มาระโก 8

1วะตู อีตู     อาดา ซือมียา บาญะ มาแรฮ บือมุน. โกะ ซือบารัก มากัด นะ กูญา โปด     ฮาบิฮ ดัฮ. กะฆีเตอ     เยซู บลาโลก โกะ มูเระ นะ ญา มาแรฮ     มือเลา ฌางัน กูญา จะ 2"กู ตือจีฮัด กะ โกะ ลูมอฮ ซือมียา อีนี. กูญา ดูโดะ ฌางัน กู     รอจ กะ ตีฆา อารี ดัฮ. บารัก มากัด นะ กูญา โปด     ฮาบิฮ ดัฮ. 3กะ กู บรี กูญา     ปี ปาเระ กะ รูมัฮ     เตด ราซา มากัด นามา กะฆีนี เตอ     กูญา นะ รือมัย     ฮอย อูรัจ     เดะ ตืองัฮ ฌาลัด. อาดา ซือตืองัฮ     ดาตัก มาแรฮ เดะ ฌาโวฮ ฌูฆา." ญา จะ. 4กะฆีเตอ     โกะ มูเระ ตีกัฮ กะ เยซู จะ     "ตือปัจ อีนี ฌาดี ฮูตัด     ฮอย ซือมียา ดูโดะ. กีตา นะ ซารี ซือบารัก มากัด บรี กะ ลูมอฮ อีนี     เปะ ดีฮา เลอ?" 5กะฆีเตอ     เยซู ตาญา กูญา จะ     "กาเญา อาดา ตือโปก โรตี     บราปา กือโตน?" กูญา ตีกัฮ กะ เยซู จะ     "อาดา ตูโฌฮ กือโตน." 6กะฆีเตอ เยซู ซูโรฮ     บรี ลูมอฮ ซือมียา บาญะ อีตู     ดูโดะ เดะ ตานัฮ. ญา อาเมด ตือโปก โรตี ตูโฌฮ กือโตน อีตู มาแรฮ     ญา บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด. กะฆีเตอ     ญา ลือแปะ ตือโปก โรตี อีตู     บรี โกะ มูเระ นะ ญา ปาฮาฆิ     กะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ อีตู. กะฆีเตอ     กูญา ปาฮาฆิ บรี กะ ราตา ซือมียา. 7กูญา อาดา อีกัด มิดือมิ ฌูฆา     ดูวา ตีฆา อีโกยํ. กะฆีเตอ     เยซู มีตา เดะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นะ บรี ซือลามัจ กะ อีกัด อีตู. ญา ปือซัด โกะ มูเระ บรี กูญา ปาฮาฆิ     กะ โกะ ลูมอฮ ซือมียา อีตู. 8กูญา ซือมูฮา ปาคัจ มากัด     กือญัง ดัฮ. กะฆีเตอ     โกะ มูเระ มูงอจ โกะ กรือดะ บารัก มากัด นู ลือเบฮ เตอ     บือเลฮ ตูโฌฮ ราฆา เลอ. 9ลูมอฮ ซือมียา อีตู     กือมูฮา ฆามะ-จะ     ปัจ รีบู อูรัก บือเลฮ. กะฆีเตอ     เยซู บรี ลูมอฮ อีตู บาลิ ปี. 10ดัดดัด อีตู     ญา ญาแญะ ปราฮู     ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา     ปี กะ นังฆรี ดันมานูทา. 11โกะ ลูมอฮ ฟาริซี มาแรฮ     บือตือฆัฮ ฌางัน เยซู     นะ ลกลีฮัจ ญา     บรี ญา นะ บูวัจ ปือนานา ซีดี ซือมาจับ บรี ตาฮู จะ     ญา ฌาดี ซือมียา นู ตูฮัด เดะ อาตัซ ซูโรฮ มาแรฮ. 12กะฆีเตอ     เยซู บือญาวา บือซัยํ     มือเลา จะ     "บูวัจ นามา     ซือมียา เดะ ฮาดัจ อีนี     ซูกา นะ ลีฮัจ ปือนานา นู มือฆัฮ? กู มือเลา ฌางัน กาเญา ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     ฮอย ปือนานา นามา โปด     นะ บรี ลีฮัจ     กะ ลูมอฮ ซือมียา เดะ ฮาดัจ อีนี." 13กะฆีเตอ     เยซู ตีงัน ลูมอฮ อีตู ดัฮ     ญา ปี ญาแญะ ปราฮู ปูลัก     มือลากัฮ ปี โซะ ซรือบัก. 14โกะ มูเระ นะ เยซู     กูญา ลูปา อาเมด ตือโปก โรตี บือปี ซามา. เดะ ปราฮู เตอ     กูญา อาดา ตือโปก โรตี แนฮ ซา กือโตน. 15กะฆีเตอ     เยซู ปือซัด กะ ลูมอฮ กูญา จะ     "กาเญา เลอ     ฌาฆา ฮัจ-ลีฮัจ บรี บาฌิ     เดะ ราฆี นะ ลูมอฮ ฟาริซี     เดะ ราฆี นะ ราฌา เฮโรด ฌูฆา เลอ." 16กะฆีเตอ โกะ มูเระ มือเลา ซามา กูญา จะ     "ญา มือเลา กะฆีนี     ซาเบะ กีตา ฮอย ตือโปก โรตี ดัฮ." 17ตาปี เยซู ตาฮู ลาฆู อีนี     ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "บูวัจ นามา ปะ     กาเญา มือเลา บือซามา     ปาซัน ลาฆู ฮอย ตือโปก โรตี? กาเญา เตด บือเลฮ ตาฮู     เตด บือเลฮ มาโซะ เดะ ฮาตี ลาฆี เฆอ? กาเญา ตือฆัยํ-ฮาตี ลาฆี เฆอ? 18กาเญา อาดา มาตา     ตาปี นะ ลีฮัจ เตด บือฆารี เฆอ? กาเญา อาดา ตือลีงา     ตาปี นะ ดืองัยํ เตด บือเลฮ เฆอ? กาเญา จับ เตด บือเลฮ เฆอ? 19ตานา กู ลือแปะ ตือโปก โรตี ลีมา กือโตน     บรี กะ ลีมา รีบู อูรัก อีตู เตอ     อาดา กรือดะ บารัก มากัด นู ลือเบฮ     นู กาเญา มูงอจ     บราปา ซูเปะ เลอ?" กูญา ตีกัฮ กะ ญา จะ     "ดูวา-บือลัซ." 20"ตานา ลือแปะ โรตี ตูโฌฮ กือโตน     บรี กะ นู ปัจ รีบู อูรัก อีตู เตอ     อาดา โกะ กรือดะ บารัก มากัด     นู กาเญา มูงอจ     บราปา ราฆา?" กูญา ตีกัฮ จะ     "ตูโฌฮ เลอ." 21กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กาเญา เตด มาโซะ เดะ ฮาตี ลาฆี เฆอ?" 22กะฆีเตอ     เยซู ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา     มาแรฮ รอจ กะ ตูโปะ เบดซัยดา. อาดา ซือมียา บาวา อูรัก มาตา บูตา     มาแรฮ ซารี เยซู. กูญา อีตู มีตา เดะ เยซู บรี ญา นะ ปือเตาะ ตางัน เดะ ซือมียา มาตา บูตา อีตู. 23กะฆีเตอ เยซู เตอ     ญา ตูโตด ตางัน อูรัก มาตา บูตา อีตู     บาวา บือปี กะ โซะ ลูวัยํ ตูโปะ. ญา ปือทุย อาเย ลีโยยํ     บรี กือนา เดะ มาตา นะ ญา. ญา ปือเตาะ ตางัน เดะ ซือมียา อีตู. กะฆีเตอ     ญา ตาญา ซือมียา อีตู จะ     "เกา ลีฮัจ บือฆารี นามา ซือตืองัฮ?" 24กะฆีเตอ     ซือมียา อีตู เตอ     ญา ญรือลัก มาตา ลีฮัจ     มือเลา จะ     "บือฆารี โกะ ซือมียา บือเลฮ     ตาปี ซือรูปา ปูโฮด กายู     บือฌาลัด ปี มาแรฮ เลอ." 25กะฆีเตอ     เยซู ญา ปือเตาะ ตางัน นะ ญา     ซือกาลี ลาฆี     เดะ มาตา อูรัก มาตา บูตา อีตู. กะฆีเตอ     ซือมียา อีตู เตอ     ญา ตีญูง ลีฮัจ     ลีฮัจ บือฆารี บาฌิ ปูลัก ดัฮ. นามาๆ โปด     บือฆารี ซัฮ ฮาปา ดัฮ. 26กะฆีเตอ เยซู เตอ     ญา ซูโรฮ ซือมียา อีตู บาลิ กะ รูมัฮ นะ ญา     ตาปี ญา ปือซัด จะ     "ฌางัน ปี มาโซะ เดะ ตูโปะ เลอ." 27กะฆีเตอ     เยซู ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา     กูญา บือฌาลัด ปี     กะ โกะ ตูโปะ นู ดาปิก นังฆรี ซีซาเรีย ฟีลิบปี. ตานา บือฌาลัด ปี     เยซู เตอ     ญา ตาญา โกะ มูเระ นะ ญา จะ     "โกะ ซือมียา อาดา มือเลา จะ     กู ฌาดี ซาปา เลอ?" 28โกะ มูเระ กูญา ตีกัฮ จะ     "ซือตืองัฮ จะ     เกา ฌาดี โยฮัน     ซือมียา นู บรี ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย เตอ. ซือมียา อาซิก จะ     ฌาดี เอลียา. อาดา ฌูฆา     ซือมียา นู จะ     ฌาดี ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด ซืออูรัก." 29ตาปี เยซู เตอ     ญา ตาญา กูญา จะ     "ตาปี โซะ ลูมอฮ กาเญา เตอ     กาเญา มือเลา จะ     กู ฌาดี ซาปา?" เปโตร ญา ตีกัฮ กะ เยซู จะ     "เกา ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ เลอ." 30กะฆีเตอ     เยซู ญา บลารัก กะ โกะ มูเระ นะ ญา     ตีเมา บรี กูญา มือญาเระ กะ ซาปา     ปาซัน ลาฆู นะ ญา เลอ. 31กะฆีเตอ     เยซู เตอ     ญา ฮึนตะ นะ อาฌัยํ โกะ มูเระ นะ ญา จะ     "กู เลอ     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา เตอ     กู นะ ฆาโดฮ ลาวัด ซาเกะ ซูซัฮ     บาญะ ฌือแนฮ. โกะ กือปาลา นังฆรี     โกะ ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     ฌางัน โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด เตอ     กูญา นะ กีปัซ กู บูวัก ดัฮ. กู เตอ     กู นะ กือนา บูนอฮ บรี มาตี     ตาปี ลือปัซ ตีฆา อารี     กู นะ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ปูลัก." ญา จะ. 32ลาฆู อีนี เตอ     เยซู มือเลา บรี กูญา ดืองัยํ ซัฮ. กะฆีเตอ     เปโตร ญา รือฆัก เยซู บรี มืองือละ เดะ กูญา     อูจะ บลารัก กะ ญา. 33ตาปี เยซู ญา กรือเลฮ ลีฮัจ โกะ มูเระ นะ ญา     ญา อูจะ กะ เปโตร จะ     "เกา กือปาลา ซีตัด เออ     ปี ฌาโวฮ บูวัก โซะ บลากัก กู เลอ. เกา เตด กีรา ตูโรจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     ตาปี เกา ปี กีรา ตูโรจ กะ โกะ ซือมียา เลอ." ญา จะ 34กะฆีเตอ     เยซู ญา บลาโลก โกะ ซือมียา บาญะ     ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา มาแรฮ ซามา     มือเลา ฌางัน กูญา อีตู จะ     "ซือมียา ดีฮา นู อาดา ฮาตี นะ ตูโรจ กะ กู     บรี ญา บราดู บือฮีมัจ กะ ญาวา ตะอาซิก ดูลู     บรี กะ ญา อาเกะ ตาโงก     กายู ปลีตัก นะ ญา     ตูโรจ กะ กู มาแรฮ เลอ. 35กรานา-จะ     ซือมียา ดีฮา นู อาดา ฮาตี นะ ฌาฆา ญาวา นะ ญา     บรี ซือนัง เตอ     ญาวา ญา นะ ฌาฮานัม. ตาปี ซือมียา ดีฮา     นู ซรัฮ ญาวา นะ ญา บูวัก     กรานา ลีฮัจ กะ กู     ฌางัน บรีตา นู บาฌิ นะ กู     ซือมียา อีตู เลอ     นะ บือเลฮ ฮีโดะ ซูโงฮๆ. 36กะ ซือมียา ดีฮา     บือเลฮ โกะ ซือบารัก ซือมูฮา เดะ ดือนียา เตอ     ตาปี ญาวา นะ ญา นะ ฌาฮานัม ดัฮ     ซือมียา อีตู นะ บือเลฮ อูโตก นามา เลอ? 37ซือมียา อีตู นะ บรี รือฆา นามา     บีดา นะ อาเมด ญาวา นะ ญา ปาเระ? 38"กะ ซือมียา ดีฮา ปือจือและ กรานา กู     ฌางัน ปือมือเลา นะ กู     เดะ ฮาดัจ อีนี     นู ตะอารัฮ     นู ฌาฮัจ เตอ     ซือมียา อีตู เลอ     กู นะ ปือจือและ บาลัซ ปาเระ     เดะ อารี บลากัก. เดะ อารี บลากัก อีตู     กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา เตอ     กู นะ มาแรฮ     บือซายา บือซรี บือกะ อาโปก เดะ กู เตอ     นะ มาแรฮ บือซามา ฌางัน โกะ ลูมอฮ ฮูลู-บาลัก นู จรัฮ บาฌิ ฌูฆา." ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\