มาระโก 9

1กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา จะ     "กู มือเลา ฌางัน กาเญา     ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     อาดา ซือมียา นู บือดีรี โซะ อีนี ซือตืองัฮ     นู นะ ฮอย เตด มาตี ดูลู     ตือดะ กูญา นะ บือเลฮ ลีฮัจ ตูฮัด มาแรฮ ฌาดี ราฌา นู บือบือลา ฌางัน ลาฆู นู มือฆัฮ ซูโงฮ เลอ." ญา จะ. 2ลือปัซ นัม อารี ดัฮ     เยซู บาวา เปโตร     ยากอบ     ฌางัน โยฮัน บือปี     ญาแญะ กะ บูเกะ นู ตีงี     ซา บูเกะ. ปี ซา กูญา     ปัจ อูรัก ฌางัน ญา. เปะ อีตู     กูญา ลีฮัจ จะ     ญาวา นะ เยซู เตอ     ซาเลด ดัฮ. 3กาเยด นะ ญา โปด     บือซายา ปูเตฮ มรือแจว. ฮอย ซาปา เดะ ดือนียา     นู บือเลฮ บาโซฮ กาเยด     บรี ปูเตฮ มรือแจว กะฆีเตอ. 4กูญา ลีฮัจ เอลียา ฌางัน มูซา มาแรฮ ปลีฮัจ. กูญา ดูวา อูรัก ตืองัฮ มือเลา ฌางัน เยซู. 5กะฆีเตอ     เปโตร มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "บูมอยํ เออ     นู กามี อาดา โตะ อีนี     โบะ บาฌิ ดัฮ เลอ. กะฆีเตอ     บรี กามี บูวัจ ซาเราะ     ตีฆา บีฌี     นะ เกา ซา     นะ มูซา ซา     นะ เอลียา ซา." 6นู เปโตร มือเลา กะฆีเตอ     ซาเบะ ญา เตด ตาฮู นะ มือเลา กะฮามี     กรานา กูญา ตีฆา อูรัก     กูญา ตาโกจ ซูโงฮ. 7กะฆีเตอ     อาดา กือมูวัง มาแรฮ ตูโดก เดะ อาตัซ กูญา. อาดา ซูวารา บูงี ดาตัก มาแรฮ เดะ กือมูวัง จะ     "อีนี เลอ     ฌาดี นานะ นะ กู     นู กู ซายัก. กือนา มือนีงัย กะ ญา เลอ." 8ดัดดัด     กูญา ตีญูง ลีฮัจ กือลีลิก     เตด บือฆารี ซาปา ดัฮ     บือฆารี อาดา ซา เยซู เลอ     บือซามา ฌางัน กูญา. 9ตานา กูญา ตืองัฮ ตูโรด มาแรฮ เดะ บูเกะ เตอ     เยซู ปือซัด กะ โกะ มูเระ ตีฆา อูรัก จะ     "ลาฆู นู กาเญา ลีฮัจ ดัฮ เตอ     ฌางัน มือญาเระ กะ ซือมียา ดีฮา เลอ     ตือดะ กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อีนี     นะ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ปูลัก." 10ปือมือซัด อีนี     กูญา ตูโรจ ดัฮ     ตาปี กูญา ตีฆา อูรัก มือเลา ซามา กูญา จะ     "ลาฆู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี อีนี     ฌาดี นามา เลอ?" 11กะฆีเตอ     กูญา ตาญา เยซู จะ     "บูวัจ นามา     โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด กูญา มือเลา จะ     เอลียา ฆาโดฮ มาแรฮ ดูลู ?" 12กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "ซูโงฮ เลอ     เอลียา ญา นะ มาแรฮ ดูลู     บีดา นะ ซียะ บือนา ซือมูฮา บรี บาฌิ     บือกะ นู ดูลู. ตาปี บูวัจ นามา     ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     มือเลา จะ     นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา นะ ลาวัด ซาเกะ ซูซัฮ โตระ     บาญะ ฌือแนฮ     นะ กือนา ซือมียา มือฌัฮ กีปัซ บูวัก ฌูฆา? 13ตาปี กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     เอลียา มาแรฮ ดัฮ. ตาปี กูญา บูวัจ ลาฆู ตะอารัฮ กะ ญา     บือกะ ตูโรจ กะ ฮาตี นะ กูญา. ลาฆู กะฆีเตอ ฌาดี ดัฮ     บือกะ อาดา ฆาแรฮ ดัฮ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด." ญา จะ. 14ตานา มาแรฮ รอจ กะ โกะ มูเระ นู ฆีลาฆี เตอ     ญา ลีฮัจ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     มาแรฮ กือลีลิก โกะ มูเระ อีตู. อาดา ฌูฆา     โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด     ตืองัฮ บือตือฆัฮ ฌางัน กูญา. 15ตานา โกะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ ลีฮัจ เยซู เตอ     ดัดดัด อีตู     ลูมอฮ กูญา ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ     ปาคัจ บลารี มาแรฮ     ซาโมจ ญา. 16กะฆีเตอ     เยซู ตาญา กูญา จะ     "กาเญา บือตือฆัฮ ฌางัน โกะ มูเระ นะ กู     ปาซัน ลาฆู นามา?" 17อาดา ซือมียา ซืออูรัก     เดะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     ตีกัฮ จะ     "บูมอยํ เออ     กู อาเมด นานะ กีลากี นะ กู     มาแรฮ มียา เกา ดัฮ. นานะ อีตู     อาดา ฮาตู     นู บูวัจ บรี ญา มือเลา เตด บือเลฮ ดัฮ. 18เปะ ดีฮา     ฮาตู อีตู บาวา นานะ ราโซะ     ญา บูวัจ บรี นานะ     รือบัฮ เดะ ตานัฮ. กะฆีเตอ     นานะ ตรือเบะ ฆรือลือมา     ตือกาจิ ฆีฆี     ญาวา ตือฆัยํ. กะฆีเตอ     กู มีตา ตูโลก เดะ โกะ มูเระ นะ เกา     บรี โปรฮ ฮาตู อีตู     ตาปี กูญา อีตู โปรฮ เตด บือเลฮ ดัฮ." ญา จะ. 19กะฆีเตอ     เยซู ตีกัฮ กะ กูญา อีตู จะ     "เฮอ     โกะ ซือมียา ฮาดัจ อีนี     ลาฆู ปือจายา ฮาบิฮ ปี กะ ดีฮา ดัฮ? กู ฆาโดฮ ดูโดะ ฌางัน กาเญา     บราปา ลามา ลาฆี? กู ฆาโดฮ นะ ตาฮัด ลูมอฮ กาเญา     บราปา ลามา เลอ? อาเมด นานะ อีตู บือมาแรฮ กะ กู เลอ." 20กะฆีเตอ     กูญา อาเมด นานะ อีตู มาแรฮ     รอจ กะ เยซู. ตานา ฮาตู อีตู ลีฮัจ เยซู ดัฮ     ดัดดัด     ญา บูวัจ บรี นานะ อีตู มืองือตัจ     ยู ญา รือบัฮ กะ ตานัฮ     ฆรือลิก ปี มาแรฮ     ตรือเบะ ฆรือลือมา. 21กะฆีเตอ     เยซู ตาญา ปะ เดะ นานะ อีตู จะ     "บราปา ลามา ดัฮ     นานะ นะ เกา ฌาดี กะฆีนี?" ปะ เดะ ญา ตีกัฮ จะ     "ตะเดะ ดือมิ มาแรฮ. 22ฮาตู อีตู     บูวัจ บรี นานะ รือบัฮ ซัจๆ     ฆูโฆยํ เดะ อาปี     ฆูโฆยํ เดะ อาเย โปด     นะ บรี ญา มาตี. กะ เกา นะ บูวัจ บือเลฮ กะฮามี โปด     มีตา ตือจีฮัด กะ กามี     มีตา ตูโลก กามี ฌูฆา เลอ." ญา จะ. 23กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ฌางัน ญา จะ     "บูกัด ฌาดี ลาฆู     นู กู บูวัจ บือเลฮ     เตด บือเลฮ เลอ. ตาปี โซะ ซือมียา นู ปือจายา เตอ     ซือมูฮา เลอ     บูวัจ บือเลฮ ฮาปา." 24ดัดดัด อีตู     ปะ เดะ นานะ อีตู บือซูระ     มือเลา จะ     "กู ปือจายา ดัฮ เลอ     ตาปี ปือจายา เตด ปือนอฮ. มีตา บือตามัฮ     บรี กู ปือจายา     ปือนอฮ เดะ ฮาตี เลอ." 25ตานา เยซู ลีฮัจ จะ     โกะ ซือมียา บาญะ ปาคัจ บลารี มาแรฮ บือซามา     ญา บลารัก ฮาตู นู ตะอารัฮ อีตู จะ     "เกา เลอ     ฮาตู นู เตด บือเลฮ มือเลา เตอ     นู ตูลี เตอ     กู ปือซัด จะ     ปี ญัฮ เลอ     ตรือเบะ เดะ ญาวา นานะ อีนี. ฌางัน มาโซะ กะ นานะ อีนี ปูลัก ดัฮ เลอ." ญา จะ. 26ฮาตู อีตู บูวัจ บรี นานะ อีตู บือซูระ     มืองือตัจ บาญะ กาลี     ลาลู ญา ตรือเบะ ปี ดัฮ. นานะ อีตู ตือลือตัก     ซือรูปา ซือมียา มาตี. กะฆีเตอ     บาญะ ซือมียา มือเลา จะ     "ญา มาตี ดัฮ." 27ตาปี เยซู รือฆัก ตางัน     อาปู นานะ อีตู บือบีกัซ     บือดีรี. 28ตานา เยซู มาโซะ รูมัฮ ดัฮ     โกะ มูเระ นะ ญา     มาแรฮ ซา กูญา     ตาญา ญา จะ     "บูวัจ นามา     ลูมอฮ กามี โปรฮ ฮาตู อีตู     เตด บือเลฮ ดัฮ?" 29กะฆีเตอ เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "ฮาตู มาจับ อีนี     โปรฮ เตด บือเลฮ ลาลู     กะ ฮอย ลาฆู บือซาโวจ." 30กูญา ตรือเบะ ปี เดะ ตูโปะ อีตู     ปี ลาลู โซะ นังฆรี ฆาลิลี. ตาปี เยซู ตีเมา บรี ซือมียา ดีฮา ตาฮู 31กรานา ญา ตืองัฮ อาฌัยํ โกะ มูเระ นะ ญา. ญา มือเลา จะ     "กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อีนี     กู นะ กือนา อาตัจ     บรี กะ ลูมอฮ ซือมียา รีฆะ กู เตอ. กูญา นะ บูนอฮ กู     ตาปี กือนา บูนอฮ ดัฮ     ลือปัซ ตีฆา อารี     กู นะ ฮีโดะ ปาเระ ปูลัก." ญา จะ. 32ตาปี ปือมือเลา ลาฆู อีตู     โกะ มูเระ นะ ญา     ฮอย เตด มาโซะ เดะ ฮาตี. กูญา โปด     ฮอย เตด บรานี นะ ตาญา เยซู     ปาซัน ลาฆู อีตู เลอ. 33กะฆีเตอ     เยซู มาแรฮ รอจ กะ ตูโปะ คาเปอนาอุม. มาโซะ กะ รูมัฮ ดัฮ     ญา ตาญา โกะ มูเระ จะ     "วะตู กาเญา บือฌาลัด มาแรฮ     กาเญา บือตือฆัฮ ปาซัน นามา เลอ?" 34ตาปี โกะ มูเระ     กูญา ซืองะ     เตด ตีกัฮ นามา โปด     ซาเบะ เดะ ตืองัฮ ฌาลัด     กูญา อีตู บือตือฆัฮ ซามา กูญา จะ     "ซาปา นะ ฌาดี ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ เดะ กาวัด?" 35กะฆีเตอ     เยซู ญา ดูโดะ     ญา บลาโลก โกะ มูเระ ดูวา-บือลัซ อูรัก อีตู มาแรฮ. ญา มือเลา ฌางัน กูญา อีตู จะ     "กะ ซือมียา ดีฮา     ซูกา นะ ฌาดี ปรือดู เตอ     บรี ซือมียา อีตู     ฌาดี ซือมียา ฮูโฌก ปือญูดัฮ กาวัด     บรี ญา ฌาดี ปือญูโรฮ นะ กาวัด ซือมูฮา." ญา จะ. 36กะฆีเตอ     เยซู เตอ     ญา อาเมด นานะ ซืออูรัก มาแรฮ     บือดีรี เดะ ตืองัฮ กูญา อีตู. ญา กรด นานะ อีตู     มือเลา ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา จะ 37"ซือมียา ดีฮา นู ซาโมจ นานะ ดือมิ กะฆีนี     ซืออูรัก     กรานา นามา นะ กู     ซือรูปา ซือมียา อีตู ซาโมจ กู ดัฮ. ซือมียา ดีฮา นู ซาโมจ กู เตอ     บูกัด ญา ซาโมจ กู ซืออูรัก     ตาปี ญา ซาโมจ ตูฮัด     นู ซูโรฮ กู มาแรฮ ฌูฆา." ญา จะ. 38กะฆีเตอ     โยฮัน มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "บูมอยํ เออ     กามี บือเลฮ ลีฮัจ ซือมียา ซืออูรัก     นู ซือโบจ นามา นะ เกา     บีดา นะ โปรฮ โกะ ฮาตู ตรือเบะ เดะ ญาวา นะ ซือมียา. กะฆีเตอ     กามี บือเลฮ บลารัก ญา บูวัก     ซาเบะ ญา เตด ตูโรจ กะ ลูมอฮ กีตา." 39ตาปี เยซู มือเลา จะ     "ฌางัน บลารัก ญา เลอ. ซาเบะ-จะ     ซือมียา ดีฮา นู ซือโบจ นามา นะ กู     บีดา บูวัจ ลาฆู มือฆัฮ เตอ     กลาฆี     ญา นะ มือเลา กาซัยํ กะ กู     ฮอย เตด บือเลฮ ดัฮ. 40ซือมียา นู เตด บลาวัด ฌางัน กีตา เตอ     ญา ฌาดี ซือมียา โซะ กีตา. 41กะฆีเตอ     กู มือเลา ฌางัน กาเญา     ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     ซือมียา ดีฮา     นู ฮาฆิ อาเย โอะ กะ กาเญา     ซือเจาะ โปด     ซาเบะ กาเญา ตูโรจ กะ ราฌา นู บรี ซือลามัจ เตอ     ซือมียา อีตู เลอ     นะ ปูตุซ บาฮาเฆด นะ ญา     ฮอย เตด บือเลฮ." ญา จะ. 42กะฆีเตอ     เยซู มือเลา จะ     "ซือมียา ดีฮา นู บูวัจ บรี นานะ ดือมิ ซืออูรัก     นู ปือจายา กะ กู     นะ บรี ญา ซาลัฮ ฌาลัด เตอ     ดัฮ อาเมด บาตู ฆีลิก ตือโปก นู บือซัยํ     มาแรฮ ซาโกจ เดะ ลีเฮ นะ ญา เตอ     บือปี ปือตาลับ บูวัก เดะ ลาโวจ โปด     บาฌิ เลอ. 43กะฆีเตอ     กาเลา-จะ ตางัน นะ เกา     บูวัจ บรี เกา ซาลัฮ ดัฮ     ตางัน อีตู เตอ     เกา กือนา กรัจ บูวัก เลอ. นู เกา นะ มาโซะ รอจ กะ ฮีโดะ     กูโดก ซือบือลัฮ โปด     บาฌิ เดะ อาดา ตางัน ดูวา บือลัฮ     ตาปี ฆาโดฮ นะ มาโซะ ปี     กะ อาปี นอรากา     กะ อาปี นู เตด ดือละ ปาดับ เลอ . 45กาเลา-จะ กากี นะ เกา     บูวัจ บรี เกา ซาลัฮ ดัฮ     กากี อีตู เตอ     เกา กือนา กรัจ บูวัก เลอ. นู เกา นะ มาโซะ รอจ กะ ฮีโดะ     กูโดก ซือบือลัฮ โปด     บาฌิ เดะ อาดา กากี ดูวา บือลัฮ     ตาปี นะ กือนา ตีงัน บูวัก     เดะ นอรากา เลอ." ญา จะ . 47"กาเลา-จะ มาตา นะ เกา     บูวัจ บรี เกา ซาลัฮ ดัฮ     มาตา อีตู เตอ     เกา กือนา จูเกน บือตรือเบะ เลอ. นู เกา นะ มาโซะ รอจ กะ ดือนียา บารู นู ตูฮัด ฌาดี ราฌา บูตา ซือบือลัฮ โปด     บาฌิ เดะ อาดา มาตา ดูวา บือลัฮ     ตาปี นะ กือนา บูวัก กะ นอรากา. 48โซะ อีตู     อาดา โกะ ฮูลัจ นู มากัด บาดัด นะ กูญา เตอ     นู เตด ดือละ มาตี. อาปี โปด     เตด ดือละ ปาดับ." ญา จะ. 49"กรานา ราตา ซือมียา นะ กือนา ฆาโวน ฌางัน โกะ ฆารับ     นะ กือนา บือบาฌิ ฌางัน อาปี. 50ฆารับ เตอ     ฌาดี ซือบารัก นู บาฌิ     ตาปี กะ ฮอย มาเซด ดัฮ เตอ     นะ บรี มาเซด ปูลัก     บือเลฮ กะฮามี เลอ? กะฆีเตอ     บรี กาเญา บือฆารับ เดะ ฮาตี     บรี กาเญา ดูโดะ บือปาคัจ บือบาฌิ-บาฌิ." ญา จะ. chk/120597 FINAL CLEAN 28-05-97,15:25 OPT 1.50


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\