มัดทัย 15

1ลือปัซ อีตู     อาดา โกะ ลูมอฮ ฟาริซี     ฌางัน โกะ ลูมอฮ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด     กูญา มาแรฮ เดะ นังฆรี เยรูซาเลม     ซารี เยซู     ตาญา จะ 2"บูวัจ นามา ปะ     โกะ มูเระ นะ เกา     บูวัจ ซาลัฮ กะ ฮาดัจ นะ โกะ ญัง-มูญัง? ลีฮัจ เลอ     ตานา กูญา นะ มากัด ซือบารัก นามา โปด     กูญา เตด บือเลฮ ตูโรจ กะ ลาฆู บาโซฮ ตางัน ดูลู. " กูญา จะ 3กะฆีเตอ     เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "บูวัจ นามา เลอ     กาเญา ฌูฆา     บูวัจ ซาลัฮ กะ ปือมือซัด นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     บีดา นะ ตูโรจ กะ ฮาดัจ นะ กาเญา ตะอาซิก ดัฮ? 4กรานา ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ ปือซัด จะ 'กาเญา กือนา ตูเฮะ กะ เอด อาโปก นะ กาเญา เลอ.' ญา มือเลา ลาฆี จะ 'ซือมียา ดีฮา นู มือเลา กาซัยํ     ฌางัน เอด อาโปก เดะ ญา     ซือมียา อีตู เตอ     กือนา นะ ฮูโกบ รอจ กะ มาตี เลอ.' ญา จะ. 5ตาปี โซะ กาเญา เตอ     กาเญา มือเลา จะ     'กะ ซือมียา ดีฮา มือเลา ฌางัน เอด อาโปก เดะ ญา จะ     ซือบารัก ซือมูฮา นู ญา อาดา ดัฮ     บีดา นะ บือบือลา กูญา เตอ     บารัก อีตู ฌาดี บารัก มือญือมัฮ กะ ตูฮัด ดัฮ 6กะฆีเตอ ญา เตด ปายัฮ นะ บือบือลา เอด อาโปก เดะ ญา เลอ.' กาเญา จะ. กะฆีเตอ เลอ     กาเญา บูวัจ บรี ปือมือซัด นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     เตด ฌาดี นามา เตอ     บีดา นะ บือเลฮ ตูโรจ กะ ฮาดัจ นะ กาเญา ตะอาซิก. 7กาเญา เลอ     นู มูคา มาเนฮ     ฮาตี ฌาฮัจ. อิซายา บือเลฮ ตูโดฮ ลาฆู นะ กาเญา รือมัก ดัฮ     ฌาดี ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู จะ 8'ลูมอฮ อีนี     กูญา ตูเฮะ กะ กู     ซา มูโลจ เตอ     ตาปี ฮาตี นะ กูญา     ฌาโวฮ เดะ กู เลอ. 9นู กูญา มือญือมัฮ กะ กู     เตด ฌาดี นามา เลอ     ซาเบะ กูญา อาเมด โกะ ปือมือซัด นะ ซือมียา มาแรฮ อาฌัยํ     บือกะ ฌาดี ฮูโกบ นะ ตูฮัด.' " ญา จะ. 10กะฆีเตอ     เยซู บลาโลก โกะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ มาแรฮ     ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "เฮย กาเญา     มือนีงัย เลอ. บรี ลาฆู อีนี มาโซะ เดะ ฮาตี นะ กาเญา เลอ. 11บูกัด ลาฆู นู มาโซะ เดะ มูโลจ     นู นะ บูวัจ บรี ซือมียา ตะอารัฮ     ตาปี ลาฆู นู ตรือเบะ เดะ มูโลจ เตอ     ญา เลอ     นู บูวัจ บรี ญา ตะอารัฮ ดัฮ." ญา จะ. 12ลือปัซ อีตู     โกะ มูเระ นะ เยซู     มาแรฮ มือเลา ฌางัน ญา จะ     "เกา ตาฮู ดัฮ เฆอ     กาลา โกะ ลูมอฮ ฟาริซี ดืองัยํ ลาฆู อีตู ดัฮ     กูญา รีเซา-ฮาตี เลอ?" 13ตาปี เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "ราตา ปูโฮด นู อาโปก เดะ อาตัซ นะ กู     เตด บือเลฮ ตานัม เตอ     ปูโฮด อีตู นะ กือนา กือตัจ บูวัก ดัฮ. 14บือบียัยํ เลอ. กูญา ฌาดี ซือมียา ตูโญะ ฌาลัด นู มาตา บูตา. กะ อูรัก มาตา บูตา ซืออูรัก     นะ ตูโตด ซามา อูรัก มาตา บูตา เตอ     กูญา กือดูวา นะ ตรือซุ เดะ ตือลาฆา บือซามา-ซามา เลอ." ญา จะ. 15ตาปี เปโตร มือเลา กะ เยซู จะ     "มีตา จา มือญาเระ     ปาซัน ลาฆู เกา จรือตา ซีงี     บรี มาโซะ เดะ ฮาตี นะ กามี เลอ." 16เยซู ตีกัฮ กะ ญา จะ     "กาเญา ฌูฆา เลอ     เตด บือเลฮ มาโซะ เดะ ฮาตี ลาฆี ซูโงฮ เฆอ? 17กาเญา เตด ลีฮัจ เฆอ? บารัก ซือมูฮา นู ซือมียา มากัด     มาโซะ กะ ดาลับ มูโลจ ดัฮ     ญา ตูโรด ปี กะ ดาลับ โปรจ นะ ญา     เอฮ ตรือเบะ ปี ดัฮ. 18ตาปี ลาฆู อีตู นู ตรือเบะ เดะ มูโลจ นะ ซือมียา เตอ     ดาตัก มาแรฮ เดะ ดาลับ ฮาตี นะ ญา     ลาฆู อีตู เลอ     นู บูวัจ บรี ญา ตะอารัฮ ดัฮ. 19อาดา ลาฆู ฌาฮัจ ดาตัก มาแรฮ     เดะ ดาลับ ฮาตี นะ ซือมียา เตอ     อาดา ลาฆู อีงัจ ฌาฮัจ     ลาฆู บูนอฮ ซือมียา     ลาฆู ซาลัฮ บีนี กาวัด ลากี กาวัด เตอ. อาดา ลาฆู บือกาเซฮ     ลาฆู มือญูรี     ลาฆู ฌาดี ซะซี มืออูปัย     ลาฆู มืออูปัจ เตอ     อีนี เลอ     นู ดาตัก ตรือเบะ เดะ ฮาตี. 20ลาฆู อีนี ซือมูฮา เลอ     นู บูวัจ บรี ซือมียา ตะอารัฮ ดัฮ. ตาปี นู นะ มากัด นาซี เตด ตูโรจ กะ ลาฆู บาโซฮ ตางัน ดูลู เตอ     เตด บูวัจ บรี ญา ตะอารัฮ เลอ." เยซู ญา จะ. 21ลือปัซ อีตู เยซู ตรือเบะ เดะ ตือปัจ อีตู     ปี ดาปิก นังฆรี ทัยระ     ฌางัน นังฆรี ซัยดอน. 22ลีฮัจ เลอ     อาดา นีบีนี บักซา คานาอัน ซืออูรัก     นู ดูโดะ เดะ โซะ อีตู     ญา มาแรฮ บลาโลก เยซู จะ     "ตูฮัด     นู นานะ นะ ราฌา ดาวิด เออ     มีตา ตือจีฮัด กะ กู เลอ. นานะ นีบีนี นะ กู     อาดา ฮาตู ตะอารัฮ มาโซะ ราโซะ ดัฮ     ซูซัฮ โตระ เลอ." 23ตาปี เยซู เตด ตีกัฮ นามา กะ ญา     ซา ปาตัฮ โปด. โกะ มูเระ นะ เยซู มาแรฮ มีตา เดะ เยซู จะ     "โปรฮ ญา ปี บูวัก เลอ. ซาเบะ ญา ตูโรจ กะ กีตา     บลาโลก บูริ ตือลาลู." 24เยซู ตีกัฮ จะ     "ตูฮัด ซูโรฮ กู มาแรฮ เตอ     บีดา นะ ซารี ลูมอฮ กาเมก นู ซือซัจ     เดะ ลูมอฮ บักซา อิซราเอน     ซา กูญา เลอ." 25ตาปี นีบีนี อีตู มาแรฮ ตือมะ มือญือมัฮ กะ ญา     มีตา จะ     "ตูฮัด เออ     ตูโลก กู เลอ." 26เยซู ตีกัฮ กะ ญา จะ     "บารัก มากัด นะ โกะ นานะ เตอ     ดัฮ นะ อาเมด มาแรฮ     บูวัก บรี กะ โกะ อาซู มากัด     ฮอย เตด บาฌิ เลอ." 27นีบีนี อีตู ตีกัฮ จะ     "ซูโงฮ เลอ     ตูฮัด. ตาปี โกะ อาซู บียาซา มากัด โกะ กรือดะ ลือเบฮ     นู ฆูโฆยํ เดะ ปาปัด โตะ นะ ตูฮัด นะ ญา เลอ." ญา จะ. 28กะฆีเตอ เยซู มือเลา กะ ญา จะ     "นีบีนี เออ     เกา ปือจายา บาฌิ กือฌะ ดัฮ เลอ. บือกะ เกา มีตา ดัฮ     นะ ฌาดี กะฆีเตอ เลอ." ญา จะ. เดะ วะตู อีตู เลอ     นานะ นีบีนี นะ ญา ซือนัง บาฌิ ดัฮ. 29กะฆีเตอ เยซู ตรือเบะ เดะ โซะ อีตู     บือฌาลัด ปี เดะ บีดิก ลาโวจ ฆาลิลี. ญา ญาแญะ บูเกะ ซา บูเกะ     ดูโดะ โซะ อีตู ดัฮ. 30อาดา ลูมอฮ ซือมียา บาญะ มาแรฮ ซารี ญา. กูญา ปาคัจ บาวา ลูมอฮ ซือมียา เตด ซือนัง ญาวา มาแรฮ ดาปัจ เยซู. อาดา ลูมอฮ ซือมียา จาเปะ     ลูมอฮ ซือมียา กูโดก     ลูมอฮ ซือมียา มาตา บูตา     ลูมอฮ ซือมียา มือเลา เตด บือเลฮ ซือตืองัฮ เตอ. ลูมอฮ ซือมียา ปือญาเกะ แนฮ-ฌือแนฮ     บาญะ อูรัก ฌูฆา     กูญา บาวา มาแรฮ ตืองะ ดาปิก กากี นะ เยซู. ญา เตอ     บือบือลา ลูมอฮ กูญา     บรี ซือนัง ญาวา ราตา ซือมียา. 31กะฆีเตอ โกะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ. กูญา ลีฮัจ โกะ ซือมียา เตด บือเลฮ มือเลา     บือเลฮ มือเลา ดัฮ     โกะ ซือมียา กูโดก     ซือนัง บาฌิ ดัฮ     โกะ ซือมียา จาเปะ     บือเลฮ บือฌาลัด ดัฮ     โกะ ซือมียา มาตา บูตา     ลีฮัจ บือฆารี ดัฮ. กะฆีเตอ กูญา มือโอจ กะ ตูฮัด บือซัยํ     นะ ลูมอฮ บักซา อิซราเอน. 32ลือปัซ อีตู เยซู บลาโลก โกะ มูเระ นะ ญา มาแรฮ     มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กู ตือจีฮัด กะ โกะ ลูมอฮ ซือมียา อีนี. กูญา ดูโดะ ฌางัน กู รอจ กะ ตีฆา อารี ดัฮ. บารัก มากัด นะ กูญา โปด     ฮาบิฮ ดัฮ. กู ตีเมา บรี กูญา ปาเระ ปี กะ รูมัฮ     เตด ราซา มากัด นามา     ตาโกจ-จะ กูญา นะ รือมัย     ฮอย อูรัจ     เดะ ตืองัฮ ฌาลัด เลอ." เยซู ญา จะ. 33กะฆีเตอ โกะ มูเระ ตีกัฮ กะ เยซู จะ     "ตือปัจ อีนี ฌาดี ฮูตัด     ฮอย ซือมียา ดูโดะ. กีตา นะ ซารี ซือบารัก มากัด เปะ ดีฮา เลอ     บรี ลูมอฮ ซือมียา บาญะ กะฆีนี     นะ บือเลฮ มากัด กือญัง?" 34กะฆีเตอ เยซู ตาญา กูญา จะ     "กาเญา อาดา ตือโปก โรตี บราปา กือโตน?" กูญา ตีกัฮ กะ เยซู จะ     "อาดา ตูโฌฮ กือโตน     อาดา ฌางัน อีกัด มิดือมิ ซามา     ดูวา ตีฆา อีโกยํ." 35กะฆีเตอ เยซู ซูโรฮ     บรี ลูมอฮ ซือมียา บาญะ อีตู ดูโดะ เดะ ตานัฮ. 36ญา อาเมด ตือโปก โรตี ตูโฌฮ กือโตน อีตู     ฌางัน อีกัด อีตู มาแรฮ     ญา บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด. กะฆีเตอ     ญา ลือแปะ ตือโปก โรตี ฌางัน อีกัด อีตู     บรี กะ โกะ มูเระ นะ ญา     บรี กะ กูญา ปาฮาฆิ กะ ลูมอฮ ซือมียา นู บาญะ อีตู. 37กูญา ซือมูฮา ปาคัจ มากัด     กือญัง ฮาบิฮ ดัฮ. กะฆีเตอ     โกะ มูเระ มูงอจ โกะ กรือดะ บารัก มากัด นู ลือเบฮ เตอ     บือเลฮ ตูโฌฮ ราฆา ปือนอฮ. 38ลูมอฮ ซือมียา นู มากัด อีตู     อาดา กีลากี ปัจ รีบู อูรัก     เตด กีรา โกะ นีบีนี ฌางัน โกะ นานะ. 39กะฆีเตอ เยซู บรี ลูมอฮ ซือมียา นู บาญะ อีตู บาลิ ปี. ญา ญาแญะ ปราฮู มาแรฮ กะ ตูโปะ มาฆาดัน.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\