มาระโก 2

1ลือปัซ บาญะ อารี ดัฮ     เยซู มาโซะ     กะ ตูโปะ คาเปอนาอุม ปูลัก. อาดา ซือมียา ดืองัยํ จะ     เยซู อาดา เดะ รูมัฮ. 2กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา ปาคัจ มาแรฮ บือมุน บือซามา     บาญะ อูรัก     ยู เดะ ดาลับ รูมัฮ     ฮอย ตือปัจ นะ มาโซะ. โซะ ปีตู รูมัฮ โปด     กรือจัจ ฮาบิฮ. กะฆีเตอ     เยซู มือญาเระ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     บรี กูญา มือนีงัย. 3อาดา ซือมียา     ปัจ อูรัก     อูโซก ซือมียา ฮอย อูรัจ มาแรฮ. 4ตาปี กูญา มาโซะ บรี รอจ กะ ญาวา นะ เยซู     เตด บือเลฮ ดัฮ     กรานา โกะ ซือมียา บาญะ ตือลาลู. กะฆีเตอ     กูญา บูกา กือมูโบก รูมัฮ     เดะ อาตัซ ตือปัจ เยซู ดูโดะ. ตือบูกา ดัฮ     กูญา ปลือปัซ ลือปัจ นะ อูรัก ฮอย อูรัจ อีตู     บือตูโรด ปี กะ บาวัฮ. 5ตานา เยซู ลีฮัจ     นู กูญา ปือจายา กะฆีเตอ     ญา มือเลา กะ ซือมียา ฮอย อูรัจ จะ     "เกา เออ     ดูซา นะ เกา     กือนา อาเกะ บรี ดัฮ." 6ตาปี เปะ อีตู     อาดา โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด ซือตืองัฮ. กูญา อีตู ดูโดะ     อีงัจ เดะ ฮาตี จะ 7"เอะ     บูวัจ นามา ปะ     ซือมียา อีนี มือเลา กะฆีนี?     อีนี ฌาดี ลาฆู มือเลา ตะอารัฮ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. ฮอย ซือมียา ดีฮา     นะ อาเกะ ดูซา บือเลฮ. ซา ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เลอ     นู นะ อาเกะ บือเลฮ." กูญา จะ. 8ดัดดัด อีตู     เยซู เตอ     ญา ตาฮู เดะ ฮาตี จะ     กูญา อีตู อีงัจ ตาญา กะฆีนี. กะฆีเตอ     ญา มือเลา กะ กูญา จะ     "บูวัจ นามา เลอ     กาเญา บรีงัจ เดะ ฮาตี กะฆีนี? 9นู ดีฮา มือเลา ซือนัง ลาฆี? นะ มือเลา กะ ซือมียา ฮอย อูรัจ จะ     'ดูซา นะ เกา     กือนา อาเกะ ดัฮ'     เฆอ-จะ     'บีกัซ เลอ     อาเกะ บาวา ลือปัจ นะ เกา     บือฌาลัด ปี เลอ.' นู ดีฮา ซือนัง ลาฆี? 10ตาปี กู นะ บรี กาเญา ตาฮู จะ     นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อาดา มือฆัฮ     นู นะ อาเกะ ดูซา นะ ซือมียา เดะ ดือนียา บือเลฮ." ญา จะ. กะฆีเตอ     เยซู มือเลา กะ ซือมียา ฮอย อูรัจ จะ 11"กู ซูโรฮ เกา จะ     บีกัซ เลอ. อาเกะ บาวา ลือปัจ นะ เกา     บาลิ ปี กะ รูมัฮ เลอ." ญา จะ. 12ดัดดัด อีตู     ซือมียา ฮอย อูรัจ     ญา บีกัซ ดัฮ. ญา อาเกะ บาวา ลือปัจ นะ ญา     ตรือเบะ ปี ดัฮ     โซะ ฮึลด มูคา นะ โกะ ซือมียา ซือมูฮา. กะฆีเตอ     กูญา ซือมูฮา ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ     มือโอจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     มือเลา จะ     "ลาฆู กะฆีนี เลอ     กีตา เตด ดือละ ลีฮัจ ดูลู." 13เยซู เตอ     ญา ตรือเบะ ปี ปูลัก     บือฌาลัด เดะ บีดิก ลาโวจ. อาดา โกะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     กูญา ปาคัจ มาแรฮ ซารี ญา. กะฆีเตอ     เยซู เตอ     ญา อาฌัยํ โกะ ซือมียา อีตู. 14ตานา ญา ฌาลัด ลาลู ปี     ญา ลีฮัจ เลวี นานะ นะ อันเฟอัด     ดูโดะ เดะ ตือปัจ ปูงอจ อาเซน. เยซู มือเลา กะ เลวี จะ     "มาแรฮ ตูโรจ กะ กู เลอ." กะฆีเตอ     เลวี ญา บีกัซ     ตูโรจ เยซู ปี ดัฮ. 15ลือปัซ อีตู     เยซู ดูโดะ มากัด     เดะ รูมัฮ นะ เลวี. อาดา ซือมียา มูงอจ อาเซน ฌางัน ซือมียา บือดูซา     บาญะ อูรัก     ดูโดะ มากัด บือซามา ฌางัน เยซู     ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา. ซาเบะ-จะ     อาดา ลูมอฮ ซือมียา กะฆีเตอ บาญะ     นู ตูโรจ กะ เยซู. 16อาดา โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด ซือตืองัฮ     เดะ ลูมอฮ ฟาริซี เตอ     ตานา กูญา ลีฮัจ จะ     เยซู มากัด ฌางัน โกะ ลูมอฮ ซือมียา บือดูซา     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา มูงอจ อาเซน ฌูฆา. กะฆีเตอ     กูญา ตาญา โกะ มูเระ นะ เยซู จะ     "บูวัจ นามา ปะ     ญา มากัด บือซามา     ฌางัน โกะ ลูมอฮ ซือมียา มูงอจ อาเซน     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา บือดูซา ฌูฆา?" 17ตานา เยซู ดืองัยํ กะฆีเตอ     ญา ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "ซือมียา นู ซือนัง ญาวา เตอ     ญา เตด ปี มียา บูมอยํ. ตาปี ซือมียา นู ซาเกะ     ญา เลอ     นู นะ มียา บูมอยํ. กู มาแรฮ ดัฮ     บูกัด นะ ปาเงน โกะ ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ     ตาปี บีดา นะ ปาเงน โกะ ซือมียา บือดูซา เลอ." ญา จะ. 18ตือกาลา อีตู     ลูมอฮ มูเระ นะ โยฮัน ฌางัน ลูมอฮ ฟาริซี     กูญา ปาคัจ ตูโรจ ลาฆู บือตาฮัด มากัด. กะฆีเตอ     อาดา โกะ ซือมียา มาแรฮ ซารี เยซู     ตาญา จะ     "ลูมอฮ มูเระ นะ โยฮัน     ฌางัน มูเระ นะ ลูมอฮ ฟาริซี     กูญา ตูโรจ ลาฆู บือตาฮัด มากัด. บูวัจ นามา     ลูมอฮ มูเระ นะ เกา     เตด ตูโรจ ลาฆู กะฆีเตอ?" 19เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กาลา เจาเบา อาดา เดะ ลาฆู มือนีกัฮ เตอ     ลูมอฮ กาวัด นะ ญา     กูญา นะ บือตาฮัด มากัด เฆอ? บูกัด กะฆีเตอ. กาลา เจาเบา อาดา บือซามา ฌางัน กูญา     กูญา นะ เตด บือตาฮัด มากัด เลอ. 20ตาปี อาดา ซืออารี     เจาเบา นะ กือนา ราปัจ เดะ กูญา. อารี อีตู เลอ     กูญา นะ ตูโรจ ลาฆู บือตาฮัด มากัด. 21"ฮอย ซาปา นะ อาเมด กาเยด บารู ซือกรัจ มาแรฮ     ตาโปก เดะ บาฌู นู ตูฮา. กะ บูวัจ กะฆีเตอ     กาเยด นู ตาโปก ดัฮ ซีงี     นะ จีรอจ     นะ ลือปัซ เดะ บาฌู นู ตูฮา     บูวัจ บรี ญา จีแจะ บือตามัฮ ลาฆี. 22"กะฆีเตอ ฌูฆา     ฮอย ซาปา อาเมด อาระ อางุน นู บารู     บอฮ เดะ โทก กูเละ นู ตูฮา     ตาโกจ-จะ     อาระ อางุน อีตู นะ กือมัก     บูวัจ บรี โทก กูเละ บรือโตฮ. กะฆีเตอ     อาระ อางุน นะ ลือแงะ ฮาบิฮ. โทก กูเละ โปด     นะ บือนาซา ฌูฆา. ตาปี อาระ อางุน นู บารู เตอ     กือนา บอฮ     เดะ โทก กูเละ นู บารู เลอ." ญา จะ. 23เดะ อารี บราดู กรือฌา ซืออารี     เยซู บือฌาลัด ปี     เดะ ฮูมา ปาดี. วะตู โกะ มูเระ นะ ญา     บือฌาลัด ปี ซามา     กูญา ฮึนตะ นะ ลือกับ ตากัย ปาดี     นะ มากัด. 24กะฆีเตอ     โกะ ลูมอฮ ฟาริซี มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "ลีฮัจ เลอ. บูวัจ นามา ลูมอฮ มูเระ นะ เกา     กูญา บูวัจ ลาฆู     นู กือนา บลารัก ดัฮ     ตีเมา บรี บูวัจ เดะ อารี บราดู กรือฌา?" 25กะฆีเตอ     เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กาเญา เตด ดือละ บาจา เฆอ     ลาฆู นู ราฌา ดาวิด บูวัจ ดัฮ? ตือกาลา อาบียาทา ฌาดี กือปาลา ซามี     ดาวิด เตอ     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา นะ ญา     กูญา ลาปัยํ โกะ ซือบารัก มากัด. กะฆีเตอ     ดาวิด ญา มาโซะ ปี     กะ ดาลับ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     อาเมด ตือโปก โรตี นู มือนืองะ บรี กะ ตูฮัด ดัฮ     มาแรฮ มากัด. ญา ฮาฆิ บรี กะ ลูมอฮ ซือมียา นะ ญา ฌูฆา. ตาปี ตือโปก โรตี อีตู     ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด บลารัก ดัฮ_     ตีเมา บรี ซาปาๆ มากัด. ซา โกะ ลูมอฮ ซามี เลอ     นู นะ บือเลฮ มากัด. " ญา จะ. 27กะฆีเตอ     เยซู มือเลา กะ ลูมอฮ ฟาริซี จะ     "นู ตูฮัด บือฌาดี โกะ อูมัจ-ซือมียา ดัฮ     บูกัด บีดา กูญา นะ ตูโรจ ฮูโกบ อารี บราดู เตอ     ตาปี ญา ตืองะ ฮูโกบ อารี บราดู อีตู     บีดา นะ ตูโลก โกะ อูมัจ-ซือมียา. 28กะฆีเตอ เลอ     กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อีนี     ฌาดี ตูฮัด เดะ ลาฆู อารี บราดู ฌูฆา." ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\