มัดทัย 18

1วะตู อีตู โกะ มูเระ มาแรฮ ตาญา เยซู จะ     "เดะ ดาลับ ลูมอฮ ซือมียา นู ตูฮัด บือบือลา ฌาดี ราฌา เตอ     ซาปา เลอ     นู นะ ฌาดี ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ เดะ กาวัด?" 2กะฆีเตอ เยซู บลาโลก นานะ ซืออูรัก มาแรฮ     บรี ญา บือดีรี เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ กูญา. 3ญา มือเลา จะ     "กู มือเลา ฌางัน กาเญา ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     กะ กาเญา เตด บราเลฮ-ฮาตี     ฌาดี ซือรูปา โกะ นานะ ดือมิ     กาเญา นะ มาโซะ กะ ลูมอฮ ซือมียา นะ ตูฮัด อีตู     ฮอย เตด บือเลฮ เลอ. 4กะฆีเตอ ซือมียา ดีฮา     นู มือนูโนะ ญาวา ตะอาซิก     ฌาดี ซือรูปา นานะ ดือมิ อีนี     ญา เลอ     นู นะ ฌาดี ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ เดะ กาวัด     เดะ ลูมอฮ ซือมียา อีตู     นู อาดา ตูฮัด ฌาดี ราฌา. 5ซือมียา ดีฮา นู ซาโมจ นานะ ดือมิ กะฆีนี     ซืออูรัก     กรานา นามา นะ กู เตอ     ซือรูปา ซือมียา อีตู ซาโมจ กู ดัฮ เลอ. 6เยซู มือเลา ลาฆี จะ     "ซือมียา ดีฮา นู บูวัจ บรี นานะ ดือมิ ซืออูรัก     นู ปือจายา กะ กู     นะ บรี ญา ซาลัฮ ฌาลัด เตอ     ดัฮ อาเมด บาตู ฆีลิก ตือโปก นู บือซัยํ     มาแรฮ อีกัจ เดะ ลีเฮ นะ ญา เตอ     บรี ญา ลือมัซ มาตี บูวัก เดะ ลาโวจ นู ดาลับ โปด     บาฌิ เลอ. 7จือลากา เลอ ดือนียา อีนี     ซาเบะ อาดา ลาฆู นู บูวัจ บรี ซาลัฮ ฌาลัด. ซาเบะ-จะ     ฆาโดฮ อาดา ลาฆู นู บูวัจ บรี ซาลัฮ ฌาลัด เตอ     ตาปี จือลากา เลอ     ซือมียา นู บูวัจ บรี ซาลัฮ กะฆีเตอ. 8กาเลา-จะ ตางัน นะ เกา     เฆอ-จะ กากี นะ เกา เตอ     บูวัจ บรี เกา ซาลัฮ ดัฮ     ตางัน อีตู     กากี อีตู     เกา กือนา กรัจ ตีงัน บูวัก เลอ. นู เกา นะ มาโซะ รอจ กะ ฮีโดะ     กูโดก ซือบือลัฮ โปด     บาฌิ เดะ อาดา กากี ตางัน ดูวา บือลัฮ เลอ     ตาปี นะ กือนา บูวัก เดะ อาปี นอรากา นู อาดา ซือลาลู เลอ. 9กาเลา-จะ มาตา นะ เกา     บูวัจ บรี เกา ซาลัฮ ดัฮ     มาตา อีตู เตอ     เกา กือนา จูเกน บือตรือเบะ บูวัก เลอ. นู เกา นะ มาโซะ รอจ กะ ฮีโดะ เตอ     บูตา ซือบือลัฮ โปด     บาฌิ เดะ อาดา มาตา ดูวา บือลัฮ เลอ     ตาปี นะ กือนา บูวัก เดะ อาปี นอรากา." เยซู ญา จะ. 10เยซู มือเลา ลาฆี จะ     "ลีฮัจ เลอ     ฌางัน มือฌัฮ นานะ ดือมิ อีนี     ซืออูรัก โปด. กู มือเลา ฌางัน กาเญา จะ     เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ เตอ     ลูมอฮ ฮูลู-บาลัก นู บือบือลา กูญา     อาดา ตือปัจ นะ กูญา โซะ ฮึลด มูคา นะ อาโปก เดะ กู     ญา นู ดูโดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ เลอ. 12"กาเญา อีงัจ กะฮามี เลอ? ซือมียา ซืออูรัก     นู อาดา กาวัด กาเมก ซือราตุซ อีโกยํ เตอ     กะ กาเมก นู ซืออีโกยํ ซือซัจ ลือแงะ ปี ดัฮ     ญา นะ บูวัจ กะฮามี เลอ? ซูโงฮ ญา นะ ตีงัน กาเมก นู ซือมีลัด-ปูโลฮ ซือมีลัด อีโกยํ     เดะ อาตัซ บูเกะ ดูลู. กะฆีเตอ ญา นะ ปี มียา นู ซืออีโกยํ นู ซือซัจ ฌาลัด ดัฮ     บูกัด เฆอ? 13ตานา ดาปัจ ดัฮ     ซูโงฮ เลอ     กู มือเลา ฌางัน กาเญา จะ     ญา ซูกา-ฮาตี เดะ กาเมก ซืออีโกยํ นู ซือซัจ ฌาลัด อีตู     ลือเบฮ เดะ นู ซือมีลัด-ปูโลฮ ซือมีลัด นู เตด ดือละ ซือซัจ ปี เลอ. 14กะฆีเตอ เลอ     อาโปก นะ กาเญา นู อาดา เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ เตอ     ญา ตีเมา บรี กะ นานะ ดือมิ นู ซืออูรัก โปด     นะ ฌาฮานัม ดัฮ เลอ." เยซู ญา จะ. 15เยซู มือเลา จะ     "กะ อาดี-บราดี นู ปือจายา ซืออูรัก     บูวัจ ซาลัฮ กะ เกา     กือนา ปี มือญาเระ กะ ญา     ปาซัน นู ซาลัฮ อีตู     ซา กาเญา ดูวา บราดี. ดัฮ ญา มือนีงัย กะ เกา     เกา นะ บือเลฮ อาดี-บราดี บาลิ ปาเระ ปูลัก. 16ดัฮ ญา เตด มือนีงัย กะ เกา     กือนา บาวา ซือมียา อาซิก ปี ซามา     ซืออูรัก     เฆอ-จะ ดูวา อูรัก     บีดา-จะ 'ปือมือเลา อาดู ราตา     ฆาโดฮ อาดา ซะซี มือเลา     ดูวา ตีฆา อูรัก     บรี ตาฮู จะ ฌาดี ลาฆู นู ซูโงฮ.' บือกะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด ปือซัด ดัฮ. 17ดัฮ ญา เตด มือนีงัย กูญา อีตู     กือนา ปี มือญาเระ กะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด. ดัฮ ญา เตด มือนีงัย ลูมอฮ นะ ตูฮัด     บรี ฌาดี-จะ     ญา เตอ     ซือรูปา ซือมียา บักซา อาซิก นู เตด ปือจายา     ซือรูปา ซือมียา มูงอจ อาเซน เลอ. 18กู มือเลา ลาฆู นู ซูโงฮ ฌางัน กาเญา จะ     ลาฆู นามาๆ นู กาเญา นะ บลารัก เดะ ดือนียา เตอ     นะ ฌาดี ลาฆู นู กือนา บลารัก เดะ ลาแงะ ฌูฆา เลอ. ลาฆู นามาๆ โปด     นู กาเญา นะ บรี บูวัจ เดะ ดือนียา เตอ     นะ ฌาดี ลาฆู นู กือนา บรี บูวัจ เดะ ลาแงะ ฌูฆา เลอ. 19"กู มือเลา ฌางัน กาเญา ปูลัก จะ     กะ อาดา ดูวา ตีฆา อูรัก เดะ ลูมอฮ กาเญา     นู ดูโดะ เดะ ดือนียา อีนี เตอ     นู นะ ซามา-ฮาตี บือซาโวจ มีตา ลาฆู นามาๆ โปด     อาโปก นะ กู     นู ดูโดะ เดะ อาตัซ ลาแงะ     ญา นะ บูวัจ บรี ฌาดี กะฆีเตอ เลอ. 20ซาเบะ-จะ     ตือปัจ ดีฮา อาดา ดูวา ตีฆา อูรัก     บือมุน เดะ นามา นะ กู เตอ     กู นะ ดูโดะ เดะ ตืองัฮ กูญา     ตือปัจ อีตู เลอ." เยซู ญา จะ. 21ลือปัซ อีตู     เปโตร มาแรฮ ตาญา เยซู จะ     "ตูฮัด เออ     อาดี-บราดี เดะ กู นะ บูวัจ ซาลัฮ กะ กู     บราปา กาลี     นู กู นะ กือนา อาเกะ ซาลัฮ นะ ญา? รอจ กะ ตูโฌฮ กาลี เฆอ?" 22เยซู ตีกัฮ กะ ญา จะ     "บูกัด ตูโฌฮ กาลี เลอ. กู มือเลา ฌางัน เกา จะ     กือนา อาเกะ ซาลัฮ ตูโฌฮ-ปูโลฮ ตูโฌฮ     ซือมาญัก-รอจ เลอ. 23ซาเบะ นู ตูฮัด นะ มาแรฮ บือบือลา ฌาดี ราฌา เตอ     ญา ซือรูปา บือกะ ลาฆู กะฆีนี. อาดา ราฌา ซืออูรัก     นู นะ กีรา ดูเวะ ฌางัน ปราโซฮ นะ ญา. 24กาลา ญา ฮึนตะ นะ กีรา     กูญา บาวา ปราโซฮ ซืออูรัก มาแรฮ     นู อาดา ฮูตัก รีเงะ มัซ     ซือละซา รีเงะ. 25ซือมียา อีตู     ดูเวะ เตด ฆือนะ นะ บายัยํ ฮูตัก. กะฆีเตอ     ราฌา ปือซัด บรี อาเมด ซือมียา อีตู     ลากี บีนี ฌางัน นานะ     ฌูวัน ฌาดี ปราโซฮ     บรี ฌูวัน โกะ ซือบารัก นะ กูญา ซือมูฮา ฌูฆา     บีดา นะ บายัยํ ฮูตัก. 26ซือมียา นู บือฮูตัก อีตู     ญา ตือมะ มือญือมัฮ กะ ราฌา จะ     'โอ ราฌา เออ     มีตา นาตี ดูลู. กู นะ บายัยํ ฮูตัก บรี ฮาบิฮ เลอ.' 27กะฆีเตอ     ราฌา ญา ตือจีฮัด กะ ซือมียา อีตู     ญา อาเกะ ฮูตัก บรี ดัฮ     ปลือปัซ ซือมียา อีตู ปี. 28"ตาปี ปราโซฮ นู อีตู     ญา ตรือเบะ ปี     ดาปัจ กาวัด ปราโซฮ ซืออูรัก ปูลัก     นู อาดา ฮูตัก เดะ ญา     ซือราตุซ รีเงะ ปีระ. ญา รีฆะ จือแกะ ลีเฮ     มือเลา จะ     'กือนา บายัยํ ฮูตัก กะ กู เลอ.' 29"กะฆีเตอ     ซือมียา อีตู ญา ตือมะ มือญือมัฮ     มือเลา จะ     'มีตา นาตี ดูลู. กู นะ บายัยํ บรี ฮาบิฮ เลอ.' 30ตาปี ญา ตีเมา. ญา อาเมด ซือมียา อีตู บือปี กานัก เดะ ปือฌารา     ตือดะ ญา นะ บายัยํ ฮูตัก บรี ฮาบิฮ ดูลู. 31ตานา ลูมอฮ ปราโซฮ นู อาซิก ตาฮู ลาฆู อีตู นู บือฌาดี ดัฮ     กูญา ฌาโวฮ-ฮาตี บาญะ ซูโงฮ. กูญา ปี มือญาเระ ลาฆู อีตู ซือมูฮา ฌางัน ราฌา. 32กะฆีเตอ     ราฌา ญา บลาโลก ปราโซฮ อีตู มาแรฮ     ญา มือเลา จะ     'อูรัก ฌาฮัจ เออ     กู บือเลฮ อาเกะ ฮูตัก นะ เกา ซือมูฮา ดัฮ     ซาเบะ เกา มีตา เดะ กู. 33บูวัจ นามา     เกา เตด ตือจีฮัด กะ กาวัด ซามา     ซือรูปา นู กู ตือจีฮัด กะ เกา ดัฮ?' 34กะฆีเตอ     ราฌา ญา มูซัยํ โตระ     ญา อาตัจ ซือมียา อีตู กะ ลูมอฮ ตามาตา     นู นะ บรี ญา ซูซัฮ ญาวา     ตือดะ ญา นะ บายัยํ ฮูตัก บรี ฮาบิฮ เลอ." เยซู ญา จะ. 35เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กะ กาเญา ราตา ซือมียา     เตด ตือจีฮัด อาเกะ ซาลัฮ นะ อาดี-บราดี นู ปือจายา เตอ     อาโปก นะ กู เดะ อาตัซ     นะ บูวัจ ฌางัน กาเญา กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ." ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\