มัดทัย 12

1วะตู อีตู     เดะ อารี บราดู กรือฌา ซืออารี     เยซู ญา บือฌาลัด ลาลู เดะ ฮูมา ปาดี. โกะ มูเระ นะ ญา ลาปัยํ     กูญา ฮึนตะ นะ ลือกับ ตากัย ปาดี     นะ มากัด. 2ตาปี โกะ ลูมอฮ ฟาริซี ตานา กูญา ลีฮัจ บือฆารี กะฆีเตอ     กูญา มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "ลีฮัจ เลอ     โกะ มูเระ นะ เกา     กูญา บูวัจ ลาฆู นู กือนา บลารัก ดัฮ     ตีเมา บรี บูวัจ เดะ อารี บราดู กรือฌา." 3ตาปี เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กาเญา เตด บือเลฮ บาจา เฆอ     ลาฆู นู ราฌา ดาวิด บูวัจ ดัฮ? ญา เตอ     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา นะ ญา     กูญา ลาปัยํ โกะ ซือบารัก มากัด. 4กะฆีเตอ     ญา บือเลฮ มาโซะ ปี     กะ ดาลับ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     ญา อาเมด ตือโปก โรตี นู มือนืองะ บรี กะ ตูฮัด ดัฮ     มาแรฮ มากัด. ตาปี ตือโปก โรตี อีตู เตอ     ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด ปือซัด จะ     ซา ลูมอฮ ซามี เลอ     นู นะ บือเลฮ มากัด. โซะ ดาวิด ฌางัน โกะ ซือมียา นะ ญา     นะ มากัด เตด บือเลฮ." เยซู ญา จะ. 5เยซู มือเลา กะ ลูมอฮ กูญา ปูลัก จะ     "กาเญา เตด บือเลฮ บาจา เฆอ     ลาฆู เดะ ซูรัจ ปือมือเลา ฮูโกบ     นู จะ     โกะ ซามี เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     บูวัจ ลาฆู นู กือนา บลารัก เดะ อารี บราดู เตอ     ตาปี นู กูญา บูวัจ กะฆีเตอ     ฮอย ซาลัฮ ดัฮ. 6ตาปี กู มือเลา ฌางัน กาเญา จะ     เดะ โซะ อีนี     อาดา นู บือซัยํ เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด ลาฆี เลอ. 7อาดา ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู จะ 'กู ตีเมา โกะ บารัก มือญือมัฮ เลอ     ตาปี กู ซูกา นะ บรี โกะ ซือมียา ตือจีฮัด กะ กาวัด เลอ.' ตูฮัด ญา จะ. กาเลา-จะ ลาฆู อีนี     มาโซะ เดะ ฮาตี นะ กาเญา ดัฮ     กะฆีเตอ     กาเญา นะ เตด กรัจ ฮูโกบ ซือมียา     นู ฮอย ซาลัฮ ลาฆี. 8กรานา กู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา เตอ     กู ฌาดี ตูฮัด เดะ ลาฆู อารี บราดู ฌูฆา เลอ." เยซู ญา จะ. 9กะฆีเตอ     เยซู บือฌาลัด ตรือเบะ ปี เดะ ตือปัจ อีตู     ญา มาโซะ กะ ดาลับ รูมัฮ บือมุน นะ กูญา. 10ลีฮัจ เลอ     อาดา ซือมียา ซืออูรัก     นู ตางัน กาแป. อาดา โกะ ซือมียา นู ตาญา เยซู จะ     "โซะ ปือมือเลา ฮูโกบ เตอ     นะ บือบือลา ซือมียา ซาเกะ     เดะ อารี บราดู กรือฌา บือเลฮ เฆอ?" กูญา อีตู ซารี ลาฆู     นู นะ อาดู เยซู. 11กะฆีเตอ     เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กาเลา-จะ อาดา ซือมียา ซืออูรัก เดะ ลูมอฮ กาเญา     นู อาดา กาเมก ซืออีโกยํ. กะ กาเมก อีตู ฆูโฆยํ เดะ ตือลาฆา     เดะ อารี บราดู ดัฮ เตอ     ซือมียา อีตู     ญา ฆาโดฮ ซีตะ บือญาแญะ ตรือเบะ เดะ ตือลาฆา     บูกัด เฆอ? 12ตาปี ซือมียา ซืออูรัก โปด     ญา บรือฆา ลือเบฮ เดะ กาเมก ซืออีโกยํ ปูลัก     บูกัด เฆอ? กะฆีเตอ     ปือมือเลา ฮูโกบ เตอ     นะ บรี ซือมียา บูวัจ ลาฆู นู บาฌิ     เดะ อารี บราดู ฌูฆา เลอ." เยซู ญา จะ. 13กะฆีเตอ     เยซู มือเลา กะ ซือมียา ตางัน กาแป อีตู จะ     "ลือฌัก ตางัน นะ เกา เลอ." กะฆีเตอ ซือมียา อีตู     ญา ลือฌัก ตางัน ดัฮ. ตางัน อีตู โปด     ลือฆา บาฌิ ดัฮ     ซือรูปา บือกะ ตางัน ซือบือลัฮ นู บาฌิ อีตู. 14ลูมอฮ ฟาริซี     กูญา ตรือเบะ ปี     บือกีรา บือซามา จะ     นะ บูวัจ กะฮามี     บีดา นะ บือเลฮ บูนอฮ เยซู. 15ตาปี เยซู ตาฮู ฮาตี นะ กูญา     ญา ตรือเบะ ปี เดะ โซะ อีตู ดัฮ. อาดา ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     กูญา ตูโรจ ปี บือซามา. เยซู บือบือลา กูญา ซือมูฮา     บรี ซือนัง ญาวา บาฌิ. 16ญา บลารัก กูญา     ตีเมา บรี มือญาเระ ลาฆู นะ ญา     กะ ซาปา โปด. 17กะฆีเตอ     นะ ฌาดี รือมัก ฌางัน ปือมือเลา นะ อิซายา ซือมียา นู ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด นู จะ 18'ลีฮัจ เลอ     ซือมียา บือกรือฌา นะ กู     นู กู ปีเลฮ ดัฮ. ญา เลอ     นู กู ซายัก     นู กือนา เดะ ฮาตี นะ กู ซูโงฮๆ เลอ. กู นะ บรี ซือมืองัจ นะ กู     อาดา เดะ อาตัซ ญา เลอ. นู กู นะ กรัจ ฮูโกบ บรี กือนา ลาฆู เตอ     ญา นะ มือญาเระ     กะ ลูมอฮซือมียา บักซา อาซิก 19ญา นะ เตด บือตือฆัฮ ฌางัน ซาปา โปด     เตด บือซูระ ซูวารา บือซัยํ. ฮอย ซาปา นะ ดืองัยํ ซูวารา นะ ญา     เดะ โกะ ฌาลัด บือซัยํ เลอ. 20ปูโฮด รีโยก นู ลือมัฮ เตอ     ญา เตด ปาตัฮ เลอ. โปรจ ปลีตา นู ฌาดี อาซะ ดัฮ     ญา เตด ปาดับ เลอ. ตือดะ ญา บูวัจ บรี ลาฆู กรัจ ฮูโกบ นู กือนา ลาฆู     ฌือนัฮ ดัฮ. 21ลูมอฮ ซือมียา ราตา บักซา     นะ ฮาระ กะ ญา เลอ.' ตูฮัด ญา จะ." 22วะตู อีตู     กูญา บาวา ซือมียา ซืออูรัก     มาแรฮ ดาปัจ เยซู. ซือมียา อีตู     กือนา ฮาตู มาโซะ ราโซะ ดัฮ     บรี ญา มาตา บูตา     มือเลา เตด บือเลฮ ดัฮ. ตาปี เยซู บือบือลา ญา     บรี ญา ลีฮัจ บือฆารี     บือเลฮ มือเลา ปูลัก. 23กะฆีเตอ     ลูมอฮ ซือมียา ซือมูฮา ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ     ปาคัจ มือเลา จะ     "ซือมียา อีนี ฌาดี นานะ นะ ราฌา ดาวิด เฆอ?" 24ตาปี ตานา ลูมอฮ ฟาริซี ดืองัยํ ลาฆู อีนี ดัฮ     กูญา มือเลา จะ     "นู ซือมียา อีนี โปรฮ ฮาตู ตรือเบะ บือเลฮ เตอ     กรานา ปือมือฆัฮ นะ ฌิด เบเอนซือบุน นู กือปาลา ฮาตู ซีตัด อีตู     เตอ เลอ." 25ตาปี เยซู ตาฮู ลาฆู นู กูญา อีงัจ เดะ ฮาตี     ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "นังฆรี ดีฮา โปด     นู ปือจัฮ-บือลัฮ ฌาดี โซกซา ปาโซะ ดัฮ     นะ กือนา ฌาฮานัม ปี เลอ. ตูโปะ ดีฮา     รูมัฮ ดีฮา     นู โกะ ซือมียา ปือจัฮ-บือลัฮ ดัฮ     นะ ดูโดะ กือฌะ     เตด บือเลฮ เลอ. 26กาเลา-จะ ฮาตู ซีตัด นะ โปรฮ ฮาตู ซีตัด เตอ     ญา บือปือจัฮ เดะ ญาวา ตะอาซิก ดัฮ. นังฆรี นะ ญา นะ ดูโดะ กือฌะ     บือเลฮ กะฮามี เลอ? 27กาเลา-จะ กู นี     โปรฮ โกะ ฮาตู     กรานา ปือมือฆัฮ นะ ฌิด เบเอนซือบุน เตอ     กะฆีเตอ ลูมอฮ นะ กาเญา     โปรฮ โกะ ฮาตู     กรานา ปือมือฆัฮ นะ ซาปา เลอ? กะฆีเตอ     ลูมอฮ กาเญา ตะอาซิก     นู นะ กรัจ ฮูโกบ กาเญา. 28ตาปี นู กู โปรฮ โกะ ฮาตู ซีตัด     เดะ ปือมือฆัฮ นะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เตอ     กะฆีเตอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา มาแรฮ ฌาดี ราฌา     นะ บือบือลา กาเญา ดัฮ. " เยซู ญา จะ. 29เยซู มือเลา ลาฆี จะ     "ฌาดี กะฮามี เลอ? ซือมียา ดีฮา นะ มาโซะ ปี ซามุน บารัก     เดะ รูมัฮ นะ ซือมียา ตือฆัยํ-อูรัจ     บือเลฮ กะฮามี? กือนา รีฆะ ซือมียา ตือฆัยํ-อูรัจ อีตู     อีกัจ บรี กือฌะ-กือมัซ ดูลู. อีกัจ ดัฮ     บารู นะ ซามุน บารัก     เดะ รูมัฮ อีตู บือเลฮ. 30ซือมียา ดีฮา     นู เตด ดูโดะ โซะ กู เตอ     ญา บลาวัด ฌางัน กู เลอ. ซือมียา ดีฮา     นู เตด ตูโลก กู     ปี ปือมุน โกะ ซือมียา เตอ     ญา บูวัจ บรี กูญา กือจัย ปี เลอ. 31กะฆีเตอ     กู มือเลา ฌางัน กาเญา จะ     ซือมียา นู บูวัจ ดูซา     นู มือเลา ตะอารัฮ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ราตา มาจับ เตอ     ดูซา นะ ญา เตอ     ตูฮัด นะ อาเกะ บรี เลอ. ตาปี ซือมียา นู มือเลา ตะอารัฮ     กะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เตอ     ตูฮัด นะ ฮอย เตด อาเกะ ดูซา นะ ญา เลอ. 32ซือมียา ดีฮา นู มือเลา บลาวัด ฌางัน กู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา เตอ     ดูซา นะ ญา     ตูฮัด นะ อาเกะ บรี เลอ. ตาปี ซือมียา ดีฮา นู มือเลา บลาวัด     ฌางัน ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เตอ     ตูฮัด นะ ฮอย เตด อาเกะ ดูซา นะ ญา. เดะ ฮาดัจ อีนี เตอ     เดะ ฮาดัจ โซะ ฮึลด โปด     นะ อาเกะ เตด บือเลฮ ดัฮ เลอ." เยซู ญา จะ. 33"กือนา อีงัจ บรี ตือตู เลอ. กะ อาดา ปูโฮด กายู นู บาฌิ เตอ     ญา อาดา บูวัฮ นู บาฌิ ฌูฆา. กะ อาดา ปูโฮด กายู นู ตะอารัฮ     ญา อาดา บูวัฮ นู ตะอารัฮ ฌูฆา. กรานา-จะ     นู นะ ตาฮู ปูโฮด กายู อีตู เตอ     กือนา ลีฮัจ กะ บูวัฮ นะ ญา. 34กาเญา บักซา อูลัยํ ฌาฮัจ เลอ. กาเญา ฌาดี ซือมียา นู ฌาฮัจ ดัฮ     กาเญา นะ มือเลา ลาฆู นู บาฌิ บือเลฮ กะฮามี เลอ? กรานา-จะ     ฮาตี ปือนอฮ ฌางัน ลาฆู นามา เตอ     มูโลจ โปด     นะ มือเลา ตูโรจ ลาฆู กะฆีเตอ เลอ. 35ซือมียา นู บาฌิ เตอ     ญา นะ อาเมด บือนา นู บาฌิ     มาแรฮ เดะ บารัก บรือฆา บาฌิ     นู ญา ปือมุน เดะ ฮาตี ดัฮ. ตาปี ซือมียา นู ฌาฮัจ     นะ อาเมด บือนา นู ฌาฮัจ     มาแรฮ เดะ บารัก ฌาฮัจ นู ญา ปือมุน เดะ ฮาตี ดัฮ. 36กู มือเลา ฌางัน กาเญา จะ     เดะ อารี กรัจ ฮูโกบ เตอ     โกะ ซือมียา กือนา ซาโงะ ซาลัฮ     ซาเบะ ราตา ปือมือเลา นู ฮอย เตด บือฆูนา     นู กูญา บือเลฮ มือเลา ดัฮ. 37กะฆีเตอ     นู เกา นะ ลือปัซ เดะ ฮูโกบ เตอ     นู นะ กือนา ฮูโกบ เตอ     กรานา ปือมือเลา นะ เกา เลอ."     เยซู ญา จะ. 38กาลา อีตู     อาดา โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด ซือตืองัฮ     ฌางัน โกะ ลูมอฮ ฟาริซี ซือตืองัฮ     กูญา มือเลา กะ เยซู จะ     " บูมอยํ เออ     บรี เกา บูวัจ ปือนานา นู มือฆัฮ     บรี กะ กามี นะ ลีฮัจ เลอ." 39ตาปี เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "ลูมอฮ ซือมียา ฮาดัจ อีนี     นู ฌาฮัจ     นู ฮอย เตด บือฆูนา เตอ     กูญา ซูกา นะ ลีฮัจ ปือนานา นู มือฆัฮ. ตาปี ฮอย ปือนานา นามา โปด     นะ บรี ลีฮัจ กะ กูญา     ลือเบฮ ซา ปือนานา นะ โยนา ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด. 40โยนา เตอ     ญา อาดา เดะ ดาลับ โปรจ นะ อีกัด บือซัยํ     กือมูฮา ตีฆา อารี     ตีฆา มาลับ ดัฮ. ซือรูปา กะฆีเตอ     กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา โปด     กู นะ ดูโดะ เดะ บาวัฮ ตานัฮ     กือมูฮา ตีฆา อารี     ตีฆา มาลับ ฌูฆา. 41เดะ อารี กรัจ ฮูโกบ ลูมอฮ ซือมียา นังฆรี นีนะเว เตอ     นะ บีกัซ บือดีรี     อาดู โกะ ซือมียา ฮาดัจ อีนี     ซาเบะ-จะ โซะ กูญา     ตานา ดืองัยํ ปือมือเลา นู โยนา มือญาเระ     กูญา บือเลฮ บราเลฮ-ฮาตี บารู ดัฮ. ตาปี ลีฮัจ เลอ     นู บือซัยํ ลือเบฮ เดะ โยนา     อาดา โซะ อีนี ดัฮ เลอ. 42ราฌา นีบีนี เดะ นังฆรี โซะ บารัจ-ดายา เตอ     ญา นะ บีกัซ บือดีรี     อาดู ลูมอฮ ซือมียา ฮาดัจ อีนี     เดะ อารี กรัจ ฮูโกบ เลอ. ซาเบะ-จะ     ญา บือเลฮ บือฌาลัด มาแรฮ     ดาตัก เดะ โซะ ฮูโฌก ปือญูดัฮ เดะ ดือนียา บีดา นะ มือนีงัย ปือมือเลา นู ปานัย อากัน     นะ ราฌา ซะโลโม. ลีฮัจ เลอ     นู บือซัยํ ลือเบฮ เดะ ซะโลโม     อาดา โซะ อีนี ดัฮ เลอ." เยซู ญา จะ. 43เยซู มือเลา ปูลัก จะ     "ตานา ฮาตู ตะอารัฮ     ตรือเบะ เดะ ซือมียา ดีฮา ดัฮ     ญา ปี ราตา     เดะ ตือปัจ ตานัฮ กริก     นู ฮอย อาเย ลาลู     มียา ตือปัจ นะ ดูโดะ ซือนัง     ตาปี ญา เตด ดาปัจ ลาลู. 44กะฆีเตอ     ญา มือเลา จะ     'บอฮ     กู นะ บาลิ ปาเระ     กะ รูมัฮ นะ กู     นู กู ตรือเบะ มาแรฮ ซีงี เลอ.' ตานา มาแรฮ รอจ ดัฮ     ญา ดาปัจ รูมัฮ อีตู     ฮอย ซาปา ดูโดะ     กือนา กีกัย จรัฮ     ปือตัด ตาโรฮ บาฌิ ดัฮ. 45กะฆีเตอ     ฮาตู อีตู ปี ซาโมจ อาเมด ฮาตู อาซิก     ตูโฌฮ ฮาตู     นู ฌาฮัจ ลือเบฮ เดะ ญา     บาวา กูญา มาแรฮ มาโซะ ดูโดะ บือซามา     เดะ รูมัฮ อีตู. กะฆีเตอ     วะตู เดะ บลากัก เตอ     ซือมียา อีตู ญา ซูซัฮ ปายัฮ     ลือเบฮ เดะ วะตู ลามูลา ลาฆี. ลูมอฮ ซือมียา เดะ ฮาดัจ นู ฌาฮัจ อีนี เตอ     กูญา นะ ฌาดี กะฆีเตอ เลอ." เยซู ญา จะ. 46ตานา เยซู ตืองัฮ มือเลา ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา บาญะ อีตู     ลีฮัจ เลอ     มะ เดะ เยซู     ฌางัน โกะ อาดี เดะ ญา     มาแรฮ บือดีรี เดะ ลามัน     มีตา มือเลา ฌางัน ญา. 47อาดา ซือมียา ซืออูรัก     มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "ลีฮัจ เลอ     โกะ มะ     โกะ อาดีๆ เดะ เกา     อาดา บือดีรี โซะ ลามัน     มีตา มือเลา ฌางัน เกา. 48ตาปี เยซู ตีกัฮ กะ ซือมียา อีตู จะ     "ซาปา เลอ     นู ฌาดี มะ เดะ กู? ซาปา ซือตืองัฮ     นู ฌาดี อาดี-บราดี เดะ กู?" 49กะฆีเตอ     ญา อาเงา ตางัน นะ ญา     ตูโญะ กะ โกะ มูเระ นะ ญา     มือเลา จะ     "ลีฮัจ เลอ     มะ เดะ กู     ฌางัน อาดี-บราดี เดะ กู เลอ. 50กรานา ซือมียา ดีฮา     นู บูวัจ ตูโรจ กะ ฮาตี นะ อาโปก เดะ กู     นู ดูโดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ     ญา เลอ     นู ฌาดี อาดี-บราดี     กีลากี นีบีนี     เดะ กู เลอ     นู ฌาดี มะ เดะ กู ฌูฆา." เยซู ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\