มัดทัย 10

1กะฆีเตอ     เยซู ญา ปาเงน โกะ มูเระ นะ ญา     ดูวา-บือลัซ อูรัก     บรี กูญา มาแรฮ ดาปัจ ญา. ญา บรี กูญา อาดา มือฆัฮ     นะ บือเลฮ โปรฮ โกะ ฮาตู นู ตะอารัฮ     บรี ตรือเบะ ปี เตอ     นะ บือบือลา ญาวา โกะ ซือมียา ซาเกะ     เตด ซือนัง ญาวา     ราตา มาจับ     บรี กูญา ซือนัง บาฌิ. 2ปือญูโรฮ นะ ญา ดูวา-บือลัซ อูรัก อีตู     ปือนามา กะฆีนี     ซือมียา ลามูลา ปือนามา ซีโมน     นู กือนา บลาโลก จะ เปโตร     ฌางัน อันดรู อาดี เดะ ญา. อาดา ยากอบ     นานะ นะ เซเบดี     ฌางัน โยฮัน     อาดี เดะ ญา. 3อาดา ฟีลิบ ฌางัน บาโทโลมัย เตอ     โทมัด ฌางัน มัดทัย     นู ฌาดี ซือมียา มูงอจ อาเซน. อาดา ยากอบ     นู นานะ นะ อันเฟอัด     ฌางัน ทาดัย. 4อาดา ซีโมน ซือมียา นังฆรี คานาอัน     ฌางัน ยูดา อิดคารีโยด     ซือมียา นู ซรัฮ เยซู บรี กือนา รีฆะ เตอ. 5โกะ ซือมียา ดูวา-บือลัซ อูรัก อีนี     เยซู ซูโรฮ กูญา ตรือเบะ ปี. ญา ปือซัด กะ กูญา จะ     "ฌางัน ปี โซะ นังฆรี ลูมอฮ บักซา อาซิก เลอ. ฌางัน มาโซะ ปี     กะ นังฆรี นะ ลูมอฮ ซือมียา บักซา ซะมาเรีย เลอ. 6ตาปี กาเญา กือนา ปี ซารี     โกะ ลูมอฮ ซือมียา บักซา อิซราเอน เลอ     นู ซือซัจ ฮาบิฮ ดัฮ     ซือรูปา ลูมอฮ กาเมก. บูวัจ กะฆีเตอ     ญา บาฌิ ลาฆี. 7ตานา กาเญา ปี กะฆีเตอ ดัฮ     กาเญา กือนา มือญาเระ บรี กูญา ตาฮู จะ     'ตูฮัด เดะ อาตัซ ฆามะ นะ มาแรฮ ฌาดี ราฌา     นะ บือบือลา อูมัจ-ซือมียา.' 8กือนา บือบือลา โกะ ซือมียา ซาเกะ     บรี ซือนัง บาฌิ. กือนา บูวัจ บรี ซือมียา นู มาตี ดัฮ     นะ ฮีโดะ ปาเระ. กือนา บือบือลา โกะ ซือมียา ปือญาเกะ ปูรู บรี ซือโมฮ บาฌิ เลอ. กือนา โปรฮ โกะ ฮาตู     บรี ตรือเบะ ปี ฮาบิฮ. ตูฮัด ฮาลัย บรี กะ กาเญา ดัฮ     กะฆีเตอ กาเญา กือนา ฮาลัย บรี กะ ซือมียา อาซิก ฌูฆา. 9ฌางัน อาเมด โกะ มัซ     โกะ ปีระ     โกะ ตัง     เดะ แบะ บอฮ ดูเวะ นะ กาเญา. 10ฌางัน อาเมด กือพัย     บาวา ปี ซูโรฮ เดะ ตืองัฮ ฌาลัด. โกะ บาฌู ดูวา กรัจ     โกะ ปะตาปะ     โกะ ตูกัจ โปด     เตด ปายัฮ บาวา ปี ซามา เลอ. ซาเบะ-จะ     ซือมียา บือกรือฌา ญา บือฆูนา นะ ซาโมจ บารัก มากัด นะ ญา. 11วะตู กาเญา มาโซะ กะ ตูโปะ ดีฮา     นังฆรี ดีฮา โปด     กือนา ซาซัจ ซารี     ซือมียา ดีฮา นู บือฆูนา นะ ซาโมจ กาเญา. บรี กาเญา มือนูปัก ฌางัน ซือมียา อีตู เลอ     ตือดะ กาเญา นะ ตรือเบะ ปี เดะ โซะ อีตู. 12ตานา กาเญา มาโซะ รูมัฮ อีตู ดัฮ     กาเญา กือนา มีตา เดะ ตูฮัด     บรี ซือลามัจ กะ รูมัฮ อีตู. 13กาเลา-จะ โกะ ซือมียา เดะ รูมัฮ อีตู     บือฆูนา เตอ     นู กาเญา มีตา บรี ซือลามัจ ดัฮ     นะ บรี กูญา ซือนัง ซือลามัจ เลอ. ตาปี กาเลา-จะ โกะ ซือมียา เดะ รูมัฮ อีตู     เตด บือฆูนา เตอ     กาเญา กือนา อาเมด ลาฆู ซือนัง ซือลามัจ อีตู     มาแรฮ ปาเระ กะ กาเญา เลอ. 14กาเลา-จะ เดะ รูมัฮ ดีฮา     เดะ ตูโปะ ดีฮา โปด     กูญา ตีเมา ซาโมจ กาเญา     ตีเมา มือนีงัย กะ ปือมือเลา นะ กาเญา เตอ     ตานา กาเญา ตรือเบะ ปี เดะ ตือปัจ อีตู     กือนา กือติฮ โกะ ตานัฮ     โกะ ฮาบู     เดะ ตาปะ กากี นะ กาเญา. 15กู มือเลา ฌางัน กาเญา ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     เดะ อารี กรัจ ฮูโกบ เตอ     โกะ ซือมียา เดะ นังฆรี โซโดม นังฆรี โฆโมรา     นะ อาดา ซาลัฮ นู รีฮัน เดะ โกะ ซือมียา     เดะ ตือปัจ อีตู เลอ."     เยซู ญา จะ. 16เยซู ญา มือเลา ปูลัก จะ     "ลีฮัจ เลอ     กู นะ ซูโรฮ กาเญา ปี     ซือรูปา โกะ กาเมก     เดะ ตืองัฮ กาวัด อาซู ฮูตัด นู ฌาฮัจ. กะฆีเตอ     กาเญา กือนา ฌาดี ซือมียา ปานัย อากัน     ซือรูปา อูลัยํ เตอ     ตาปี ลือมัฮ-ฮาตี บาฌิ     ซือรูปา บูโรก ปาตี เลอ. 17ตาปี กาเญา กือนา ฌาฆา โกะ ซือมียา บรี บาฌิ     ซาเบะ กูญา นะ รีฆะ กาเญา     นะ อาตัจ กาเญา ญาแญะ กะ ซัน     นะ รือเปะ กาเญา     เดะ โกะ รูมัฮ บือมุน นะ กูญา. 18กูญา นะ อาตัจ กาเญา กะ โกะ ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ     กะ โกะ ราฌา โปด     กรานา กู. กะฆีเตอ     กาเญา นะ ฌาดี ซะซี กะ กูญา     กะ โกะ ซือมียา บักซา อาซิก ฌูฆา. 19กาลา กูญา นะ อาตัจ กาเญา กะฆีเตอ     ฌางัน อีงัจ ฆาโดฮ-ฮาตี จะ     นะ มือเลา บือเลฮ กะฮามี     นะ มือเลา ลาฆู นามา โปด. กรานา เดะ วะตู อีตู เลอ     ตูฮัด นะ บรี กาเญา มือเลา ปือมือเลา     นู กือนา ดัฮ. 20ซาเบะ บูกัด ปือมือเลา นะ กาเญา เลอ     ตาปี ฌาดี ปือมือเลา นะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด อาโปก เดะ อาตัซ นะ กาเญา     นู ญา ซูโรฮ กาเญา มือเลา เลอ. 21กากา ซือตืองัฮ นะ อาตัจ อาดี     บรี กือนา ฮูโกบ ยู มาตี. อาโปก ซือตืองัฮ นะ อาตัจ นานะ กะฆีเตอ ฌูฆา. โกะ นานะ นะ บลาวัด ฌางัน โกะ ปะมะ เตอ     นะ บรี กูญา กือนา ฮูโกบ ยู มาตี. 22ซือมียา ซือมูฮา นะ บือชี กะ กาเญา     กรานา นามา นะ กู. ตาปี ซือมียา ดีฮา     นู ตาฮัด รอจ กะ นู ปือญูดัฮ เตอ     ซือมียา อีตู เลอ     นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ. 23ตาปี กาลา กูญา ปรือกัด กาเญา     เดะ ตูโปะ นู ซา     บรี กาเญา ลารี ปี     กะ ตูโปะ นู อาซิก เลอ. กู มือเลา ลาฆู นู ซูโงฮ กะ กาเญา จะ     กาเญา นะ เตด ดัด ปี     กะ ราตา ตูโปะ เดะ นังฆรี อิซราเอน     ดูลู เดะ กู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา     นะ มาแรฮ เลอ." 24เยซู มือเลา ปูลัก จะ     "ฮอย มูเระ นู ดีฮา     นู บือซัยํ เดะ ซือมียา อาฌัยํ ญา. ฮอย ปราโซฮ นู ดีฮา     นู บือซัยํ เดะ ตกเก นะ ญา. 25นู มูเระ     นะ ซามา บายา ฌางัน ซือมียา อาฌัยํ ญา เตอ     บาฌิ ดัฮ เลอ. นู ปราโซฮ     นะ ซามา บายา ฌางัน ตกเก     บาฌิ ฌูฆา เลอ. กะ กูญา นะ บลาโลก ตูฮัด รูมัฮ จะ     ' ฌิด เบเอนซือบุน' บาญะ ลือเบฮ เดะ อีตู เลอ     กูญา นะ มือฌัฮ กะ โกะ ซือมียา ซือรูมัฮ นะ ญา." 26กะฆีเตอ     ฌางัน ตาโกจ เดะ กูญา เลอ. ซาเบะ ลาฆู นามาๆ     นู ตูโดก บรี ลีฮัจ เตด บือฆารี ดัฮ     นะ กือนา ปลีฮัจ ซัฮ ซือมูฮา. ลาฆู นามาๆ นู บูนี ดัฮ     นะ กือนา บูวัจ บรี ตาฮู ราตาๆ. 27ลาฆู นู กู มือญาเระ กะ กาเญา     เดะ โซะ กือลับ เตอ     กาเญา กือนา มือเลา     เดะ โซะ จรัฮ. ลาฆู นามา     นู กือนา บือบีซิ เดะ ตือลีงา นะ กาเญา     กาเญา กือนา บือซูระ เดะ อาตัซ รูมัฮ     บรี ดืองัยํ ราตาๆ. 28ฌางัน นะ ตาโกจ เดะ ซือมียา     นู บูนอฮ บือเลฮ ซา ญาวา นะ กาเญา     ตาปี บูนอฮ ซือมืองัจ นะ กาเญา     เตด บือเลฮ. ตาปี กาเญา กือนา ตาโกจ เดะ ตูฮัด เลอ. ญา เลอ     นู นะ บูวัจ บรี ญาวา ฌางัน ซือมืองัจ     บือนาซา เดะ นอรากา บือเลฮ. 29บูโรก จียะ รายา     ดูวา อีโกยํ     กูญา ฌูวัน ซือบัจ     บูกัด เฆอ? ตาปี กะ อาโปก เดะ อาตัซ นะ กาเญา เตด บรี เตอ     บูโรก อีตู ซืออีโกยํ โปด     นะ เตด ฆูโฆยํ รอจ กะ ตานัฮ เลอ. 30ตาปี โซะ กาเญา เตอ     รอจ กะ โบะ นะ กาเญา ซือมูฮา โปด     ตูฮัด กีรา ตาฮู จะ     อาดา บราปา อูรัจ. 31กะฆีเตอ     ฌางัน ตาโกจ เลอ     กาเญา อาดา รือฆา     ลือเบฮ เดะ บูโรก จียะ รายา     บาญะ อีโกยํ อีตู เลอ. 32กะฆีเตอ     ราตา ซือมียา นู ซาโงะ กู     โซะ ฮึลด มูคา โกะ ซือมียา เตอ     กู โปด     นะ ซาโงะ ซือมียา อีตู ฌูฆา     โซะ ฮึลด มูคา นะ อาโปก เดะ กู     นู ดูโดะ เดะ อาตัซ ลาแงะ. 33ตาปี ซือมียา ดีฮา     นู ตีเมา ซาโงะ กู     โซะ ฮึลด มูคา โกะ ซือมียา เตอ     กู โปด     นะ ตีเมา ซาโงะ ซือมียา อีตู ฌูฆา     โซะ ฮึลด มูคา นะ อาโปก เดะ กู     นู ดูโดะ เดะ อาตัซ ลาแงะ. 34ฌางัน อีงัจ จะ     กู มาแรฮ ดัฮ     นะ บรี ซือนัง ซือลามัจ เดะ ดือนียา. กู มาแรฮ ดัฮ     บูกัด นะ บรี ซือนัง ซือลามัจ     ตาปี นะ บรี อาดา ปือดัก     นู นะ บรี ซือมียา ปือจัฮ-บือลัฮ. 35ซาเบะ กู มาแรฮ ดัฮ "นะ บรี นานะ กีลากี ซาลัฮ-ฮาตี     ฌางัน ปะ นะ บรี นานะ นีบีนี ซาลัฮ-ฮาตี     ฌางัน มะ นะ บรี มือนาตู นีบีนี ซาลัฮ-ฮาตี     ฌางัน มะ มือตูฮา. 36กะฆีเตอ ซือมียา ซา รูมัฮ     นะ ฌาดี ซือตรู บลาวัด บือซามา." 37ซือมียา ดีฮา นู ซายัก ปะมะ     ลือเบฮ เดะ ซายัก กะ กู เตอ     ซือมียา อีตู     เตด บือฆูนา ฌางัน กู เลอ. ซือมียา ดีฮา ซายัก กะ นานะ กีลากี     นานะ นีบีนี     ลือเบฮ เดะ ซายัก กะ กู เตอ     ซือมียา อีตู เตด บือฆูนา ฌางัน กู เลอ. 38ซือมียา ดีฮา ตีเมา ซาโมจ กายู ปลีตัก นะ ญา     ตูโรจ กะ กู ปี     ซือมียา อีตู     เตด ปาโตจ ฌางัน กู เลอ. 39ซือมียา ดีฮา อีงัจ     นะ บรี ญาวา นะ ญา ดูโดะ ซือนัง เตอ     ญาวา นะ ญา     นะ ฌาฮานัม เลอ. ตาปี ซือมียา ดีฮา นู ซรัฮ ญาวา บรี ฌาฮานัม     กรานา ญา ตูเฮะ กะ กู เตอ     ญา เลอ     นะ บือเลฮ ดูโดะ ซือนัง ซูโงฮ. 40ซือมียา ดีฮา นู ซาโมจ กาเญา     ญา เตอ     ซาโมจ กู ฌูฆา. ซือมียา ดีฮา ซาโมจ กู     ญา ซาโมจ ตูฮัด     นู ซูโรฮ กู มาแรฮ เลอ. 41ซาปา ซาโมจ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     ซาเบะ ญา มือเลา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด เตอ     ญา นะ บือเลฮ บาฮาเฆด     บือกะ ฌาดี ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด ฌูฆา. ซาปา ซาโมจ ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ     ซาเบะ ญา ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ เตอ     ญา นะ บือเลฮ บาฮาเฆด     บือกะ ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ ฌูฆา. 42ซือมียา ดีฮา นู ฮาฆิ อาเย บือแฌะ แนฮ ซือเจาะ     กะ ซือมียา รือนัฮ เดะ กาวัด     ซาเบะ ญา ฌาดี มูเระ นะ กู เตอ     กู มือเลา กะ กาเญา ซูโงฮ จะ     ซือมียา อีตู เลอ     นะ ปูตุซ บาฮาเฆด นะ ญา     เตด บือเลฮ เลอ."     เยซู ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\