มาระโก 6

1เยซู ญา ตรือเบะ เดะ นังฆรี อีตู     ญา ปี กะ ตูโปะ นะ ญา. โกะ ลูมอฮ มูเระ นะ ญา     ตูโรจ ปี ซามา. 2ตานา รอจ กะ อารี บราดู กรือฌา เยซู ปี อาฌัยํ เดะ รูมัฮ บือมุน. ซือมียา บาญะ มือนีงัย กะ ญา ดัฮ     กูญา ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ     กูญา ปาคัจ มือเลา จะ     "ซือมียา อีนี เตอ     ญา บือเลฮ ดาปัจ บือนา กะฆีนี     ดาตัก เปะ ดีฮา? เออ     นู ญา บือเลฮ อาเมด ลาฆู ปานัย อากัน กะฆีนี     ฌาดี กะฮามี? นู ญา บูวัจ ลาฆู มือฆัฮ ซูโงฮ กะฆีนี     ฌาดี กะฮามี เลอ? 3ญา เตอ     ฌาดี ตูกัก กายู     บูกัด เฆอ? ญา นานะ นะ มารียา     บูกัด เฆอ? ญา ฌาดี กากา เดะ ยากอบ     โยเซ     ยูดา     ฌางัน ซีโมน     บูกัด เฆอ? โกะ อาดี นีบีนี นะ ญา     อาดา บือซามา ฌางัน กีตา     บูกัด เฆอ?" กะฆีเตอ     กูญา อีตู ดือกี กะ เยซู. 4ตาปี     เยซู มือเลา ฌางัน กูญา อีตู จะ     "โกะ ซือมียา ราตาๆ นะ ตูเฮะ     กะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด เตอ     ตาปี เดะ ตูโปะ นะ ญา     เดะ โกะ นะบรานะ นะ ญา     เดะ รูมัฮ นะ ญา โปด     กูญา นะ เตด ตูเฮะ ลาลู เลอ." 5กะฆีเตอ     เยซู นะ บูวัจ ลาฆู นู มือฆัฮ     เดะ ตูโปะ อีตู โปด     ฮอย เตด บือเลฮ ดัฮ     ตาปี ญา บอฮ ตางัน     เดะ ซือมียา ซาเกะ     บรี ซือนัง     เตด บราปา บาญะ อูรัก. 6กะฆีเตอ     เยซู ญา ปือและ-ฮาตี     กรานา ลูมอฮ อีตู เตด ปือจายา. กะฆีเตอ     ญา ตรือเบะ ปี อาฌัยํ     เดะ ตูโปะ อาซิกๆ ปูลัก. 7กะฆีเตอ     เยซู ปาเงน โกะ มูเระ ดูวา-บือลัซ อูรัก อีตู มาแรฮ     ซูโรฮ กูญา ตรือเบะ ปี     ซือฆูๆ. ญา บรี กูญา อาดา มือฆัฮ     นะ บือเลฮ โปรฮ โกะ ฮาตู นู ตะอารัฮ เลอ. 8เยซู ปือซัด กะ กูญา อีตู จะ     "วะตู กาเญา บือฌาลัด ปี เตอ     ฌางัน อาเมด โกะ ซือบารัก นามา     บือปี ซูโรฮ. บือกะ โกะ บารัก มากัด     โกะ กือพัย     โกะ ตัง เดะ แบะ บอฮ ดูเวะ นะ กาเญา โปด     ฌางัน อาเมด ปี เลอ. ซา ตูกัจ เตอ     นะ อาเมด บือปี บือเลฮ. 9โกะ ปะตาปะ เตอ     บอฮ บือเลฮ ฌูฆา     ตาปี ฌางัน ปือแญะ บาฌู     ดูวา ลาปิฮ." ญา จะ. 10กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ฌางัน กูญา ปูลัก จะ     "รูมัฮ ดีฮา     นู กาเญา มาโซะ ปี มือนูปัก เตอ     รูมัฮ อีตู กาเญา กือนา ดูโดะ เลอ     ตือดะ กาเญา นะ อูบัฮ ปี เดะ ตูโปะ อีตู. 11ตูโปะ ดีฮา     นู กูญา ฮอย เตด ซาโมจ     ฮอย เตด มือนีงัย กะ กาเญา เตอ     วะตู กาเญา นะ ตรือเบะ ปี     เดะ ตูโปะ อีตู     กาเญา กือนา กือติฮ โกะ ตานัฮ     โกะ ฮาบู     เดะ ตาปะ กากี นะ กาเญา     ฌาดี ลาฆู ตูโดฮ ซาลัฮ นะ กูญา." 12กะฆีเตอ     โกะ ลูมอฮ มูเระ อีตู     กูญา ตรือเบะ ปี     มือญาเระ กะ โกะ ซือมียา     บรี บราเลฮ-ฮาตี. 13กะฆีเตอ     กูญา โปรฮ ฮาตู     บาญะ ฮาตู     บรี ตรือเบะ เดะ ญาวา ซือมียา. กูญา อาเมด มีญะ     ปี บูวัจ ลาฆู ลือมัยํ     เดะ โกะ ซือมียา เตด ซือนัง ญาวา     บรี ซือมียา อีตู ซือนัง บาฌิ ดัฮ     บาญะ อูรัก. 14ลาฆู อีนี     ราฌา เฮโรด ญา ดืองัยํ ดัฮ     กรานา ลาฆู นะ เยซู เตอ     ซือมียา ราตาๆ ตาฮู ดัฮ. อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ จะ     " โยฮัน นู บรี ซือลับ เดะ อาเย อีตู     ญา ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. ซาเบะ กะฆีเตอ เลอ     ญา บูวัจ โกะ ลาฆู มือฆัฮ ซูโงฮ กะฆีนี บือเลฮ." 15อาดา ซือมียา อาซิก มือเลา จะ     "ญา เตอ     ฌาดี เอลียา." ซือมียา อาซิก มือเลา จะ     "ญา เตอ     ฌาดี ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด ซือรูปา โกะ ซือมียา ตูโดฮ กาลา นูตู." กูญา จะ. 16ตาปี วะตู ราฌา เฮโรด ดืองัยํ ลาฆู อีนี ดัฮ     ญา จะ     "โยฮัน นู กู กรัจ ปาลา เตอ     ญา ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ เลอ." 17กรานา-จะ     ดูลู เตอ     ราฌา เฮโรด บือเลฮ ซูโรฮ โกะ ซือมียา ปี รีฆะ โยฮัน     อีกัจ     บอฮ เดะ ปือฌารา ดัฮ. ญา บูวัจ กะฆีเตอ     ซาเบะ ลาฆู นะ เฮโรดียัด     นู ดูลู ญา ฌาดี บีนี นะ ฟีลิบ     อาดี เดะ ราฌา เลอ. นีบีนี อีตู     เฮโรด บือเลฮ อาเมด มาแรฮ     ฌาดี บีนี นะ ญา. 18กะฆีเตอ     โยฮัน มือเลา ฌางัน เฮโรด จะ     "นู เกา อาเมด บีนี นะ อาดี มาแรฮ กะฆีนี     เกา บูวัจ ซาลัฮ เดะ ฮาดัจ เลอ." 19กะฆีเตอ     เฮโรดียัด     ญา ซาเกะ-ฮาตี กะ โยฮัน     ญา อีงัจ นะ บูนอฮ ญา. ตาปี ญา บูนอฮ เตด บือเลฮ 20กรานา เฮโรด ญา ตูเฮะ กะ โยฮัน. ญา ตาฮู จะ     โยฮัน ญา ฌาดี ซือมียา นู บาฌิ-ตือปัจ     นู จรัฮ บาฌิ ซูโงฮ. กะฆีเตอ     ญา บือบือลา ญา บรี บาฌิ. ตานา ดืองัยํ ปือมือเลา นะ โยฮัน เตอ     เฮโรด ญา บรีงัจ บาญะ     เตด ตาฮู จะ นะ บูวัจ กะฮามี. ตาปี ญา ซูกา นะ ดืองัยํ เลอ. 21อาดา ซืออารี     ฌาดี จือลัฮ นู บาฌิ. ฌาดี อารี ดูโดะ เดะ อาปี นะ ราฌา เฮโรด     ญา บูวัจ ลาฆู มากัด บรามัย บือซัยํ. ญา บลาโลก โกะ ฮูลู-บาลัก นะ ญา     โกะ ตาฮัน นู ซัยํ-บือซัยํ     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ เดะ โซะ นังฆรี ฆาลิลี ฌูฆา     มาแรฮ มากัด บรามัย บือซามา. 22กะฆีเตอ     นานะ นีบีนี นะ เฮโรดียัด     ญา มาโซะ มาแรฮ มือนารี. ราฌา เฮโรด ฌางัน โกะ ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ เตอ     กูญา ปาคัจ ซูกา-ฮาตี บาญะ. กะฆีเตอ     ราฌา เฮโรด มือเลา ฌางัน ราดารา อีตู จะ     "เกา ซูกา อาเมด นามา โปด     กู นะ บรี กะ เกา ฮาปา." 23กะฆีเตอ     ราฌา ญา อาเกะ มือเลา บือซูปัฮ ฌางัน ญา จะ     'เกา มีตา นามา โปด     กู นะ บรี. เตด-จะ นังฆรี นะ กู โปด     กู นะ ปาฮาฆิ บรี กะ เกา ซือตืองัฮ ฌูฆา เลอ." 24กะฆีเตอ     ราดารา อีตู     ญา ตรือเบะ ปี     ตาญา มะ เดะ ญา จะ     "กู นะ มีตา นามา?" กะฆีเตอ     มะ เดะ ญา ซูโรฮ ปี     มีตา ปาลา นะ โยฮัน     นู บูวัจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย. 25ดัดดัด     นีบีนี อีตู ญา ปี งัจบางัจ     มาโซะ รอจ กะ ราฌา     มือเลา ฌางัน ราฌา จะ     "ราฌา เออ     กู มีตา ปาลา นะ โยฮัน     นู บรี ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย. อาดู กรัจ ปาลา นะ ญา ดัดดัด     บอฮ เดะ ตาลับ     บรี กะ กู เลอ." 26กะฆีเตอ     ราฌา ญา ฆาโดฮ-ฮาตี บาญะ ซูโงฮ     ตาปี ซาเบะ ญา บือเลฮ อาเกะ มือเลา บือซูปัฮ ดัฮ     โซะ ฮึลด ลูมอฮ ซือมียา     นู ดูโดะ มากัด บือซามา เตอ     กะฆีเตอ ญา ตีเมา นะ บูวัจ ซาลัฮ     ปือมือเลา บือฌาญี อีตู. 27ดัดดัด อีตู     ราฌา ญา ซูโรฮ ตาฮัน ซืออูรัก     ปี อาเมด ปาลา นะ โยฮัน มาแรฮ. กะฆีเตอ     ตาฮัน อีตู ญา ปี กะ ปือฌารา     กรัจ ปาลา นะ โยฮัน 28บอฮ เดะ ตาลับ     อาเมด มาแรฮ อาตัจ บรี กะ ราดารา อีตู. ญา โปด     อาตัจ บรี กะ มะ เดะ ญา. 29ลูมอฮ มูเระ นะ โยฮัน เตอ     ตานา ดืองัยํ กะฆีเตอ ดัฮ     กูญา มาแรฮ อาเมด บาดัด นะ โยฮัน ปี     ตาโรฮ เดะ ฆูฮา ตานัม บาดัด. 30โกะ ลูมอฮ ปือญูโรฮ นะ เยซู ปาเระ มาแรฮ     ดาปัจ เยซู ดัฮ     กูญา มือญาเระ กะ ญา     บือกะ ลาฆู นู กูญา บือเลฮ บูวัจ ดัฮ     นู กูญา อาฌัยํ ดัฮ     ซือมูฮา. 31อาดา ซือมียา บาญะ ตืองัฮ ปี มาแรฮ     ยู-จะ     เยซู ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา     ฮอย จือลัฮ นะ มากัด. กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ฌางัน ลูมอฮ มูเระ จะ     "โฌฮ     ลูมอฮ กาเญา มาแรฮ     ซา กาเญา     บราดู รือมัย ดีกิ     เดะ ตือปัจ ฮอย ซือมียา." 32กะฆีเตอ     เยซู ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา เตอ     กูญา ญาแญะ กะ ปราฮู     ปี กะ ตือปัจ ฮอย ซือมียา     ซา กูญา. 33อาดา ซือมียา บาญะ เตอ     กูญา ลีฮัจ เยซู ฌางัน โกะ มูเระ ปี     กูญา กราลา. กะฆีเตอ     กูญา ตรือเบะ เดะ ตูโปะ ราตาๆ     กูญา ปาคัจ บลารี ลีตัซ     รอจ ดูลู. 34ตานา เยซู ตูโรด เดะ ปราฮู     ญา ลีฮัจ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ. ญา ตือจีฮัด กะ ลูมอฮ กูญา     ซาเบะ กูญา อีตู     ซือรูปา กะ กาวัด กาเมก     ฮอย ซาปา บือบือลา. กะฆีเตอ     ญา ฮึนตะ นะ อาฌัยํ กูญา     บาญะ ลาฆู. 35วะตู อารี อีตู ซรือปะ นะ มาลับ ดัฮ     โกะ มูเระ มาแรฮ กะ เยซู     มือเลา จะ     "ตือปัจ อีนี ฌาดี ฮูตัด     ฮอย ซือมียา ดูโดะ     ซรือปะ นะ มาลับ ดัฮ ฌูฆา เลอ. 36กะฆีเตอ     บรี โกะ ลูมอฮ อีนี     ปี กะ โกะ รูมัฮ     โกะ ตูโปะ นู ปิกดาปิก     บีดา นะ บือลี โกะ ซือบารัก มากัด เลอ." 37ตาปี เยซู มือเลา ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา จะ     "ลูมอฮ กาเญา เลอ     ปี อาเมด โกะ ซือบารัก บรี กะ กูญา มากัด." กะฆีเตอ     โกะ มูเระ     กูญา มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "กะฮามี เลอ? เกา นะ บรี กามี ปี บือลี ตือโปก โรตี     ดูวา ราตุซ รีเงะ ปีระ บรี กะ กูญา มากัด เฆอ?" 38กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กาเญา อาดา ตือโปก โรตี บราปา กือโตน. ปี ลีฮัจ ดูลู." ตานา กูญา ตาฮู ดัฮ     กูญา มือเลา จะ     "อาดา ตือโปก โรตี     ลีมา กือโตน. อาดา อีกัด     ดูวา อีโกยํ ฌูฆา." 39กะฆีเตอ     เยซู ปือซัด     บรี กูญา ซือมูฮา ดูโดะ เดะ รูโปจ ฮีเฌา     บือกาวัด-กาวัด. 40กะฆีเตอ     กูญา ปี ดูโดะ ซือมูฮา ดัฮ     ซือกาวัด รอจ กะ ซือราตุซ อูรัก ซือตืองัฮ     ซือกาวัด ลีมา-ปูโลฮ อูรัก ซือตืองัฮ. 41กะฆีเตอ     เยซู ญา อาเมด ตือโปก โรตี ลีมา กือโตน     ฌางัน อีกัด ดูวา อีโกยํ อีตู     ญา ลางอฮ ลีฮัจ กะ ลาแงะ     บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. กะฆีเตอ     ญา ลือแปะ ตือโปก โรตี     อูโญะ กะ โกะ มูเระ     บรี กูญา นะ ฮาฆิ กะ โกะ ซือมียา ซือมูฮา. อีกัด ดูวา อีโกยํ ซีงี     ญา ปาฮาฆิ ปูลัก     บรี กะ โกะ ซือมียา ราตาๆ. 42กูญา ซือมูฮา     ปาคัจ มากัด กือญัง ฮาบิฮ ดัฮ. 43กรือดะ ตือโปก โรตี     กรือดะ อีกัด     นู ลือเบฮ เดะ มากัด เตอ     กูญา มูงอจ     บือเลฮ ดูวา-บือลัซ บีฌี ซูเปะ     ปือนอฮ ฮาบิฮ. 44ซือมียา นู มากัด ซือมูฮา เตอ     อาดา กีลากี     ลีมา รีบู อูรัก. 45ดัดดัด อีตู     เยซู ซูโรฮ โกะ มูเระ นะ ญา ตูโรด กะ ปราฮู     ฌรือมัก ปี ดูลู กะ โซะ ซรือบัก อีตู     กะ ตูโปะ เบดซัยดา. ตาปี เยซู ตะอาซิก เตอ     ญา นาตี ซูโรฮ โกะ ซือมียา นู บาญะ ซีงี     ปี ปาเระ กะ รูมัฮ นะ กูญา. 46ตานา ตีงัน กูญา อีตู ดัฮ     เยซู เตอ     ญา ญาแญะ ปี กะ บูเกะ     นะ ปี บือซาโวจ. 47ตานา รอจ กะ มาลับ ดัฮ     ปราฮู อีตู เตอ     อาดา เดะ ตืองัฮ ลาโวจ. ตาปี เยซู ญา อาดา เดะ ฮูตัด     ซืออูรัก ญา. 48เยซู ญา ลีฮัจ โกะ มูเระ นะ ญา เตอ     ฆาโดฮ บลาวัด บราวัจ     บือจางัฮ อูมะ ฌางัน อาเงน. วะตู อีตู     ตืองัฮ มาลับ     ปูโกยํ ตีฆา ลือเบฮ. เยซู ญา บือฌาลัด มาแรฮ รอจ กะ โกะ มูเระ นะ ญา     บือฌาลัด เดะ อาตัซ อาเย เลอ. ญา นะ ฌาลัด ปี ลือปัซ เตอ. 49ตาปี ตานา โกะ มูเระ นะ ญา     ลีฮัจ เยซู บือฌาลัด เดะ อาตัซ อาเย     กูญา อาคา จะ     ฌาดี ฮาตู     กูญา ปาคัจ บือแกว. 50กูญา ซือมูฮา ลีฮัจ เยซู     กูญา ปาคัจ ตือกือฌุจ     ตาโกจ โตระ. ตาปี ดัดดัด อีตู     เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "บูวัจ ฮาตี ฌิบาฌิ เลอ. อีนี อีซี กู ตะอาซิก. ฌางัน ตาโกจ เลอ." 51กะฆีเตอ     เยซู ญา ญาแญะ กะ ปราฮู     ซามา กูญา. อาเงน โปด     ญา ตือโดฮ ซืองะ ดัฮ. กะฆีเตอ     โกะ มูเระ     กูญา ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ 52กรานา ลาฆู ตือโปก โรตี อีตู     เตด บือเลฮ มาโซะ เดะ ฮาตี นะ ญา ลาฆี. กูญา อีตู ตือฆัยํ-ฮาตี ซูโงฮ. 53วะตู กูญา ฌรือมัก ปี ดัฮ     กูญา มาแรฮ ซีงัฮ ปราฮู     เดะ ตูโปะ เฆนเนซาเรด. 54ตานา กูญา ตูโรด เดะ ปราฮู     ดัดดัด อีตู     โกะ ซือมียา บาญะ กราลา เยซู. 55กะฆีเตอ     กูญา ปาคัจ บลารี ปี ซารี     โกะ ซือมียา เตด ซือนัง ญาวา     เดะ นังฆรี อีตู ราตาๆ. กะฆีเตอ     กูญา ลีฮัจ จะ     เยซู อาดา เปะ ดีฮา     กูญา อาเมด โกะ ซือมียา เตด ซือนัง ญาวา     บอฮ เดะ ลือปัจ     อูโซก บือปี กะ โซะ อีตู. 56เตด-จะ เยซู นะ ปี กะ ดีฮา     เดะ ดาลับ ตูโปะ     เดะ นังฆรี     เดะ ลูวัยํ นังฆรี โปด     อาดา โกะ ซือมียา ตูโรจ ปี ซามา. กูญา บาวา โกะ ซือมียา ซาเกะ ปี     บือฆูแลก ตือลือตัก เดะ ปาฌะ อีกัด     นาตี เยซู นะ มาแรฮ. กูญา มีตา เดะ เยซู     บรี กูญา นะ ปือเตาะ     เดะ บีดิก กาเยด นะ ญา. โกะ ซือมียา นู บือเลฮ ปือเตาะ ดัฮ เตอ     กูญา ซือนัง บาฌิ ดัฮ     ราตา ซือมียา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\