มัดทัย 11

1กาลา เยซู ปือซัด โกะ มูเระ นะ ญา     ดูวา-บือลัซ อูรัก อีตู     ซุจ ดัฮ     ญา ตรือเบะ เดะ ตือปัจ อีตู     ปี อาฌัยํ เดะ โกะ ตูโปะ ปิกดาปิก     มือญาเระ บรี กูญา ตาฮู     ลาฆู นะ ตูฮัด. 2วะตู อีตู     โยฮัน อาดา เดะ ปือฌารา. ตานา ญา ดืองัยํ ดัฮ     ปาซัน ปือบูวัจ นะ เยซู คริด ญา ซูโรฮ โกะ มูเระ นะ ญา ปี ซือตืองัฮ 3ตาญา เยซู จะ     "เกา เตอ     ฌาดี ซือมียา นู นะ มาแรฮ อีตู เฆอ? เฆอ-จะ     กามี กือนา นะ นาตี ซือมียา อาซิก เลอ?" 4ตาปี เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กาเญา กือนา ปี มือญาเระ กะ โยฮัน     ปาซัน ลาฆู นู กาเญา ดืองัยํ ดัฮ     ลีฮัจ ดัฮ. 5ฌาดี-จะ     โกะ ซือมียา มาตา บูตา     บือเลฮ ลีฮัจ บือฆารี ดัฮ. โกะ ซือมียา จาเปะ โปด     บือเลฮ ฌาลัด ดัฮ. โกะ ซือมียา ปือญาเกะ ปูรู     ซือนัง บาฌิ ดัฮ. โกะ ซือมียา ตือลีงา ตูลี โปด     ดืองัยํ บาฌิ ดัฮ. โกะ ซือมียา มาตี     บือเลฮ ฮีโดะ ปาเระ ดัฮ. บรีตา นู บาฌิ เตอ     บือเลฮ มือญาเระ     กะ โกะ ซือมียา ฮาฌะ ดัฮ เลอ. 6ซือนัง ซือลามัจ เลอ     ซือมียา ดีฮา     นู เตด จือและ     ปาซัน ลาฆู นะ กู." เยซู ญา จะ. 7ตานา มูเระ นะ โยฮัน ปี ดัฮ     เยซู มือเลา ฌางัน โกะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     ปาซัน นะ โยฮัน จะ     "กาเญา บือเลฮ ตรือเบะ ปี     เดะ ปาดัก ตานัฮ ตูโฮยํ นู ลือฆา     บีดา นะ ลีฮัจ นามา? นะ ลีฮัจ ปูโฮด รีโยก     นู กือนา อาเงน นะ ตีโยะ บรี บรีเงาะ เฆอ? บูกัด กะฆีเตอ เลอ. 8ตาปี กาเญา บือเลฮ ปี     บีดา นะ ลีฮัจ นามา? นะ ลีฮัจ ซือมียา ซืออูรัก     นู บือปากัย กาเยด ลือมัฮๆ เฆอ? ลีฮัจ เลอ     โกะ ซือมียา นู ปากัย กาเยด กะฆีเตอ     กูญา ดูโดะ เดะ บาลัย นะ ราฌา เลอ. 9ตาปี กาเญา บือเลฮ ตรือเบะ ปี     บีดา นะ ลีฮัจ นามา เลอ? นะ ลีฮัจ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด เฆอ? เออ     ซูโงฮ เลอ     ตาปี กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     ญา ฌาดี ซือมียา ซืออูรัก     นู บาฌิ ลือเบฮ เดะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด ลาฆี. 10ปาซัน โยฮัน นี เลอ     ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด มือเลา จะ 'ลีฮัจ เลอ     กู ซูโรฮ ปือญูโรฮ นะ กู     บรี ญา ปี โซะ ฮึลด เกา     ญา เตอ     นะ ซียะ ฌาลัด นะ เกา ดูลู     บีดา เกา นะ บือฌาลัด มาแรฮ เลอ.' ตูฮัด ญา จะ." 11เยซู มือเลา ลาฆี จะ     "กู มือเลา ฌางัน กาเญา     ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     เดะ ลูมอฮ ซือมียา นู บือฌาดี มาแรฮ เตอ     ฮอย ซือมียา ดีฮา โปด     นู มาแรฮ บือซัยํ เดะ โยฮัน     ซือมียา นู บรี ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย. ตาปี ซือมียา นู ดือมิ เดะ กาวัด     เดะ ลูมอฮ ซือมียา นะ ตูฮัด เตอ     ญา เลอ     บือซัยํ เดะ โยฮัน ลาฆี. 12ตะเดะ ตือกาลา นะ โยฮัน     นู บรี ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย     ตือดะ รอจ กะ วะตู อีนี เตอ     ลูมอฮ ซือมียา นะ ตูฮัด     กือนา โกะ ซือมียา ฮาตี ฮางัจ     บรือโบจ บลาวัด     กูวาซา นะ อาเมด ฌือนัฮ เดะ ญา. 13กรานา ลูมอฮ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด ซือมูฮา     ฌางัน ซูรัจ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด     บือเลฮ มือเลา ตูโดฮ ปาซัน ลาฆู อีนี     ตือดะ รอจ กะ ตือกาลา นะ โยฮัน ดัฮ. 14ดัฮ กาเญา อาดา ฮาตี นะ ซาโมจ ลาฆู กะฆีนี     โยฮัน อีนี เลอ     ฌาดี บือกะ เอลียา นู นะ มาแรฮ อีตู. 15ซือมียา นู อาดา ตือลีงา     มือนีงัย เลอ."     เยซู ญา จะ. 16เยซู มือเลา ลาฆี จะ     "ตาปี โกะ ซือมียา ฮาดัจ อีนี     กูญา ซือรูปา นามา? กูญา ซือรูปา     โกะ นานะ ตืองัฮ ดูโดะ อูซิ เดะ ตูโปะ     นู อูจะ กะ ลูมอฮ กาวัด จะ 17'กามี ตีโยะ ซือลูนัย บรี กะ กาเญา ดัฮ     ตาปี กาเญา ตีเมา มือนารี ซามา. กามี มือนาแงฮ บือปาโตด ดัฮ     ตาปี กาเญา ตีเมา มือนาแงฮ ซามา เลอ.' กูญา จะ. 18กรานา-จะ     วะตู โยฮัน มาแรฮ     ญา บูวัจ ลาฆู บือตาฮัด มากัด     ญา เตด โอะ อาระ อางุน เตอ. กะฆีเตอ     กูญา มือเลา จะ     'ญา กือนา ฮาตู ราโซะ ดัฮ.' 19โซะ กู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา เตอ     กู มาแรฮ     ฌางัน มากัด     ฌางัน โอะ ฌูฆา. กะฆีเตอ     กูญา มือเลา จะ     'ลีฮัจ เลอ     ญา มากัด บาญะ ตือลาลู     ญา โอะ อาระ อางุน ยู มาโบะ ดัฮ     ญา บือซาบัจ ฌางัน โกะ ซือมียา มูงอจ อาเซน     ฌางัน โกะ ซือมียา บือดูซา เลอ.' ตาปี นู ตูฮัด ญา ปานัย อากัน เตอ     นะ ปลีฮัจ รือมัก     เดะ ลาฆู ปือบูวัจ นู บาฌิ นะ ญา เลอ." เยซู ญา จะ. 20กาลา อีตู     เยซู ฮึนตะ อูจะ ลูมอฮ ซือมียา เดะ ตูโปะ     นู ญา บือเลฮ บูวัจ ลาฆู มือฆัฮ บาญะ ดัฮ     ซาเบะ ลูมอฮ ซือมียา อีตู     ตีเมา บราเลฮ-ฮาตี. 21ญา มือเลา จะ     "จือลากา เลอ     กาเญา ตูโปะ โคราซิน     จือลากา เลอ     กาเญา ตูโปะ เบดซัยดา. ดัฮ กู บือเลฮ บูวัจ ลาฆู มือฆัฮ     เดะ นังฆรี ทัยระ     เดะ นังฆรี ซัยดอน เตอ     ซือรูปา ลาฆู มือฆัฮ นู กู บือเลฮ บูวัจ เดะ ตูโปะ นะ กาเญา     ซูโงฮ เลอ     โกะ ซือมียา นังฆรี อีตู     กูญา ฆาโดฮ บราเลฮ-ฮาตี ลามา ดัฮ เลอ     ปากัย กาเยด ฆูนี กาซัยํ     อาเมด ฮาบู อาปี บอฮ เดะ ปาลา เตอ     บรี ลีฮัจ จะ     กูญา มือญือซัน ซูโงฮ. 22ตาปี กู มือเลา ฌางัน กาเญา จะ     เดะ อารี กรัจ ฮูโกบ เตอ     โกะ ซือมียา นังฆรี ทัยระ     นังฆรี ซัยดอน     กูญา นะ กือนา ฮูโกบ     นู รีฮัน เดะ ฮูโกบ นะ กาเญา เลอ. 23โซะ เกา     ตูโปะ คาเปอนาอุม เตอ     เกา อีงัจ นะ ฌาดี ตูโปะ นู ตีงี     ซามา บายา ลาแงะ เฆอ? เตด บือเลฮ เลอ. โงฮ-ซูโงฮ เกา นะ กือนา บูวัก ดัฮ     ตูโรด ปี กะ นังฆรี ฮาตู เลอ. ดัฮ กู บือเลฮ บูวัจ ลาฆู มือฆัฮ     เดะ นังฆรี โซโดม ซือรูปา บือกะ ลาฆู มือฆัฮ     นู กู บือเลฮ บูวัจ เดะ ตูโปะ นะ กาเญา ดัฮ เตอ     ซูโงฮ เลอ     นังฆรี โซโดม อีตู     นะ อาดา ดูโดะ ลาฆี     ตือดะ รอจ อารี อีนี เลอ. 24ตาปี กู มือเลา ฌางัน กาเญา จะ     เดะ อารี กรัจ ฮูโกบ เตอ     ลูมอฮ ซือมียา นังฆรี โซโดม     กูญา นะ กือนา ฮูโกบ     นู รีฮัน เดะ ฮูโกบ นะ กาเญา เลอ." เยซู ญา จะ. 25วะตู อีตู     เยซู บือซาโวจ จะ     "โอ อาโปก เออ     เกา นู ฌาดี ตูฮัด โซะ ลาแงะ ฌางัน ดือนียา     กู บรี ซือลามัจ กะ อาโปก     นู อาโปก บือเลฮ บูนี โกะ ลาฆู อีนี     ตีเมา บรี โกะ ซือมียา ปานัย     โกะ ซือมียา อาดา อากัน     นะ ตาฮู. ตาปี ลาฆู อีนี เลอ     อาโปก บือเลฮ ปลีฮัจ     บรี กะ โกะ ซือมียา ฮอย อากัน นะ ตาฮู ดัฮ. 26โอ อาโปก เออ     นู ฌาดี กะฆีเตอ     ซาเบะ อาโปก ลีฮัจ บาฌิ ดัฮ." 27เยซู มือเลา ปูลัก จะ "อาโปก เดะ กู     บือเลฮ ซรัฮ บือนา ซือมูฮา     บรี กะ กู ดัฮ. ฮอย ซาปา นู กราลา นานะ นะ ตูฮัด     ลือเบฮ ซา อาโปก เดะ อาตัซ     นู กราลา. กะฆีเตอ ฌูฆา     ฮอย ซาปา นู กราลา อาโปก เดะ อาตัซ     ลือเบฮ ซา นานะ นะ ญา เลอ     ฌางัน โกะ ซือมียา อีตู     นู นานะ นะ ตูฮัด ซูกา นะ ปลีฮัจ อาโปก     บรี กะ กูญา กราลา. 28"โอ ลูมอฮ ซือมียา     นู บือกรือฌา โตระ     นู ตาโงก ยู ปือนัจ เตอ     มาแรฮ ซารี กู เลอ. กู นี เลอ     นะ บูวัจ บรี กาเญา ดูโดะ ซือนัง     ฮอย รือมัย ดัฮ. 29กือนา อาเกะ ปืองานัยํ นะ กู     กือนา บลาฌัยํ เดะ กู เลอ     ซาเบะ กู อาดา ฮาตี บือแฌะ     ฮาตี มือนูโนะ. กะฆีเตอ     ฮาตี นะ กาเญา นะ ดูโดะ ซือนัง     ฮอย รือมัย ดัฮ. 30ซาเบะ ปืองานัยํ นะ กู เตอ     ญา ซือนัง. บารัก นู กู นะ บรี ตาโงก เตอ     ญา รีฮัน เลอ." เยซู ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\