มัดทัย 16

1โกะ ลูมอฮ ฟาริซี ฌางัน โกะ ลูมอฮ ซะดูซี มาแรฮ ดาปัจ เยซู     บีดา นะ ลกลีฮัจ ญา. กูญา มีตา เดะ เยซู     บรี ญา บูวัจ ปือนานา ซีดี ซือมาจับ     บรี ตาฮู จะ     ญา ฌาดี ซือมียา นู ตูฮัด เดะ อาตัซ ซูโรฮ มาแรฮ. 2เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ "วะตู โซะ ปะซือญา     กาเญา ลีฮัจ ลาแงะ มีรัฮ     กาเญา บียาซา มือเลา จะ 'มัฮปาฆี อาเงน นะ ตือโดฮ เลอ.' 3ตาปี กะ โซะ ปาฆี กาเญา ลีฮัจ ลาแงะ มีรัฮ บือดาบู     กาเญา นะ มือเลา จะ     'อารี อีนี อาเงน นะ ตือฆัยํ เลอ.' กาเญา ลีฮัจ โซะ ลาแงะ     บือเลฮ ตูโดฮ ลาฆู อาเงน มัฮปาฆี เตอ     ตาปี กาลา กาเญา ลีฮัจ ปือนานา นะ ฮาดัจ อีนี     กาเญา เตด ตาฮู อารัฮ เลอ. 4ลูมอฮ ซือมียา ฮาดัจ อีนี     นู ฌาฮัจ     นู ฮอย เตด บือฆูนา เตอ     กูญา ซูกา นะ ลีฮัจ ปือนานา นู มือฆัฮ. ตาปี ฮอย ปือนานา นะ บรี ลีฮัจ กะ กูญา     ลือเบฮ ซา ปือนานา นะ โยนา เลอ." เยซู ญา จะ. กะฆีเตอ เยซู ญา ตีงัน กูญา ปี ดัฮ. 5ตานา โกะ มูเระ ฌรือมัก ปี กะ โซะ ซรือบัก ดัฮ     กูญา ลีฮัจ จะ     กูญา ลูปา อาเมด ตือโปก โรตี บือปี ซามา. 6กะฆีเตอ เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กาเญา เออ     กือนา ฌาฆา บรี บาฌิ เลอ     เดะ ราฆี นะ ลูมอฮ ฟาริซี ฌางัน ลูมอฮ ซะดูซี." เยซู ญา จะ. 7โกะ มูเระ มือเลา บือซามา-ซามา จะ     "ญา มือเลา กะฆีนี     ซาเบะ กีตา เตด บือเลฮ อาเมด ตือโปก โรตี มาแรฮ ซามา เลอ." 8ตาปี เยซู ตาฮู ลาฆู อีนี     ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "เออ กาเญา     ซือมียา นู ปือจายา กิดีกิ เลอ. บูวัจ นามา ปะ     กาเญา มือเลา บือซามา-ซามา     ปาซัน ลาฆู ฮอย ตือโปก โรตี? 9กาเญา เตด บือเลฮ มาโซะ เดะ ฮาตี ลาฆี เฆอ? กาเญา จับ เตด บือเลฮ เฆอ? ตานา กู ลือแปะ ตือโปก โรตี ลีมา กือโตน     บรี กะ โกะ ลูมอฮ ซือมียา ลีมา รีบู อูรัก อีตู เตอ     กาเญา มูงอจ โกะ กรือดะ บารัก มากัด     บราปา ซูเปะ เลอ? 10ตานา ลือแปะ ตือโปก โรตี ตูโฌฮ กือโตน     บรี กะ โกะ ลูมอฮ ปัจ รีบู อูรัก อีตู เตอ     กาเญา มูงอจ โกะ กรือดะ บารัก มากัด     บราปา ราฆา เลอ? 11บูวัจ นามา ปะ     กาเญา เตด มาโซะ เดะ ฮาตี จะ     นู กู เตด บือเลฮ มือเลา ปาซัน ซา ลาฆู ตือโปก โรตี เตอ. ฌาฆา บรี บาฌิ เลอ     เดะ ราฆี นะ ลูมอฮ ฟาริซี ฌางัน ลูมอฮ ซะดูซี." เยซู ญา จะ. 12กะฆีเตอ เลอ     โกะ มูเระ บือเลฮ มาโซะ เดะ ฮาตี จะ     เยซู เตด บือเลฮ ปือซัด     บรี กูญา นะ ฌาฆา ราฆี     เดะ ตือโปก โรตี เตอ. บูกัด กะฆีเตอ     ตาปี ญา นะ บรี กูญา ฌาฆา     เดะ ลาฆู นู โกะ ลูมอฮ ฟาริซี     ฌางัน โกะ ลูมอฮ ซะดูซี นะ อาฌัยํ. 13ตานา เยซู ปี กะ โซะ ซือบือลัฮ นังฆรี ซีซาเรีย ฟีลิบปี เตอ     ญา ตาญา โกะ มูเระ นะ ญา จะ     "โกะ ซือมียา อาดา มือเลา จะ     กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา เตอ     ฌาดี ซาปา เลอ?" 14โกะ มูเระ กูญา ตีกัฮ จะ     "อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ จะ     เกา ฌาดี โยฮัน     นู บรี ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย เตอ. อาดา ซือมียา อาซิก จะ     ฌาดี เอลียา. อาดา ฌูฆา ซือมียา นู จะ     เกา ฌาดี เยเรมี เตอ     เฆอ-จะ ซือมียา นู ซืออูรัก ลาฆี     เดะ ลูมอฮ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด." 15เยซู ตาญา กูญา จะ     "ตาปี โซะ ลูมอฮ กาเญา เตอ     กาเญา มือเลา จะ     กู ฌาดี ซาปา?" 16ซีโมน     นู ปือนามา อาซิก จะ เปโตร     ญา ตีกัฮ จะ     "เกา ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ อีตู เลอ     ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ตูฮัด นู ฮีโดะ เตอ เลอ." 17กะฆีเตอ เยซู ตีกัฮ กะ ญา จะ     "ซีโมน นานะ นะ โยนา เออ     เกา ซือนัง ซือลามัจ เลอ. บูกัด ซือมียา นู ปลีฮัจ ลาฆู อีนี กะ เกา ดัฮ     ตาปี อาโปก เดะ กู     นู เดะ อาตัซ ลาแงะ เตอ     ญา เลอ     นู ปลีฮัจ บรี กะ เกา ตาฮู ดัฮ. 18โซะ กู ฌูฆา     กู มือเลา ฌางัน เกา จะ     เกา ฌาดี เปโตร     ฌาดี บาตู บือซัยํ เลอ. เดะ อาตัซ บาตู อีนี     กู นะ ตืองะ ลูมอฮ นะ กู เตอ. มีเซ-จะ ลาฆู มาตี โปด     นะ ฌือนัฮ เดะ ลูมอฮ อีตู     เตด บือเลฮ ดัฮ เลอ. 19กู นะ บรี กูจี นะ ดือนียา บารู นะ ตูฮัด กะ เกา. ลาฆู นามา นู เกา นะ บลารัก เดะ ดือนียา เตอ     ลาฆู อีตู นะ กือนา บลารัก เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ ฌูฆา เลอ. ลาฆู นามา โปด     นู เกา นะ บรี บูวัจ เดะ ดือนียา เตอ     ลาฆู อีตู เตอ     นะ กือนา บรี บูวัจ เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ ฌูฆา เลอ." เยซู ญา จะ. 20กะฆีเตอ     เยซู บลารัก กะ โกะ มูเระ นะ ญา     ตีเมา บรี กูญา มือญาเระ กะ ซาปา โปด     ปาซัน นู ญา ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ อีตู เลอ. 21ตะเดะ วะตู อีตู เลอ     เยซู ฮึนตะ นะ มือญาเระ ซัฮ     กะ โกะ มูเระ นะ ญา จะ     "กู ฆาโดฮ นะ ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม เลอ. กู นะ กือนา ลาวัด ซาเกะ ซูซัฮ บาญะ ฌือแนฮ     นู โกะ กือปาลา นังฆรี     โกะ ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     ฌางัน โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด     นะ บูวัจ กะ กู. กู นะ กือนา บูนอฮ บรี มาตี เลอ     ตาปี เดะ อารี นู ตีฆา     กู นะ กือนา บูวัจ บรี ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ปูลัก." เยซู ญา จะ. 22กะฆีเตอ     เปโตร ญา รือฆัก เยซู บรี มืองือละ เดะ กูญา     อูจะ บลารัก กะ ญา จะ     "ฌางัน บรี ฌาดี กะฆีเตอ เลอ     ตูฮัด. ลาฆู อีตู นะ เตด บือฌาดี ฌางัน เกา ลาลู." 23ตาปี เยซู ญา กรือเลฮ ปี     มือเลา ฌางัน เปโตร จะ     "เกา กือปาลา ซีตัด เออ     ปี ฌาโวฮ บูวัก โซะ บลากัก กู เลอ. เกา ฌาดี ซือรูปา บาตู     นู นะ บรี กู ตือซีปะ. เกา เตด กีรา ตูโรจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     ตาปี เกา ปี กีรา     ตูโรจ กะ โกะ ซือมียา เลอ." เยซู ญา จะ. 24กะฆีเตอ เยซู มือเลา ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา จะ     "ซือมียา ดีฮา นู อาดา ฮาตี นะ มาแรฮ ตูโรจ กะ กู เตอ     บรี ญา บราดู บือฮีมัจ กะ ญาวา ตะอาซิก ดูลู     บรี กะ ญา อาเกะ ตาโงก กายู ปลีตัก นะ ญา     ตูโรจ กะ กู มาแรฮ เลอ. 25กรานา-จะ     ซือมียา ดีฮา นู อาดา ฮาตี นะ ฌาฆา ญาวา นะ ญา     บรี ซือนัง เตอ     ญาวา ญา นะ ฌาฮานัม เลอ. ตาปี ซือมียา ดีฮา นู ซรัฮ ญาวา นะ ญา บูวัก     กรานา ลีฮัจ กะ กู     ซือมียา อีตู เตอ     ญา นะ ดาปัจ ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮๆ เลอ. 26กะ ซือมียา ดีฮา     บือเลฮ โกะ ซือบารัก ซือมูฮา เดะ ดือนียา     ตาปี ญาวา นะ ญา นะ ฌาฮานัม ดัฮ     ซือมียา อีตู นะ บือเลฮ อูโตก นามา เลอ? ซือมียา อีตู นะ บรี รือฆา นามา     บีดา นะ อาเมด ญาวา นะ ญา ปาเระ? 27ซาเบะ-จะ     กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา เตอ     กู นะ มาแรฮ บือซายา บือซรี บือกะ อาโปก เดะ กู เตอ     นะ มาแรฮ บือซามา ฌางัน โกะ ลูมอฮ ฮูลู-บาลัก นะ กู ฌูฆา. วะตู อีตู เลอ     กู นะ บรี บาลัซ ปาเระ กะ ราตา ซือมียา     ตูโรจ บือกะ ปือบูวัจ นะ กูญา. 28กู มือเลา ฌางัน กาเญา ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     อาดา ซือมียา นู บือดีรี โซะ อีนี ซือตืองัฮ     นู นะ ฮอย เตด มาตี ดูลู     ตือดะ กูญา นะ ลีฮัจ กู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา เตอ     กู มาแรฮ ปลีฮัจ ฌาดี ราฌา เลอ." เยซู ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\