลาฆู บาฌิ ซูโงฮ เลอ.' " ญา จะ. 12โกะ ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ เตอ     กูญา กูวาซา นะ รีฆะ เยซู     ซาเบะ กูญา ลีฮัจ จะ     เยซู บือเลฮ มือเลา จรือตา กะฆีเตอ     ตูโญะ กะ กูญา ตะอาซิก. ตาปี กูญา ตาโกจ เดะ โกะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ. กะฆีเตอ     กูญา ตีงัน เยซู     ปี โซะ อาซิก ดัฮ. 13กะฆีเตอ     กูญา ซูโรฮ ลูมอฮ ฟาริซี ซือตืองัฮ     ลูมอฮ นะ ราฌา เฮโรด ซือตืองัฮ     ปี ซารี เยซู     บีดา นะ มือนาตี อาเมด ซาลัฮ เดะ ปือมือเลา นะ ญา. 14กะฆีเตอ     กูญา มาแรฮ มือเลา ฌางัน เยซู จะ     " บูมอยํ เออ     กามี ตาฮู จะ     เกา เลอ     ซือมียา รือมัก ซูโงฮ. เกา เตด ตาโกจ เดะ ซาปา โปด     ซาเบะ เกา เตด ปีเลฮ มูคา ซือมียา ดีฮา     ตาปี เกา อาฌัยํ ปาซัน ฌาลัด นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     โงฮ-ซูโงฮ เลอ. นู นะ บายัยํ อาเซน กะ ราฌา ซีซา เตอ     รือมัก ฌางัน ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด เฆอ เตด? 15กีตา นะ บายัยํ บาฌิ เฆอ     เตด บายัยํ บาฌิ เฆอ?"      ตาปี เยซู ญา ตาฮู กูญา ฮาตี ปีเกาะ กะฆีนี     ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "บูวัจ นามา     กาเญา ลกลีฮัจ กู? อาเมด มาแรฮ เลอ     ซา รีเงะ     บรี กะ กู ลีฮัจ." 16กะฆีเตอ     กูญา อาเมด บรี ซา รีเงะ. เยซู ตาญา กูญา จะ     "รูปา อีนี     ฌาดี รูปา นะ ซาปา? ปือนามา นู ฆาแรฮ อีนี     ฌาดี นะ ซาปา เลอ?" กูญา ตีกัฮ กะ ญา จะ     "นะ ราฌา ซีซา เลอ." 17กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "ซือบารัก นะ ราฌา ซีซา     กือนา มือญือมัฮ กะ ซีซา เลอ. ซือบารัก นะ ตูฮัด     กือนา อาเกะ มือญือมัฮ กะ ตูฮัด เลอ." กะฆีเตอ     กูญา ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ     นู ญา ตีกัฮ กะฆีนี. 18อาดา ลูมอฮ ซะดูซี ซือตืองัฮ     มาแรฮ ซารี เยซู. ลูมอฮ ซะดูซี อีตู     กูญา จะ     ลาฆู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี เตอ     ฮอย ลาลู. 19กะฆีเตอ     กูญา ตาญา เยซู จะ     "บูมอยํ เออ. มูซา บือเลฮ ฆาแรฮ ซูรัจ กาลา นูตู     ปือซัด กะ กีตา จะ 'กะ กีลากี ซือมียา ดีฮา มาตี     อาดา บีนี     ตาปี ฮอย นานะ ลาฆี     บรี อาดี เดะ ญา ซืออูรัก     อาเมด กากา อีปัย อีตู     ฌาดี บีนี นะ ญา     บีดา นะ บือเลฮ นานะ     นู นะ ฌาดี บือแนฮ นะ กากา เดะ ญา.' 20กะฆีเตอ     อาดา โกะ ดีบราดี     ตูโฌฮ อูรัก. นู ซูโลก บือเลฮ บีนี ดัฮ     ตาปี วะตู ญา มาตี     ญา ฮอย นานะ ลาฆี. 21กะฆีเตอ     นู ดูวา เตอ     อาเมด กากา อีปัย อีตู     มาแรฮ ฌาดี บีนี นะ ญา     ตาปี ญา มาตี ฮอย นานะ ฌูฆา. นู ตีฆา โปด     บูวัจ กะฆีเตอ ฌูฆา. 22กะฆีเตอ     ดีบราดี กือตูโฌฮ อูรัก อีตู     กูญา อาเมด นีบีนี อีตู มาแรฮ     ฌาดี บีนี นะ กูญา ดัฮ     ตาปี กูญา ซือมูฮา มาตี ดัฮ     ฮอย นานะ ฮาปา. โซะ ปือญูดัฮ     นีบีนี อีตู     ญา มาตี ฌูฆา ดัฮ. 23กะฆีเตอ     ตานา รอจ วะตู     นู โกะ ซือมียา นะ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี เตอ     นีบีนี อีตู นะ ฌาดี บีนี นะ ซาปา เลอ? กรานา-จะ     กูญา กือตูโฌฮ บราดี     บือเลฮ ซาโมจ ญา     ฌาดี บีนี นะ กูญา ซือมูฮา ดัฮ." กูญา จะ. 24ตาปี เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "บูวัจ นามา     กาเญา กีรา ซาลัฮ กะฆีนี? ซาเบะ กะฆีนี บูกัด เฆอ? จะ     ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด กาเญา เตด ตาฮู. นู ปือมือฆัฮ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ โปด     กาเญา เตด ตาฮู ฌูฆา. 25วะตู โกะ ซือมียา นะ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี เตอ     กูญา เตด มือนีกัฮ ปูลัก     กูญา ฮอย เตด อาเกะ บรี ฌาดี ลากี บีนี ดัฮ เลอ. ตาปี กูญา นะ ฌาดี ซือรูปา โกะ ฮูลู-บาลัก เดะ อาตัซ ลาแงะ เลอ. 26ตาปี ปาซัน ลาฆู นู ซือมียา มาตี     นะ ฮีโดะ ปาเระ เตอ     กาเญา เตด ดือละ บาจา เฆอ     เดะ ซูรัจ นะ มูซา     เดะ ซือปาตัฮ     นู มือญาเระ ปาซัน รือบา กายู นู บือญาลา อาปี เตอ     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ มือเลา ฌางัน มูซา จะ 'กู นี เลอ     ตูฮัด นะ อับราฮัม ตูฮัด นะ อีซัก ตูฮัด นะ ยาโกบ.' 27ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     ญา บูกัด ตูฮัด นะ ซือมียา นู ฮาบิฮ มาตี ดัฮ     ตาปี ญา ฌาดี ตูฮัด นะ ซือมียา นู อาดา ฮีโดะ. กะฆีเตอ     กาเญา ซาลัฮ โตระ เลอ." เยซู ญา จะ. 28อาดา ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด ซืออูรัก     ญา มาแรฮ มือนีงัย     กูญา บือตือฆัฮ ลาฆู กะฆีนี. ญา ลีฮัจ เยซู ตีกัฮ กะ กูญา     บาฌิ ดัฮ. กะฆีเตอ     ญา ตาญา เยซู จะ     "เดะ โกะ ปือมือซัด นะ ตูฮัด เตอ     ตือนอซ ดีฮา นู บือซัยํ เดะ กาวัด?" 29เยซู ตีกัฮ จะ     "ตือนอซ นู ซา     นู บือซัยํ เดะ กาวัด     ญา มือเลา จะ 'ลูมอฮ บักซา อิซราเอน     มือนีงัย เลอ. ตูฮัด นะ กีตา     นู ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เตอ     ญา เตอ เลอ     ตูฮัด แนฮ ซา. 30เกา กือนา ซายัก กะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     ตูฮัด นะ เกา     บรี ปือนอฮ เดะ ฮาตี ซือมูฮา     บือกะ ญาวา นะ เกา บูวัจ บือเลฮ ซือมูฮา     บือกะ เกา กีรา บรีงัจ บือเลฮ ซือมูฮา     บือกะ อูรัจ นะ เกา บูวัจ บือเลฮ ซือมูฮา เลอ.' 31อาดา ปือมือซัด     ตือนอซ นู ดูวา     นู จะ 'เกา กือนา ซายัก กะ กาวัด     ซือรูปา ซายัก กะ ญาวา ตะอาซิก เลอ.' เดะ โกะ ปือมือซัด นะ ตูฮัด เตอ     ฮอย ตือนอซ อาซิก     นู นะ บือซัยํ เดะ ดูวา ตือนอซ อีนี." เยซู ญา จะ. 32กะฆีเตอ     ซือมียา อีตู     ญา ตีกัฮ กะ เยซู จะ     "กือนา ดัฮ     บูมอยํ เออ. เกา มือเลา ลาฆู นู ซูโงฮ ดัฮ     นู จะ 'ญา เตอ     ตูฮัด แนฮ ซา. ตูฮัด นู อาซิก     ฮอย ดัฮ.' 33นู กีตา นะ ซายัก กะ ตูฮัด     ปือนอฮ เดะ ฮาตี     บือกะ กีตา มาโซะ เดะ ฮาตี ซือมูฮา     บือกะ ญาวา กีตา บูวัจ บือเลฮ ซือมูฮา เตอ     นู กีตา นะ ซายัก กาวัด     ซือรูปา บือกะ ซายัก ญาวา ตะอาซิก เตอ     ลาฆู อีนี เลอ     บาฌิ เดะ ลาฆู อาเมด บือนาตัก มาแรฮ     ตูนู มือนืองะ มือญือมัฮ กะ ตูฮัด     บาฌิ เดะ ลาฆู มือนืองะ อาซิกๆ     ซือมูฮา เลอ." ญา จะ. 34ตานา เยซู ลีฮัจ ซือมียา อีตู ตีกัฮ ปานัย ดัฮ     ญา มือเลา ฌางัน ญา จะ     "เกา เลอ     ซรือปะ นะ มาโซะ กะ ลูมอฮ ซือมียา     นู ตูฮัด บือบือลา ฌาดี ราฌา. " ลือปัซ อีตู     ฮอย ซาปา นะ บรานี ตาญา เยซู     ลาฆู อาซิก ดัฮ. 35ตานา เยซู อาฌัยํ เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด ญา มือเลา จะ     "นู โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด กูญา มือเลา จะ     ' ราฌา นู บรี ซือลามัจ นะ ฌาดี บือแนฮ นะ ราฌา ดาวิด' นะ บือเลฮ กะฮามี เลอ? 36ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บือเลฮ ซูโรฮ ราฌา ดาวิด ตะอาซิก     บรี ญา มือเลา จะ 'ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     มือเลา ฌางัน ตูฮัด นะ กู จะ     ดูโดะ เลอ     โซะ ซือบือลัฮ กานัน นะ กู     ตือดะ กู นะ บูวัจ บรี ลูมอฮ ซือตรู นะ เกา     นะ ดูโดะ เดะ บาวัฮ ตาปะ กากี     นะ เกา.' ดาวิด ญา จะ. 37ราฌา ดาวิด ตะอาซิก     ญา บลาโลก กะ ราฌา นู บรี ซือลามัจ อีตู จะ     'ตูฮัด.' กะฆีเตอ ญา นะ ฌาดี บือแนฮ นะ ดาวิด     บือเลฮ กะฮามี?" เยซู ญา จะ. กะฆีเตอ     โกะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     กูญา ซูกา นะ มือนีงัย     นู เยซู มือเลา. 38กะฆีเตอ     เยซู ญา อาฌัยํ     มือเลา จะ     "กือนา ฌาฆา เลอ     โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด. กูญา ซูกา ปือแญะ บาฌู ปาญัก     บือฌาลัด ปี มาแรฮ     ซูกา บรี โกะ ซือมียา มือนูโนะ ซือมัฮ กะ กูญา     เดะ ปาฌะ อีกัด เตอ. 39เดะ รูมัฮ บือมุน เตอ     เดะ ลาฆู มากัด บรามัย โปด     กูญา ซูกา นะ ดูโดะ เดะ ตือปัจ นู บาฌิ เดะ กาวัด. 40กูญา ราปัซ อาเมด โกะ ซือบารัก     โกะ รูมัฮ     นะ นีบีนี ฌานา เตอ. ตาปี กูญา ซืองาฌา บือซาโวจ ปาญักๆ เลอ. โกะ ซือมียา กะฆีนี     กูญา นะ กือนา กรัจ ฮูโกบ     ลือเบฮ เดะ กาวัด." เยซู ญา จะ. 41กะฆีเตอ     เยซู ดูโดะ ดาปิก เดะ ปือตี บอฮ ดูเวะ มือญือมัฮ กะ ตูฮัด     ญา ลีฮัจ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     บอฮ ดูเวะ เดะ ปือตี อีตู. อาดา ซือมียา กายา บาญะ อูรัก     กูญา บอฮ ดูเวะ บาญะ. 42อาดา นีบีนี ฌานา นู ฮาฌะ ซืออูรัก     ญา มาแรฮ     บอฮ รีเงะ ตือมาฆา     ดูวา รีเงะ     รือฆา ญา เตด รอจ ซือบัจ. 43กะฆีเตอ     เยซู บลาโลก โกะ มูเระ นะ ญา มาแรฮ     มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กู มือเลา ฌางัน กาเญา     ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     นีบีนี ฌานา นู ฮาฌะ อีนี เตอ     ญา บือเลฮ มือญือมัฮ ดูเวะ กะ ตูฮัด     บาญะ ลือเบฮ เดะ กูญา ซือมูฮา     นู บอฮ ดูเวะ เดะ ปือตี มือญือมัฮ เลอ. 44กรานา-จะ     กูญา อีตู ซือมูฮา     กูญา อาดา บาญะ     กูญา อาเมด ดูเวะ     ลือเบฮ เดะ ซูโรฮ นะ กูญา     มาแรฮ มือญือมัฮ. ตาปี นีบีนี ฌานา อีนี     ญา ฮาฌะ โตระ. ดูเวะ นู ญา อาดา ซือมูฮา เตอ     ญา บือเลฮ อาเมด มาแรฮ มือญือมัฮ     ตือดะ ฮาบิฮ บลาญา นะ ญา เลอ." ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\