มาระโก 15

1ตานา มูกัยํ ดัฮ     ดัดดัด ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     โกะ อูรัก ตูฮา     โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด โกะ ลูมอฮ บือมุน บือกีรา ซือมูฮา เตอ     กูญา ปาคัจ มาแรฮ บือมุน บือกีรา บือซามา. กูญา อีกัจ เยซู บือปี     อาตัจ กะ ปีลาด     นู ฌาดี ฮูลู-บาลัก นะ ราฌา ซีซา. 2กะฆีเตอ     ปีลาด ตาญา เยซู จะ     "เกา นี     ฌาดี ราฌา นะ ลูมอฮ ยิว เฆอ?" เยซู ตีกัฮ กะ ญา จะ     "เกา เลอ     มือเลา กะฆีเตอ ดัฮ." 3ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     กูญา อาดู เยซู     บาญะ ลาฆู. 4กะฆีเตอ     ปีลาด ตาญา เยซู ปูลัก จะ     "นี เลอ     กูญา อีตู อาดู เกา     บาญะ ลาฆู. บูวัจ นามา ปะ     เกา เตด ตีกัฮ กะ กูญา     นามา โปด?" 5ตาปี เยซู เตด ตีกัฮ นามา ปูลัก. กะฆีเตอ     ปีลาด ปือและ-ฮาตี บาญะ. 6เดะ ลาฆู บรามัย ลือปัซ ปี อีตู     ปีลาด ญา บียาซา ปลือปัซ ซือมียา ซาลัฮ ซืออูรัก     บือกะ กูญา มีตา. 7เดะ ปือฌารา เตอ     อาดา โกะ อูรัก ซาลัฮ นู บือเลฮ บลาวัด ฌางัน ลูวัก     บือเลฮ บูนอฮ ซือมียา ฌูฆา     เดะ วะตู บลาวัด อีตู. อาดา ซืออูรัก     เดะ ลูมอฮ อีตู     ปือนามา จะ บาระบา. 8กะฆีเตอ     ลูมอฮ ซือมียา บาญะ มาแรฮ มีตา เดะ ปีลาด     บรี ปลือปัซ ซือมียา     บือกะ ญา บียาซา บูวัจ. 9กะฆีเตอ     ปีลาด ตาญา กูญา จะ     "กาเญา นะ บรี กู ปลือปัซ ราฌา นะ ลูมอฮ ยิว เฆอ?" 10ซาเบะ ปีลาด ลีฮัจ จะ     ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     กูญา บือเลฮ อาตัจ เยซู กะ ญา     ซาเบะ กูญา ดือกี กะ เยซู. 11ตาปี ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     กูญา อาโจบ โกะ ลูมอฮ ซือมียา นู บาญะ     ซูโรฮ มีตา เดะ ปีลาด     บรี ปลือปัซ บาระบา     บรี กะ กูญา. 12กะฆีเตอ     ปีลาด ตาญา กูญา ปูลัก จะ     "ดัฮ กะฆีเตอ     กาเญา นะ บรี กู บูวัจ กะฮามี     ฌางัน ซือมียา อีนี     นู กาเญา บลาโลก จะ     ราฌา นะ ลูมอฮ ยิว?" 13ตาปี โกะ ซือมียา บาญะ ปาคัจ บือซูระ จะ     "บือปี กาจิก เดะ กายู ปลีตัก เลอ." 14ปีลาด ตาญา กูญา จะ     "กาจิก บูวัจ นามา? ญา บูวัจ ลาฆู ฌาฮัจ นามา เลอ?" ดรัซ กูญา บือซูระ จะ     "อาเมด ปี กาจิก เดะ กายู ปลีตัก เลอ." 15ปีลาด ญา อีงัจ นะ อาเมด ฮาตี     โกะ ซือมียา บาญะ อีตู. กะฆีเตอ     ญา ปลือปัซ บาระบา บรี กะ กูญา อีตู. ญา ปือซัด บรี เยซู กือนา รือเปะ     อาตัจ ญา บรี กือนา กาจิก เดะ กายู ปลีตัก. 16กะฆีเตอ     โกะ ลูมอฮ ตาฮัน บาวา เยซู บือปี กะ ลามัน     เดะ บาลัย นะ ฮูลู-บาลัก นะ ราฌา. กูญา บลาโลก โกะ กาวัด ตาฮัน มาแรฮ บือมุน     ซือมูฮา. 17กูญา อาเมด กาเยด ซรือโกะ ญาวา     ซี แนบปริง     ปากัย บรี กะ เยซู. กูญา อาเมด อากัยํ บือดูรี มาแรฮ     อาญัม ฌาดี บือกะ จูบุก     บอฮ เดะ ปาลา นะ ญา. 18กะฆีเตอ     กูญา มาแรฮ มือนูโนะ กะ ญา มือเลา จะ     "ซือลามัจ เลอ     เกา นู ราฌา นะ ลูมอฮ ยิว." 19กะฆีเตอ     กูญา อาเมด กายู รีโยก มาแรฮ     กาเตาะ ปาลา นะ ญา     ปือทุย อาเย ลีโยยํ เดะ ญาวา นะ ญา. กูญา ตูกู ลูโตจ     ซือมัฮ กะ ญา. 20ซูดัฮ อาฆัฮ-ฆือละ กะ ญา กะฆีเตอ ดัฮ     กูญา อูฆัย กาเยด ซี แนบปริง     บอฮ กาเยด บาฌู นะ ญา ปาเระ. กะฆีเตอ     กูญา บาวา ญา บือปี     บีดา นะ กาจิก ญา เดะ กายู ปลีตัก เลอ. 21อาดา ซือมียา ซืออูรัก ปือนามา     ซีโมน     ซือมียา เดะ นังฆรี ซัยรีน. ญา เตอ     ฌาดี อาโปก เดะ อาเลกซันเดอ     ฌางัน รูฟัด. ญา ตืองัฮ บือฌาลัด มาแรฮ     ดาตัก เดะ ปาดัก โซะ ลูวัยํ     นะ มาโซะ กะ นังฆรี เดะ ฌาลัด อีตู. ลูมอฮ ตาฮัน กูญา ปรือกัด ซูโรฮ ซีโมน อีตู     บรี ตาโงก กายู ปลีตัก นะ เยซู. 22กูญา บาวา เยซู บือปี     รอจ กะ ตือปัจ นู บลาโลก จะ     โฆละโฆทา     ฌาดี-จะ     ตือปัจ ตูลัก กือปาลา. 23กูญา นะ บรี เยซู โอะ อาระ อางุน     นู จาโปยํ ฌางัน อูบัจ มดยอบ     ตาปี ญา ตีเมา โอะ. 24กะฆีเตอ     กูญา กาจิก เยซู เดะ กายู ปลีตัก. กูญา อาเมด กาเยด บาฌู นะ ญา     ปาคัจ ยิบละ ปาฮาฆิ ลีฮัจ จะ     ซาปา นะ บือเลฮ นู ดีฮา. 25กูญา กาจิก เยซู     เดะ วะตู ปูโกยํ ซือมีลัด ปาฆี. 26อาดา ปาปัด นู ฆาแรฮ ปาซัน นู ญา กือนา อาดู     นู จะ     "ราฌา นะ ลูมอฮ ยิว". 27กูญา บาวา อูรัก ปือญามุน ดูวา อูรัก มาแรฮ     กาจิก บือซามา ฌางัน เยซู     โซะ กานัน ซา     โซะ กีรี ซา. 29โกะ ซือมียา นู บือฌาลัด ปี มาแรฮ เตอ     กูญา อีลิก ปาลา     อาฆัฮ-ฆือละ     มือเลา ตะอารัฮ อูจะ กะ เยซู     จะ     "เออ     เกา นู นะ ปรูโตฮ บาลัย นะ ตูฮัด     นะ บูวัจ ปาเระ เดะ ตีฆา อารี เตอ 30ตูโลก ญาวา ตะอาซิก     บรี ลือปัซ เลอ. ตูโรด มาแรฮ เดะ กายู ปลีตัก เลอ." กูญา จะ. 31กะฆีเตอ ฌูฆา     ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     ฌางัน โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด เตอ     กูญา ปาคัจ อาฆัฮ-ฆือละ กะ เยซู     มือเลา ซามา กูญา จะ     "ซือมียา อาซิก     ญา บือเลฮ ตูโลก ดัฮ     ตาปี ญาวา นะ ญา ตะอาซิก เตอ     ญา นะ ตูโลก เตด บือเลฮ เลอ. 32ญา เลอ     ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ ราฌา นะ ลูมอฮ อิซราเอน นอ     บรี ญา ตูโรด มาแรฮ เดะ กายู ปลีตัก เดะ วะตู อีนี เลอ     บีดา กีตา นะ ลีฮัจ บือฆารี     นะ บือเลฮ ปือจายา กะ ญา ฌูฆา." กูญา จะ. กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา นู กือนา กาจิก บือซามา ฌางัน เยซู เตอ     กูญา โปด     บือเลฮ มือเลา มือฌัฮ อูจะ กะ ญา ฌูฆา. 33วะตู ตืองัฮ อารี ดัฮ     นังฆรี ซือมูฮา ฮาบิฮ กือลับ     ตือดะ รอจ กะ ปูโกยํ ตีฆา. 34วะตู ปูโกยํ ตีฆา     เยซู บือซูระ     ซูวารา บูริ จะ     "เอโลอี     เอโลอี     ลามา ซะบักทานี"     ฌาดี-จะ "ตูฮัด นะ กู     ตูฮัด นะ กู     บูวัจ นามา เกา ตีงัน กู บูวัก ดัฮ?" 35อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ บือดีรี ดาปิก เตอ     กูญา ดืองัยํ ดัฮ     กูญา มือเลา จะ     "นี เลอ     ญา บลาโลก เอลียา." 36อาดา ซืออูรัก     ญา บลารี ปี     อาเมด ฆาบุซ ลือมัฮ มาแรฮ     จือลุ อาระ อางุน มาซับ     ซือและ ฮูโฌก กายู รีโยก     บรี กะ เยซู โอะ. ญา มือเลา จะ     "นาตี ดูลู เลอ. กีตา นะ ลีฮัจ จะ     เอลียา นะ มาแรฮ บือตูโรด ญา     เฆอ เตด?" 37ตาปี เยซู เตอ     ญา บือซูระ     ซูวารา บูริ     ญา ฮาบิฮ ญาวา ดัฮ. 38กะฆีเตอ     กาเยด กือตัก เดะ บาลัย นะ ตูฮัด ปูตุซ ตือกรัจ ดูวา     ตะเดะ โซะ อาตัซ     รอจ กะ โซะ บาวัฮ. 39โซะ กือปาลา ตาฮัน     นู อาดา บือดีรี รือมัก เยซู เตอ     ตานา ญา ลีฮัจ เยซู มาตี กะฮามี     ญา มือเลา จะ     "ซูโงฮ เลอ     ซือมียา อีนี ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เลอ." 40อาดา โกะ นีบีนี     กูญา นาตี ลีฮัจ ฌาโวฮ ดีกิ. อาดา มารียา ซือมียา ตูโปะ มักดาลา เตอ     อาดา มารียา     มะ เดะ ยากอบ ดือมิ     ฌางัน โยเซ เตอ     อาดา ซะโลเม ฌูฆา. 41กาลา เยซู ดูโดะ เดะ นังฆรี ฆาลิลี     โกะ นีบีนี อีตู เตอ     กูญา บือเลฮ ตูโรจ เยซู     บือกรือฌา ตูโลก ญา. เปะ อีตู     อาดา นีบีนี อาซิก     บาญะ อูรัก     นู มาแรฮ กะ นังฆรี เยรูซาเลม     ฌางัน เยซู. 42อารี อีตู ฌาดี อารี บือซียะ     ฌาดี-จะ     อารี ดูลู เดะ อารี บราดู กรือฌา. อาดา โยเซบ     ซือมียา ตูโปะ อาริมาเทีย เตอ. ญา ฌาดี ซืออูรัก เดะ ลูมอฮ ซือมียา บือกีรา     ฌาดี ซือมียา กาวัด ปือจายา. อีซี ญา ฌูฆา เตอ     อาดา มือนาตี นะ ลีฮัจ กาลา อีตู     นู ตูฮัด นะ มาแรฮ บือบือลา ฌาดี ราฌา. วะตู ปะฮึญา อารี อีตู     ญา บรานี มาโซะ ปี รอจ กะ ปีลาด     มีตา บาดัด นะ เยซู. 44ปีลาด เตอ     ญา ปือและ-ฮาตี จะ     เยซู บือเลฮ มาตี ดัฮ เฆอ. ญา บลาโลก กือปาลา ตาฮัน มาแรฮ     ตาญา จะ     "เยซู มาตี ลามา ดัฮ เฆอ?" 45ตานา ญา บือเลฮ ตาฮู ลาฆู     เดะ กือปาลา ตาฮัน ดัฮ     ญา ยอม บรี บาดัด นะ เยซู     กะ โยเซบ. 46กะฆีเตอ     โยเซบ เตอ     ญา ปี บือลี กาเยด ปูเตฮ นู ลือมัฮ     อาเมด บาดัด นะ เยซู บือตูโรด มาแรฮ เดะ กายู ปลีตัก     บูกุซ บาโลจ ตาโรฮ เดะ กาเยด อีตู     บาวา บือปี บอฮ เดะ ฆูฮา     นู ตือโบะ เดะ บูเกะ บาตู เตอ. ญา ฆรือลิก บาตู บือซัยํ มาแรฮ     ตูโดก ลูบัก ฆูฮา. 47อาดา มารียา     ซือมียา ตูโปะ มักดาลา     ฌางัน มารียา     มะ เดะ โยเซ เตอ     กูญา บือเลฮ ลีฮัจ ตือปัจ     นู โยเซบ บอฮ บาดัด นะ เยซู.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\