มาระโก 13

1ตานา เยซู ตืองัฮ ตรือเบะ     เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     อาดา มูเระ นะ ญา ซืออูรัก     มือเลา ฌางัน ญา จะ     "บูมอยํ เออ     ลีฮัจ เลอ. โกะ รูมัฮ อีนี บือฆาจะ โตระ     บูวัจ ฌางัน บาตู นู บาฌิ ซูโงฮ เลอ." 2ตาปี เยซู มือเลา ฌางัน ญา จะ     "เกา ลีฮัจ โกะ รูมัฮ บือซัยํ อีนี เฆอ? อีนี ซือมูฮา     นะ กือนา ปรูโตฮ ฮาบิฮ. ฮอย บาตู ซือกือโตน โปด     นู นะ บือซูโซด-ซูโซด กะฆีนี เลอ." ญา จะ. 3ตานา เยซู ดูโดะ เดะ บูเกะ กือดูโนด     รือมัก ฌางัน รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     อาดา เปโตร     ยากอบ     โยฮัน     ฌางัน อันดรู     ปัจ อูรัก     มาแรฮ ซารี ญา     ตาญา จะ 4"มือญาเระ เลอ     ลาฆู อีนี นะ บือฌาดี กาลา? อาดา ปือนานา นามา     นู นะ บรี ลีฮัจ จะ     ลาฆู อีนี ซือมูฮา     นะ รอจ ดัฮ?" 5กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กือนา ฌาฆา บรี บาฌิ เลอ     ฌางัน บรี ซาปาๆ บาวา กาเญา     ปี ซือซัจ ฌาลัด เลอ. 6กรานา อาดา ซือมียา บาญะ     นู นะ อาเกะ ซือโบจ นามา นะ กู     มาแรฮ มือเลา จะ     'กู นี ฌาดี ซือมียา อีตู เลอ'. กะฆีเตอ     กูญา นะ บาวา โกะ ซือมียา บาญะ     ปี ซือซัจ ฌาลัด. 7กาลา กาเญา ดืองัยํ จะ     อาดา นังฆรี บือปรัก โซะ อีนี     โซะ อีตู เตอ     ฌางัน นะ ฆาโดฮ-ฮาตี เลอ. ซาเบะ ฆาโดฮ ฌาดี กะฆีเตอ ดัฮ     ตาปี ฮอย เตด รอจ กะ วะตู ปือญูดัฮ ลาฆี. 8อาดา ฌูฆา ลูมอฮ อีนี     นะ บลาวัด ฌางัน ลูมอฮ อีตู. นังฆรี โซะ อีนี     นะ บลาวัด ฌางัน นังฆรี โซะ อีตู. ญา นะ ฌาดี ตานัฮ บรีเงาะ     บาญะ ตือปัจ. บาญะ ซือมียา นะ บือตาฮัด บารัก มากัด. ลาฆู กะฆีเตอ     นะ ฌาดี ซือรูปา ลาฆู ลามูลา     เดะ วะตู นู ซูซัฮ โตระ." ญา จะ. 9"ตาปี กาเญา กือนา ฌาฆา ฮาตี ตะอาซิก บรี บาฌิ เลอ     ซาเบะ กูญา นะ รีฆะ กาเญา     อาตัจ ญาแญะ กะ ซัน. กาเญา นะ กือนา รือเปะ     เดะ โกะ รูมัฮ บือมุน. กาเญา นะ กือนา บือดีรี     โซะ ฮึลด โกะ ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ     โกะ ราฌา โปด     กรานา กู. กะฆีเตอ     กาเญา นะ ฌาดี ซะซี กะ กูญา เลอ. 10บรีตา นู บาฌิ อีนี     กือนา มือญาเระ กะ ลูมอฮ ซือมียา     ราตา บักซา ดูลู. 11กาลา กูญา นะ รีฆะ กาเญา     อาตัจ กะ ซัน     ฌางัน ฆาโดฮ-ฮาตี ดูลู เลอ     นู กาเญา นะ ตีกัฮ มือเลา ลาฆู นามา เตอ. ปือมือเลา นามา     นู ตูฮัด นะ บรี     เดะ วะตู อีตู เตอ     กือนา มือญาเระ เลอ. ซาเบะ บูกัด ปือมือเลา นะ กาเญา     ตาปี ฌาดี ปือมือเลา นะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด. 12กากา ซือตืองัฮ นะ อาตัจ อาดี     บรี กือนา ฮูโกบ ยู มาตี. อาโปก ซือตืองัฮ โปด     นะ อาตัจ นานะ กะฆีเตอ ฌูฆา. โกะ นานะ นะ บูวัจ กือบลากัก     กะ โกะ เอด อาโปก เตอ     บรี กือนา ฮูโกบ ยู มาตี ฌูฆา. 13ซือมียา ซือมูฮา นะ บือชี กะ กาเญา     กรานา กาเญา ตูเฮะ กะ นามา นะ กู เลอ. ตาปี ซือมียา ดีฮา     นู ลาวัด ตาฮัด รอจ กะ นู ปือญูดัฮ เตอ     ซือมียา อีตู เลอ     นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ." ญา จะ. 14เยซู มือเลา ลาฆี จะ     "ตาปี อาดา ซืออารี     กาเญา นะ ลีฮัจ บือนา นู รูบือฮีรู โตระ     นู บูวัจ บรี ตะอารัฮ เตอ     ญา นะ ตืองะ     เดะ ตือปัจ นู เตด ปาโตจ นะ ตืองะ เลอ (ซือมียา นู บาจา     บรี ลาฆู อีนี มาโซะ เดะ ฮาตี เลอ). ตานา ลีฮัจ ดัฮ     บรี โกะ ซือมียา เดะ นังฆรี ยูเดีย     ลารี ปี กะ โซะ บูเกะ เลอ. 15ซือมียา นู ดูโดะ เดะ ลอเตง     ฌางัน บรี ญา ตูโรด มาโซะ กะ รูมัฮ     อาเมด โกะ ซือบารัก บือปี ดูลู. 16ซือมียา นู อาดา เดะ บือนัก     ฌางัน บรี ญา ปาเระ มาแรฮ     ซีงัฮ อาเมด บาฌู ซรือโกะ บือปี เลอ. บรี กูญา ลารี บูวัก ซือมูฮา. 17เดะ กาลา อีตู     ซูซัฮ ปายัฮ โตระ เลอ     โกะ นีบีนี นู บือโปรจ     โกะ นีบีนี นู อาดา นานะ มูดา     นู มากัด ดาดา ลาฆี เตอ. 18กือนา บือซาโวจ เลอ     บรี ลาฆู อีนี นะ เตด บือฌาดี     เดะ มูเซด บือแฌะ. 19กรานา กาลา อารี อีตู     นะ ฌาดี ซูซัฮ ปายัฮ โตระ     นู โกะ ซือมียา เตด ดือละ ดาปัจ. ตะเดะ ลามูลา นู ตูฮัด บือฌาดี ดือนียา     รอจ กะ ฮาดัจ อีนี     เตด ดือละ ลีฮัจ     นะ ซูซัฮ ปายัฮ โตระ กะฆีเตอ. เดะ วะตู โซะ ฮึลด เตอ     นะ ฮอย เตด อาดา กะฆีเตอ ปูลัก เลอ. 20กะ ตูฮัด เตด บูวัจ บรี วะตู อีตู     ซีกัจ ปานะ ดัฮ     ฮอย ซือมียา ซืออูรัก โปด     นู นะ ฮีโดะ ลือปัซ เลอ. ตาปี ตูฮัด ญา ลีฮัจ     กะ โกะ ซือมียา นู ญา ปีเลฮ ดัฮ     กะฆีเตอ     ญา บูวัจ บรี วะตู อีตู     ซีกัจ ปานะ ดัฮ." ญา จะ. 21"วะตู อีตู     กะ อาดา ซือมียา มือเลา ฌางัน กาเญา จะ     'ลีฮัจ เลอ     ราฌา นู บรี ซือลามัจ ญา อาดา โซะ อีนี.' เฆอ-จะ     'ญา อาดา โซะ อีตู.' กาเญา ฌางัน ปือจายา กะ กูญา เลอ. 22กรานา อาดา โกะ ราฌา นู บรี ซือลามัจ วัจบูวัจ     ฌางัน โกะ ซือมียา ตูโดฮ วัจบูวัจ นะ บือฌาดี     บาญะ อูรัก     กูญา นะ บูวัจ บรี ลีฮัจ ปือนานา นู มือฆัฮ     นู ปือและ ซูโงฮ. กะ ฌาดี บือเลฮ     กูญา นะ มืออูปัย     บรี โกะ ซือมียา นู ตูฮัด ปีเลฮ ดัฮ     นะ ซือซัจ ฌาลัด ฌูฆา เลอ. 23ตาปี กาเญา เลอ     กือนา ฌาฆา บรี บาฌิ. ลาฆู ซือมูฮา อีนี     กู บือเลฮ มือญาเระ กะ กาเญา ดัฮ     บรี กาเญา ตาฮู ดูลู." ญา จะ. 24"ตาปี ลือปัซ เดะ วะตู นู ซูซัฮ ปายัฮ โตระ อีตู ดัฮ     เดะ วะตู อีตู     มาตาอารี นะ กือลับ     บูลัด นะ ฮอย เตด ซูโลฮ จรัฮ ลาฆี ดัฮ. 25ลูมอฮ บีตัก นะ ฆูโฆยํ เดะ ลาแงะ. โกะ ลาฆู ปือมือฆัฮ เดะ โซะ ลาแงะ     นะ บรีเงาะ บือฆาญะ. 26วะตู อีตู เลอ     กูญา นะ ลีฮัจ กู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา เตอ     กู นะ มาแรฮ เดะ โซะ กือมูวัง นะ มาแรฮ ฌางัน นู มือฆัฮ บาญะ ซูโงฮ     ฌางัน นู บือซรี บือซายา เลอ. 27กะฆีเตอ     กู นะ ซูโรฮ โกะ ฮูลู-บาลัก ปี ปือมุน บือซามา     โกะ ลูมอฮ ซือมียา นู ตูฮัด ปีเลฮ ดัฮ     นู ดาตัก เดะ ปัจ บือดาฮะ     ตะเดะ ตือกอซ ปือญูดัฮ เดะ ดือนียา     ยู รอจ กะ ตือกอซ ปือญูดัฮ เดะ ลาแงะ เลอ." ญา จะ. 28"กาเญา กือนา บลาฌัยํ เลอ     เดะ ลาฆู นู ปูโฮด กรายา-บูดี ตูโญะ บรี ลีฮัจ. ตานา ญา บือปูโจะ     นะ ตรือเบะ ดาโวด     กะฆีเตอ กาเญา นะ ตาฮู จะ     มูเซด ฮางัจ ดาปิก นะ รอจ ดัฮ. 29กะฆีเตอ ฌูฆา     ตานา กาเญา นะ ลีฮัจ ลาฆู ซูซัฮ กะฆีเตอ     บือฌาดี มาแรฮ     กาเญา นะ ตาฮู จะ     วะตู อีตู ดาปิก นะ รอจ ดัฮ     ฆามะ-จะ อาดา เดะ ปีตู ดัฮ เลอ. 30กู มือเลา ฌางัน กาเญา ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     โกะ ซือมียา ฮาดัจ อีนี     นะ ฮอย เตด มือนีงัน ปี ดูลู     เดะ ลาฆู อีนี ซือมูฮา นะ บือฌาดี มาแรฮ. 31ลาแงะ ฌางัน ดือนียา นะ ลือแงะ ปี ฮาบิฮ ดัฮ     ตาปี ปือมือเลา นะ กู     นะ ฮอย เตด ลือแงะ ลาลู เลอ." 32"ตาปี นะ ฌาดี อารี ดีฮา     วะตู ดีฮา     ฮอย ซาปา นะ ตาฮู. มีเซ ลูมอฮ ฮูลู-บาลัก เดะ ลาแงะ โปด     กูญา เตด ตาฮู. นู นานะ นะ ตูฮัด โปด     ญา เตด ตาฮู ฌูฆา. อาดา ซา อาโปก เดะ อาตัซ     ญา เลอ นู ตาฮู. 33กือนา ตูงู ฌาฆา เลอ     ซาเบะ กาเญา เตด ตาฮู     วะตู อีตู นะ รอจ กาลา." ญา จะ. 34"กะฆีเตอ     ซือรูปา ตูฮัด รูมัฮ ซืออูรัก     ญา นะ บือฌาลัด ปี ฌาโวฮ. วะตู ญา นะ ตรือเบะ เดะ รูมัฮ ปี โปด     ญา กีเรบ เดะ โกะ ปราโซฮ นะ ญา     บรี กูญา บือกรือฌา     ตูโรจ บือกะ กรือฌา นะ กูญา ซิกมาซิก. ญา ปือซัด ซือมียา นู ฌาฆา ปีตู เตอ     บรี ญา อาดา ฌาฆา บรี บาฌิ เลอ. 35กะฆีเตอ     กาเญา ฌาฆา เลอ     กรานา กาเญา เตด ตาฮู จะ     ตูฮัด รูมัฮ นะ มาแรฮ กาลา. วะตู มาลับ เฆอ     วะตู ตืองัฮ มาลับ เฆอ     วะตู ฮายับ มูเกาะ     เฆอ-จะ     วะตู ซียัก ดัฮ? 36กะฆีเตอ     ฌาฆา เลอ     ตาโกจ-จะ     ญา นะ บาลิ งูฆางู     มาแรฮ ดาปัจ กาเญา ตืองัฮ ตีโนะ ลีนา. 37นู กู มือเลา ฌางัน กาเญา     กู มือเลา ฌางัน ซือมียา ซือมูฮา จะ     ฌาฆา เลอ." ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\