มาระโก 7

1อาดา โกะ ลูมอฮ ฟาริซี กูญา ปาคัจ มาแรฮ ซารี เยซู. อาดา ฌูฆา     โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด ดาตัก มาแรฮ เดะ นังฆรี เยรูซาเลม เตอ     กูญา มาแรฮ ซามา. 2กูญา ลีฮัจ โกะ มูเระ นะ เยซู ซือตืองัฮ     มากัด โกะ ซือบารัก     ฮอย เตด บือเลฮ ตูโรจ กะ ลาฆู บาโซฮ ตางัน ดูลู เลอ. 3(โซะ ลูมอฮ ฟาริซี ฌางัน บักซา ยิว ซือมูฮา เตอ     กะ กูญา นะ มากัด นามา โปด     กูญา ฆาโดฮ ตูโรจ กะ ลาฆู บาโซฮ ตางัน ดูลู     ตูโรจ กะ ฮาดัจ นะ โกะ ญัง-มูญัง. 4วะตู กูญา บาลิ มาแรฮ     เดะ ปาฌะ อีกัด     กูญา ฆาโดฮ ตูโรจ ลาฆู บาโซฮ ญาวา ดูลู     บารู กูญา นะ มากัด. ฮาดัจ นู กูญา ตูโรจ เตอ     อาดา บาญะ ลาฆู. กูญา ฆาโดฮ บาโซฮ โกะ เจาะ     โกะ ปีโยะ     โกะ มาโกะ ตือมาฆา     บาญะ ฌือแนฮ.) 5กะฆีเตอ     ลูมอฮ ฟาริซี     ฌางัน โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด อีตู     กูญา ตาญา เยซู จะ     "บูวัจ นามา ปะ     โกะ มูเระ นะ เกา     ฮอย เตด ตูโรจ กะ ฮาดัจ นะ โกะ ญัง-มูญัง? โกะ มูเระ นะ เกา เตอ     วะตู กูญา มากัด ซือบารัก นามา     กูญา เตด ตูโรจ ลาฆู บาโซฮ ตางัน ดูลู เลอ"     กูญา จะ. 6กะฆีเตอ     เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กาเญา เลอ     มูคา มาเนฮ     ฮาตี ฌาฮัจ. อิซายา บือเลฮ ตูโดฮ ลาฆู นะ กาเญา     รือมัก ดัฮ. ฌาดี ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู จะ 'ลูมอฮ อีนี     กูญา ตูเฮะ กะ กู     ซา มูโลจ เตอ     ตาปี ฮาตี นะ กูญา     ฌาโวฮ เดะ กู. 7นู กูญา มือญือมัฮ กะ กู     เตด ฌาดี นามา เลอ     ซาเบะ กูญา อาเมด โกะ ปือมือซัด นะ ซือมียา มาแรฮ อาฌัยํ     บือกะ ฌาดี ฮูโกบ นะ ตูฮัด.' ญา จะ. 8กะฆีเตอ     ปือมือซัด นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     กาเญา ตีงัน บูวัก. ตาปี ฮาดัจ นะ โกะ ซือมียา     กาเญา ตูโรจ กือฌะ-กือมัซ เลอ." เยซู ญา จะ. 9กะฆีเตอ     เยซู มือเลา กะ กูญา ปูลัก จะ     "กาเญา บูวัจ บาฌิ อามัจ เอะ     นู กาเญา กีปัซ ปือมือซัด นะ ตูฮัด บูวัก     บีดา นะ บือเลฮ ตูโรจ กะ ฮาดัจ นะ กาเญา. 10กรานา-จะ มูซา บือเลฮ มือเลา จะ 'กาเญา กือนา ตูเฮะ กะ เอด อาโปก นะ กาเญา.' ญา มือเลา ลาฆี จะ 'ซือมียา ดีฮา นู มือเลา กาซัยํ     ฌางัน เอด อาโปก นะ ญา     ซือมียา อีตู เลอ     กือนา ฮูโกบ รอจ กะ มาตี.' มูซา ญา จะ. 11ตาปี โซะ กาเญา เตอ     กาเญา จะ     'กะ ซือมียา ซืออูรัก มือเลา ฌางัน เอด อาโปก เดะ ญา จะ     ซือบารัก ซือมูฮา นู ญา อาดา ดัฮ     บีดา นะ บือบือลา กูญา เตอ     บารัก อีตู     ฌาดี 'กือบัน' ดัฮ     ฌาดี-จะ     ญา ฌาดี บารัก มือญือมัฮ กะ ตูฮัด ดัฮ. 12กะฆีเตอ     กาเญา บรี กะ ซือมียา อีตู     เตด ปายัฮ บือบือลา เอด อาโปก เดะ ญา ดัฮ. 13กะฆีเตอ     ฮาดัจ ตูโรด-มือนูโรด นะ กาเญา     บูวัจ บรี ปือมือซัด นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     เตด ฌาดี นามา. บาญะ ลาฆู เลอ     นู กาเญา บูวัจ ซาลัฮ กะฆีเตอ." เยซู ญา จะ. 14กะฆีเตอ     เยซู บลาโลก ลูมอฮ ซือมียา บาญะ มาแรฮ ปูลัก     มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กาเญา ซือมูฮา     มือนีงัย เลอ     บรี ลาฆู อีนี มาโซะ เดะ ฮาตี นะ กาเญา. 15ฮอย บารัก นามา โซะ ลูวัยํ เตอ     กะ ซือมียา นะ ตือลัด มาโซะ กะ ดาลับ     นู นะ บรี ญา ตะอารัฮ. ตาปี ลาฆู นู ตรือเบะ เดะ ฮาตี ซือมียา เตอ     ลาฆู อีตู เลอ     นู บูวัจ บรี ญา ตะอารัฮ ดัฮ. " ญา จะ. 17ตานา เยซู ตีงัน โกะ ซือมียา บาญะ     มาโซะ รูมัฮ ดัฮ     โกะ มูเระ นะ ญา     ตาญา ปาซัน ลาฆู ญา จรือตา อาฌัยํ อีตู. 18กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กะฮามี เลอ? กาเญา ฌูฆา     เตด บือเลฮ มาโซะ เดะ ฮาตี? กาเญา เตด ลีฮัจ เฆอ? บารัก โซะ ลูวัยํ เตอ     ซือมียา มากัด มาโซะ กะ ดาลับ ดัฮ     บารัก อีตู เตด บูวัจ บรี ญา ตะอารัฮ ดัฮ. 19บารัก อีตู     เตด มาโซะ กะ ดาลับ ฮาตี นะ ญา     ตาปี มาโซะ กะ ดาลับ โปรจ เลอ     เอฮ ตรือเบะ ปี ดัฮ." เยซู ญา จะ. กะฆีเตอ     ญา บูวัจ บรี บารัก มากัด     ราตา มาจับ     ฮอย เตด ตะอารัฮ ดัฮ. 20กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ปูลัก จะ     "ลาฆู นู ตรือเบะ เดะ ฮาตี ซือมียา เลอ     นู บูวัจ บรี ญา ตะอารัฮ ดัฮ. 21ลาฆู ฌาฮัจ ซือมูฮา     ดาตัก มาแรฮ เดะ ดาลับ ฮาตี นะ ซือมียา เตอ. อาดา ลาฆู อีงัจ ฌาฮัจ     ลาฆู บือกาเซฮ     ลาฆู มือญูรี     ลาฆู บูนอฮ ซือมียา เตอ. 22อาดา ลาฆู ซาลัฮ บีนี กาวัด     ลากี กาวัด     ลาฆู ฮาลูบา     ลาฆู บูวัจ ฌาฮัจ เตอ. ลาฆู ตีปู กาวัด     ลาฆู บูวัจ เตด บือฆูนา     ลาฆู ดือกี กาวัด     ลาฆู มืออูปัจ     ลาฆู งันตืองัน     ลาฆู ฌาดี ซือมียา บูดอ เลอ. 23ลาฆู ฌาฮัจ อีนี ซือมูฮา     ดาตัก เดะ โซะ ดาลับ ฮาตี ซือมียา     บูวัจ บรี ซือมียา ตะอารัฮ ดัฮ เลอ." ญา จะ. 24กะฆีเตอ     เยซู บีกัซ     ตรือเบะ เดะ ตือปัจ อีตู     ปี ดาปิก นังฆรี ทัยระ     ฌางัน นังฆรี ซัยดอน. ญา ปี มาโซะ กะ ดาลับ รูมัฮ     ตีเมา บรี ซาปา ตาฮู จะ     ญา อาดา เปะ อีตู. ตาปี ญา ซือลูนี เตด บือเลฮ ดัฮ. 25อาดา นีบีนี ซืออูรัก     นู อาดา นานะ นีบีนี นู ดือมิ. นานะ อีตู     อาดา ฮาตู ตะอารัฮ มาโซะ ราโซะ ดัฮ. วะตู นีบีนี อีตู     ดืองัยํ ลาฆู นะ เยซู ดัฮ     ดัดดัด ญา มาแรฮ     ญา ตือมะ เดะ กากี นะ เยซู. 26นีบีนี อีตู เตอ     ฌาดี ซือมียา นังฆรี ฟีนิเซีย     เดะ โซะ นังฆรี ซีเรีย. ปือมือเลา นะ ญา     บาซา กรีก. ญา มีตา เดะ เยซู     บรี ญา โปรฮ ฮาตู     บรี ตรือเบะ เดะ นานะ นีบีนี นะ ญา. 27ตาปี เยซู มือเลา ฌางัน นีบีนี อีตู จะ     "กือนา บรี โกะ นานะ มากัด กือญัง ดูลู เลอ. บารัก มากัด นะ โกะ นานะ เตอ     ดัฮ นะ อาเมด มาแรฮ     บูวัก บรี กะ โกะ อาซู มากัด     ฮอย เตด บาฌิ เลอ." 28ตาปี นีบีนี อีตู ตีกัฮ จะ     "ซูโงฮ เลอ     ตูฮัด. ตาปี โกะ อาซู นู เดะ บาวัฮ ปาปัด โตะ     กูญา บียาซา มากัด โกะ กรือดะ ลือเบฮ นะ โกะ นานะ." ญา จะ. 29กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ฌางัน ญา จะ     "โอ     เกา มือเลา กะฆีนี     บาฌิ ดัฮ. กะฆีเตอ     ปี เลอ     ฮาตู อีตู     ญา ตรือเบะ ปี เดะ นานะ นีบีนี นะ เกา ดัฮ เลอ." 30กะฆีเตอ     นีบีนี อีตู     ญา ปาเระ ปี กะ รูมัฮ ญา     ลีฮัจ นานะ นะ ญา     ตีโนะ เดะ ลือปัจ     ลีนา ดัฮ. ฮาตู นู มาโซะ ราโซะ เตอ     ญา ตรือเบะ ปี ดัฮ. 31กะฆีเตอ     เยซู ตรือเบะ ปี     เดะ โกะ ตูโปะ ดาปิก นังฆรี ทัยระ     ญา ลาลู ปี เดะ โซะ นังฆรี ซัยดอน     เดะ โซะ นังฆรี ทดบุรี ฌูฆา     มาแรฮ รอจ กะ ลาโวจ ฆาลิลี ปูลัก. 32อาดา โกะ ซือมียา บาวา อูรัก ตูลี     มือเลา เตด ซัฮ ลาลู     ซืออูรัก     มาแรฮ ซารี เยซู. กูญา ปูโฌะ มีตา เดะ เยซู     บรี ญา นะ ปือเตาะ ตางัน เดะ ซือมียา อีตู. 33กะฆีเตอ     เยซู เตอ     ญา บาวา ซือมียา อีตู ซืออูรัก     บือปี กะ ตือปัจ ฮอย ซือมียา. ญา บอฮ ฌารี นะ ญา     เดะ ตือลีงา นะ ซือมียา ตูลี อีตู     อูแล อาเย ลีโยยํ     ปือเตาะ กือนา เดะ ลีดัฮ ซือมียา อีตู. 34ญา ลางอฮ ตีญูง กะ ลาแงะ     มือญาวา บือซัยํ     มือเลา ฌางัน ซือมียา อีตู จะ     "เอฟาทา"     ฌาดี-จะ     "กือนา บูกา เลอ." 35กะฆีเตอ     ตือลีงา นะ อูรัก ตูลี เตอ     บูกา ดืองัยํ ซัฮ ดัฮ. ลีดัฮ นะ ญา โปด     บาฌิ ดัฮ     ญา มือเลา ซัฮ บือเลฮ ดัฮ เลอ. 36กะฆีเตอ     เยซู เตอ     ญา บลารัก โกะ ลูมอฮ ซือมียา จะ     "ฌางัน นะ มือญาเระ ลาฆู อีนี กะ ซาปา." ตาปี ดรัซ บลารัก     ดรัซ กูญา ราเฌด มือญาเระ บรี ตาฮู ราตา. 37โกะ ซือมียา ซือมูฮา เตอ     กูญา ปือและ-ฮาตี บาญะ ซูโงฮ     มือเลา จะ     "ซือมียา อีนี เลอ     ญา บูวัจ นามา ซือมูฮา     ญา บูวัจ บาฌิ ฮาปา. มีเซ-จะ     ซือมียา นู ตูลี โปด     ญา บูวัจ บรี ดืองัยํ บือเลฮ ดัฮ. ซือมียา มือเลา เตด บือเลฮ โปด     ญา บูวัจ ยู มือเลา บือเลฮ." กูญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\