มัดทัย 13

1อารี อีตู     เยซู ตรือเบะ เดะ รูมัฮ     ญา บือฌาลัด ปี ดูโดะ เดะ บีดิก ลาโวจ. 2อาดา ลูมอฮ ซือมียา บาญะ บือมุน     กือลีลิก โซะ ญา. กะฆีเตอ     เยซู ญา ญาแญะ ปี     ดูโดะ เดะ ปราฮู     ตาปี โกะ ซือมียา บาญะ อีตู ซือมูฮา     กูญา บือดีรี เดะ ปาตัย. 3เยซู มือเลา จรือตา อาฌัยํ กะ กูญา     บาญะ ลาฆู     มือเลา จะ     "ลีฮัจ เลอ     อาดา ซือมียา ซืออูรัก     ญา ปี ปรัก บีฌี ตาโระ เดะ กือโบด. 4ตานา ญา ปรัก กะฆีเตอ     อาดา บีฌี ซือตืองัฮ     ญา ฆูโฆยํ เดะ บีดิก ฌาลัด. กะฆีเตอ     อาดา กาวัด บูโรก มาแรฮ ปาโตะ มากัด บีฌี อีตู     ปี ดัฮ. 5อาดา บีฌี ซือตืองัฮ ฌูฆา     ญา ฆูโฆยํ เดะ ตานัฮ     นู อาดา บาตู บาญะ     อาดา ตานัฮ กิดีกิ เตอ. บีฌี อีตู โปด     ญา บือตูโมฮ งัจบางัจ     ซาเบะ ตานัฮ เตด ดาลับ. 6ตานา มาตาอารี ตือลาลู ฮางัจ เตอ     ปูโฮด อีตู     ญา ลายู ตูโฮยํ ดัฮ     กรานา ฮอย ฌากัยํ. 7อาดา บีฌี ซือตืองัฮ     ญา ฆูโฆยํ เดะ ตืองัฮ ปูโฮด บือดูรี. ปูโฮด บือดูรี อีตู ญา บือตูโมฮ     ญา ตูโดก ปูโฮด ตาโระ อีตู     บรี ฮาบิฮ ดัฮ. 8อาดา บีฌี ซือตืองัฮ     ญา ฆูโฆยํ เดะ ตานัฮ นู บาฌิ. กะฆีเตอ ญา บือบูวัฮ บาฌิ     บือตามัฮ บูวัฮ บาญะ     ซือตืองัฮ ตีฆา-ปูโลฮ บีฌี เตอ     ซือตืองัฮ นัม-ปูโลฮ บีฌี     ซือตืองัฮ รอจ-กะ ซือราตุซ บีฌี เลอ. 9ซาปา อาดา ตือลีงา     บรี ญา มือนีงัย เลอ." เยซู ญา จะ. 10โกะ มูเระ มาแรฮ ตาญา เยซู จะ     "บูวัจ นามา     เกา อาฌัยํ กูญา     ฌาดี จรือตา อาฌัยํ เลอ?" 11เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "โซะ ลูมอฮ กาเญา เตอ     ตูฮัด บือเลฮ บรี ตาฮู     ลาฆู ดาลับ ซูโงฮ ปาซัน ลาฆู นู ตูฮัด ฌาดี ราฌา นู บือบือลา ดือนียา อีนี. ตาปี โซะ กูญา อีตู     ตูฮัด ตีเมา บรี ตาฮู เลอ. 12กรานา-จะ     ซือมียา ดีฮา นู ตาฮู ซือตืองัฮ เตอ     ญา นะ ซาโมจ ลาฆี     ยู ตาฮู บาญะ ซูโงฮ เลอ. ตาปี ซือมียา นู เตด ตาฮู นามา ลาฆี     นู ญา ตาฮู นู ดีกิ-ตอจ เตอ     นะ กือนา อาเมด ปี เดะ ญา ดัฮ เลอ. 13ซาเบะ กะฆีเตอ เลอ     กู มือเลา ฌางัน กูญา     ฌาดี จรือตา อาฌัยํ. กรานา กูญา ลีฮัจ     ตาปี ซือรูปา ลีฮัจ เตด บือฆารี นามา. กูญา ดืองัยํ     ตาปี ซือรูปา ฮอย เตด ดืองัยํ นามา. กูญา เตด มาโซะ เดะ ฮาตี ลาลู เลอ. 14โซะ ลูมอฮ กูญา     ปือมือเลา นู อิซายา บือเลฮ ตูโดฮ เตอ     ฌาดี รือมัก ดัฮ     นู จะ 'กาเญา นะ ดืองัยํ     ตาปี ดืองัยํ ดัฮ     นะ เตด มาโซะ เดะ ฮาตี. นะ ลีฮัจ     ตาปี ลีฮัจ ดัฮ     นะ เตด บือฆารี นามา. 15ซาเบะ ลูมอฮ บักซา อีนี     ตือฆัยํ-ฮาตี ดัฮ     อีงัจ เตด กือนา. ตือลีงา นะ กูญา     กูญา กือจัจ ดัฮ. มาตา นะ กูญา     กูญา ปือฌับ ดัฮ. ตาโกจ-จะ     มาตา นะ กูญา นะ บือฆารี     ตือลีงา นะ กูญา นะ ดืองัยํ     ลาฆู นะ มาโซะ เดะ ฮาตี นะ กูญา. กะฆีเตอ     กูญา นะ อาเลฮ มาแรฮ กะ กู     บรี กู นะ บือบือลา กูญา     บรี ลือปัซ บาฌิ ดัฮ.' ตูฮัด ญา จะ." 16เยซู มือเลา ลาฆี จะ     "ตาปี มาตา นะ กาเญา เตอ     ญา ลีฮัจ บือฆารี ดัฮ     ตือลีงา นะ กาเญา โปด     ญา ดืองัยํ ดัฮ. ซือนัง ซือลามัจ ซูโงฮ เลอ     กาเญา. 17กู มือเลา ฌางัน กาเญา ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     อาดา โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด ฌางัน โกะ ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ     บาญะ อูรัก เตอ     กูญา บือคานะ นะ ลีฮัจ     ลาฆู นู กูญา บือเลฮ ลีฮัจ ดัฮ     ตาปี เตด บือเลฮ ลีฮัจ เลอ. กูญา บือคานะ นะ ดืองัยํ ลาฆู นู กาเญา ดืองัยํ โปด     ตาปี เตด บือเลฮ ดืองัยํ เลอ." เยซู ญา จะ. 18เยซู มือเลา ปูลัก จะ "กะฆีเตอ     กาเญา กือนา มือนีงัย เลอ     ลาฆู กู จรือตา อาฌัยํ ซีงี     ปาซัน ซือมียา นู ปรัก บีฌี ตาโระ อีตู. 19วะตู ซือมียา ดีฮา ดืองัยํ ปือมือเลา     ปาซัน ลาฆู นู ตูฮัด นะ ฌาดี ราฌา เตอ     ตาปี เตด มาโซะ เดะ ฮาตี ดัฮ     กะฆีเตอ     ฮาตู ฌาฮัจ มาแรฮ จาปัย     บีฌี นู ปรัก เดะ ฮาตี นะ ญา     บือปี ดัฮ. นี เลอ     ซือรูปา บือกะ บีฌี นู ปรัก     ฆูโฆยํ เดะ บีดิก ฌาลัด ซีงี ดัฮ. 20โซะ บีฌี นู ปรัก     ฆูโฆยํ เดะ ตือปัจ อาดา บาตู บาญะ อีตู     ญา เลอ     ซือรูปา บือกะ ซือมียา นู ดืองัยํ ลาฆู นะ ตูฮัด ดัฮ     ดัดดัด ญา ซูกา-ฮาตี ซาโมจ ลาฆู ปือมือเลา อีตู. 21ตาปี ปือมือเลา อีตู     ญา ฮอย เตด บือฌากัยํ เดะ ฮาตี นะ ญา เตอ     นะ ตาฮัด เตด ลามา เลอ. ตานา ซือมียา อีตู กือนา ลาฆู ซูซัฮ ปายัฮ เตอ     กือนา ปรือกัด เตอ     กรานา ซาโมจ ปือมือเลา อีตู ดัฮ     ดัดดัด ญา มืองือละ บูวัก ดัฮ. 22โซะ บีฌี นู ปรัก     ฆูโฆยํ เดะ ตืองัฮ ปูโฮด บือดูรี เตอ     ซือรูปา บือกะ ซือมียา นู ดืองัยํ ปือมือเลา อีตู ดัฮ     ตาปี ตานา ญา ฆาโดฮ-ฮาตี     ปาซัน ลาฆู โซะ ดือนียา เตอ     ตานา ญา บือคานะ ซูกา โกะ บือนา บารัก เตอ     ลาฆู อีนี ฌาดี ลาฆู นู ตูโดก ปือมือเลา อีตู     บูวัจ บรี ญา ฮอย เตด บือบูวัฮ ดัฮ เลอ. 23ตาปี โซะ บีฌี นู ปรัก     ฆูโฆยํ เดะ ตานัฮ บาฌิ เตอ     ญา ซือรูปา บือกะ ซือมียา นู ดืองัยํ ปือมือเลา อีตู     บรี มาโซะ เดะ ฮาตี ดัฮ. กะฆีเตอ     ญา บือบูวัฮ     ซือตืองัฮ บือตามัฮ ตีฆา-ปูโลฮ บีฌี เตอ     ซือตืองัฮ นัม-ปูโลฮ     ซือตืองัฮ รอจ กะ ซือราตุซ บีฌี เลอ." เยซู ญา จะ. 24เยซู อาฌัยํ กูญา     ฌาดี ลาฆู จรือตา อาซิก ปูลัก     มือเลา จะ     "นู ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ มาแรฮ บือบือลา ฌาดี ราฌา เตอ     ฌาดี ซือรูปา บือกะ ลาฆู กะฆีนี. อาดา ซือมียา ซืออูรัก     นู ตานัม บีฌี ปาดี นู บาฌิ     เดะ บือนัก นะ ญา. 25ตาปี ตานา ลูมอฮ ซือมียา ตีโนะ ลีนา เตอ     ซือตรู นะ ญา มาแรฮ ตานัม บีฌี ตะอารัฮ     จาโปยํ เดะ ตืองัฮ บีฌี ปาดี อีตู     บารู ญา ปี เลอ. 26กะฆีเตอ     กาลา บีฌี อีตู     ญา บือตูโมฮ ฌาดี ตากัย ปาดี ดัฮ     โกะ ตาโระ นู ตะอารัฮ     ญา บือตูโมฮ ปลีฮัจ ซามา ฌางัน ปาดี อีตู. 27โกะ ปราโซฮ นะ ตูฮัด บือนัก อีตู     กูญา มาแรฮ มือเลา ฌางัน ญา จะ     'จา เออ     เกา ตานัม ปาดี นู บาฌิ     เดะ บือนัก นะ เกา     บูกัด เฆอ?     นู ตาโระ ตะอารัฮ อีนี     ญา มาแรฮ ดาตัก เปะ ดีฮา?' 28ญา ตีกัฮ กะ กูญา จะ     'อาดา ซือตรู ซืออูรัก เลอ     นู ญา บูวัจ กะฆีนี ดัฮ.' กะฆีเตอ     โกะ ปราโซฮ ตาญา ญา จะ     'นะ บรี กามี ปี กือตัจ ปูงอจ โกะ ตาโระ นู ตะอารัฮ บูวัก เฆอ?' 29ญา ตีกัฮ นะ กูญา จะ     'ฌางัน เลอ. ตานา กาเญา กือตัจ ตาโระ     นู ตะอารัฮ เตอ     ตาโกจ-จะ     นะ ตือกือตัจ ปาดี นู บาฌิ ซามา เลอ. 30บรี โกะ บีฌี ดูวา มาจับ บือตูโมฮ บือซามา-ซามา     รอจ-กะ วะตู นู นะ กือตับ ปาดี เลอ. วะตู อีตู เลอ     กู นะ ซูโรฮ ซือมียา กือตับ ปาดี     บรี กือตัจ โกะ ตาโระ นู ตะอารัฮ ดูลู     อีกัจ บรือกัซ บือปี ตูนู เดะ อาปี. ลือปัซ อีตู     กู นะ กือตับ ปาดี     ตาโรฮ เดะ ดาเงา นะ กู เลอ.' " เยซู ญา จะ. 31เยซู อาฌัยํ กูญา     จรือตา ซา ลาฆู ปูลัก     มือเลา จะ     "นู ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ มาแรฮ บือบือลา ฌาดี ราฌา เตอ     ฌาดี ซือรูปา บือกะ ลาฆู กะฆีนี. อาดา บีฌี ตาโระ ซือบีฌี     นู ซือมียา ซืออูรัก     ญา อาเมด ปี ตานัม เดะ กือโบด นะ ญา. 32บีฌี อีตู     ญา ดือมิ เดะ บีฌี อาซิกๆ ซือมูฮา เลอ     ตาปี ตานา บือตูโมฮ บือซัยํ ดัฮ     ญา ฌาดี ปูโฮด ตาโระ     นู ตีงี เดะ กาวัด ซือมูฮา เลอ     ฌาดี ปูโฮด กายู ดัฮ. กะฆีเตอ     โกะ บูโรก เดะ อาตัซ     มาแรฮ บูวัจ ซารัก     เดะ โกะ ฌามัยํ นะ ปูโฮด กายู อีตู เลอ." เยซู ญา จะ. 33เยซู จรือตา อาฌัยํ ซา ลาฆู ปูลัก     มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "นู ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ มาแรฮ บือบือลา ฌาดี ราฌา เตอ     ฌาดี ซือรูปา บือกะ ลาฆู กะฆีนี. อาดา นีบีนี ซืออูรัก     นู อาเมด ราฆี ซือตืองัฮ     จาโปยํ เดะ ตือโปก ตีฆา เตง. ญา กือโมก ญาแญะ     บรี ตือโปก อีตู กือโมก ฮาบิฮ ดัฮ     ซือมูฮา เลอ."     เยซู ญา จะ. 34ลาฆู อีนี ซือมูฮา     เยซู บือเลฮ มือเลา ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     ฌาดี ลาฆู จรือตา อาฌัยํ กูญา. ญา เตด อาฌัยํ กูญา มาจับ อาซิก     ตาปี ญา อูซิ จรือตา กะฆีเตอ เลอ. 35กะฆีเตอ     ปือมือเลา นะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด ฌาดี รือมัก ดัฮ     นู จะ "กู นะ มือเลา จรือตา อาฌัยํ กะ กาเญา. กู นะ มือญาเระ กะ กูญา     ลาฆู นู บูนี ตาโรฮ ดัฮ     ตะเดะ ดือนียา บือฌาดี ดัฮ." ญา จะ. 36กะฆีเตอ     เยซู ตีงัน ลูมอฮ ซือมียา บาญะ อีตู     ญา มาโซะ ปี กะ รูมัฮ ดัฮ. โกะ มูเระ นะ ญา     มาแรฮ ตาญา ญา จะ     "ปาซัน โกะ ตาโระ นู ตะอารัฮ     เดะ บือนัก ซีงี เตอ     มีตา มือญาเระ บรี กามี นะ มาโซะ เดะ ฮาตี บือเลฮ เลอ." 37เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "ซือมียา นะ ตานัม บีฌี นู บาฌิ อีตู     ฌาดี นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา เตอ 38บือนัก อีตู     ฌาดี ซือรูปา บือกะ ดือนียา อีนี. บีฌี นู บาฌิ อีตู     ซือรูปา บือกะ ลูมอฮ ซือมียา นะ ตูฮัด. ตาโระ นู ตะอารัฮ เตอ     ซือรูปา บือกะ โกะ ซือมียา     นู โซะ ฮาตู ซีตัด นู ฌาฮัจ. 39ซือตรู นู ตานัม บีฌี ตาโระ     นู ตะอารัฮ อีตู เตอ     ญา เตอ     ฌาดี กือปาลา ฮาตู ซีตัด เลอ. วะตู กือตับ ปาดี อีตู     ญา ซือรูปา บือกะ วะตู ปือญูดัฮ เดะ ฮาดัจ อีนี. โกะ ซือมียา กือตับ ปาดี อีตู เตอ     กูญา ซือรูปา ลูมอฮ ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด. 40ซือรูปา กูญา กือตัจ โกะ ตาโระ นู ตะอารัฮ มาแรฮ     ปูงอจ บือปี ตูนู เดะ อาปี เตอ     นะ ฌาดี กะฆีเตอ     โซะ วะตู ปือญูดัฮ เดะ ฮาดัจ อีนี. 41กู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา     นะ ซูโรฮ ฮูลู-บาลัก นะ กู ปี. กูญา นะ กีกัย     ราตา ซือมียา นู บูวัจ บรี กาวัด ซือซัจ ฌาลัด เตอ     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา บูวัจ ฌาฮัจ ซือมูฮา เตอ     บรี ตรือเบะ เดะ ดือนียา บารู นะ กู. 42กูญา นะ ตีงัน ลูมอฮ ซือมียา อีตู     ปี บูวัก เดะ ลูโงะ อาปี     นู บือฌาฮุยํ เลอ. โซะ อีตู     ลูมอฮ ซือมียา กูญา นะ มือนาแงฮ     ตือกาจิ ฆีฆี     ซาเกะ โตระ. 43วะตู อีตู     ลูมอฮ ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ     นะ บือซายา จรัฮ ซือรูปา มาตาอารี     เดะ ดือนียา บารู นะ อาโปก เดะ กูญา. ซือมียา นู อาดา ตือลีงา เตอ     กือนา มือนีงัย เลอ." เยซู ญา จะ. 44กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ปูลัก จะ     "นู ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ มาแรฮ บือบือลา ฌาดี ราฌา เตอ     ฌาดี ซือรูปา บือกะ บารัก บรือฆา     นู บูนี เดะ บือนัก ดัฮ. อาดา ซือมียา ซืออูรัก     ญา ดาปัจ บารัก บรือฆา อีตู     บารู ญา บูนี ปูลัก. ญา ซูกา-ฮาตี เลอ. ญา ปี ฌูวัน บือนา บารัก นะ ญา ซือมูฮา     ปี บือลี บือนัก อีตู เลอ. 45"อาดา ลาฆู กะฆีนี ปูลัก เตอ. นู ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ มาแรฮ บือบือลา ฌาดี ราฌา เตอ     ฌาดี ซือรูปา บือกะ ลาฆู กะฆีนี. อาดา ซือมียา ฌูวัน บารัก ซืออูรัก     นู ปี มือญารี ตือมีกา นู บาฌิ. 46ตานา ญา ดาปัจ ตือมีกา     ซา บีฌี     นู บาฌิ ซูโงฮ     ญา ปี ฌูวัน บือนา บารัก นะ ญา ซือมูฮา     ปี บือลี ตือมีกา อีตู. 47"กะฆีเตอ ปูลัก. นู ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ มาแรฮ บือบือลา ฌาดี ราฌา เตอ     ฌาดี ซือรูปา บือกะ ลาฆู กะฆีนี. อาดา ปูกัจ นู ปลือปัซ เดะ ลาโวจ ดัฮ     บือเลฮ อีกัด ราตา มาจับ. 48ตานา ปือนอฮ ดัฮ     กูญา อีเระ กะ ปาตัย. กูญา ดูโดะ ปีเลฮ อีกัด. อีกัด นู บาฌิ     กูญา บอฮ เดะ ราฆา. อีกัด นู ตะอารัฮ     กูญา ตีงัน บูวัก. 49ลาฆู อีนี     ซือรูปา กะ อารี ปือญูดัฮ เดะ ฮาดัจ อีนี. ลูมอฮ ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด     นะ มาแรฮ ปีเลฮ ลูมอฮ ซือมียา ฌาฮัจ     บือตรือเบะ เดะ ลูมอฮ ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ 50นะ ตีงัน กูญา ปี บูวัก     เดะ ลูโงะ อาปี นู บือฌาฮุยํ. โซะ อีตู     กูญา นะ มือนาแงฮ     ตือกาจิ ฆีฆี     ซาเกะ โตระ." เยซู ญา จะ. 51เยซู ตาญา โกะ มูเระ นะ ญา จะ     "ลาฆู อีนี ซือมูฮา     มาโซะ เดะ ฮาตี นะ กาเญา เฆอ?"      กูญา ตีกัฮ กะ ญา จะ     "เออ     มาโซะ ดัฮ เลอ." 52เยซู มือเลา กะ กูญา ปูลัก จะ     "กะฆีเตอ เลอ     ราตา ซือมียา นู อาฌัยํ ลาฆู นะ ตูฮัด     นู บลาฌัยํ ลาฆู นู ตูฮัด ฌาดี ราฌา ดัฮ เตอ     ญา เลอ     ซือรูปา ตูฮัด รูมัฮ ซืออูรัก     นู นะ อาเมด บือนา บาฌิ นู บารู ซือตืองัฮ     ฌางัน บือนา บาฌิ นู ลามา ซือตืองัฮ     บือตรือเบะ เดะ รูมัฮ ตาโรฮ บารัก บรือฆา นะ ญา เลอ." เยซู ญา จะ. 53ตานา เยซู มือเลา ลาฆู จรือตา อาฌัยํ อีนี     ฮาบิฮ ดัฮ     ญา บือฌาลัด ปี เดะ โซะ อีตู. 54ตานา ญา รอจ กะ ตูโปะ นะ ญา     ญา อาฌัยํ เดะ โกะ รูมัฮ บือมุน นะ กูญา. ลูมอฮ ซือมียา ซือมูฮา ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ     มือเลา จะ     "กะฮามี เลอ     นู ซือมียา อีนี     ญา ปานัย อากัน กะฆีนี?     ฌาดี นามา เลอ     นู ญา บูวัจ ลาฆู มือฆัฮ ซูโงฮ กะฆีนี? 55ญา ฌาดี นานะ นะ ตูกัก กายู     บูกัด เฆอ?     มะ เดะ ญา     ปือนามา มารียา     บูกัด เฆอ?     อาดี กีลากี เดะ ญา     ฌาดี ยากอบ     โยเซบ     ซีโมน     ฌางัน ยูดา     บูกัด เฆอ? 56โกะ อาดี นีบีนี เดะ ญา     อาดา บือซามา ฌางัน กีตา     บูกัด เฆอ? กะฆีเตอ     ญา ดาปัจ บือนา อีนี ซือมูฮา     ดาตัก เปะ ดีฮา เลอ?" 57กะฆีเตอ     ลูมอฮ กูญา ดือกี กะ เยซู. ตาปี เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "โกะ ซือมียา ราตาๆ นะ ตูเฮะ     กะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด เตอ     ตาปี เดะ ตูโปะ นะ ญา     เดะ รูมัฮ นะ ญา โปด     กูญา เตด ตูเฮะ กะ ญา ลาลู เลอ." 58กะฆีเตอ     เดะ ตูโปะ อีตู     ญา บูวัจ ลาฆู มือฆัฮ     เตด บราปา บาญะ     ซาเบะ กูญา ฮอย เตด ปือจายา ดัฮ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\