มาระโก 3

1กะฆีเตอ     เยซู มาโซะ ปี ปูลัก     กะ ดาลับ รูมัฮ บือมุน. เปะ อีตู     อาดา ซือมียา ซืออูรัก     นู อาดา ตางัน กาแป. 2อาดา ลูมอฮ ซือมียา     นู ซารี ลาฆู นะ อาดู เยซู เตอ     กูญา นาตี ลีฮัจ จะ     เยซู ญา นะ บือบือลา ซือมียา อีตู     เดะ อารี บราดู กรือฌา เฆอ เตด. 3กะฆีเตอ     เยซู ญา มือเลา กะ ซือมียา ตางัน กาแป จะ     "มาแรฮ บือดีรี โซะ ฮึลด เลอ." 4กะฆีเตอ     เยซู มือเลา กะ ลูมอฮ ซือมียา ซีงี จะ     "ปือมือเลา ฮูโกบ เตอ     นะ บรี ซือมียา บูวัจ ลาฆู นามา     เดะ อารี บราดู กรือฌา? นะ บูวัจ ลาฆู นู บาฌิ     เฆอ-จะ     นะ บูวัจ ลาฆู ฌาฮัจ? นะ ตูโลก ซือมียา บรี ฮีโดะ     เฆอ-จะ     นะ บูนอฮ ซือมียา? นู ดีฮา บาฌิ เลอ?" ตาปี โกะ ลูมอฮ ซือมียา อีตู     ดูโดะ ซืองะ     เตด มือเลา นามา โปด. 5กะฆีเตอ     เยซู ตีญูง กือลีลิก     ลีฮัจ โกะ ซือมียา อีตู     ญา รีเซา-ฮาตี     บราซา ซูซัฮ-ฮาตี โตระ     นู กูญา ฮาตี กรัซ กะฆีเตอ. ญา มือเลา กะ ซือมียา ตางัน กาแป อีตู จะ     "ลือฌัก ตางัน นะ เกา เลอ." กะฆีเตอ     ซือมียา อีตู ญา ลือฌัก ตางัน ดัฮ. ตางัน อีตู โปด     ลือฆา บาฌิ ดัฮ. 6ดัดดัด อีตู     ลูมอฮ ฟาริซี กูญา ตรือเบะ ปี     บือกีรา บือซามา ฌางัน โกะ ลูมอฮ นู ตูโรจ ราฌา เฮโรด จะ     นะ บูวัจ กะฮามี     บีดา นะ บือเลฮ บูนอฮ เยซู. 7ตาปี เยซู     ฌางัน โกะ ลูมอฮ มูเระ นะ ญา เตอ     กูญา ตรือเบะ ปี     เดะ ตูโปะ อีตู     ปี กะ บีดิก ลาโวจ ฆาลิลี. อาดา ซือมียา บาญะ     ตูโรจ เยซู ปี ฌูฆา. อาดา ซือมียา ดาตัก เดะ นังฆรี ฆาลิลี เตอ     ซือมียา เดะ นังฆรี ยูเดีย 8นังฆรี เยรูซาเลม     นังฆรี อีดูเมีย เตอ     ซือมียา เดะ นังฆรี นู โซะ ซรือบัก ซูงัย จอแดน     ฌางัน ซือมียา เดะ โกะ ตูโปะ ดาปิก นังฆรี ทัยระ     ฌางัน นังฆรี ซัยดอน เตอ     โกะ ซือมียา บาญะ อีตู     กูญา ดืองัยํ ดัฮ จะ     เยซู บูวัจ กะฮามี ดัฮ. กะฆีเตอ     กูญา มาแรฮ ซารี ญา. 9กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา     บรี กูญา ซียะ ปราฮู ซือบูวัฮ     ตาโกจ-จะ     โกะ ซือมียา นู บาญะ อีตู     นะ ปือแปะ ญา ยู กรือจัจ. 10อาดา บาญะ ซือมียา นู เยซู บือบือลา     บรี ซือนัง บาฌิ ซือมูฮา ดัฮ. กะฆีเตอ     ซือมียา ปือญาเกะ     บาญะ อูรัก เตอ     มาแรฮ ซารี เยซู     ยู กรือจัจ     บีดา นะ กือนา ญาวา นะ ญา. 11โซะ โกะ ฮาตู ตะอารัฮ     นู ดูโดะ เดะ ญาวา โกะ ซือมียา เตอ     ตานา กูญา ลีฮัจ เยซู ดัฮ     กูญา มือนูโนะ มือญือมัฮ โซะ ฮึลด ญา     บือซูระ จะ     "เกา เลอ     นานะ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ." 12ตาปี เยซู บลารัก ลูมอฮ ฮาตู อีตู กือมัซๆ     ตีเมา บรี มือญาเระ ลาฆู นะ ญา     กะ ซาปา โปด. 13กะฆีเตอ     เยซู ปี ญาแญะ กะ อาตัซ บูเกะ. ญา บลาโลก ซือมียา นู ญา ปีเลฮ ดัฮ     กะฆีเตอ กูญา อีตู ปาคัจ มาแรฮ ดาปัจ ญา. 14อาดา ดูวา-บือลัซ อูรัก เตอ     เยซู ตืองะ ดัฮ     นะ บรี กูญา ดูโดะ บือซามา ฌางัน ญา     นะ ซูโรฮ กูญา ปี มือญาเระ ลาฆู นะ ญา 15นะ บรี กูญา มือฆัฮ     บือเลฮ โปรฮ โกะ ฮาตู     บรี ตรือเบะ เดะ ญาวา นะ ซือมียา. 16ดูวา-บือลัซ อูรัก อีตู     อาดา กะฆีนี. อาดา ซีโมน     นู เยซู บรี ปือนามา จะ     เปโตร เตอ. 17อาดา ยากอบ     นานะ นะ เซเบดี     ฌางัน โยฮัน     อาดี เดะ ญา เตอ. เยซู บรี กูญา ดูวา อูรัก ปือนามา จะ     โบอานือเฆ     ฌาดี-จะ     ซือมียา นู ซือรูปา ฆูโตยํ เตอ. 18อาดา อันดรู     ฟีลิบ     บาโทโลมัย     มัดทัย     โทมัด เตอ. อาดา ยากอบ     นานะ นะ อันเฟอัด เตอ. อาดา ทาดัย     อาดา ซีโมน     ซือมียา นังฆรี คานาอัน เตอ. 19อาดา ฌูฆา     ยูดา อิดคารีโยด     นู บูวัจ กือบลากัก กะ เยซู เตอ. ลูมอฮ อีนี ซือมูฮา เตอ     เยซู ตืองะ ฌาดี ปือญูโรฮ นะ ญา. 20กะฆีเตอ     เยซู ปี มาโซะ กะ รูมัฮ     ซือรูมัฮ. อาดา ซือมียา บาญะ     ปาคัจ มาแรฮ ซารี ญา     ยู เยซู ฌางัน ลูมอฮ มูเระ นะ ญา     ฮอย วะตู นะ มากัด. 21กาลา ลูมอฮ ดีบราดี นะ เยซู ดืองัยํ ลาฆู อีนี ดัฮ     กูญา ตรือเบะ ปี     นะ ซือกัจ เยซู     ซาเบะ โกะ ซือมียา อาดา มือเลา จะ     ญา ฆีลา ดัฮ. 22อาดา ฌูฆา     โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด นู มาแรฮ เดะ นังฆรี เยรูซาเลม ดัฮ เตอ     กูญา มือเลา จะ     "เยซู กือนา ฌิด เบเอนซือบุน มาโซะ ราโซะ ดัฮ. กรานา ปือมือฆัฮ นะ กือปาลา ฮาตู ซีตัด อีตู เลอ     นู ญา โปรฮ ฮาตู ตรือเบะ บือเลฮ." 23กะฆีเตอ     เยซู บลาโลก ลูมอฮ ซือมียา บาญะ อีตู มาแรฮ     ญา อาฌัยํ กะ ลูมอฮ อีตู     ฌาดี ลาฆู จรือตา อาฌัยํ     มือเลา จะ     "ฮาตู ซีตัด นะ โปรฮ ฮาตู ซีตัด บรี ตรือเบะ ปี     บือเลฮ กะฮามี? 24นังฆรี ดีฮา     นู ปือจัฮ-บือลัฮ ดัฮ     ฌาดี โซกซา ปาโซะ เตอ     นังฆรี อีตู นะ ดูโดะ กือฌะ     เตด บือเลฮ ดัฮ. 25กะฆีเตอ ฌูฆา     โกะ ซือมียา ซือรูมัฮ ดีฮา     นู ปือจัฮ-บือลัฮ     ฌาดี โซกซา ปาโซะ ดัฮ เตอ     รูมัฮ อีตู     นะ ดูโดะ กือฌะ     เตด บือเลฮ เลอ. 26กะฆีเตอ     กะ กือปาลา ฮาตู ซีตัด นะ บลาวัด ฌางัน ญาวา ตะอาซิก     ญา นะ บือดีรี กือฌะ     เตด บือเลฮ. ญา นะ ฮาบิฮ ซูโงฮ ดัฮ."     ญา จะ. 27เยซู มือเลา ปูลัก จะ "กะฆีเตอ ฌูฆา     ฮอย ซือมียา ดีฮา     นู นะ มาโซะ ปี ซามุน บารัก     เดะ รูมัฮ นะ ซือมียา ตือฆัยํ-อูรัจ     บือเลฮ. กือนา ปี รีฆะ ซือมียา ตือฆัยํ-อูรัจ อีตู     อีกัจ บรี กือฌะ-กือมัซ ดูลู. อีกัจ ดัฮ     บารู นะ ซามุน บารัก เดะ รูมัฮ อีตู บือเลฮ. 28กู มือเลา ฌางัน กาเญา     ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     ซือมียา นู บูวัจ ดูซา กะฮามี โปด     ตูฮัด นะ อาเกะ บรี. มีเซ-จะ     ซือมียา มือเลา ตะอารัฮ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ โปด     ดูซา อีตู     ตูฮัด นะ อาเกะ ฌูฆา. 29ตาปี กะ ซือมียา มือเลา ตะอารัฮ     กะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     ดูซา นะ ซือมียา อีตู โปด     อาเกะ เตด บือเลฮ ลาลู. ลาฆู ดูซา นะ ญา     เตด ซือลือซัย ซือลาลู ปี ดัฮ." ญา จะ. 30เยซู มือเลา กะฆีนี     กรานา ลูมอฮ อีตู บือเลฮ มือเลา จะ     "อาดา ฮาตู ตะอารัฮ ราโซะ เดะ ญาวา นะ เยซู ดัฮ." 31วะตู อีตู     มะ เดะ เยซู     ฌางัน โกะ อาดี เดะ ญา     มาแรฮ รอจ ดัฮ. กูญา บือดีรี โซะ ลามัน รูมัฮ อีตู     ซูโรฮ ซือมียา มาโซะ ปี บลาโลก เยซู. 32อาดา ซือมียา บาญะ     ดูโดะ ฌางัน เยซู. กูญา มือญาเระ กะ เยซู จะ     "ลีฮัจ เลอ     โกะ มะ     โกะ อาดีๆ เดะ เกา     อาดา นาตี โซะ ลามัน     มาแรฮ ซารี เกา ดัฮ." 33ตาปี เยซู ตีกัฮ จะ     "ซาปา เลอ     นู ฌาดี มะ เดะ กู? ซาปา ซือตืองัฮ     นู ฌาดี อาดี-บราดี เดะ กู?" 34กะฆีเตอ     เยซู ลีฮัจ กือลีลิก กะ ลูมอฮ ซือมียา     นู ดูโดะ บือซามา ฌางัน ญา     มือเลา จะ     "นี เลอ     มะ เดะ กู. นี เลอ     โกะ อาดี-บราดี เดะ กู. 35กรานา ซือมียา ดีฮา     นู บูวัจ ตูโรจ กะ ฮาตี นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ซือมียา อีตู เลอ     นู ฌาดี อาดี-บราดี     กีลากี นีบีนี     เดะ กู เลอ     นู ฌาดี มะ เดะ กู ฌูฆา." ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\