มาระโก 16

1วะตู อารี บราดู กรือฌา ลือปัซ ปี ดัฮ     มารียา     ซือมียา ตูโปะ มักดาลา     ฌางัน มารียา มะ เดะ ยากอบ     ฌางัน ซะโลเม เตอ     กูญา ปี บือลี กลือกะ นู บาวู     นะ ลูมอยํ บาดัด นะ เยซู. 2กะฆีเตอ     จรัฮ ปาฆี อารี มีงู อีตู     มาตาอารี บารู ญาแญะ     กูญา อีตู ปี รอจ กะ ฆูฮา. 3กูญา อาดา บือกีรา เดะ ตืองัฮ ฌาลัด จะ     "ซาปา นะ ตูโลก ฆรือลิก บาตู อีตู     เดะ ลูบัก ฆูฮา?" 4กรานา บาตู อีตู บือซัยํ โตระ. ตานา กูญา ลางอฮ ลีฮัจ     บือฆารี จะ     บาตู อีตู เตอ     ฆรือลิก บือตรือเบะ ดัฮ. 5ตานา กูญา มาโซะ เดะ ฆูฮา ดัฮ     กูญา ลีฮัจ จะ     อาดา อูรัก มูดา ซืออูรัก     ปากัย บาฌู ปาญัก นู ปูเตฮ     ญา ดูโดะ โซะ กานัน. นีบีนี อีตู เตอ     กูญา ตือกือฌุจ บาญะ. 6ตาปี ซือมียา อีตู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กาเญา ฌางัน ตือกือฌุจ เลอ. กาเญา มาแรฮ ซารี เยซู     ซือมียา ตูโปะ นาซาเรด     นู กือนา กาจิก เดะ กายู ปลีตัก. ญา เตอ     ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. ญา ฮอย ปัจ อีนี ดัฮ. ลีฮัจ เลอ     ตือปัจ กูญา บอฮ บาดัด นะ ญา. 7ตาปี กาเญา ปี เลอ     มือญาเระ กะ โกะ มูเระ นะ ญา     ฌางัน เปโตร ฌูฆา     จะ     'ญา นะ ปี กะ นังฆรี ฆาลิลี     ดูลู เดะ กาเญา. เปะ อีตู เลอ     กาเญา นะ บือฆารี ญา     บือกะ ญา มือเลา ฌางัน กาเญา ดัฮ.' " ญา จะ. 8กะฆีเตอ     โกะ นีบีนี อีตู บลารี ตรือเบะ เดะ ฆูฮา ดัฮ     กูญา ตือกือฌุจ ยู ญาวา กือตัยํ. กูญา เตด มือเลา ฌางัน ซาปา โปด     กรานา ตาโกจ. 9[ตานา ปาฆี อีตู     ฌาดี อารี มีงู เตอ     เยซู ญา ฮีโดะ ปาเระ ดัฮ     ญา มาแรฮ ปลีฮัจ ดูลู     กะ มารียา     ซือมียา ตูโปะ มักดาลา อีตู. ซือมียา อีตู เตอ     เยซู บือเลฮ โปรฮ ฮาตู     ตรือเบะ เดะ ญาวา นะ ญา     ตูโฌฮ ฮาตู. 10มารียา อีตู     ญา ปี มือญาเระ กะ โกะ ซือมียา     นู บือเลฮ ดูโดะ ฌางัน เยซู     ตืองัฮ กูญา อาดา มือนาแงฮ     บือปาโตด. 11ตานา กูญา ดืองัยํ ดัฮ จะ     นู เยซู ฮีโดะ ปาเระ ดัฮ     มาแรฮ ปลีฮัจ กะ มารียา     กูญา เตด ปือจายา. 12เดะ บลากัก     เยซู ปลีฮัจ ปูลัก     กะ มูเระ ดูวา อูรัก     ตืองัฮ กูญา บือฌาลัด ปี กะ ตูโปะ โซะ ลูวัยํ นังฆรี. ตาปี ญา ฌาดี ซือรูปา ซือมียา อาซิก. 13กูญา กือดูวา อูรัก บาลิ ปี     มือญาเระ กะ โกะ มูเระ นู ฆีลาฆี     ตาปี กูญา อีตู เตด บือเลฮ ปือจายา นามา โปด. 14เดะ บลากัก     เยซู มาแรฮ ปลีฮัจ กะ โกะ มูเระ ซือบือลัซ อูรัก อีตู     เดะ วะตู กูญา ตืองัฮ มากัด. ญา อูจะ กูญา     กรานา กูญา ฮาตี กรัซ     เตด บือเลฮ ปือจายา โกะ ซือมียา นู ลีฮัจ     นู ญา ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. 15เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กาเญา เลอ     กือนา ปี ราตา เดะ ดือนียา. มือญาเระ เลอ     บรีตา นู บาฌิ อีนี     กะ ซือมียา ราตา. 16ซาปา นู ปือจายา     ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย เตอ     ญา เลอ     นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ. ตาปี ซาปา นู เตด ปือจายา เตอ     ญา นะ กือนา กรัจ ฮูโกบ. 17โกะ ซือมียา นู ปือจายา เตอ     กูญา นะ บือเลฮ บูวัจ ปือนานา นู มือฆัฮ กะฆีนี. กูญา นะ โปรฮ ฮาตู ตรือเบะ ปี     เดะ นามา นะ กู. กูญา นะ บือเลฮ มือเลา โกะ บาซา นู บารู. 18กูญา นะ ปือฆัก อูลัยํ เตอ     นะ มากัด อูบัจ ราโจด เตอ     ตาปี ฮอย เตด ฌาดี นามา. กูญา นะ ปือเตาะ ตางัน     กือนา เดะ โกะ ซือมียา เตด ซือนัง ญาวา     บูวัจ บรี กูญา ซือนัง บาฌิ." ญา จะ. 19ตานา ตูฮัด เยซู มือญาเระ กะ กูญา ซุจ ดัฮ     ญา ปาเระ ปี กะ อาตัซ ลาแงะ     ญา ปี ดูโดะ โซะ ซือบือลัฮ กานัน     นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. 20โกะ มูเระ ตรือเบะ ปี ราตาๆ     มือญาเระ ลาฆู นะ ญา. ตูฮัด เตอ     ญา บือกรือฌา บือซามา ฌางัน กูญา     บรี อาดา ปือนานา นู บรี ลีฮัจ จะ     ลาฆู อีนี     ฌาดี ลาฆู นู ซูโงฮ เลอ.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\