มาระโก 4

1ซือกาลี ลาฆี     เยซู เตอ     ญา ปี อาฌัยํ     เดะ บีดิก ลาโวจ. อาดา โกะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ ซูโงฮ     กูญา มาแรฮ บือมุน     กือลีลิก เยซู. กะฆีเตอ     เยซู เตอ     ญา ปี ญาแญะ กะ อาตัซ ปราฮู. ญา ดูโดะ เดะ ปราฮู     เดะ บีดิก ลาโวจ     ตาปี โกะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ อีตู ซือมูฮา     กูญา ดูโดะ โซะ ปาตัย. 2กะฆีเตอ     เยซู ญา จรือตา อาฌัยํ กะ กูญา     บาญะ ลาฆู. ญา อาฌัยํ โกะ ซือมียา บาญะ     มือเลา จะ 3"มือนีงัย เลอ. อาดา ซือมียา ซืออูรัก     ญา ปี ปรัก บีฌี ตาโระ เดะ กือโบด. 4ตานา ญา ปรัก กะฆีเตอ     อาดา บีฌี ซือตืองัฮ     ญา ฆูโฆยํ เดะ บีดิก ฌาลัด. กะฆีเตอ     อาดา กาวัด บูโรก     ปาคัจ มาแรฮ ปาโตะ มากัด บีฌี อีตู     ปี ดัฮ." ญา จะ. 5"อาดา บีฌี ซือตืองัฮ ฌูฆา     ญา ฆูโฆยํ เดะ ตานัฮ     นู อาดา บาตู บาญะ     อาดา ตานัฮ กิดีกิ เตอ. บีฌี อีตู โปด     ญา บือตูโมฮ งัจบางัจ     ซาเบะ ตานัฮ เตด ดาลับ. 6ตานา มาตาอารี ตือลาลู ฮางัจ เตอ     ปูโฮด อีตู     ญา ลายู ตูโฮยํ ดัฮ     กรานา ฮอย ฌากัยํ. 7อาดา บีฌี ซือตืองัฮ     ญา ฆูโฆยํ เดะ ตืองัฮ ปูโฮด บือดูรี. ปูโฮด บือดูรี อีตู ญา บือตูโมฮ     ญา ตูโดก บูวัก ปูโฮด ตาโระ อีตู. กะฆีเตอ     ปูโฮด ตาโระ ฮอย เตด บือตามัฮ บูวัฮ ลาลู. 8อาดา บีฌี ซือตืองัฮ     ญา ฆูโฆยํ เดะ ตานัฮ นู บาฌิ. กะฆีเตอ     ญา บือบูวัฮ บาฌิ     ญา บือตูโมฮ บาฌิ     บือตามัฮ บูวัฮ บาญะ. ซือตืองัฮ บือตามัฮ ตีฆา-ปูโลฮ บีฌี     ซือตืองัฮ นัม-ปูโลฮ บีฌี     ซือตืองัฮ รอจ กะ ซือราตุซ บีฌี เลอ."     ญา จะ. 9กะฆีเตอ เลอ     เยซู ญา มือเลา จะ     "ซาปา อาดา ตือลีงา     นู ดืองัยํ บือเลฮ     บรี ญา มือนีงัย เลอ." 10กาลา โกะ ซือมียา บาญะ ปาคัจ ปี ดัฮ     โกะ ซือมียา นู อาดา ฌางัน เยซู     บือซามา ฌางัน โกะ มูเระ ดูวา-บือลัซ อูรัก อีตู เตอ     กูญา ตาญา เยซู     ปาซัน ลาฆู จรือตา อาฌัยํ อีตู. 11กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "โซะ ลูมอฮ กาเญา เตอ     ตูฮัด บือเลฮ บรี ตาฮู     ลาฆู ดาลับ ซูโงฮ ปาซัน ลาฆู นู ตูฮัด ฌาดี ราฌา     นู บือบือลา ดือนียา อีนี. ตาปี โซะ ลูมอฮ ซือมียา วัยํ-ลูวัยํ เตอ     ลาฆู อีนี ซือมูฮา     ฌาดี ลาฆู จรือตา เลอ. 12กะฆีเตอ     นะ ฌาดี กะฆีนี 'บรี กูญา ลีฮัจ     ตาปี ซือรูปา ลีฮัจ ดัฮ     เตด บือฆารี นามา     นะ บรี กูญา ดืองัยํ     ตาปี ซือรูปา ดืองัยํ ดัฮ     เตด มาโซะ เดะ ฮาตี ลาลู. ตีเมา บรี กูญา นะ อาเลฮ มาแรฮ กะ ตูฮัด ปูลัก     บรี ตูฮัด นะ อาเกะ ดูซา นะ กูญา.' " ญา จะ. 13กะฆีเตอ     เยซู เตอ     ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กะ ลาฆู กู จรือตา อาฌัยํ ซีงี     ฮอย เตด มาโซะ เดะ ฮาตี นะ กาเญา     ลาฆู จรือตา อาซิก นะ มาโซะ เดะ ฮาตี     บือเลฮ กะฮามี เลอ? 14ซือมียา นู ปรัก บีฌี ซีงี เตอ     ซือรูปา ญา ปรัก ปือมือเลา นะ ตูฮัด. 15โซะ บีฌี นู ฆูโฆยํ เดะ บีดิก ฌาลัด ซีงี เตอ     ฌาดี-จะ     ซือรูปา ปือมือเลา อีตู     กือนา ปรัก เดะ ฮาตี ลูมอฮ ซือมียา. ตานา กูญา ดืองัยํ ดัฮ     ดัดดัด อีตู กือปาลา ฮาตู ซีตัด เตอ     ญา มาแรฮ จาปัย ปือมือเลา อีตู นู ปรัก     เดะ ฮาตี นะ กูญา     บือปี ดัฮ. 16"กะฆีเตอ     โกะ บีฌี นู ปรัก เดะ ตือปัจ อาดา บาตู บาญะ ซีงี เตอ     ซือรูปา บือกะ ลูมอฮ ซือมียา     ตานา ดืองัยํ ลาฆู นะ ตูฮัด ดัฮ     ดัดดัด กูญา ซูกา-ฮาตี ซาโมจ ลาฆู ปือมือเลา อีตู เลอ. 17ตาปี ปือมือเลา อีตู     ญา ฮอย เตด บือฌากัยํ     เดะ ดาลับ ฮาตี นะ กูญา เตอ     นะ ตาฮัด เตด ลามา เลอ. วะตู โกะ ซือมียา อีตู     กือนา ซูซัฮ ปายัฮ เตอ     กือนา ปรือกัด เตอ     กรานา กูญา ซาโมจ ปือมือเลา อีตู ดัฮ     ดัดดัด กูญา นะ มืองือละ บูวัก. 18กะฆีเตอ     บีฌี อาซิก     นู ปรัก ฆูโฆยํ เดะ ตืองัฮ ปูโฮด บือดูรี ซีงี เตอ     ซือรูปา บือกะ ลูมอฮ ซือมียา     นู ดืองัยํ ปือมือเลา อีตู 19ตาปี ตานา กูญา ฆาโดฮ-ฮาตี     ปาซัน ลาฆู โซะ ดือนียา เตอ     ตานา กูญา บือคานะ ซูกา โกะ บือนา บารัก     อาดา ฮาตี ฆาละ นะ บือเลฮ บาญะ เตอ     ลาฆู อีตู ซือมูฮา เตอ     ญา ซือรูปา ปูโฮด บือดูรี     มาแรฮ ตูโดก ปือมือเลา อีตู     บูวัจ บรี ญา ฮอย เตด บือบูวัฮ ดัฮ เลอ. 20"ตาปี โกะ บีฌี อีตู     นู ปรัก ฆูโฆยํ เดะ ตานัฮ บาฌิ ซีงี เตอ     ซือรูปา บือกะ โกะ ซือมียา นู ดืองัยํ ปือมือเลา อีตู เตอ     ซาโมจ บาฌิ     บรี ลือกัจ เดะ ฮาตี. กูญา เลอ     บือบูวัฮ บาญะ     ซือตืองัฮ บือตามัฮ ตีฆา-ปูโลฮ บีฌี เตอ     ซือตืองัฮ นัม-ปูโลฮ     ซือตืองัฮ รอจ กะ ซือราตุซ บีฌี เลอ." เยซู ญา จะ. 21กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "ปลือกัจ ปลีตา ดัฮ เตอ     นะ อาเมด มาแรฮ บอฮ เปะ ดีฮา? นะ บอฮ เดะ บาวัฮ เตง เฆอ? นะ บอฮ เดะ บาวัฮ ตือปัจ ตีโนะ เฆอ? โงฮ-ซูโงฮ     นะ บอฮ เดะ อาตัซ ซลีแป     บรี ซูโลฮ จรัฮ ราตา. 22กรานา-จะ     ลาฆู นามา     นู ตูโดก บูนี ดัฮ เตอ     ญา บูนี ดัฮ บีดา นะ กือนา บูกา บรี ลีฮัจ ปูลัก. ลาฆู นามา นู ลีนง ตาโรฮ ดัฮ เตอ     ญา ตาโรฮ ดัฮ กะฆีเตอ     บีดา นะ กือนา อาเมด มาแรฮ     บรี ลีฮัจ บือฆารี ซัฮ เลอ. 23กะฆีเตอ     ซือมียา อาดา ตือลีงา     นู นะ ดืองัยํ บือเลฮ เตอ     มือนีงัย เลอ." ญา จะ. 24กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กาเญา กือนา ฌาฆา บรี บาฌิ     นะ มือนีงัย ลาฆู นามา. กาเญา นะ ตูวัก ฌางัน มาโกะ นู ดีฮา     ตูฮัด นะ ตูวัก บรี กะ กาเญา ฌางัน มาโกะ นู อีตู เลอ ลือเบฮ เดะ อีตู โปด     ตูฮัด นะ บือตามัฮ บรี กะ กาเญา. 25กรานา-จะ     ซือมียา ดีฮา นู ตาฮู ซือตืองัฮ เตอ     ญา นะ ซาโมจ ลาฆี. ตาปี ซือมียา นู เตด ตาฮู นามา ลาฆี     นู ญา ตาฮู นู ดีกิ-ตอจ เตอ     นะ กือนา อาเมด ปี เดะ ญา ดัฮ เลอ." ญา จะ. 26กะฆีเตอ     เยซู มือเลา จะ     "ลาฆู นู ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา นะ มาแรฮ บือบือลา ฌาดี ราฌา เตอ     ญา ฌาดี ซือรูปา บือกะ ลาฆู นะ ซือมียา     นู ปรัก บีฌี เดะ ตานัฮ ดัฮ. 27ญา ตีโนะ โซะ มาลับ     บีกัซ โซะ ปาฆี     ตาปี นู บีฌี อีตู     บือตูโมฮ เดะ ตานัฮ     บือตูโมฮ ตีงี กะฮามี เตอ     ซือมียา อีตู     ญา เตด ตาฮู ลาฆู นามา โปด. 28กรานา ตานัฮ ตะอาซิก     บรี บีฌี อีตู บือตูโมฮ. อาดา ตูนัซ ดูลู. ลือปัซ อีตู     อาดา ตากัย. ปือญูดัฮ     อาดา บีฌี ปาดี     ปือนอฮ เดะ ตากัย. 29วะตู ปาดี มาซะ ดัฮ     ดัดดัด     ซือมียา ซีงี เตอ     ญา ซูโรฮ โกะ ซือมียา ปี กือตับ ปาดี     กรานา รอจ วะตู กือตับ ดัฮ." เยซู ญา จะ. 30กะฆีเตอ     เยซู มือเลา จะ     "ลาฆู นู ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา นะ มาแรฮ บือบือลา ฌาดี ราฌา เตอ     กีตา นะ ปือซามา ฌาดี ซือรูปา ลาฆู นามา? กู นะ จรือตา ลาฆู นามา     อาฌัยํ ปาซัน ลาฆู อีตู เลอ? 31เออ     ญา ซือรูปา กะฆีนี เลอ     อาดา บีฌี ตาโระ ซือบีฌี. ตานา บีฌี อีตู ตานัม ดัฮ     ฌาดี บีฌี นู ดือมิ เดะ กาวัด ซือมูฮา     เดะ ดือนียา. 32ตานัม ดัฮ     ตาโระ อีตู บือตูโมฮ     ยู ฌาดี ปูโฮด ตาโระ ตีงี เดะ กาวัด ซือมูฮา. ปูโฮด อีตู     อาดา ฌามัยํ บือซัยํ     บรี โกะ บูโรก เดะ อาตัซ     มาแรฮ งาตอจ     บูวัจ ซารัก เดะ ลีโนฮ ปูโฮด อีตู." เยซู ญา จะ. 33กะฆีเตอ     เยซู มือญาเระ ปือมือเลา อีตู กะ กูญา     ฌาดี ลาฆู จรือตา อาฌัยํ กะฆีเตอ     บาญะ ลาฆู     บือกะ กูญา มือนีงัย บือเลฮ. 34ญา เตด บือเลฮ มือเลา มาจับ อาซิก     อูซิ จรือตา กะฆีเตอ เลอ. ตาปี วะตู ฮอย ซือมียา ดัฮ     ญา มือญาเระ ลาฆู ซือมูฮา     บรี กะ ลูมอฮ มูเระ นะ ญา     บรี มาโซะ เดะ ฮาตี นะ กูญา. 35ปะฮึญา อารี อีตู     เยซู ญา มือเลา ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา จะ     "โฌฮ     กีตา ฌรือมัก ปี     โซะ ซรือบัก เลอ." 36กะฆีเตอ     โกะ มูเระ เตอ     กูญา ตีงัน โกะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ อีตู     กูญา ญาแญะ กะ ปราฮู     ปี ฌางัน เยซู ดัฮ. อาดา ปราฮู อาซิก ซือตืองัฮ     ปี ซามา. 37กูญา ปี กะฆีเตอ     กูญา กือนา รีโบจ     อาเงน ตือฆัยํ โตระ. อาดา อูมะ ตือโปะ มาโซะ กะ ปราฮู     ยู ปราฮู ซารัจ     ดาปิก นะ ตาลับ. 38ตาปี เยซู เตอ     ญา ตีโนะ ลีนา เดะ บาตัน     โซะ กือมูดี. โกะ มูเระ เตอ     กูญา ฆระ เยซู     มือเลา จะ     " บูมอยํ เออ     กีตา มาจับ นะ มาตี ดัฮ เลอ. เกา เตด ปือดูลี เฆอ?" 39เยซู เตอ     ญา บีกัซ     ญา บลารัก อาเงน     บรี ตือโดฮ. ญา มือเลา ฌางัน ลาโวจ จะ     "กือนา ซืองะ เลอ. ฌางัน บูริ." กะฆีเตอ อาเงน ฮอย ดัฮ     ตือโดฮ บลีนัง ฮาบิฮ เลอ. 40กะฆีเตอ     เยซู เตอ     ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "บูวัจ นามา ปะ     กาเญา ตาโกจ กะฆีนี? กะฮามี     กาเญา เตด ปือจายา เฆอ?" 41ตาปี โกะ มูเระ อีตู เตอ     กูญา ตาโกจ โตระ. กูญา ปาคัจ มือเลา ซามา กูญา จะ     "ซือมียา อีนี ฌาดี ซาปา     ยู อาเงน อูมะ โปด     ตูโรจ กะ ปือมือซัด นะ ญา?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\