มาระโก 14

1อาดา ดูวา อารี     นะ รอจ อารี บรามัย ลือปัซ ปี ฌางัน ลาฆู บรามัย มากัด โรตี ฮอย ราฆี. กะฆีเตอ     ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     ฌางัน โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด กูญา ซารี ปรือลก     นะ มือฮึนะ รีฆะ     บูนอฮ เยซู. 2ตาปี กูญา มือเลา จะ     "เดะ อารี บือซัยํ     ฌางัน นะ บูวัจ นามา     ตาโกจ-จะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     นะ ปาคัจ ฆรูมง บลาวัด ฌางัน กีตา". 3วะตู เยซู อาดา เดะ ตูโปะ เบดทานี     ดูโดะ มากัด เดะ รูมัฮ ซีโมน     นู กาลา ดูลู ญา ฌาดี ซือมียา ปือญาเกะ ปูรู อาดา นีบีนี ซืออูรัก มาแรฮ. ญา อาดา ลีบูลี     นู บูวัจ ฌางัน บาตู ปูเตฮ     อาดา มีญะ บาวู เดะ ดาลับ. มีญะ บาวู อีตู     ปือนามา นาระดา     ฌาดี มีญะ นู บาฌิ     รือฆา มาฮัน โตระ. ญา กาเตาะ มูโลจ ลีบูลี อีตู ปือจัฮ ดัฮ     อูแร มีญะ บาวู อีตู     เดะ อาตัซ ปาลา นะ เยซู. 4ตาปี อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ     กูญา รีเซา-ฮาตี     กูญา มือเลา ซามา กูญา จะ     "บูวัจ นามา ปะ     ญา บูวัจ บรี มีญะ มาฮัน อีนี     เตด ฌาดี นามา? 5มีญะ อีนี     ดัฮ ฌูวัน     ฆามะ บือเลฮ รือฆา ตีฆา ราตุซ รีเงะ ลือเบฮ. กะฆีเตอ     นะ ฮาฆิ กะ โกะ อูรัก ฮาฌะ โปด     บือเลฮ." กูญา อูจะ กะ นีบีนี อีตู กะฆีเตอ เลอ. 6ตาปี เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "บือบียัยํ ญา เลอ. บูวัจ นามา     กาเญา บือฆาโดฮ นีบีนี อีนี? ญา บูวัจ ลาฆู นู บาฌิ ซูโงฮ     กะ กู ดัฮ. 7อาดา โกะ อูรัก ฮาฌะ ดูโดะ ดาปิก กาเญา ซือรูโลยํ. กาเญา นะ ตูโลก ลูมอฮ อีตู     วะตู ดีฮา     ตูโลก บือเลฮ เลอ. ตาปี โซะ กู นี     กู นะ ดูโดะ ฌางัน กาเญา     เตด บราปา ลามา ดัฮ เลอ. 8บือกะ ญา บูวัจ บือเลฮ     ญา บูวัจ ดัฮ. กู เตด มาตี ลาฆี     ตาปี ญา มาแรฮ อูแร มีญะ เดะ ญาวา นะ กู     ซือรูปา ญา บือเลฮ บือมานี บาดัด นะ กู ดูลู ดัฮ     ซียะ นะ ตานัม เลอ. 9กู มือเลา ฌางัน กาเญา     ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     ราตา ดือนียา     เปะ ดีฮา     นู กูญา ปี มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ อีนี     เปะ อีตู เลอ     กูญา นะ มือเลา ลาฆู ปือบูวัจ นะ นีบีนี อีนี     กูญา นะ ปาคัจ อีงัจ รอจ กะ ญา เลอ." เยซู ญา จะ. 10กะฆีเตอ     ยูดา อิดคารีโยด     ซืออูรัก เดะ โกะ มูเระ ดูวา-บือลัซ อูรัก อีตู เตอ     ญา ปี ซารี ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     ญา อีงัจ นะ ซรัฮ เยซู     บรี กูญา รีฆะ. 11ตานา กูญา อีตู ดืองัยํ ดัฮ     กูญา ซูกา-ฮาตี. กูญา บือฌาญี นะ บรี ดูเวะ กะ ยูดา. กะฆีเตอ     ยูดา เตอ     ญา ซารี จือลัฮ     นะ ซรัฮ เยซู     กะ ลูมอฮ กูญา. 12อารี ลามูลา นะ ลาฆู บรามัย มากัด โรตี ฮอย ราฆี     นู ฌาดี อารี กูญา ลาดัจ บูนอฮ มือญือมัฮ อานะ กาเมก     บีดา ลาฆู บรามัย ลือปัซ ปี อีตู เตอ     โกะ มูเระ นะ เยซู     ตาญา ญา จะ     "เกา นะ บรี กามี     ซียะ บูวัจ บารัก มากัด     ลาฆู บรามัย ลือปัซ ปี     โซะ ดีฮา เลอ?" 13กะฆีเตอ     เยซู ซูโรฮ มูเระ นะ ญา     ดูวา อูรัก     มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "ปี มาโซะ กะ นังฆรี เลอ. อาดา กีลากี ซืออูรัก     ตาโงก อาเย เดะ ฆูรี     ญา นะ มาแรฮ ดาปัจ กาเญา. กือนา ตูโรจ กะ กีลากี อีตู เลอ. 14ญา นะ มาโซะ กะ รูมัฮ เปะ ดีฮา     กาเญา กือนา มาโซะ     มือเลา ฌางัน ตูฮัด รูมัฮ จะ     'บูมอยํ นะ กามี ซูโรฮ ตาญา จะ     อาดา รูวัก เปะ ดีฮา     นู ญา ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา     นะ มากัด ลาฆู ลือปัซ ปี?' 15ตูฮัด รูมัฮ อีตู นะ ตูโญะ กะ กาเญา จะ     อาดา รูวัก บือซัยํ เดะ อาตัซ     นู ปือตัด ซียะ ดัฮ. กือนา ซียะ บารัก มากัด เดะ รูวัก อีตู เลอ." ญา จะ. 16โกะ มูเระ ดูวา อูรัก อีตู     กูญา ปี มาโซะ กะ นังฆรี. กูญา ดาปัจ รือมัก ดัฮ     บือกะ เยซู บือเลฮ มือเลา เลอ. กะฆีเตอ     กูญา ซียะ บารัก มากัด     ลาฆู บรามัย ลือปัซ ปี. 17รอจ วะตู ปะฮึญา     เยซู ญา มาแรฮ     ฌางัน โกะ มูเระ ดูวา-บือลัซ อูรัก อีตู. 18ตานา กูญา อีตู ดูโดะ มากัด บือซามา     เยซู มือเลา จะ     "กู มือเลา ฌางัน กาเญา     ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     อาดา ซือมียา ซืออูรัก เดะ ลูมอฮ กาเญา     ซืออูรัก นู ตืองัฮ มากัด ฌางัน กู เตอ     ญา เลอ     นะ ซรัฮ กู บรี กือนา รีฆะ ดัฮ." ญา จะ. 19กะฆีเตอ     โกะ มูเระ นะ ญา เตอ     กูญา ปาคัจ ซูซัฮ-ฮาตี     ตาญา เยซู     ซือกาลี ซืออูรัก     จะ     "อีซี กู เฆอ?" 20เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "อาดา ซืออูรัก เดะ ลูมอฮ ดูวา-บือลัซ อูรัก กาเญา อีนี. ญา เลอ     ซืออูรัก อาเงา ตางัน     อาเมด ตือโปก มาแรฮ     ฌูโฌน ซือฌับ ฌางัน กู. 21กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อีนี     กู นะ ปี มาตี     บือกะ อาดา ฆาแรฮ ดัฮ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     ปาซัน ลาฆู นะ กู. ตาปี จือลากา เลอ     ซือมียา นู ซรัฮ กู บรี กือนา รีฆะ. กะ ซือมียา อีตู เตด บือฌาดี โปด     บาฌิ เลอ." ญา จะ. 22กะฆีเตอ     ตานา กูญา อีตู ตืองัฮ มากัด     เยซู ญา อาเมด ตือโปก โรตี มาแรฮ     บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. ญา ลือแปะ ตือโปก โรตี อีตู     อูโญะ บรี กะ กูญา. ญา มือเลา จะ     "อาเมด เลอ. อีนี ฌาดี ญาวา นะ กู." 23กะฆีเตอ     เยซู อาเมด เจาะ อาระ อางุน มาแรฮ     บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด. ญา บรี เจาะ อีตู กะ กูญา. กะฆีเตอ     กูญา โปด     โอะ ซือมูฮา. 24ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "อีนี เลอ     ฌาดี ดารัฮ นะ กู     นู บรี ปือมือเลา บือปาคัจ นะ ตูฮัด     ฌาดี ตือตู ดัฮ. ดารัฮ อีตู นะ มือนีเลฮ ตรือเบะ     กรานา ซือมียา บาญะ เลอ. 25กู มือเลา ฌางัน กาเญา     ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     อาเย บูวัฮ อางุน อีนี     กู นะ เตด โอะ ปูลัก     ตือดะ อารี อีตู     นู กู นะ โอะ อาระ อางุน นู บารู     เดะ ดือนียา บารู อีตู     นู ตูฮัด ฌาดี ราฌา." ญา จะ. 26ตานา กูญา มือญาญี ปูฌี กะ ตูฮัด ดัฮ     กูญา ตรือเบะ ปี     กะ บูเกะ กือดูโนด. 27กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กาเญา ซือมูฮา     นะ จือและ     ตีงัน กู     บือกะ ลาฆู นู ฆาแรฮ ดัฮ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     จะ 'กู นะ กาเตาะ ซือมียา บือบือลา กาเมก     บรี มาตี. กะฆีเตอ     โกะ กาวัด กาเมก     นะ ปือจัฮ-บือลัฮ ปี     ฮาบิฮ ดัฮ.' ญา จะ 28ตาปี ลือปัซ กู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ     กู นะ ปี ดูลู เดะ กาเญา     กะ นังฆรี ฆาลิลี." เยซู ญา จะ. 29กะฆีเตอ     เปโตร มือเลา ฌางัน ญา จะ     "มีเซ-จะ กูญา ซือมูฮา     นะ ตีงัน เกา บูวัก     ตาปี กู นี เลอ     นะ ฮอย เตด ตีงัน เกา." 30ตาปี เยซู มือเลา ฌางัน ญา จะ     "กู มือเลา ฌางัน เกา     ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     มาลับ อีนี เตอ     ดูลู เดะ ฮายับ นะ มูเกาะ ดูวา กาลี     เกา นะ มือเลา กีปัซ กู บูวัก     ตีฆา กาลี เลอ." ญา จะ. 31ตาปี เปโตร ญา มือเลา กือมัซๆ จะ     "มีเซ กู ฆาโดฮ มาตี     บือซามา ฌางัน เกา โปด     กู นะ เตด มือเลา กีปัซ กะ เกา เลอ." กูญา ซือมูฮา มือเลา กะฆีเตอ ฌูฆา. 32กะฆีเตอ     กูญา ปี กะ ตือปัจ ปือนามา จะ     เฆดเซมานี. เยซู มือเลา ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา จะ     "ดูโดะ เลอ     เปะ อีนี. กู นะ ปี บือซาโวจ." 33ญา อาเมด เปโตร     ยากอบ     ฌางัน โยฮัน     บือปี ซามา. กะฆีเตอ     ญา บราซา ฆาโดฮ-ฮาตี โตระ     ฌาโวฮ-ฮาตี บือตามัฮ บาญะ ซือรูโลยํ. 34ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "ฮาตี กู บราซา ซูซัฮ โตระ เลอ     มาจับ นะ มาตี. กาเญา นาตี ตูงู ฌาฆา โซะ อีนี เลอ." 35กะฆีเตอ     เยซู บือฌาลัด ปี ดีกิ     ญา ตือมะ กะ ตานัฮ     บือซาโวจ จะ     "กะ ฌาดี บือเลฮ     มีตา บรี วะตู นู ซูซัฮ อีนี     นะ ลือปัซ ปี เดะ กู เลอ." 36ญา มือเลา จะ     "อับบา     โอ อาโปก เดะ กู     บือนา ซือมูฮา     อาโปก บูวัจ บือเลฮ ฮาปา. มีตา อาเมด ลาฆู ซูซัฮ อีนี     นู ซือรูปา กะ เจาะ ปือนอฮ อาระ     อูบัฮ ปี ฌาโวฮ เดะ กู เลอ. ตาปี ฌางัน บรี ฌาดี บือกะ ฮาตี นะ กู     บรี ฌาดี บือกะ นู ฮาตี นะ อาโปก ซูกา เลอ." ญา จะ. 37กะฆีเตอ     เยซู มาแรฮ ดาปัจ ตีฆา อูรัก อีตู     ตืองัฮ ตีโนะ ลีนา ดัฮ. ญา มือเลา ฌางัน เปโตร จะ     "ซีโมน เออ     เกา ลีนา ดัฮ เฆอ? เกา ตูงู ฌาฆา แนฮ ซือฌับ     เตด บือเลฮ เฆอ? 38ฌาฆา เลอ     บือซาโวจ เลอ     ตีเมา บรี กือนา ลกลีฮัจ     บรี บูวัจ ดูซา. โซะ ฮาตี กาเญา     รือมา นะ ตูโรจ เตอ     ตาปี อีซี ญาวา นะ กาเญา ลือมัฮ     ฮอย อูรัจ เลอ." ญา จะ. 39กะฆีเตอ     เยซู ปี ปูลัก     ญา บือซาโวจ     บือกะ ลาฆู นู ดูลู. 40ญา ปาเระ มาแรฮ ปูลัก     ลีฮัจ กูญา ตืองัฮ ลีนา     กรานา กูญา มืองาโตะ ซูโงฮ. กะฆีเตอ กูญา โปด     เตด ตาฮู นะ ตีกัฮ กะ ญา กะฮามี. 41กะฆีเตอ     ญา มาแรฮ ยู รอจ กะ ตีฆา กาลี     มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กาเญา นะ ตีโนะ ลีนา บรี ฮอย รือมัย ลาฆี เฆอ? ฌาดี ดัฮ เลอ. รอจ วะตู ดัฮ. กู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อีนี     นะ กือนา ซรัฮ     บรี กะ โกะ ซือมียา บือดูซา นะ รีฆะ. 42บีกัซ เลอ     บรี กีตา ปี บือซามา. ลีฮัจ เลอ     ซือมียา นู นะ ซรัฮ กู บรี กือนา รีฆะ     ญา มาแรฮ ดาปิก ดัฮ." ญา จะ. 43ดัดดัด อีตู     ตืองัฮ เยซู ญา มือเลา     เตด ดัด ฮาบิฮ     อาดา ยูดา     นู ซืออูรัก เดะ ลูมอฮ มูเระ ดูวา-บือลัซ อูรัก อีตู เตอ     ญา มาแรฮ รอจ ดัฮ. อาดา ลูมอฮ ซือมียา บาญะ อูรัก     มาแรฮ ซามา     อาดา ฌางัน ปือดัก     ฌางัน ตูกัจ. ลูมอฮ อีตู มาแรฮ ดาตัก เดะ โกะ ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด ฌางัน โกะ อูรัก ตูฮา ซามา. 44ซือมียา นู นะ ซรัฮ เยซู เตอ     ญา บือเลฮ บรี ปือนานา     กะ โกะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ อีตู     จะ     "ดัฮ กู จีโยบ ซือมียา ดีฮา     ฌาดี ซือมียา อีตู เลอ. บรี กาเญา รีฆะ ญา บรี กือมัซ     บาวา บือปี เลอ." 45ตานา ยูดา มาแรฮ ดัฮ     ดัดดัด     ญา ปี รอจ กะ เยซู     มือเลา จะ     "บูมอยํ เออ." กะฆีเตอ     ญา จีโยบ เยซู. 46กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา นู บาญะ อีตู     กูญา มาแรฮ รีฆะ เยซู ยู กือมัซ ดัฮ. 47ตาปี อาดา ซือมียา ซืออูรัก     นู บือดีรี โซะ อีตู     ญา ซีตะ ปือดัก     บาโฮะ ปราโซฮ ซืออูรัก     นะ กือปาลา ซามี     กือนา เดะ ตือลีงา     ยู ปูตุซ ดัฮ. 48กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กาเญา ปือฆัก ปือดัก     ปือฆัก ตูกัจ     มาแรฮ รีฆะ กู     ซือรูปา กู ฌาดี อูรัก ปือญามุน เฆอ? 49อารีๆ     กู อาดา ฌางัน กาเญา     อาดา อาฌัยํ เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     ตาปี กาเญา เตด มาแรฮ รีฆะ กู เลอ ตาปี ลาฆู นู ฆาแรฮ ดัฮ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     ฆาโดฮ นะ ซุจ รือมัก ดัฮ." 50กะฆีเตอ     โกะ มูเระ กูญา ปาคัจ ตีงัน เยซู     ลารี ปี ซือมูฮา ดัฮ. 51ตาปี อาดา อูรัก มูดา ซืออูรัก     ญา บือซาโปจ ซา กาเยด นีปิฮ     ตูโรจ กะ เยซู ปี. กะฆีเตอ     โกะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     กูญา นะ รีฆะ อูรัก มูดา อีตู 52ตาปี ญา ปรือลอจ ตีงัน กาเยด อีตู     ญา ลารี ปี     ญัก-ตือลาญัก เลอ. 53กะฆีเตอ     กูญา บาวา เยซู บือปี     กะ กือปาลา ซามี. อาดา โกะ ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     โกะ อูรัก ตูฮา     โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด กูญา บือมุน ดัฮ ซือมูฮา. 54ตาปี เปโตร เตอ     ญา ตูโรจ เยซู ปี     โวฮ-ฌาโวฮ     มาโซะ รอจ กะ ลามัน รูมัฮ นะ กือปาลา ซามี. ญา ดูโดะ บือดียัก เดะ อาปี     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา ฌาฆา. 55ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     ฌางัน โกะ ลูมอฮ บือมุน บือกีรา ซือมูฮา     กูญา ซารี ซะซี     อาดู กะ เยซู     บีดา นะ บรี ญา กือนา ฮูโกบ มาตี     ตาปี ฮอย เตด ดาปัจ ลาลู. 56อาดา บาญะ ซือมียา มาแรฮ ฌาดี ซะซี มืออูปัย     อาดู กะ เยซู     ตาปี ปือมือเลา นะ กูญา     อาซิกๆ     ฮอย เตด รือมัก. 57อาดา ซือตืองัฮ บือดีรี     ฌาดี ซะซี มืออูปัย     อาดู เยซู จะ 58"โซะ กามี เลอ     บือเลฮ ดืองัยํ ญา มือเลา จะ     'กู นะ ปรูโตฮ บาลัย นะ ตูฮัด อีนี     นู บูวัจ ฌางัน ตางัน ซือมียา ดัฮ. เดะ ดาลับ ตีฆา อารี     กู นะ อาเกะ บาลัย นู อาซิก     นู ฮอย เตด บูวัจ ฌางัน ตางัน ซือมียา.' " กูญา จะ. 59ตาปี มีเซ กะฆีนี     โกะ ปือมือเลา ซะซี เตด กือนา ลาฆู     มือเลา ฮอย เตด ซือรูปา เลอ. 60กะฆีเตอ กือปาลา ซามี     ญา บือดีรี เดะ โซะ ฮึลด     ตาญา เยซู จะ     "บูวัจ นามา     เกา เตด ตีกัฮ นามา โปด? นู กูญา อาดู เกา ดัฮ     ฌาดี กะฮามี เลอ?" 61ตาปี เยซู ซืองะ     ฮอย เตด มือเลา นามา. กือปาลา ซามี ตาญา ญา ปูลัก จะ     "เกา เลอ     ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ เฆอ?     ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เฆอ?" 62กะฆีเตอ     เยซู มือเลา จะ     "กู นี เลอ     ฌาดี กะฆีเตอ. กะฆีเตอ     กาเญา นะ ลีฮัจ กู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อีนี     อาดา ดูโดะ เดะ โซะ กานัน     นะ ตูฮัด นู มือฆัฮ ซูโงฮ. กาเญา นะ ลีฮัจ กู มาแรฮ เดะ อาตัซ กือมูวัง โซะ ลาแงะ เลอ. " ญา จะ. 63กะฆีเตอ     กือปาลา ซามี     ญา จูลัด กาเยด บาฌู นะ ญา     บรี จีแจะ     มือเลา จะ     "เตด ปายัฮ ซารี ซะซี ลาฆี เลอ. 64กาเญา ดืองัยํ ดัฮ     ญา มือเลา ตะอารัฮ กะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ กะฆีนี. กาเญา ซือมูฮา นะ กีรา กะฮามี เลอ?" ญา จะ. ซือมียา ซือมูฮา บรี มูโลจ จะ     "ญา ฆาโดฮ กือนา ฮูโกบ รอจ กะ มาตี เลอ." 65ซือมียา ซือตืองัฮ ปือทุย อาเย ลีโยยํ     เดะ ญาวา นะ ญา. ซือตืองัฮ ตูโดก มูคา มาตา นะ ญา     ตาปัยํ ญา. กูญา มือเลา จะ     "ตูโดฮ เลอ     ซาปา นู ตาปัยํ เกา?" โกะ ซือมียา ฌาฆา โปด     อาเมด ตางัน กาเตาะ ญา ฌูฆา. 66กะฆีเตอ     เปโตร ญา อาดา เดะ ลามัน โซะ บาวัฮ. อาดา นีบีนี มาแรฮ ซืออูรัก     นู ฌาดี ปราโซฮ นะ กือปาลา ซามี. 67ตานา ญา บือฆารี เปโตร     บือดียัก เดะ อาปี     ญา ฌือเงาะ ลีฮัจ     มือเลา จะ     "เกา ฌูฆา เลอ     ดูโดะ ฌางัน เยซู     ซือมียา ตูโปะ นาซาเรด อีตู." 68ตาปี เปโตร มือเลา กีปัซ     ตีกัฮ จะ     "นู เกา มือเลา เตอ     กู เตด ตาฮู     ฮอย เตด มาโซะ เดะ ฮาตี เลอ." กะฆีเตอ     ญา ตรือเบะ ปี     ดูโดะ เดะ ปีตู ปาฆัยํ รูมัฮ. [ฮายับ โปด     ญา มูเกาะ ดัฮ.] 69ตานา นีบีนี อีตู ลีฮัจ ญา ปูลัก     ญา มือเลา ฌางัน ซือมียา นู บือดีรี โซะ อีตู จะ     "อูรัก อีนี เลอ     ฌาดี ซือมียา ลูมอฮ อีตู ฌูฆา." 70ตาปี เปโตร มือเลา กีปัซ ปูลัก. ซือฌูรุซ     โกะ ซือมียา โซะ อีตู     มือเลา ฌางัน เปโตร จะ     "ซูโงฮ เลอ     เกา ฌาดี ซือมียา ลูมอฮ อีตู. กรานา เกา ฌาดี ซือมียา ลูมอฮ ฆาลิลี เลอ." 71ตาปี เปโตร อาเกะ มือเลา บือซูปัฮ จะ     "ซูโงฮ เลอ     ซือมียา นู กาเญา มือเลา เตอ     กู เตด กราลา ลาลู." 72ดัดดัด     อาดา ฮายับ มูเกาะ มาโซะ กือดูวา กาลี. กะฆีเตอ     เปโตร ญา โตะ-ตืออีงัจ     กะ ปือมือเลา นะ เยซู     บือกะ นู เยซู บือเลฮ มือเลา ฌางัน ญา จะ     "ดูลู เดะ ฮายับ มูเกาะ ดูวา กาลี     เกา นะ มือเลา กีปัซ กู     ตีฆา กาลี เลอ." ตานา เปโตร บือเลฮ อีงัจ     ญา มือนาแงฮ โตระ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\