มัดทัย 19

1ตานา เยซู มือเลา ลาฆู อีนี ฮาบิฮ ดัฮ     ญา ตรือเบะ เดะ โซะ นังฆรี ฆาลิลี     ปี กะ โซะ นังฆรี ยูเดีย     เดะ โซะ ซรือบัก ซูงัย จอแดน. 2อาดา ลูมอฮ ซือมียา บาญะ ปาคัจ ตูโรจ ปี ฌางัน ญา     กะฆีเตอ ญา บือบือลา โกะ ปือญาเกะ นะ กูญา บรี ซือนัง     โซะ อีตู. 3อาดา ลูมอฮ ฟาริซี ซือตืองัฮ มาแรฮ บือดาปัจ ฌางัน เยซู     นะ ลกลีฮัจ ญา     ตาญา จะ     "นู ลากี นะ บรือจัย ฌางัน บีนี ซาเบะ ปาซัน นามาๆ เตอ     กือนา ลาฆู ฌางัน ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด เฆอ?" 4เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กาเญา เตด ดือละ บาจา เฆอ     ซูรัจ ปาซัน ลาฆู ลามูลา     วะตู ตูฮัด บือฌาดี ดือนียา     นู จะ 'ญา บือฌาดี ซือมียา กีลากี ฌางัน นีบีนี เลอ.' 5อาดา ฌูฆา นู จะ 'กะฆีเตอ กีลากี นะ ตีงัน เอด อาโปก เดะ ญา     นะ ปี ดูโดะ บือซามา บือซูโงฮ-ซูโงฮ ฌางัน บีนี นะ ญา เลอ     กะฆีเตอ กูญา กือดูวา นะ ฌาดี ญาวา ซือตือปัจ.' ซูรัจ นะ ตูฮัด ญา จะ." 6กะฆีเตอ เยซู มือเลา ปูลัก จะ     "กะฆีเตอ กูญา บูกัด ฌาดี ดูวา ญาวา     ตาปี ฌาดี แนฮ ซา ญาวา อีตู เลอ. ลาฆู นู ตูฮัด เดะ อาตัซ อีกัจ บือกระ ดัฮ     ฌางัน บรี โกะ ซือมียา นะ บรือจัย เลอ." เยซู ญา จะ. 7โกะ ฟาริซี ตาญา เยซู จะ     "ดัฮ กะฆีเตอ     บูวัจ นามา มูซา ปือซัด บรี ซือมียา บูวัจ ซูรัจ บรือจัย     บูวัก บีนี บือเลฮ?" 8เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กรานา กาเญา ฮาตี กรัซ เตอ     มูซา บียัยํ บรี กาเญา บรือจัย ฌางัน บีนี     ตาปี วะตู ลามูลา     เตด ฌาดี กะฆีเตอ เลอ. 9ตาปี กู มือเลา ฌางัน กาเญา จะ     "กะ ซือมียา ดีฮา นะ บรือจัย ฌางัน บีนี นะ ญา     ปาซัน ซาลัฮ อาซิก เดะ ลาฆู บือกาเซฮ เตอ     ดัฮ ปี อาเมด บีนี บารู เตอ     ญา เลอ     ซาลัฮ บือกาเซฮ ดัฮ. [ซือมียา ดีฮา อาเมด นีบีนี นู บรือจัย อีตู ดัฮ     มาแรฮ ฌาดี บีนี นะ ญา เตอ     ญา เลอ     ซาลัฮ บือกาเซฮ ฌูฆา.]" เยซู ญา จะ. 10โกะ มูเระ มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "กะ ลากี ฆาโดฮ บูวัจ ตูโรจ กะฆีเตอ ฌางัน บีนี นะ ญา     นู นะ เตด อาเมด บีนี     บาฌิ ลาฆี เลอ." 11ตาปี เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "ซือมียา ซือมูฮา นะ ซาโมจ ลาฆู อีนี     ฮอย เตด บือเลฮ เลอ. อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ นู ตูฮัด บรี ซาโมจ ลาฆู อีนี     ซือมียา อาซิก     ซาโมจ เตด บือเลฮ เลอ. 12อาดา บาญะ ลาฆู นู บูวัจ บรี ซือมียา นะ เตด อาเมด บีนี. อาดา ซือตืองัฮ     ฮาฌา กูญา ฌาดี กะฆีเตอ     ตะเดะ ดูโดะ เดะ อาปี เลอ. อาดา ซือตืองัฮ นู ซือมียา อาซิก บูวัจ บรี กูญา กือนา กาซี ดัฮ. อาดา ฌูฆา ซือตืองัฮ นู นะ เตด อาเมด บีนี     บีดา นะ บูวัจ ตูโรจ กะ ตูฮัด เลอ. ซือมียา นู ซาโมจ ลาฆู อีนี บือเลฮ     กือนา ซาโมจ เลอ." เยซู ญา จะ. 13ลือปัซ อีตู     อาดา ซือมียา บาวา นานะ ดือมิ ซือตืองัฮ     มาแรฮ ซารี เยซู     บีดา นะ บรี เยซู บอฮ ตางัน เดะ ญาวา นะ กูญา     บีดา นะ บือซาโวจ กรานา กูญา. ตาปี โกะ มูเระ นะ ญา เตอ     กูญา อูจะ บลารัก โกะ ซือมียา อีตู. 14ตาปี เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "บียัยํ เลอ     บรี โกะ นานะ มาแรฮ มียา กู. ฌางัน นะ ซือกัจ กูญา     กรานา-จะ     ซือมียา นู อาดา ฮาตี ซือรูปา โกะ นานะ กะฆีนี เตอ     ซือมียา อีตู เลอ     นู อาดา ตูฮัด ฌาดี ราฌา นะ ญา. 15กะฆีเตอ เยซู บอฮ ตางัน นะ ญา เดะ ญาวา โกะ นานะ ซือมูฮา     ญา ปี เดะ โซะ อีตู ดัฮ. 16ลีฮัจ เลอ     อาดา ซือมียา ซืออูรัก มาแรฮ ซารี เยซู     ตาญา จะ     "บูมอยํ เออ     กู กือนา บูวัจ ลาฆู นามา นู บาฌิ     บีดา กู นะ บือเลฮ ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮ นู ซือลาลู เลอ?" 17เยซู มือเลา ฌางัน ญา จะ     "บูวัจ นามา เกา ตาญา กู ปาซัน ลาฆู นู บาฌิ? อาดา ซา ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ     นู บาฌิ. กะ เกา ซูกา นะ มาโซะ รอจ กะ ฮีโดะ เตอ     เกา กือนา บูวัจ ตูโรจ กะ โกะ ปือมือซัด นะ ตูฮัด เลอ." 18ซือมียา อีตู ตาญา เยซู จะ     "ปือมือซัด นู ดีฮา เลอ?" เยซู มือเลา ฌางัน ญา จะ     "ปือมือซัด นู จะ 'ฌางัน บูนอฮ ซือมียา เลอ. ฌางัน บือกาเซฮ ลากี นะ กาวัด     บีนี นะ กาวัด เลอ. ฌางัน จูรี บารัก นะ กาวัด เลอ. ฌางัน ฌาดี ซะซี มืออูปัย เลอ. 19กือนา ตูเฮะ กะ เอด อาโปก นะ เกา เลอ.' อาดา ฌูฆา นู จะ 'เกา กือนา ซายัก กะ กาวัด     ซือรูปา ซายัก กะ ญาวา ตะอาซิก เลอ.' " เยซู ญา จะ. 20อูรัก มูดา อีตู ตีกัฮ กะ เยซู จะ     "ลาฆู อีนี กู ตูโรจ ดัฮ     ซือมูฮา. กู ปูตุซ นามา ลาฆี เลอ?" 21เยซู มือเลา ฌางัน ญา จะ     "กะ เกา ซูกา ฌาดี ซือมียา บาฌิ ซือมูฮา เตอ     ปี เลอ     ฌูวัน ซือบารัก นะ เกา ซือมูฮา     ฮาฆิ บรี กะ โกะ ซือมียา ฮาฌะ เลอ. กะฆีเตอ     เกา นะ ฌาดี ซือมียา กายา โซะ อาตัซ ลาแงะ ดัฮ. ลือปัซ อีตู     กือนา มาแรฮ ตูโรจ กะ กู เลอ." เยซู ญา จะ. 22ตาปี ตานา อูรัก มูดา อีตู ดืองัยํ ลาฆู กะฆีเตอ     ญา ตรือเบะ ปี ดัฮ     ซูซัฮ-ฮาตี ซูโงฮ     ซาเบะ-จะ ญา อาดา โกะ บือนา บารัก บาญะ. 23กะฆีเตอ เยซู มือเลา ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา จะ     "กู มือเลา ฌางัน กาเญา ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     นู ซือมียา กายา นะ มาโซะ กะ ลูมอฮ ซือมียา นะ ตูฮัด ปายัฮ ซูโงฮ เลอ. 24กู มือเลา ฌางัน กาเญา ปูลัก จะ     นู อูตัยํ ซืออีโกยํ นะ มรือลุซ เดะ ลูบัก ฌาโรบ โปด     มูดัฮ ลาฆี เดะ ซือมียา กายา     นะ มาโซะ กะ ดือนียา บารู นะ ตูฮัด เตอ." เยซู ญา จะ. 25ตานา โกะ มูเระ นะ ญา ดืองัยํ กะฆีนี ดัฮ     กูญา ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ     ตาญา จะ     "ดัฮ กะฆีเตอ     ซาปา เลอ     นะ บือเลฮ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ?" 26ตาปี เยซู ตีญูง ลีฮัจ กะ กูญา     มือเลา จะ     "โซะ อูมัจ-ซือมียา     นะ บูวัจ กะฆีนี เตด บือเลฮ ลาลู     ตาปี โซะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     ญา เลอ     นู บูวัจ บือเลฮ ซือมูฮา." ญา จะ. 27กะฆีเตอ     เปโตร ตีกัฮ กะ เยซู จะ     "ลีฮัจ เลอ     ลูมอฮ กามี บือเลฮ ตีงัน บือนา บารัก ซือมูฮา     มาแรฮ ตูโรจ กะ เกา ดัฮ เลอ. กามี นะ บือเลฮ นามา เลอ?" 28เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กู มือเลา ฌางัน กาเญา ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     เดะ วะตู อีตู นู ตูฮัด นะ ตืองะ บือนา ซือมูฮา บรี ฌาดี บารู     ตานา กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา นะ ดูโดะ เดะ ตือปัจ ดูโดะ นู บือซายา นะ กู เตอ     วะตู อีตู กาเญา นู บือเลฮ ตูโรจ กะ กู ดัฮ     กาเญา ฌูฆา นะ ดูโดะ เดะ ตือปัจ ดูโดะ นะ ราฌา     ดูวา-บือลัซ ตือปัจ     นะ กรัจ ฮูโกบ ลูมอฮ อิซราเอน     ดูวา-บือลัซ บือแนฮ เลอ. 29ราตา ซือมียา นู ตีงัน โกะ รูมัฮ     โกะ อาดี-บราดี กีลากี นีบีนี     โกะ ปะ มะ     โกะ นานะ     โกะ ตือปัจ ตานัฮ เตอ     กรานา ลีฮัจ กะ นามา นะ กู เตอ     ซือมียา อีตู เลอ     ญา นะ ซาโมจ ซือราตุซ กาลี     นะ ซาโมจ ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮ นู ซือลาลู     ฌาดี ปือซากา นะ ญา เลอ. 30ตาปี อาดา ซือมียา บาญะ โซะ ปรือดู     นะ ปี ดูโดะ โซะ ฮูโฌก. ซือมียา โซะ ฮูโฌก นะ ปี ดูโดะ โซะ ปรือดู เลอ." เยซู ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\