มาระโก 5

1กะฆีเตอ     เยซู ฌางัน ลูมอฮ มูเระ นะ ญา     กูญา ฌรือมัก ลาโวจ     ปี รอจ กะ นังฆรี นะ ลูมอฮ ฆือราซา ดัฮ. 2ตานา เยซู ตูโรด เดะ ปราฮู เตอ     อาดา ซือมียา ซืออูรัก     ตรือเบะ เดะ ฆูฮา ตานัม บาดัด     มาแรฮ ดาปัจ เยซู. ซือมียา อีตู กือนา ฮาตู ตะอารัฮ     มาโซะ ราโซะ ดัฮ. 3ญา เตอ     ดูโดะ เดะ ฆูฮา ตานัม บาดัด. ฮอย ซาปา รีฆะ อีกัจ ญา บือเลฮ. มีเซ-จะ ราตัย โปด     อีกัจ ญา เตด บือเลฮ ดัฮ เลอ. 4บาญะ กาลี ดัฮ     กูญา บือเลฮ อาเมด ราตัย มาแรฮ     นะ อีกัจ ตางัน     อีกัจ กากี นะ ญา. ตาปี ญา รือฆัก     บูวัจ บรี ราตัย เดะ ตางัน     ปูตุซ ฮาบิฮ ดัฮ     บรี ราตัย เดะ กากี โปด     ตืออูฆัย ฮาบิฮ ฌูฆา. ฮอย ซาปา นู ตือฆัยํ-อูรัจ     นะ บูวัจ บรี ญา ดูโดะ งะซืองะ. 5ซียัก มาลับ เตอ     ญา อาดา เดะ บูเกะ     อาดา เดะ ฆูฮา ซือลาลู. ซัจ ญา บือซูระ     ซัจ ญา อาเมด บาตู มาแรฮ     กาเตาะ ญาวา ตะอาซิก     บรี ลูกา. 6ตานา ซือมียา อีตู ลีฮัจ เยซู     ตะเดะ ฌาโวฮ     ญา บลารี มาแรฮ     ตือมะ มือญือมัฮ กะ เยซู. 7ญา บือซูระ ซูวารา บือซัยํ จะ     "เออ เยซู     นานะ นะ ตูฮัด นู ตีงี เดะ อาตัซ     บูวัจ นามา เกา มาแรฮ บือฆาโดฮ กู? กู มีตา กือมัซๆ     เดะ นามา นะ ตูฮัด     ฌางัน บูวัจ บรี กู ฌาฮานัม เลอ." ญา จะ. 8นู มือเลา กะฆีนี     กรานา เยซู บือเลฮ มือเลา จะ     "ฮาตู ตะอารัฮ เออ     ตรือเบะ มาแรฮ     เดะ ญาวา นะ ซือมียา อีนี เลอ." 9กะฆีเตอ     เยซู ตาญา ซือมียา อีตู จะ     "เกา ปือนามา นามา?" ซือมียา อีตู ตีกัฮ จะ     "กู ปือนามา รีบู ซาเบะ กามี อีนี     อาดา บาญะ เลอ." 10กะฆีเตอ     ซือมียา อีตู     มีตา เดะ เยซู กือมัซๆ จะ     "ฌางัน ซูโรฮ ลูมอฮ กามี ตรือเบะ ปี     เดะ นังฆรี อีนี เลอ." 11โซะ บูเกะ อีตู     อาดา กาวัด บาบี     บาญะ อีโกยํ     ตืองัฮ มียา มากัด. 12กะฆีเตอ     ลูมอฮ ฮาตู อีตู     มีตา เดะ เยซู จะ     "บรี ลูมอฮ กามี ปี มาโซะ ดาลับ ลูมอฮ บาบี อีตู เลอ." 13เยซู เตอ     ญา บรี ดัฮ. กะฆีเตอ     ลูมอฮ ฮาตู ตะอารัฮ     ตรือเบะ เดะ ซือมียา อีตู     ปี มาโซะ ดาลับ กาวัด บาบี. กะฆีเตอ     กาวัด บาบี อีตู     ปาคัจ บลารี     ปี โซะ ลาเฮา นู ตีงี     ฆูโฆยํ กะ ลาโวจ     ลือมัซ มาตี เดะ ลาโวจ     ฮาบิฮ ดัฮ. กาวัด บาบี อีตู กือมูฮา     ดูวา รีบู อีโกยํ. 14โซะ ซือมียา บือบือลา บาบี     กูญา บลารี ปี มือญาเระ ลาฆู อีตู     กะ ซือมียา ดูโดะ เดะ ตูโปะ     ฌางัน ซือมียา ดูโดะ โซะ ลูวัยํ ฌูฆา. กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา อีตู     กูญา ปาคัจ ตรือเบะ ปี     ลีฮัจ ลาฆู นู บือฌาดี ดัฮ. 15ตานา มาแรฮ รอจ กะ เยซู ดัฮ     กูญา ลีฮัจ     ซือมียา อีตู     นู กาลา ดูลู อาดา ฮาตู มาโซะ ราโซะ ดัฮ     นู ปือนามา รีบู เตอ. ญา เตอ     ดูโดะ ซือนัง บาฌิ ดัฮ     ญา บือปากัย กาเยด บาซา บาฌิ ดัฮ. กะฆีเตอ     กูญา อีตู     ปาคัจ ตาโกจ โตระ. 16โซะ โกะ ซือมียา นู ลีฮัจ ดัฮ เตอ     กูญา มือญาเระ ลาฆู นู บือฌาดี ดัฮ     ปาซัน ซือมียา อาดา ฮาตู มาโซะ ราโซะ เตอ     ฌางัน ลาฆู นะ กาวัด บาบี ฌูฆา. 17กะฆีเตอ     ลูมอฮ ซือมียา อีตู     ฮึนตะ นะ มีตา เดะ เยซู     บรี ญา ปี บูวัก     เดะ ตือกอซ นังฆรี นะ กูญา. 18วะตู เยซู ตืองัฮ ญาแญะ กะ ปราฮู เตอ     ซือมียา อีตู     นู กาลา ดูลู     อาดา ฮาตู มาโซะ ราโซะ เตอ     ญา มาแรฮ มีตา นะ ปี ซามา. 19ตาปี เยซู ตีเมา บรี ตูโรจ. ญา มือเลา กะ ซือมียา อีตู จะ     "กือนา ปาเระ ปี กะ รูมัฮ นะ เกา เลอ     มือญาเระ กะ ลูมอฮ กาวัด นะ เกา จะ     ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ ตือจีฮัด กะ เกา     บือเลฮ ตูโลก เกา บาญะ ตารา ดีฮา เลอ." ญา จะ. 20กะฆีเตอ     ซือมียา อีตู ปาเระ ปี     ฮึนตะ นะ มือญาเระ     เดะ นังฆรี ทดบุรี ราตา จะ     เยซู บือเลฮ ตูโลก ญา บาญะ กะฮามี ดัฮ. กะฆีเตอ     ซือมียา ซือมูฮา     บราซา ปือและ-ฮาตี บาญะ. 21กะฆีเตอ     เยซู ญาแญะ ปราฮู     ฌรือมัก ปี โซะ ซรือบัก. โซะ อีตู     อาดา ซือมียา บาญะ     ปาคัจ มาแรฮ ซารี ญา     เดะ บีดิก ลาโวจ. 22อาดา กือปาลา รูมัฮ บือมุน ซืออูรัก     ปือนามา ยัยรัด เตอ     ญา มาแรฮ ซารี เยซู. ดาปัจ เยซู ดัฮ     ญา ตือมะ มือญือมัฮ เดะ กากี นะ ญา. 23ญา ปูโฌะ เยซู     มีตา จะ     "นานะ นีบีนี นู ดือมิ นะ กู เตอ     ญา ซาเกะ โตระ     มาจับ นะ มาตี ดัฮ. มีตา มาแรฮ     ปือเตาะ ตางัน เดะ ญาวา ญา     บรี ญา นะ ซือนัง บาฌิ เลอ     บรี ลือปัซ เดะ มาตี ดัฮ." ญา จะ. 24กะฆีเตอ     เยซู ญา ปี ฌางัน กือปาลา อีตู. อาดา โกะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     กูญา ตูโรจ ปี ซามา     กูญา กือลีลิก เยซู ยู กรือจัจ. 25อาดา นีบีนี ซืออูรัก     นู ฌาดี ปือญาเกะ ตรือเบะ ดารัฮ เตด บราดู     กือมูฮา ดูวา-บือลัซ ตาโฮด ดัฮ. 26ญา ซูซัฮ โตระ     ปี มียา บูมอยํ     บาญะ อูรัก     ตือดะ ดูเวะ นะ ญา ฮาบิฮ ดัฮ     ตาปี ปือญาเกะ นะ ญา     เตด ลือฆา ลาลู. ดรัซ ลามา     ดรัซ ซาเกะ โตระ. 27นีบีนี อีตู     ดืองัยํ ลาฆู นะ เยซู ดัฮ. กะฆีเตอ     ญา มือฮึนะ มาแรฮ โซะ บลากัก     เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ อีตู     ญา ซูโรก ตางัน     ปือเตาะ เดะ บาฌู นะ เยซู 28ซาเบะ ญา อีงัจ จะ     "มีเซ-จะ กู ปือเตาะ     กือนา ซา เดะ บาฌู นะ ญา โปด     ปือญาเกะ นะ กู นะ ลือฆา     ซือนัง บาฌิ เลอ." 29ดัดดัด อีตู     ดารัฮ นู ตรือเบะ เตอ     บราดู กริก ดัฮ. ญา บราซา จะ     ปือญาเกะ เดะ ญาวา นะ ญา     ลือฆา บาฌิ ดัฮ เลอ. 30ดัดดัด เยซู ญา บราซา ตาฮู จะ     อาดา นู ปือมือฆัฮ ตรือเบะ เดะ ญาวา นะ ญา. กะฆีเตอ     ญา อาเลฮ บลากัก     เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ อีตู     มือเลา จะ     "ซาปา เลอ     นู ปือเตาะ กาเยด นะ กู ดัฮ?" 31ลูมอฮ มูเระ นะ ญา มือเลา จะ     "โบะ เกา ลีฮัจ อาดา ซือมียา บาญะ     กรือจัจ กือลีลิก กะฆีนี. บูวัจ นามา     เกา ตาญา จะ     ซาปา ปือเตาะ กู?" 32ตาปี เยซู อาเลฮ ลีฮัจ โซะ กือลีลิก     นะ ลีฮัจ จะ     ซาปา นู บูวัจ ลาฆู อีตู ดัฮ. 33กะฆีเตอ     นีบีนี อีตู เตอ     ญา ตาฮู ลาฆู นู บือฌาดี     เดะ ญาวา นะ ญา. ญา มาแรฮ     ตาโกจ ยู ญาวา กือตัยํ     ญา ตือมะ มือญือมัฮ โซะ ฮึลด มูคา นะ เยซู     มือญาเระ กะ เยซู     ลาฆู นู บือฌาดี ดัฮ     ซือมูฮา. 34กะฆีเตอ     เยซู มือเลา กะ ญา จะ     "อียา เออ     ซาเบะ เกา ปือจายา เตอ     กะฆีเตอ เกา ซือนัง บาฌิ ดัฮ. ปี ซือนัง ซือลามัจ เลอ. ปือญาเกะ นะ เกา ลือฆา ฮาบิฮ ดัฮ." ญา จะ. 35วะตู เยซู ตืองัฮ มือเลา กะฆีนี     อาดา โกะ ซือมียา มาแรฮ     ดาตัก เดะ รูมัฮ นะ กือปาลา รูมัฮ บือมุน อีตู     มือญาเระ จะ     "นานะ นีบีนี นะ เกา     ญา มาตี ดัฮ. บูวัจ นามา     เกา บือฆาโดฮ เยซู ลาฆี?" 36ตาปี โซะ เยซู เตอ     ญา ฮอย เตด ปือดูลี ปือมือเลา นะ กูญา. ญา มือเลา กะ กือปาลา อีตู จะ     "ฌางัน นะ ตาโกจ. อาดู เกา ปือจายา เลอ." 37เยซู เตอ     ญา ตีเมา บรี ซาปา ตูโรจ ปี ซามา. นู บือเลฮ ปี เตอ     อาดา เปโตร     ยากอบ     ฌางัน โยฮัน     อาดี เดะ ยากอบ ซามา. 38ตานา กูญา มาแรฮ รอจ กะ รูมัฮ นะ กือปาลา รูมัฮ บือมุน ดัฮ     เยซู เตอ     ญา ลีฮัจ จะ     กูญา บือฆาโดฮ. อาดา ซือมียา ปาคัจ มือนาแงฮ     บือปาโตด     ซูวารา บือซัยํ. 39เยซู เตอ     ญา มาโซะ ปี     มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กาเญา ซือมูฮา     บูวัจ นามา ปะ     กาเญา บือฆาโดฮ มือนาแงฮ กะฆีนี? นานะ อีนี เตอ     ญา ฮอย เตด มาตี ดัฮ     ฮาฌา ญา ตีโนะ ลีนา เลอ." ญา จะ. 40ตาปี โกะ ซือมียา อีตู     กูญา ปาคัจ อาฆัฮ-ฆือละ กะ เยซู. กะฆีเตอ     เยซู ญา โปรฮ กูญา ซือมูฮา     บรี ตรือเบะ ปี กะ ลูวัยํ ดัฮ. อาดา ซา เอด อาโปก เดะ นานะ อีตู     ฌางัน มูเระ นะ ญา     นู มาแรฮ ซามา เตอ     ญา บาวา มาโซะ ปี     กะ ดาลับ รูวัก นานะ นีบีนี อีตู. 41กะฆีเตอ     เยซู ญา ปือฆัก ตางัน นานะ นีบีนี อีตู     มือเลา กะ ญา จะ     "ทาลิทา คูมิ"     ฌาดี-จะ     "อียา เออ. กู ซูโรฮ เกา บีกัซ เลอ." 42ดัดดัด อีตู     นานะ นีบีนี เตอ     ญา บีกัซ บือดีรี     บือฌาลัด ดัฮ. อูมอยํ นะ ญา     ดูวา-บือลัซ ตาโฮด เลอ. กะฆีเตอ     ซือมียา ซือมูฮา     ปาคัจ ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ. 43ตาปี เยซู เตอ     ญา บลารัก กูญา อีตู กือมัซๆ จะ     ตีเมา บรี ซาปาๆ ตาฮู ลาฆู อีนี. ญา ซูโรฮ กูญา อาเมด ซือบารัก มากัด     บรี กะ นานะ นีบีนี อีตู มากัด เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\