มัดทัย 17

1ลือปัซ นัม อารี ดัฮ     เยซู บาวา เปโตร     ยากอบ ฌางัน โยฮัน     อาดี เดะ ยากอบ     ปี ซา กูญา     ญาแญะ กะ บูเกะ นู ตีงี ซา บูเกะ. 2เปะ อีตู กูญา ลีฮัจ จะ     ญาวา นะ เยซู ซาเลด ดัฮ. มูคา นะ ญา บือซายา โตระ     ซือรูปา กะ มาตาอารี. กาเยด นะ ญา โปด     ปูเตฮ มรือแจว     ซือรูปา กะ จรัฮ ซียัก. 3นี เลอ     กูญา ลีฮัจ มูซา ฌางัน เอลียา มาแรฮ ปลีฮัจ ดัฮ     กูญา ดูวา อูรัก ตืองัฮ มือเลา ฌางัน เยซู. 4กะฆีเตอ เปโตร มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "ตูฮัด เออ     นู กามี อาดา โตะ อีนี     โบะ บาฌิ ดัฮ เลอ. ดัฮ กือนา เดะ ฮาตี นะ เกา     กู นะ บูวัจ ซาเราะ ตีฆา บีฌี     นะ เกา ซา     นะ มูซา ซา     นะ เอลียา ซา." ญา จะ. 5ตืองัฮ เปโตร ญา มือเลา ลาฆี เตอ     ลีฮัจ เลอ     อาดา กือมูวัง นู บือซายา มาแรฮ ตูโดก เดะ อาตัซ กูญา. อาดา ซูวารา บูงี ดาตัก มาแรฮ เดะ กือมูวัง     มือเลา จะ     "ซือมียา อีนี เลอ     ฌาดี นานะ นะ กู     นู กู ซายัก. กู ซูกา-ฮาตี กะ ญา บาญะ. กือนา มือนีงัย กะ ญา เลอ." ญา จะ. 6ตานา ดืองัยํ ปือมือเลา อีนี     โกะ มูเระ กูญา ตาโกจ โตระ     กูญา ตือมะ มูคา รอจ กะ ตานัฮ. 7ตาปี เยซู มาแรฮ ปือเตาะ ญาวา นะ กูญา     มือเลา จะ     "บีกัซ เลอ. เตด ปายัฮ ตาโกจ." 8ตานา กูญา ลางอฮ ปาลา     ลีฮัจ กะ โซะ อาตัซ     กูญา ลีฮัจ เตด บือฆารี ซาปา ดัฮ     บือฆารี ซา เยซู เลอ. 9ตานา กูญา ตืองัฮ ตูโรด มาแรฮ เดะ บูเกะ เตอ     เยซู ปือซัด กะ โกะ มูเระ ตีฆา อูรัก จะ     "ลาฆู นู ปลีฮัจ กะ กาเญา ดัฮ เตอ     ฌางัน มือญาเระ กะ ซือมียา ดีฮา เลอ     ตือดะ กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อีนี     นะ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ปูลัก." 10กะฆีเตอ     โกะ มูเระ ตีฆา อูรัก ตาญา เยซู จะ     "บูวัจ นามา     โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด กูญา มือเลา จะ     เอลียา ฆาโดฮ มาแรฮ ดูลู?" 11เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "ซูโงฮ เลอ     เอลียา ญา นะ มาแรฮ ดูลู     ญา นะ ซียะ บือนา ซือมูฮา บรี บาฌิ     บือกะ นู ดูลู. 12ตาปี กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     เอลียา บือเลฮ มาแรฮ ดัฮ เลอ. โกะ ลูมอฮ ซือมียา เตอ     ฮอย เตด กราลา ญา     บูวัจ ลาฆู ตะอารัฮ กะ ญา     บือกะ ตูโรจ กะ ฮาตี นะ กูญา. กะฆีเตอ     กูญา นะ บูวัจ บรี กู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา นะ ตาฮัด ซูซัฮ ฌูฆา." เยซู ญา จะ. 13กะฆีเตอ     โกะ มูเระ อีตู     กูญา มาโซะ เดะ ฮาตี จะ     นู เยซู มือเลา กะฆีเตอ ฌางัน กูญา     ญา มือเลา ปาซัน นะ โยฮัน     นู บรี ซือลับ เดะ อาเย เลอ. 14วะตู กูญา มาแรฮ รอจ กะ โกะ ลูมอฮ ซือมียา ดัฮ     อาดา ซือมียา ซืออูรัก มาแรฮ มียา เยซู     ตูกู ลูโตจ โซะ ฮึลด มูคา ญา     มือเลา จะ 15"เยซู เออ     มีตา บรี เกา ตือจีฮัด เลอ     กะ นานะ กีลากี นะ กู. ซาเบะ ญา เตอ     ฌาดี ปือญาเกะ ฆีลา บาบี     ซูซัฮ โตระ เลอ. ซัจๆ ญา ฆูโฆยํ เดะ อาปี     ฆูโฆยํ เดะ อาเย โปด. 16กู บือเลฮ บาวา ญา     มาแรฮ มียา ลูมอฮ มูเระ นะ เกา ดัฮ     ตาปี กูญา บือบือลา ญา บรี ซือนัง     เตด บือเลฮ ดัฮ เลอ." ญา จะ. 17กะฆีเตอ     เยซู ตีกัฮ จะ     "เฮอ     โกะ ซือมียา ฮาดัจ อีนี     ลาฆู ปือจายา ฮาบิฮ ปี กะ ดีฮา ดัฮ เลอ? กาเญา ซือซัจ ซาลัฮ ซูโงฮ เลอ. กู ฆาโดฮ ดูโดะ ฌางัน กาเญา     บราปา ลามา ลาฆี? กู ฆาโดฮ นะ ตาฮัด ลูมอฮ กาเญา     บราปา ลามา เลอ? กือนา อาเมด นานะ อีตู บือมาแรฮ กะ กู     เปะ อีนี." เยซู ญา จะ. 18กะฆีเตอ เยซู ญา โปรฮ ฮาตู     บรี ตรือเบะ เดะ นานะ อีตู     ดัดดัด นานะ อีตู โปด     ซือนัง บาฌิ ดัฮ. 19เดะ บลากัก     โกะ มูเระ มาแรฮ ซา กูญา     ตาญา เยซู จะ     "บูวัจ นามา ลูมอฮ กามี โปรฮ ฮาตู อีตู     เตด บือเลฮ ดัฮ?" 20เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กาเญา โปรฮ ญา เตด บือเลฮ     ซาเบะ กาเญา เตด ปือจายา. ซูโงฮ เลอ     กู มือเลา ฌางัน กาเญา จะ     กะ กาเญา บือเลฮ ปือจายา กิดีกิ     ตารา บีฌี ตาโระ นู ดือมิ ซือบีฌี     กาเญา นะ บือเลฮ ปือซัด กะ บูเกะ อีนี จะ     กือนา อูบัฮ เดะ โซะ อีนี     ปี กะ โซะ อีตู เลอ. กะฆีเตอ     บูเกะ อีนี นะ อูบัฮ ปี. ฮอย นามาๆ เลอ     นู กาเญา นะ บูวัจ เตด บือเลฮ. " เยซู ญา จะ. 22ตานา เยซู ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา อาดา บือมุน บือซามา     เดะ โซะ นังฆรี ฆาลิลี     เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อีนี     กู นะ กือนา อาตัจ     บรี กะ โกะ ลูมอฮ ซือมียา รีฆะ เตอ. 23กูญา นะ บูนอฮ กู     ตาปี เดะ อารี ตีฆา     กู นะ กือนา บูวัจ บรี ฮีโดะ ปาเระ ปูลัก." เยซู ญา จะ. กะฆีเตอ     โกะ มูเระ นะ ญา ฌาโวฮ-ฮาตี ซูโงฮ. 24ตานา กูญา มาแรฮ รอจ กะ ตูโปะ คาเปอนาอุม ดัฮ     โกะ ซือมียา มูงอจ อาเซน รูมัฮ มือญือมัฮ กูญา มาแรฮ ตาญา เปโตร จะ     "ฌาดี กะฮามี? บูมอยํ นะ กาเญา     บียาซา บายัยํ อาเซน รูมัฮ มือญือมัฮ เฆอ?" 25เปโตร ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "บายัยํ เลอ." ตานา เปโตร รอจ กะ รูมัฮ ดัฮ     เยซู มือเลา ฌางัน ญา ดูลู     ตาญา จะ     "ซีโมน เออ     เกา อีงัจ กะฮามี เลอ? นู โกะ ราฌา เดะ ดือนียา อีนี     ปูงอจ อาเซน     กูญา ปูงอจ เดะ ซาปา เลอ? ปูงอจ เดะ โกะ นานะ นะ กูญา     เฆอ-จะ     เดะ โกะ ลูมอฮ ซือมียา อาซิก?" เยซู ญา จะ. 26กะฆีเตอ     เปโตร ตีกัฮ จะ     "เดะ ลูมอฮ ซือมียา อาซิก เลอ." เยซู มือเลา กะ ญา จะ     "กะฆีเตอ เลอ     โกะ นานะ นะ ราฌา     เตด ปายัฮ บายัยํ นามา เลอ. 27ตาปี กีตา ตีเมา นะ บรี กะ กูญา ดือมิ-ฮาตี. กะฆีเตอ     เกา ปี เลอ     มืองาเยน เดะ ลาโวจ     บือเลฮ อีกัด ลามูลา ดัฮ     บูกา มูโลจ นะ ญา     เกา นะ ดาปัจ ดูเวะ ซา รีเงะ. ดูเวะ อีตู เกา กือนา บาวา ปี     บายัยํ อาเซน นะ กีตา ดูวา อูรัก." เยซู ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\