มัดทัย 14

1กาลา อีตู     ราฌา เฮโรด ญา ดืองัยํ ลาฆู นะ เยซู ดัฮ. 2กะฆีเตอ     ราฌา มือเลา ฌางัน โกะ ปือญูโรฮ นะ ญา จะ     "ซือมียา อีนี     ฌาดี โยฮัน เลอ     นู บรี ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย. ญา ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. ซาเบะ กะฆีเตอ เลอ     ญา บูวัจ โกะ ลาฆู มือฆัฮ ซูโงฮ กะฆีนี บือเลฮ." 3กรานา-จะ     ดูลู เตอ     ราฌา เฮโรด บือเลฮ รีฆะ โยฮัน     อีกัจ ญา     ตาโรฮ เดะ ปือฌารา ดัฮ. ญา บูวัจ กะฆีเตอ     กรานา ลาฆู นะ เฮโรดียัด     นู ดูลู ญา ฌาดี บีนี นะ ฟีลิบ     อาดี เดะ ราฌา เลอ. 4ตาปี โยฮัน บือเลฮ มือญาเระ     กะ ราฌา จะ     "นู เกา อาเมด บีนี นะ อาดี มาแรฮ     ฌาดี บีนี นะ เกา เตอ     เกา บูวัจ ซาลัฮ เดะ ฮาดัจ เลอ." 5มีเซ-จะ ราฌา     ญา อีงัจ นะ บูนอฮ โยฮัน     ตาปี ญา ตาโกจ เดะ โกะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     ซาเบะ กูญา ตูเฮะ กะ โยฮัน     อีงัจ จะ     ญา ฌาดี ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด เลอ. 6กะฆีเตอ     ตานา รอจ กะ บรามัย     รือมัก อารี ดูโดะ เดะ อาปี นะ ราฌา เฮโรด เตอ     นานะ นีบีนี นะ เฮโรดียัด     มาแรฮ มือนารี โซะ ฮึลด มูคา นะ ลูมอฮ ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ     บูวัจ บรี ราฌา ซูกา-ฮาตี บาญะ เลอ. 7กะฆีเตอ     ราฌา อาเกะ มือเลา บือซูปัฮ     ฌางัน ราดารา อีตู จะ     "เกา มีตา นามาๆ โปด     กู นะ บรี กะ เกา ซือมูฮา เลอ." 8ราดารา อีตู เตอ     ญา ตูโรจ กะ ฮาตี นะ มะ เดะ ญา     มือเลา จะ     "ราฌา เออ     กู มีตา ปาลา นะ โยฮัน นู บรี ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย. อาดู กรัจ ปาลา นะ ญา     บอฮ เดะ ตาลับ     อาตัจ กะ กู ปัจ อีนี เลอ." ญา จะ. 9กะฆีเตอ     ราฌา ญา ฆาโดฮ-ฮาตี บาญะ เลอ     ตาปี กรานา ญา บือเลฮ อาเกะ มือเลา บือซูปัฮ ดัฮ     โซะ ฮึลด ลูมอฮ ซือมียา     นู ดูโดะ มากัด บือซามา เตอ     กะฆีเตอ     ญา ปือซัด บรี บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือเลา นะ ราดารา อีตู เลอ. 10กะฆีเตอ     ญา ซูโรฮ ซือมียา ซืออูรัก     ปี กะ ปือฌารา     กรัจ ปาลา นะ โยฮัน. 11กรัจ ดัฮ     กูญา บอฮ เดะ ตาลับ     อาเมด มาแรฮ อาตัจ บรี กะ ราดารา อีตู. ญา โปด     บาวา บือปี     อาตัจ บรี กะ มะ เดะ ญา. 12กะฆีเตอ     โกะ มูเระ นะ โยฮัน มาแรฮ     อาเมด บาดัด นะ ญา     บาวา บือปี ตานัม. ลือปัซ อีตู     กูญา มาแรฮ มือญาเระ ลาฆู อีตู     กะ เยซู. 13โซะ เยซู เตอ     ตานา ดืองัยํ ลาฆู อีตู ดัฮ     ญา ญาแญะ กะ ปราฮู     ตรือเบะ เดะ โซะ อีตู     รอจ-กะ ตือปัจ ฮอย ซือมียา     อาดา ซา กูญา. ตานา ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     ดืองัยํ จะ     เยซู ปี กะ ดีฮา ดัฮ     กูญา ตรือเบะ เดะ ตูโปะ ราตาๆ     กูญา ปาคัจ บือฌาลัด ตูโรจ กะ เยซู ปี ดัฮ. 14ตานา เยซู ตูโรด เดะ ปราฮู     ญา ลีฮัจ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ. ญา ตือจีฮัด     กะ ลูมอฮ กูญา     ญา บือบือลา ลูมอฮ ซือมียา ซาเกะ นะ กูญา     บรี ซือนัง บาฌิ ซือมูฮา ดัฮ. 15ตานา รอจ กะ ปะฮึญา ดัฮ     โกะ มูเระ นะ เยซู     มาแรฮ มือเลา ฌางัน ญา จะ     "ซรือปะ นะ กือลับ ดัฮ. ตือปัจ อีนี     ฌาดี ฮูตัด     ฮอย ซือมียา ดูโดะ เลอ. กะฆีเตอ     บรี โกะ ซือมียา บาญะ อีนี     ปี กะ โกะ ตูโปะ     บีดา นะ บือลี โกะ ซือบารัก มากัด เลอ." 16ตาปี เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กูญา เตด ปายัฮ ปี. ลูมอฮ กาเญา เลอ     ปี อาเมด โกะ ซือบารัก บรี กะ กูญา มากัด." 17ตาปี โกะ มูเระ มือเลา กะ เยซู จะ     "กามี ฮอย นามา ปัจ อีนี     ลือเบฮ ซา ตือโปก โรตี ลีมา กือโตน     ฌางัน อีกัด ดูวา อีโกยํ เลอ." 18ตาปี เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "อาเมด มาแรฮ     บรี กะ กู เลอ." 19กะฆีเตอ     เยซู ปือซัด กะ โกะ ซือมียา บาญะ     บรี กูญา ดูโดะ เดะ รูโปจ. ญา อาเมด ตือโปก โรตี ลีมา กือโตน อีตู     ฌางัน อีกัด ดูวา อีโกยํ     มาแรฮ ดัฮ     ญา ลางอฮ ลีฮัจ กะ ลาแงะ     ญา บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. กะฆีเตอ     ญา ลือแปะ ตือโปก โรตี อีตู     ญา อูโญะ กะ โกะ มูเระ นะ ญา. โกะ มูเระ โปด     ฮาฆิ บรี กะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ อีตู. 20กูญา ซือมูฮา     ปาคัจ มากัด กือญัง ฮาบิฮ ดัฮ. โกะ มูเระ นะ เยซู     กูญา มูงอจ โกะ กรือดะ บารัก มากัด นู ลือเบฮ เตอ     บือเลฮ ดูวา-บือลัซ บีฌี ซูเปะ ปือนอฮ. 21ลูมอฮ ซือมียา     นู มากัด บารัก อีตู ซือมูฮา เตอ     กีรา ซา โกะ กีลากี     ฆามะ-จะ ลีมา รีบู อูรัก บือเลฮ     เตด กีรา โกะ นีบีนี ฌางัน โกะ นานะ เลอ. 22ดัดดัด อีตู     เยซู ซูโรฮ โกะ มูเระ นะ ญา ตูโรด กะ ปราฮู     ฌรือมัก ปี ดูลู     กะ โซะ ซรือบัก. ตาปี เยซู ตะอาซิก เตอ     ญา นาตี ซูโรฮ โกะ ซือมียา นู บาญะ ซีงี     ปี ปาเระ กะ รูมัฮ นะ กูญา. 23ตานา ญา บรี ลูมอฮ กูญา ตรือเบะ ปี ฮาบิฮ ดัฮ     ญา ญาแญะ ปี กะ บูเกะ     ซา อูรัก ญา     บีดา นะ บือซาโวจ. ตานา รอจ กะ มาลับ ดัฮ     ญา อาดา โซะ อีตู     ซา อูรัก. 24ตาปี ปราฮู อีตู     อาดา ฌาโวฮ     เดะ ตืองัฮ ลาโวจ     ฆาโดฮ บือจางัฮ อูมะ ฌางัน อาเงน เลอ. 25วะตู ตืองัฮ มาลับ ดัฮ     เดะ ปูโกยํ ตีฆา ลือเบฮ เตอ     เยซู บือฌาลัด มาแรฮ รอจ กะ โกะ มูเระ นะ ญา     บือฌาลัด เดะ อาตัซ อาเย เลอ. 26ตาปี ตานา โกะ มูเระ     ลีฮัจ เยซู บือฌาลัด เดะ อาตัซ อาเย     กูญา ปาคัจ ตือกือฌุจ ตาโกจ โตระ     มือเลา จะ     "ฮาตู เลอ." กะฆีเตอ     กูญา ปาคัจ บือแกว. 27ตาปี ดัดดัด อีตู     เยซู ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "บูวัจ ฮาตี ฌิบาฌิ เลอ. อีนี อีซี กู ตะอาซิก. ฌางัน ตาโกจ เลอ." 28กะฆีเตอ     เปโตร ตีกัฮ กะ ญา จะ     "ตูฮัด เออ     กะ ฌาดี เกา ซูโงฮ เตอ     มีตา ซูโรฮ กู     นะ บือเลฮ บือฌาลัด เดะ อาตัซ อาเย     ปี รอจ กะ เกา เลอ." 29กะฆีเตอ     เยซู มือเลา จะ     "มาแรฮ เลอ." กะฆีเตอ     เปโตร ตูโรด เดะ ปราฮู ดัฮ     บือฌาลัด เดะ อาตัซ อาเย     นะ ปี บรี รอจ กะ เยซู. 30ตาปี ตานา ญา บือฆารี อาเงน ตือฆัยํ เตอ     ญา ตาโกจ     ญา ซรือปะ นะ ตาลับ ดัฮ. กะฆีเตอ     ญา บือซูระ จะ     "ตูฮัด เออ     ตูโลก กู เลอ." 31ดัดดัด     เยซู อาเงา ตางัน     ปือฆัก ญา ดัฮ. เยซู มือเลา ฌางัน ญา จะ     "เออ     เกา อูรัก ปือจายา ดีกิ เลอ. บูวัจ นามา ปะ     เกา บรีงัจ บาญะ กะฆีนี?" 32ตานา กูญา กือดูวา     ญาแญะ กะ ปราฮู ดัฮ     อาเงน โปด     ตือโดฮ ซืองะ ดัฮ. 33ลูมอฮ ซือมียา เดะ ปราฮู     กูญา มาแรฮ ตือมะ มือญือมัฮ กะ เยซู     มือเลา จะ     "ซูโงฮ เลอ     เกา ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เลอ." 34วะตู กูญา ฌรือมัก ปี ดัฮ     กูญา มาแรฮ รอจ กะ ตูโปะ เฆนเนซาเรด ดัฮ. 35ตานา โกะ ซือมียา โซะ อีตู     กราลา เยซู ดัฮ     กูญา ซูโรฮ ซือมียา ปี     กะ โซะ นังฆรี อีตู ราตาๆ. กูญา ปาคัจ บาวา     โกะ ซือมียา เตด ซือนัง ญาวา     มาแรฮ มียา เยซู     ซือมูฮา. 36กูญา มีตา เดะ เยซู     บรี กูญา นะ ปือเตาะ     เดะ บีดิก กาเยด นะ ญา. โกะ ซือมียา นู บือเลฮ ปือเตาะ ดัฮ เตอ     กูญา ซือนัง บาฌิ ดัฮ     ราตา ซือมียา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\